Zameldowanie siebie u siebie lub kogos u siebie - poradnik - Forum Prawne

 

Zameldowanie siebie u siebie lub kogos u siebie - poradnik

Wzór wniosku, jaki składamy we właściwym wydziale meldunkowym, gdy chcemy siebie zameldować we własnym mieszkaniu lub mieszkamy u kogoś, a ta osoba to potwierdza Jeśli jednak nie jest to nasze mieszkanie i właściciel nie chce ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Zamknięty temat
 
13-07-2012, 13:39  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie Zameldowanie siebie u siebie lub kogos u siebie - poradnik

Wzór wniosku, jaki składamy we właściwym wydziale meldunkowym, gdy chcemy siebie zameldować we własnym mieszkaniu lub mieszkamy u kogoś, a ta osoba to potwierdza

Jeśli jednak nie jest to nasze mieszkanie i właściciel nie chce tego potwierdzić, to wtedy inny sposób postępowania opisany w tym poradniku

Zatem teraz przypadek tylko, gdy chcemy zameldować się we własnym mieszkaniu lub zamieszkujemy u kogoś za jego zgodą, a ta osoba jest gotowa to potwierdzić.

Często urzędnicy wymagają, aby przedstawić dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu . I jeśli zainteresowany nie ma takiego, to odmawiają zameldowania, zaś interesant jest zmuszony, aby sobie pobiegał po urzędzie lub przyniósł z sądu wypis z księgi wieczystej. Oczywiście niewiele osób wie, że to obowiazek urzednika, który jednak woli go przerzucić na interesanta. Niektórym urzędnikom nie chce się wejść "pietro wyżej", gdzie w tym samym urzędzie w wydziale finansowym jest informacja, kto jest właścicielem.

UWAGA! Jeśli ten sam urząd nalicza podatek od nieruchomości, czyli ma wiedzę kto jest właścicielem lub jesteśmy ujawnieni jako właściciel w księdze wieczystej, to urzednik nie ma do tego prawa zgodnie z art. 220 Kodeksu Postępowania Adminstracyjnego

Cytat:
Art.220.
§ 1.Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli:
1) znane są one organowi z urzędu,
2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:
a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych,
b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
Jak zatem postąpić, aby zostać zameldowanym i nie dac się spławić?

Idać do urzędu przygotujmy nastepujące podanie:


"
Pana(i) dane
i adres zamieszkania
(ten gdzie pan(i) chce się zameldować)Nazwa urzędu
Burmistrz itp.


W związku z art. 24 pkt. 1 Ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1427), wnoszę o zameldowanie mnie na pobyt czasowy (stały) <proszę określić - linki umożliwiają pobranie odpowiedniego formularza>

W załączeniu przekazuję:
1. Formularz meldunkowy

2. Oświadczenie właściciela mieszkania, w którym zamieszkuje, co potwierdza mój pobyt (lub moje oświadczenie o dysponowaniu prawem własności lokalu - w sytuacji gdy chcemy zameldować siebie)


Podpis pana (i) "


i oświadczenie właściciela mieszkania (czyli swoje własne lub osoby, u której zamieszkujemy)


"


OŚWIADCZENIEZgodnie z art. 28 pkt. 2 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1427) potwierdzam, że <imie i nazwisko > przebywa w mieszkaniu o <adres>, którego to jestem współwłaścicielem. (lub potwierdzam, że zamieszkuje w lokalu, którego jestem właścicielem)


Na podstawie art. 77 § 4 oraz art. 220 § 1 pkt. 2a Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) odstępuję od udowadniania, że jestem właścicielem tego mieszkania, ponieważ fakt ten jest do ustalenia przez organ na podstawie posiadanych ewidencji, rejestrów lub innych danych, gdyż cyklicznie od wielu lat jako właściciel otrzymuję odpowiednie decyzję w zakresie podatku od nieruchomości.


