Jak uzyskać dostęp do akt sprawy, gdy urzędnik odmawia - poradnik - Forum Prawne

 

Jak uzyskać dostęp do akt sprawy, gdy urzędnik odmawia - poradnik

Załóżmy, że w urzędzie pracownik nie chce nam dać dostępu do akt sprawy, bo "pokój zamknięty", czy "nie ma tego lub tamtego". To jak wygląda praca urzędu to sprawa urzędników i jako interesant mamy prawo ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Zamknięty temat
 
15-06-2012, 17:41  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie Jak uzyskać dostęp do akt sprawy, gdy urzędnik odmawia - poradnik

Załóżmy, że w urzędzie pracownik nie chce nam dać dostępu do akt sprawy, bo "pokój zamknięty", czy "nie ma tego lub tamtego". To jak wygląda praca urzędu to sprawa urzędników i jako interesant mamy prawo dostępu do akt sprawy w godzinach pracy urzędu.

Bywa wtedy, że urzędnik nas zbywa i twierdzi , że na nasze podanie dostaniemy dostęp do akt dopiero za 30 dni.

Oczywiście, "żadne 30 dni", bo organy administracji publicznej , powinny sprawę załatwić natychmiast, co normuje art. 35 KPA

Cytat:
Art.35.

§ 1.Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
§2.Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
Zaś sam dostęp do akt normuje art. 73 KPA

Cytat:
Art.73.
§ 1.Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

§2.Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Art.74.
§2. Odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelnienia takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Jak zatem możemy wyegzekwować od urzędnika nasze prawa?

Idąć do urzedu:

1) wydrukujmy sobie wyżej zacytowane fragmenty z KPA, a jeśli trafimy na upór urzędnika, to wtedy zapisujemy jego imie i nazwisko oraz stosujemy pkt. 2

2) miejmy przygotowane pismo o treści poniżej w dwu egzemplarzach:


"
Nasze dane

Miejscowość, data

Nazwa Urzędu

Na podstawie art. 73 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z dnia 9 października 2000 r. - Dz.U. Nr 98, poz. 1071) wnoszę o niezwłoczne umożliwienie mi dostępu do akt w celu sporządzenia z nich notatek, kopii i odpisów w sprawie <tu opisujemy krótko czego dotyczy sprawa>

Podpis"


Składamy pismo w kancelarii urzędu , a na kopii uzyskujemy potwierdzenie wpływu.

Skoro urzędnik nie chciał nam udostępnić akt sprawy, to po powrocie do domu redagujemy kolejne pismo i wysyłamy je od razu do właściwego organu wyższej instancji.

Kto jest organem wyższej instancji?

1. dla spraw rozstrzyganych przez władze lokalne, czyli: Urząd Gminy, Urząd Dzielnicy, Burmistrza, Prezydenta miasta, Wójta organem wyższej instancji jest najczęściej Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) ewentualnie wojewoda
2. dla spraw rozstrzyganych przez urzędy specjalistyczne np. dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) organem wyższej instancji jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (WINB)
3. dla spraw rozstrzyganych przez starostę organem wyższej instancji wojewoda
4. dla rozstrzyganych spraw przez organy najwyższych instancji, które nie mają nad sobą wyższej instancji (przykładowo SKO, GUNB), wysyłamy do tych organów pismo zatytułowane "wezwanie do usunięcia naruszenia na podstawie art 37 KPA", a dalej postępujemy tak samo, jakby to było wysłane zażalenie na niezałatwienie sprawy. Wzór takiego wezwania jest tu, ale dalszy tryb postępowania zgodnie z tym poradnikiem."

Nasze dane
<imię i nazwisko, adres wnoszącego podanie>
<miejscowość, data>

<nazwa i adres urzędu wyższej 2-giej instancji, do którego wnosimy ponaglenie>

za pośrednictwem

<nazwa i adres urzędu niższej 1-szej instancji, za pośrednictwem którego wnosimy ponaglenie>"Ponaglenie do załatwienia sprawy - brak wydania Postanowienia w trybie art. 74 §2. KPA

Na podstawie art. 37 § 1 KPA składam zażalenie na niezałatwienie sprawy przez <nazwa i adres tego organu>.
Dnia <data> złożyłem podanie o dostęp do akt w sprawy <opisujemy krótko, czego dotyczy sprawa>
Niestety urzędnik <podajemy imie i nazwisko> odmówił mi dostępu do akt sprawy i w tej sytuacji organ administracji publicznej powinien wydać Postanowienie w trybie art. 74. §2 KPA, czego jednak nie uczyniono poprzestając tylko na ustnej odmowie.
Brak wydania tego postanowienia narusza zasadę zapisaną w art. 35 § 1 KPA i pozbawia mnie prawa do zażalenia zgodnie z art. 74. §2 KPA.
Na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U z 2011r. Nr34, poz 173) w związku z art 37 § 7 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm) wnoszę o orzeczenie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.
Podpis"


Podanie te wysyłamy listem poleconym bezpośrednio do organu, który odmawia dostępu do akt sprawy lub zanosimy osobiście do kancelarii tego organu, a na kopii podania uzyskujemy wtedy potwierdzenie wpływu.


