Zameldowanie na podstawie umowy najmu - poradnik - Forum Prawne

 

Zameldowanie na podstawie umowy najmu - poradnik

Wzór wniosku, jaki składamy we właściwym wydziale meldunkowym, gdy chcemy siebie zameldować, a posiadamy pisemną umowę najmu Gdyby jednak umowa najmu była tylko ustna lub nie posiadamy takiej, to wtedy inny tryb postępowania zawarty w ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Zamknięty temat
 
12-06-2012, 12:39  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.536
Domyślnie Zameldowanie na podstawie umowy najmu - poradnik

Wzór wniosku, jaki składamy we właściwym wydziale meldunkowym, gdy chcemy siebie zameldować, a posiadamy pisemną umowę najmu

Gdyby jednak umowa najmu była tylko ustna lub nie posiadamy takiej, to wtedy inny tryb postępowania zawarty w tym poradniku http://forumprawne.org/postepowanie-...ac-siebie.html

Zatem teraz przypadek tylko, gdy zamieszkujemy w wynajętym mieszkaniu i mamy pisemną umowę najmu i chcemy się zameldować, zaś właściciel na formularzu meldunkowym nie chce tego potwierdzić, lub pracownicy urzedu nie chcą uznać, że umowa najmu stanowi tytuł prawny do lokalu.

Proszę zredagować dokładnie takie pismo jak poniżej na granatowo

"
Pana(i) dane
i adres zamieszkania
(ten gdzie pan(i) chce się zameldować)Nazwa urzędu
Burmistrz itp.


W związku z art. 24 pkt. 1 Ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1427), wnoszę o zameldowanie mnie na pobyt czasowy(stały) <proszę określić - linki umożliwiają pobranie odpowiedniego formularza>

W załączeniu przekazuję:
1. Formularz meldunkowy

2. Kopie umowy najmu mieszkania, w którym zamieszkuje, co potwierdza mój pobyt – stosownie do art. 28 pkt. 2 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1427)

Jak zauważył WSA w wyroku z 2009-10-28 (sygn. akt II SA/Gl 72/09) "Zgodnie natomiast z przywołanymi powyżej przepisami ustawy, dla zameldowania na pobyt stały niezbędne jest faktyczne zamieszkiwanie w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (zgodnie z art. 10 ust. 1). W niniejszej sprawie nie był kwestionowany fakt, że w czasie złożenia wniosku o zameldowanie skarżący posiadał tytuł prawny do lokalu (umowa najmu z dnia [...]) i z tego tytułu posiadał uprawnienie określone art. 9 ust. 2a ustawy. " Stanowisko takie podzielił WSA w wyroku z 2011-12-22 (sygn. akt III SA/Gd 421/11), który zauważył że "należy wskazać, że skarżąca jest najemcą spornego lokalu. Tym samym dysponuje tytułem prawnym do tego lokalu (umową najmu)"


Podpis pana (i) "Czyli w sumie komplet:
1 podanie
2 formularz meldunkowy dla pobytu stałego lubczasowego (linki umożliwiają pobranie odpowiedniego formularza)[/I]
3 kopia umowy najmu

Proszę złożyć w kancelarii urzędu a na kopii pisma uzyskać potwierdzenie wpływu. Proszę nie fatygowac się do "pani z okienka", bo będzie tylko niepotrzebna dyskusja oparta na przyzwyczajeniach urzedniczych.

Od razu dla tych, co spotkają się z oporem w postaci "właściciel musi potwierdzić fakt zamieszkiwania".
Wcale nie musi! Może nawet protestować i nie zgadzać się, ale nie ma to żadnego znaczenia dla zameldowania. Poniżej orzeczenie sądu administracyjnego:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9F70F4C2EE
Cytat:
Brak zgody właściciela lokalu na zameldowanie w rozumieniu par. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 września 1974 r. w sprawie wykonania obowiązku meldunkowego i prowadzenia ewidencji ludności /Dz.U. nr 33 poz. 196/ nie może stanowić przeszkody w dopełnieniu obowiązku meldunkowego, gdy osoba faktycznie w danym lokalu zamieszkuje; w razie braku potwierdzenia przez właściciela na formularzu meldunkowym pobytu osoby podlegającej zameldowaniu organ przyjmujący zgłoszenie na zameldowanie dokonuje we własnym zakresie ustaleń co do faktu przebywania osoby ubiegającej się o zameldowanie w danym lokalu
voyteg jest off-line  
12-06-2012, 12:57  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.536
Domyślnie RE: Zameldowanie na podstawie umowy najmu - poradnik