Podpis właściciela mieszkaniaCzyli w sumie komplet:
1 podanie
2 formularz meldunkowy dla pobytu stałego lub czasowego (linki umożliwiają pobranie odpowiedniego formularza)
3 oświadczenie właściciela o zamieszkiwaniu i posiadaniu prawa własności lokalu

Proszę złożyć w kancelarii urzędu, a na kopii pisma uzyskać potwierdzenie wpływu.
Proszę nie fatygowac się do "pani z okienka", bo będzie tylko niepotrzebna dyskusja oparta na przyzwyczajeniach urzedniczych.

Kilka dni później powinniśmy otrzymać pocztą informację o zameldowaniu - rozwiązanie zastosowane skutecznie osobiście

Jeśli jednak trafiamy na upartego urzędnika, to stosujemy dalsze kroki opisane poniżej
voyteg jest off-line  
13-07-2012, 13:53  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Zameldowanie siebie u siebie lub kogos u siebie - poradnik

Co dalej, jeśli nic się nie dzieje, lub urząd wysyła różne dziwne pisma?
Gdyby było coś niezrozumiałe, proszę założyć odrębny wątek w tym dziale, tam można zadać indywidualne pytania. Może jednak wyjaśnienia poniżej wystarczą.

Organ administracji publicznej jest zobowiązany dokonać zameldowania czynnością materialno-techniczną (czyli wysłać nam pisemne potwierdzenie zameldowania) zgodnie z naszym żądaniem lub w przypadku wątpliwości dokonać zameldowania w drodze decyzji administracyjnej. Czyli powinniśmy otrzymac pismo zawierające w tytuje "decyzja", zaś na samym końcu pouczenie o prawie do odwołania.

Jeśli jednak nie otrzymaliśmy ani potwierdzenia zameldowania, ani zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zameldowania, to należy nasz organ skutecznie ponaglić do działania.

W tym celu piszemy do Urzędu Wojewody właściwego dla danego województwa pismo o następującej treści:

"Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie

Na podstawie art. 37 § 1 KPA składam zażalenie na niezałatwienie sprawy przez Burmistrza <adres tego organu>.
Dnia <data> złożyłem podanie o dokonanie zameldowania. Zgodnie z obowiązującą wykładnią stosowania prawa administracyjnego organ administracji publicznej powinen dokonać zameldowania w trybie czynnością materialno-technicznej lub w przypadku wątpliwości wydać decyzję administracyjną po postępowaniu wszczętym z urzedu. Przykładowo Wyrok NSA z dnia 2006-11-29 (sygn. akt II OSK 1432/05) "Przesłanki materialnoprawnej zameldowania nie stanowi także potwierdzenie przez właściciela lub inny podmiot, któremu przysługuje tytuł prawny do lokalu faktu przebywania w nim danej osoby. Brak takiego potwierdzenia powoduje powstanie wątpliwości co do zamieszkiwania tej osoby w lokalu z zamiarem stałego pobytu i wtedy o dokonaniu zameldowania rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji (art. 47 ust. 2 ustawy). Podobny pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wydanym jeszcze w okresie obowiązywania przepisu art. 9 ust. 2 ustawy wyroku z dnia 8 października 2001 r. (III RN 183/01, OSNP 2003/20/477), stwierdzając, iż przedstawienie potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, nie stanowi przesłanki zameldowania osoby na pobyt stały lub czas trwający ponad dwa miesiące. Przedstawienie potwierdzenia uprawnienia do lokalu było w okresie obowiązywania art. 9 ust. 2 ustawy warunkiem formalnym do zameldowania, podobnie jak w obecnie obowiązującym stanie prawnym takim warunkiem jest przestawienie potwierdzenia pobytu w lokalu. Nie jest to jednak warunek niezbędny do zameldowania, gdyż nie stanowi on jego przesłanki materialnoprawnej, a w razie braku takiego potwierdzenia organ meldunkowy rozstrzyga w tym przedmiocie w drodze decyzji administracyjnej." Potwierdza to również wykładnia zawarta w wyroku WSA z dnia 2008-05-21 (sygn. akt II SA/Ol 58/08 ) "wskazać należy, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych decyzję o wymeldowaniu organ gminy może wydać także z urzędu. Nie jest zatem konieczne ustalenie istnienia tytułu prawnego skarżącej do spornego lokalu mieszkalnego. Pismo skarżącej może być bowiem traktowane jako informacja, stanowiąca podstawę do wszczęcia postępowania z urzędu"

