Samowola budowlana - Forum Prawne

 

Samowola budowlana 6

A jaki tytuł i treść skargi do WSA jeśli postanowiewnie PINB jest wykonaniem wyroku Sądu? Czy jest to ponownie bezczynność czy tym razem coś więcej - rażące naruszenie prawa?- co pisać, czy za pośrednictwem PINB, ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
21-03-2013, 23:02  
AMIS
Użytkownik
 
AMIS na Forum Prawnym
 
Posty: 133
Domyślnie RE: Samowola budowlana

A jaki tytuł i treść skargi do WSA jeśli postanowiewnie PINB jest wykonaniem wyroku Sądu? Czy jest to ponownie bezczynność czy tym razem coś więcej - rażące naruszenie prawa?- co pisać, czy za pośrednictwem PINB, czy bezpośrednio i czy czekać z tą skargą na to co odpowie WINB!?
AMIS jest off-line  
23-03-2013, 19:44  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Samowola budowlana

[QUOTE=AMIS;2180254]A jaki tytuł i treść skargi do WSA jeśli postanowiewnie PINB jest wykonaniem wyroku Sądu? /QUOTE]

Zwykły tytuł i struktura


Wojewódzki
Inspektor
Nadzoru Budowlanego
<adres>

Za pośrednictwem

Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego
<adres>

Zażalenie na Postanowienie nr <...>
(znak ....)
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w <miasto>

Na podstawie art. 61a § 2 KPA składam zażalenie na wydane postanowienie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego.
Wyrokiem z dnia <data> (sygn. akt) WSA w <miasto> zobowiązał PINB do rozpoznania mojego wniosku w przedmiocie. Organ jednak odmówił wszczęcia postępowania, bo nie uznaje mnie za stronę. Jednak zamieszkuje na terenie tej nieruchomości, więc mam w tym postępowaniu niewątpliwy interes prawny.

(dalej może pan napisać co uważa)

Podpis


Zażalenie składa pan w PINB w terminie, a na kopii potwierdzenie wpływu.
voyteg jest off-line  
24-03-2013, 21:28  
derk5
Użytkownik
 
Posty: 54
Domyślnie RE: Samowola budowlana

chciale powiadomic o ciekawym fakcie, otorz osoba pod lublinem zbudowala raczej wygodna szope z oknami przyzwoitymi drzwiami w ktorej zamieszkala.

Urzad nakazal rozbiurke, pomimo, ze szopa nie lamala planu zagospodarowania gminy i nie stwarzala zagrozenia budowlanego.
Sprawa jest w trybunale europejskim , wlascicie zarzuca zlamanie prawa wlasnosci.

To tak jakby zabierac samochod , czy telewizor jesli sie go nie zarejestruje.

arcyciekawy bedzie wyrok.

Jesli sad przyzna racje Polsce to wyrok dziala na calyj UE i np w szwecji gdzie rada gminy decyduje na jaki kolor moze byc pomalowany dom, w przypadku pomalowania domu na brazowo zamiast na jasnobrazowo bedzie mogla droga decyzji administracyjnej zabrac dom.
derk5 jest off-line  
27-03-2013, 06:35  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Samowola budowlana

Cytat:
Napisał/a derk5 Zobacz post
chciale powiadomic o ciekawym fakcie,
a może pan podać sygnaturę akt WSA lub NSA?
voyteg jest off-line  
27-03-2013, 08:04  
AMIS
Użytkownik
 
AMIS na Forum Prawnym
 
Posty: 133
Domyślnie RE: Samowola budowlana

W moim wątku sprawa samowoli utknęła na poziomie spychologi aDminnistracyjnej.Ciekawe czy samo post. administracyjne które służy urzędnikom państwowym z PINB może TEŻ mieć FINAŁ w trybynale europejskim!
a tak bardzo serio- Czy posiadacz zależny czyli użytkownik lub dzierżawca ma prawo wszczynać postępowanie w sprawie samowoli bud. , która powoduje unimożliwieni dostępu (wjazdu) do drogi publicznej z działki, którą użytkuje? Czy apsolutnie konieczne jest aby wniosek w takiej sprawie składał właściciel?
AMIS jest off-line  
05-04-2013, 10:20  
AMIS
Użytkownik
 