Co dalej, jeśli nic się nie dzieje, lub urząd wysyła różne dziwne pisma?
Gdyby było coś niezrozumiałe, proszę założyć odrębny wątek w tym dziale, tam można zadać indywidualne pytania. Może jednak wyjaśnienia poniżej wystarczą.

Organ administracji publicznej jest zobowiązany dokonać zameldowania czynnością materialno-techniczną (czyli wystłać nam pisemne potwierdzenie zameldowania) zgodnie z naszym żądaniem lub w przypadku wątpliwości dokonać zameldowania w drodze decyzji administracyjnej. Czyli powinniśmy otrzymac pismo zawierające w tytuje "decyzja", zaś na samym końcu pouczenie o prawie do odwołania.

Jeśli jednak nie otrzymaliśmy ani potwierdzenia zameldowania, ani zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zameldowania, to należy nasz organ skutecznie ponaglić do działania.

W tym celu piszemy do Urzędu Wojewody właściwego dla danego województwa pismo o następującej treści:

"

Nasze dane
<imię i nazwisko, adres wnoszącego podanie>
<miejscowość, data>

<nazwa i adres urzędu wyższej 2-giej instancji - wojewody, do którego wnosimy ponaglenie>

za pośrednictwem

<nazwa i adres urzędu niższej 1-szej instancji, za pośrednictwem którego wnosimy ponaglenie>Ponaglenie do załatwienia sprawy

Na podstawie art. 37 § 1 KPA składam
ponaglenie do załatwienia sprawy sprawy przez Burmistrza <adres tego organu>.
Dnia <data> złożyłem podanie o dokonanie zameldowania. Zgodnie z obowiązującą wykładnią stosowania prawa administracyjnego organ administracji publicznej powinen dokonać zameldowania w trybie czynnością materialno-technicznej lub w przypadku wątpliwości wydać decyzję administracyjną po postępowaniu wszczętym z urzędu. Przykładowo Wyrok NSA z dnia 2006-11-29 (sygn. akt II OSK 1432/05) "Przesłanki materialnoprawnej zameldowania nie stanowi także potwierdzenie przez właściciela lub inny podmiot, któremu przysługuje tytuł prawny do lokalu faktu przebywania w nim danej osoby. Brak takiego potwierdzenia powoduje powstanie wątpliwości co do zamieszkiwania tej osoby w lokalu z zamiarem stałego pobytu i wtedy o dokonaniu zameldowania rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji (art. 47 ust. 2 ustawy). Podobny pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wydanym jeszcze w okresie obowiązywania przepisu art. 9 ust. 2 ustawy wyroku z dnia 8 października 2001 r. (III RN 183/01, OSNP 2003/20/477), stwierdzając, iż przedstawienie potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, nie stanowi przesłanki zameldowania osoby na pobyt stały lub czas trwający ponad dwa miesiące. Przedstawienie potwierdzenia uprawnienia do lokalu było w okresie obowiązywania art. 9 ust. 2 ustawy warunkiem formalnym do zameldowania, podobnie jak w obecnie obowiązującym stanie prawnym takim warunkiem jest przestawienie potwierdzenia pobytu w lokalu. Nie jest to jednak warunek niezbędny do zameldowania, gdyż nie stanowi on jego przesłanki materialnoprawnej, a w razie braku takiego potwierdzenia organ meldunkowy rozstrzyga w tym przedmiocie w drodze decyzji administracyjnej." Potwierdza to również wykładnia zawarta w wyroku WSA z dnia 2008-05-21 (sygn. akt II SA/Ol 58/08 ) "wskazać należy, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych decyzję o wymeldowaniu organ gminy może wydać także z urzędu. Nie jest zatem konieczne ustalenie istnienia tytułu prawnego skarżącej do spornego lokalu mieszkalnego. Pismo skarżącej może być bowiem traktowane jako informacja, stanowiąca podstawę do wszczęcia postępowania z urzędu"

