bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności - Forum Prawne

 

bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności 2

Niestety, urzędnicy pozostali niewzruszeni i nie udało się przesunąć terminu sprawy. Pozostało złożyć zażalenie. Po kilku dniach dostałem pismo, ze moja skarga została przekazana do właściwego organu. „(…) Organem właściwym do rozpatrzenia zażalenia jest Minister ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
10-08-2012, 22:32  
Kadmilos
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności

Niestety, urzędnicy pozostali niewzruszeni i nie udało się przesunąć terminu sprawy. Pozostało złożyć zażalenie. Po kilku dniach dostałem pismo, ze moja skarga została przekazana do właściwego organu.
„(…) Organem właściwym do rozpatrzenia zażalenia jest Minister Pracy i Polityki Społecznej(…)”

Nie wiem tylko ,po co ten dokument prócz Ministra dodatkowo otrzymuje Biuro Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Kadmilos jest off-line  
12-08-2012, 15:48  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności

Cytat:
Napisał/a Kadmilos Zobacz post
„(…) Organem właściwym do rozpatrzenia zażalenia jest Minister Pracy i Polityki Społecznej(…)”
jak uzasadniono to prawnie?

proszę potem napisać jak rozpatrzone zostanie zażalenie
voyteg jest off-line  
13-08-2012, 18:32  
Kadmilos
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności

Wydaje mi się, że nie uzasadnili tego prawnie, ale na wszelki wypadek przepiszę po prostu otrzymane pismo


Wojewódzki Zespól do Spraw Orzekania o niepełnosprawności otrzymał <DATA> zażalenie <Imię, Nazwisko> dotyczące niezałatwienia sprawy w terminie.
<Imię, Nazwisko> złożył odwołanie od orzeczenia organu I instancji <DATA> Wojewódzki Zespół otrzymał odwołanie strony <DATA>.
Z uwagi na niemożliwość rozpatrzenia sprawy w terminie ustawowym, poinformował stronę o przyczynach, wyznaczając jednocześnie nowy termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 36 ustawy z 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm).
Strona kierując się art. 36 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego wniosła <DATA> zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie.
Organem właściwym do rozpatrzenia zażalenia jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, w związku z czym przesyłamy dokumentację sprawy.

Otrzymują:
1. Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
2. Osoba składająca zażalenie
3. a/a
Kadmilos jest off-line  
14-08-2012, 07:28  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności

Cytat:
Napisał/a Kadmilos Zobacz post
Organem właściwym do rozpatrzenia zażalenia jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, w związku z czym przesyłamy dokumentację sprawy.
coż, jakoś się nie wykazali

zatem może pan juz teraz skarzyć bezczynność do WSA
http://forumprawne.org/sady-administ...nu-do-wsa.html
voyteg jest off-line  
20-08-2012, 15:48  
Kadmilos
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności

Przed złożeniem zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie dowiedziałem się w sekretariacie WZON, że sprawa będzie rozpatrywana do 31.08.12. Dokładna data miała być wyznaczona i przesłana osobnym pismem. Byłem dzisiaj na poczcie, ale nic nie było do odebrania. Czy jest jakiś ustawowy termin do kiedy trzeba poinformować stronę o terminie posiedzenie?
Kadmilos jest off-line  
21-08-2012, 07:27  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności

Cytat:
Napisał/a Kadmilos Zobacz post
Czy jest jakiś ustawowy termin do kiedy trzeba poinformować stronę o terminie posiedzenie?
O ile organ nie wyrobi się w terminie zgodnie z KPA


Cytat:
Art. 36. § 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.
To że się pan dowiedział, nie oznacza że sprawa zostanie załatwiona

Przysługuje panu złożenie skargi na bezczynność do WSA i to polecam
voyteg jest off-line  
21-08-2012, 14:43  
Kadmilos
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności

Troszkę się teraz nie zrozumieliśmy. Chodzi mi o to, czy organ ma jakiś ustawowy termin powiadomienia o terminie odbycia komisji orzekającej. Komisja miała być do końca sierpnia. Miesiąc kończy się za 9 dni, a ja nie mam żadnego oficjalnego pisma. Może być tak, że dostane pismo np: 30.08 o tym, że dnia 31.08 mam się stawić na komisji?
Kadmilos jest off-line  
26-08-2012, 17:30  
Kadmilos
Początkujący
 