Do dnia dzisiejszego organ nie wydał w tej sprawie decyzji administracyjnej po postępowaniu wszczętym z urzedu, czym naruszył zasadę zapisaną w art. 35 § 1 KPA. W załączeniu przekazuję kopię mojego podania wraz z potwierdzeniem złożenia go w kancelarii urzędu gminy dnia <data>
Na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U z 2011r. Nr34, poz 173) w związku z art 37 § 7 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm) wnoszę o orzeczenie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.
Podpis"


Podanie te wysyłamy listem poleconym bezpośrednio na adres wojewody lub zanosimy osobiście do kancelarii urzędu wojewody, a na kopii podania uzyskujemy wtedy potwierdzenie wpływu.
Jako załącznik do tego pisma, dołączamy kopię naszego pierwszego podania, które złożyliśmy wcześniej w urzędzie gminy.
voyteg jest off-line  
13-07-2012, 13:54  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie RE: Zameldowanie siebie u siebie lub kogos u siebie - poradnik

Załóżmy, że w odpowiedzi na nasze zażalenie, otrzymaliśmy Postanowienie zobowiązujące do wykonania czynności w terminie 30 kolejnych dni.
Okazuję się, że nasz urząd nadal nic nie robi lub robi coś, ale bardzo przewlekle i opieszale.

W takim przypadku mamy prawo złożyć skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. I naprawdę warto to uczynić!

Przystępna pomoc jak to zrobić znajduje się tu: Zredagowana skarga na bezczynność organu do WSA

Uwaga - Sadu Administracyjnego nie należy mylić z Sądem Powszechnym (czyli cywilnym), gdzie możemy być obowiązani stawić się na sprawie i zeznawać. W Sądzie Administracyjnym jest inaczej - jeśli nie chcemy, nie musimy uczestniczyć w rozprawie i nasza aktywność może się ogranicznyc tylko do złożenia skargi w urzędzie adminstracji. Ten sąd nawet na zawiadomieniu o rozprawie poucza, że obecność jest nieobowiązkowa
voyteg jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ alimenty na siebie i na córkę (odpowiedzi: 12) Witam, mam takie pytanie. Biorę alimenty na córkę półtora roczna. Mam 19 lat i chodzę do szkoły. ojciec mój płacić alimenty do nie dawna ale nie...
§ Sprawdzenie siebie (odpowiedzi: 3) witam, kilka lat temu w Polsce narobiłem troche glupich rzeczy: nabralem kredytow, pozyczek do znajomych itp. Wyjechalem do pracy za granice i powoli...
§ zachowuja sie jak u siebie (odpowiedzi: 8) Witam. Mieszkamy w domu wielorodzinnym z dużym podwórkiem i działką. Są 4 rodziny. Dorosłe dzieci sasiadki przyjezdzaja jak do siebie tzn. wjezdzaja...
§ Zameldowanie siebie. (odpowiedzi: 1) Witam, mam pewien problem z zameldowaniem własnej osoby. Otóż mieszkam u swojej cioci i chciałem się zameldować. Ciocia jest osobą starszą i nie...
§ Sprawdzenie siebie (odpowiedzi: 3) Witam, Jestem w dość nietypowej sytuacji. W wieku 15 lat (10 lat temu) przyjechała do mnie policja, ponieważ po drugiej stronie Polski złapali...
§ Alimenty na siebie (odpowiedzi: 1) Witam. Mam 21 lat w tym roku zdałam mature. Moj ojciec placi na mnie alimenty poniewaz wychowuje mnie tylko mama. Jednak jeszcze w czasie szkoły...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.