AMIS na Forum Prawnym
 
Posty: 133
Domyślnie RE: Samowola budowlana

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Najpierw zażalenie do WINB i dopiero potem WSA
może zacytuję postanowienie PINB i moje zażalenie do WINB:

Na podstawie art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
odmawiam
wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek p. A M
....
Do PINB w Łu.. w dniu 02.11.2012r., wpłynął wniosek P. A M z dnia 28.10.2012r., w sprawie wykonania przez p. KK nasypu na ulicy na wysokości dz. ewid. 1510/1 i 305 oraz wszczęcia przez tut. organ postępowania administracyjnego w tej sprawie.
Przedmiotowy wniosek zawierał informację, iź p. KK na działce 1510/1
przy ul. .. w .... zaczął stawić dom. W czasie jego budowy zaczął
wymieniać grunt na swojej działce. Robiąc to wysypywał starą ziemię i gruz na drogę. Z
przedmiotowego pisma nie wynika natomiast jaki jest adres zamieszkania p. K.K. Organ nadzoru budowlanego nie posiadając adresu zamieszkania inwestora nie
miał możliwości skutecznego zawiadomienia i przeprowadzenia kontroli ww. robót.
Biorąc powyższe pod uwagę, PINB w Łu.. pismem z dnia 06 listopada 2012r., znak:
PINB 7353/V-1l/42/12 w oparciu o art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa, wezwał p. A.M. o uzupełnienie ww. wniosku wymaganym wskazaniem adresu do korespondencji(zamieszkania) p. K.K.
Jednocześnie PINB w Łukowie wskazał, iż przedmiotowemu wezwaniu należy uczynić
zadość w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pod rygorem pozostawienia ww. wniosku bez rozpatrzenia.

W związku z powyższym p. AM w dniu 14.11.2012r., wniósł do Lubelskiego
WINB zażalenie na przewlekłe prowadzenie postępowania.
Następnie w dniu 29.11.2012r., do tut. Organu wpłynęła skarga do WSA w Lublinie na
bezczynność PINB w Łukowie.
Lubelski WINB postanowieniem z dnia 17.12.2012r., znak: ZKK-IV.7641.32.20l2
wyznaczył tut. Organowi dodatkowy termin załatwienia sprawy.
Biorąc powyższe pod uwagę PINB w Łu... pismem z dnia 09.01.2013r., znak: PINB
735/V-11/42/12 wystąpił do Urzędu Miasta St. Łu. w sprawie ustalenia adresu
zamieszkania właściciela działki nr 1510/01 położonej w St. Łu.
W odpowiedzi na powyższe Burmistrz Miasta St. Łu. wskazał, iż właścicielem
działki nr 1510/01 położonej na ul. .... w St. Łu. jest p. AHK, wskazując jej adres do korespondencji.
Powyższe ustalono również na podstawie wypisu z rejestru gruntów prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Łukowie.
Następnie w związku z rozpatrzeniem przez Sąd złożonej skargi na bezczynność tut.
Organu, WSA w Lublinie wyrokiem z dnia 22 stycznia 2013r., sygn. Akt II SAB/Lu 108112
zobowiązał PINB w Łukowie do rozstrzygnięcia wniosku p. AM z dnia 28.10.2012r.
Dalszymi czynnościami podjętymi przez PINB w Łukowie było ustalenie - w oparciu o
wypis z rejestru gruntów - właściciela działki nr 305 położonej na ul. .... w St. Łu.
Zgodnie z ewidencją gruntów - właścicielem działki nr 305 położonej na ul. .... w St. Łu. jest p. J P
Właścicielem działki nr 150111 na której zlokalizowana jest ulica .... położona w St. Łu. jest Miasto St. Łu.
Z powyższego wynika, iż p. AM, który żąda wszczęcia postępowania
administracyjnego przez tut. Organ nie posiada prawa własności do żadnej działki, na której w opinii Wnioskodawcy doszło do naruszenia jego praw.
Zgodnie z art. 61a § 1 gdy żądanie, o którym mowa wart. 61, zostało wniesione przez
osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
Z uwagi na poczynione ustalenia PINB w Łukowie nie ustosunkował się do
merytorycznych zarzutów zawartych w piśmie o wszczęcie postępowania z dnia 28.10.2012r.
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Lublinie, za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Łukowie, w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia .i moje zażalenie:

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Lublin
za pośrednictwem:
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łukowie
Zażalenie na Postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łukowie z dnia 13 marca 2013 roku (znak PINB 7353/V-11/42/12).