Posty: 12
Domyślnie RE: bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j- t. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, zpóźn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Pana XYZ z dnia 23 lipca 2012 r. na nierozpoznanie odwołania z dnia 20 czerwca 2012 r. od orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2012 r. przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim w terminie ustawowym, o którym mowa w art. 35 § 1 k.p.a.
uznaję zażalenie za bezzasadne
Orzeczeniem z dnia 12 czerwca 2012 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu zaliczył Pana XYZ do lekkiego stopnia niepełnosprawności, na stałe. Pismem z dnia 20 czerwca 2012 r. Pan XYZ złożył odwołanie od w/w orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim. Skarżący złożył odwołanie osobiście w dniu 20 czerwca 2012 r. w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu.
Pismem z dnia 21 czerwca 2012 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu przekazał odwołanie do organu odwoławczego informując o tym skarżącego.
Zawiadomieniem z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim poinformował Pana XYZ, iż na podstawie art. 36 k.p.a. odwołanie strony nie może zostać rozpoznane w terminie ustawowym z powodu dużej ilości napływających odwołań. Organ odwoławczy wyznaczył nowy termin rozpoznania sprawy na dzień 31 sierpnia 2012 r.
Pismem z dnia 23 lipca 2012 r. Pan XYZ złożył zażalenie na przewlekłość postępowania toczącego się przed Wojewódzkim Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim wskazując, że organ odwoławczy naruszył termin rozpoznania odwołania z dnia 20 czerwca 2012 r., co w konsekwencji narusza zasadę zapisaną w art. 35 § 1 k.p.a.
Organ rozpatrujący sprawę zważył, co następuje:
Podstawą przyjętego rozstrzygnięcia jest art. 37 § 2 k.p.a., zgodnie z którym organ wyższego stopnia uznając za zasadne zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie, wyznacza dodatkowy termin jej załatwienia oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.
W rozpatrywanej sprawie przedmiotem zażalenia strony było nie rozpatrzenie odwołania z dnia 20 czerwca 2012 r. w terminie ustawowym przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim.
W ocenie organu wyższego stopnia rozpoznającego zażalenie brak jest podstaw do uznania, iż w rozpatrywanej sprawie Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim pozostawał w bezczynności lub działał przewlekle. Organ ten działając jako organ II instancji, poinformował stronę postępowania zawiadomieniem z dnia 27 czerwca 2012 r. o przesunięciu terminu rozpoznania odwołania z dnia 20 czerwca 2012 r. jednocześnie wyznaczając termin rozpoznania sprawy na dzień 31 sierpnia 2012 r. Zawiadomienie to przerywa bieg terminu, o którym mowa w art. 35 § 3 k.p.a., do czasu doręczenia go stronie postępowania. Natomiast przesunięcie terminu rozpoznania sprawy z ważnych przyczyn wybiegające poza zasadę określoną w art. 35 § 3 k.p.a. nie stanowi o zwłoce organu w działaniu, o ile powiadomi on stronę o nowym rozsądnym terminie rozpoznania sprawy. W przedmiotowej sprawie termin rozpoznania odwołania upływał w dniu 22 lipca 2012 r. (30 dni liczone od daty wpływu odwołania do organu odwoławczego). Termin ten został przez organ odwoławczy przesunięty na dzień 31 sierpnia 2012 r. (czyli o 39 dni). Uzasadnieniem takiego działania była niemożność faktyczna rozpoznania odwołania podyktowana nadmierną liczbą wpływających spraw do organu odwoławczego, co zostało wskazane w zawiadomieniu z dnia 27 czerwca 2012 r. Zatem Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim uchybiając terminowi rozpoznania odwołania, o którym mowa w art. 35 § 3 k.p.a. i naruszając zasadę wyrażoną w art. 35 § 1 k.p.a., nie dopuścił się przewlekłości postępowania orzeczniczego, gdyż wypełnił dyspozycję art. 36 § 1 k.p.a. informując o tym stronę postępowania odwoławczego - Pana XYZ. Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim poinformuje również Pana XYZ oddzielnym zawiadomieniem o dokładnym terminie posiedzenia składu orzekającego wyznaczonego do rozpoznania odwołania.
Mając na uwadze powyższe, brak jest podstaw do uznania przewlekłości postępowania w działaniu Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie przysługuje wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w terminie 14 dni od daty jego doręczenia.

-----
Proszę o pomoc w ustaleniu czy ta odpowiedź jest zgodna z prawem, oraz o pomoc przy pisaniu odwołania. Od wiele lat WZON wyznacza terminy około 2-3 miesięcy od otrzymania odwołania, za każdym razem tłumacząc się dużą liczbą spraw. Dodatkowo komisja lekarska Pana XYZ została wstrzymana do czasu otrzymania odpowiedzi z ministerstwa
Kadmilos jest off-line  
27-09-2018, 03:42  
fiolet6
Użytkownik
 
Posty: 161
Domyślnie RE: bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności

Witam. Pozwolę sobie dołączyć do wątku, ponieważ mam bardzo podobną sytuację a ręce mi już opadają.
30.04.2018r. Złożyłam dokumenty w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności dla mojej 12 letniej córy.
10.06.2018r. Otrzymałam zawiadomienie, iż ze względu na brak odpowiednich lekarzy (neurologa lub psychiatry) do przeprowadzenia badania , wyznacza się termin na dzień 26.06.2018r., ( gdzie jako jedyną i najwcześniejszą datę odbioru orzeczenia wyznaczono mi dzień 09.07.2018r. ) Badanie nie odbyło się przez lekarza z w/w specjalizacji a przez pediatrę.
19.07.2018r. Osobiście złożyłam odwołanie dotyczące okresu na jaki zostało wydane orzeczenie oraz zmiany pkt.7 do Wojewódzkiego Zespołu.
25.07.2018r. Otrzymałam informację z powiatowego, że dokumenty zostały odesłane do wojewódzkiego.
28.08.2018r. Otrzymałam pismo, z wojewódzkiego, z takim samym uzasadnieniem (brak lekarzy odpowiednich specjalizacji) jak z powiatowego, tylko z tym, iż termin komisji zostanie ustalony nie wcześniej niż po 10.10.2018r., a o jego wyznaczeniu zostanę powiadomiona w następnym piśmie - nie później, niż 7 dni przed data komisji.

Podczas wydawania orzeczenia w powiatowym, Pani poinformowała mnie, iż w razie wnoszenia odwołania, nie można orzeczenia używać. Jest to dla mnie całkowicie zrozumiałe ale dzięki niemu kwalifikujemy się do 500+ jak i zasiłku pielęgnacyjnego. Wiem, że w razie pozytywnej dla nas decyzji zostanie nam to wyrównane ale ....:
po 1- znając realia raczej nie uda się to tak łatwo i czeka nas odwołanie do sądu - co zaś przedłuży sprawę o min. 1-1,5 roku,
po 2- dziecko cały czas jest pozbawione dodatkowego wsparcia, terapii, rehabilitacji, sprzętu potrzebnego do poprawy zdrowia itp...
po 3- jestem na rencie, a za ten czas nie otrzymam wyrównania różnicy między niska rentą a świadczeniem pielęgnacyjnym ;-(.

Za 2 dni minie już 5 miesięcy od złożenia wniosku, a do komisji jeszcze ok bity miesiąc trzeba dołożyć.
Zostały przekroczone, praktycznie wszystkie możliwe terminy: tak z czasem wysyłania powiadomień jak i wydania orzeczenia (w powiatowym łącznie 70 dni), teraz w wojewódzkim 77 dni +czas do daty komisji + czas otrzymania decyzji.
Mało tego tłumaczenia, o braku lekarzy są dla mnie mało wiarygodne , ponieważ i tak komisja składała się z lekarza pediatry, a z tego co wiem od innych osób w wojewódzkiej to samo się powtarza ;-(.

Mam dość i proszę o pomoc - co mogę w tym przypadku zrobić ? Szkoda, że przedmówca nie dokończył wątku ;-(.
fiolet6 jest off-line  
27-09-2018, 09:16  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: bezczynność orzecznictwa o niepełnosprawności

Skoro

Cytat:
Napisał/a fiolet6 Zobacz post
ponieważ mam bardzo podobną sytuację (..)

co mogę w tym przypadku zrobić ?zastosowac tryb opisany w tym wątku
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ orzeczenie o niepełnosprawności (odpowiedzi: 1) W celu orzeczenia stopnia niepełnosprawności w schorzeniach wzroku ocenia się przede wszystkim stopień obniżenia ostrości wzroku i zwężenia pola...
§ niepełnosprawność-ważne (odpowiedzi: 1) witam, mógłby ktoś doradzić na temat taki. Iż posiadam niepełnosprawność umiarkowaną na kręgosłup posiadam rente na stałe. Moja choroba jest...
§ Niepełnosprawność (odpowiedzi: 2) Witam, mam pewien problem dotyczący niepełnosprawności i KZK GOP. Dostałam w dniu dzisiejszym mandat za przejazd bez biletu. Posiadam orzeczenie...
§ Czy osoba niepełnosprawna ze znacznym stopnien niepełnosprawności może pracować? (odpowiedzi: 2) Posiadam znaczny stopień niepełnosprawności. Pobieram rentę socjalną. Czy mogę podpisać umowę o pracę na wolnym rynku pracy bez ryzyka utraty...
§ orzeczenie o niepełnosprawności (odpowiedzi: 3) Witam, Moja mama jest emerytką. Od sierpnia ubiegłego roku leczy się pobierając chemioterapię. W listopadzie 2011 orzecznik ZUS wydał, w Jej...
§ Długi a niepełnosprawność (odpowiedzi: 1) Witam Czy osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności, która pracuje zawodowo musi płaci długi ojca , który popełnił z tego powodu samobójstwo ? ...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.