Cytat:
W przypadku, gdy zostanie uznane rażące naruszenie prawa, powstają uprawnienia do http://forumprawne.org/postepowanie-...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
15-06-2012, 17:50  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Jak uzyskać dostęp do akt sprawy, gdy urzędnik odmawia - poradnik

Załóżmy, że w odpowiedzi na nasze zażalenie, otrzymaliśmy wydane przez SKO Postanowienie zobowiązujące do wykonania czynności, a czas mija, a nasza sprawa nadal jest niezałatwiona lub toczy się pozornie i opieszale.

Może być też sytuacja odmienna - wysłaliśmy zażalenie i nie mamy na nie reakcji, czyli w organie wyższej instancji również trafiliśmy na urzędnika, któremu naprawdę się nie spieszy.

Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku mamy prawo złożyć skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. I naprawdę warto to uczynić, bo sąd w wyroku nakaże załatwienie sprawy i będziemy dzięki temu mogli to skutecznie wyegzekwować.

Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku mamy prawo złożyć skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. I naprawdę warto to uczynić, bo sąd w wyroku nakaże załatwienie sprawy i będziemy dzięki temu mogli to skutecznie wyegzekwować. W skardze zarzucamy "niewydanie Postanowienia o odmowie dostępu do akt zgodnie z art. 74 §2. KPA

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1AFDA10E58

Cytat:
Podkreślenia wymaga, że warunek zawarty w art. 52 § 1 p.p.s.a., tj. wyczerpanie środków zaskarżenia, rozumiany powinien być w postępowaniu ze skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania jako złożenie środka prawnego w postaci zażalenia przewidzianego w art. 37 § 1 k.p.a. Warunek ten będzie spełniony niezależnie od zajętego w tym przedmiocie stanowiska organu, do którego wniesiono ww. środek prawny. Powołany przepis skutek wniesionego środka zaskarżenia wiąże bowiem jedynie z samym wniesieniem tego środka zaskarżenia, a nie z jego rozpatrzeniem przez organ. Złożenie takiego zażalenia wywiera więc skutek wyczerpania przez stronę przysługujących jej środków zaskarżenia, a tym samym umożliwia skuteczne wniesienie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania (por. postanowienie NSA z dnia 22 lutego 2012 t., sygn. akt I OSK 207/12; postanowienie z dnia 17 maja 2012 r., sygn. akt I OSK 1046/12).
Przystępna pomoc jak to zrobić znajduje się tu: http://forumprawne.org/sady-administ...nu-do-wsa.html

Uwaga - Sadu Administracyjnego nie należy mylić z Sądem Powszechnym (czyli cywilnym), gdzie możemy być obowiązani stawić się na sprawie i zeznawać. W Sądzie Administracyjnym jest inaczej - jeśli nie chcemy, nie musimy uczestniczyć w rozprawie i nasza aktywność może się ogranicznyc tylko do złożenia skargi w urzędzie adminstracji. Ten sąd nawet na zawiadomieniu o rozprawie poucza, że obecność jest nieobowiązkowa
voyteg jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Obywatelstwo po matce - dlaczego urzędnik odmawia ? (odpowiedzi: 3) witam, chciałabym pokrótce opisać moją sytuację. Mieszkam na terenie Niemiec. W zeszlym roku złozyłam dokumenty do ratusza i otrzymalam...
§ W jaki sposób uzyskać dostęp do akt sprawy gdy się jest oskarzonym (odpowiedzi: 1) W jaki sposób uzyskać dostęp do akt sprawy Witam mam takie nietypowe pytanie . Miałem postępowanie na policji o przestępstwo z art 157&2kk na...
§ Jak uzyskać interpretację indywidualną prawa podatkowego - poradnik (odpowiedzi: 2) Zapewne niejedna osoba słyszała o sytuacji, gdy „miła pani w urzędzie” powiedziała jedno, a potem okazało się, że w decyzji podatkowej zawarte jest...
§ Jak ponaglić skutecznie urząd do załatwienia sprawy? - poradnik (odpowiedzi: 3) Jakie prawa ma interesant w urzędzie, który złożył podanie, a w odpowiedzi dowiedział się, że „trzeba długo poczekać”? Na wstępie należy wyjaśnić,...
§ W jaki sposób uzyskać dostęp do akt sprawy ? (odpowiedzi: 1) Witam 1. Gdzie muszę się udać by uzyskać dostęp do akt sprawy ? 2. Czy wystarczy, że będę miał dowód i sygnaturę akt sprawy ? 3. Czy znajomy...
§ Czy urzędnik prowadzacy działlność może sprzedawać swoje usługi w swoim Urzędzie (odpowiedzi: 2) Witam , mam pytanie czy zatrudniony o umowe o pracę urzędnik miasta prowadzacy dzialalność usługową, może sprzedawać swoje usługi w Urzędzie miasta w...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.