Do dnia dzisiejszego organ nie wydał w tej sprawie decyzji administracyjnej po postępowaniu wszczętym z urzedu, czym naruszył zasadę zapisaną w art. 35 § 1 KPA. W załączeniu przekazuję kopię mojego podania wraz z potwierdzeniem złożenia go w kancelarii urzędu gminy dnia <data>

Na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U z 2011r. Nr34, poz 173) w związku z art 37 § 7 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm) wnoszę o orzeczenie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Podpis"


Podanie te wysyłamy listem poleconym lub zanosimy osobiście do kancelarii urzędu w którym rozpoczęliśmy procedurę zameldowania, a na kopii podania uzyskujemy wtedy potwierdzenie wpływu.
voyteg jest off-line  
12-06-2012, 13:00  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.536
Domyślnie RE: Zameldowanie na podstawie umowy najmu - poradnik

Załóżmy, że w odpowiedzi na nasze zażalenie, otrzymaliśmy Postanowienie zobowiązujące do wykonania czynności w terminie 30 kolejnych dni.
Okazuję się, że nasz urząd nadal nic nie robi lub robi coś, ale bardzo przewlekle i opieszale.

W takim przypadku mamy prawo złożyć skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. I naprawdę warto to uczynić!

Przystępna pomoc jak to zrobić znajduje się tu: http://forumprawne.org/sady-administ...nu-do-wsa.html

Uwaga - Sadu Administracyjnego nie należy mylić z Sądem Powszechnym (czyli cywilnym), gdzie możemy być obowiązani stawić się na sprawie i zeznawać. W Sądzie Administracyjnym jest inaczej - jeśli nie chcemy, nie musimy uczestniczyć w rozprawie i nasza aktywność może się ogranicznyc tylko do złożenia skargi w urzędzie adminstracji. Ten sąd nawet na zawiadomieniu o rozprawie poucza, że obecność jest nieobowiązkowa
voyteg jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zameldowanie na podstawie omowy najmu na kogoś innego (odpowiedzi: 1) Witam serdecznie. Nie wiem czy wystarczająco skutecznie szukałem, ale nie znalazłem na forum odpowiedzi na moje pytanie. Umowa najmu mieszkania...
§ Wypowiedzenie umowy najmu na podstawie art. 687 k.c. (odpowiedzi: 2) Nie mogłem znaleźć takiego tematu. Jak myślicie czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu na podstawie tego artykułu k.c.: art. 687. ...
§ zameldowanie bez umowy najmu (odpowiedzi: 3) Dzień dobry, mam następujące pytanie: mój partner (nie pozostajemy w związku małżeńskim) wynajął mieszkanie. Czy żeby zameldować się czasowo w tym...
§ meldunek na podstawie umowy najmu - wyroki WSA (odpowiedzi: 28) W związku z faktem, że przeprowadziłam się na wieś i po raz pierwszy w życiu trafiłam na szczytowo bezmyślnych urzędników, którzy nie chcą mnie...
§ Koniec umowy najmu a zameldowanie. (odpowiedzi: 10) Witam. Mój problem jest bardzo poważny i nie mam do kogo zwrócić się o pomoc. A więc mój teść był kiedyś pracownikiem parku narodowego i dostał dom...
§ Zameldowanie i brak umowy najmu (odpowiedzi: 3) Witam Posiadam jestem osobą bezrobotną z zameldowanie na czas nieokreślony w lokalu w którym obecnie mieszkam. Mieszkałem w tym lokalu razem z...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.