Na podstawie art. 61a § 2 KPA składam zażalenie na wydane postanowienie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego.
Wyrokiem z dnia 22 stycznia 2013 roku (sygn. akt II SAB/Lu 108/12) WSA w Lublinie zobowiązał PINB do rozpoznania mojego wniosku w przedmiocie. Organ odmówił wszczęcia postępowania, bo nie uznaje mnie za stronę. Jednak zamieszkuję na terenie tej nieruchomości, więc jako posiadacz – użytkownik działki nr 305, która jest jej częścią, mam w tym postępowaniu niewątpliwy interes prawny.

Działka, na którą uniemożliwiono mi wjazd na skutek bezprawnego podwyższenia drogi przez sąsiada i wykonanie przez Burmistrza (reprezentującego właściciela drogi), który ten fakt zaakceptował, doraźnego remontu drogi poprzez wmontowanie w powstały nasyp krawężników, jest przeze mnie użytkowana od 12 lat.
Dziwnym jest, że PINB, od listopada 2012 roku, nie był w stanie ustalić tych faktów i zamiast zająć się meritum sprawy, od samego początku wszczętego moim pismem z dnia 02.11.2012 roku postępowania administracyjnego stara się za wszelką cenę postępowania tego nie podjąć (patrz na przykład: pismo PINB z dnia 06.11.2012)
PINB nie stosuje się do zawartych w postanowieniu WINB (ZKK-IV.7641.32.2012) z dnia 17.12.2012 roku wskazówek. W postanowieniu tym WINB, wyznaczając organowi dodatkowy termin i stwierdzając naruszenie prawa zarządził podjęcie przez PINB w Łukowie „środków zapobiegających nieprawidłowościom przy załatwianiu spraw w przyszłości”

Niezręcznie mi wytykać tak podstawowe błędy - nie stosowania Zasad Ogólnych KPA i wskazywać urzędnikom PINB kolejne podstawowe artykuły KPA, których nie chcą, mimo swego obowiązku, stosować. Nie mogę również zrozumieć dlaczego powołują się oni w swej pracy jedynie na te artykułu KPA, fałszywie je nieraz interpretując(art.64 par.2), które służą tylko temu, aby zlekceważyć meritum, którym jest rozstrzyganie problemów związanych z Prawem Budowlanym.

Przypomnę jedynie
Art. 28
Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niestety PINB w trakcie postępowania administracyjnego nie potrafił prawidłowo ustalić mojego (posiadacza – użytkownika działki nr 305) interesu prawnego i ani nie próbował ustalić moich obowiązków.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyłączył mnie praktycznie z tego postępowania już na samym jego początku i nie informując o podejmowanych czynnościach nie próbował nawet wyjaśniać sobie kwestii mojego prawa strony a potem …. wydał przedmiotowe postanowienie.

PINB nie potrafił także ustalić faktu, że inwestorem, który dokonał remontu ulicy i uniemożliwił wjazd na moją działkę jest Burmistrz Miasta St. Łu., a nie mój sąsiad ani jego żona pani K.
Państwo K. tylko zasypali drogę podczas realizacji swojej inwestycji – budowy domu na działce 1510/1.
Dane tych państwa powinny być znane PINB z urzędu (z powodu zgody budowlanej o jaką niewątpliwie musieli występować). Organ nie musiał ich ustalać kierując pismo z dnia 9.01.2013, znak PINB 7353/V-7/3/13 do Urzędu Miasta Stoczek Łukowski, w którym przywołując art.36 par. 2 kpa bezpodstawnie wstrzymał bieg terminów (jedyne pismo jakie otrzymałem w trakcie postępowania).

Nawiasem mówiąc PINB ‘nie uszanował’ także praw strony, którą jest właścicielka nieruchomości przy ul. .. . Nieruchomości, której częścią jest pozbawioną dostępu do drogi działka o numerze 305.
Nie interesowało urzędników stanowisko tej strony postępowania(?), albo znów zapomnieli o istnieniu kilku artykułów KPA.

ps. : Będąc zmuszony krótkim siedmiodniowym terminem na napisanie zażalenia, nie jestem w stanie przestudiować całego kpa, by móc wskazać artykuły tego kodeksu, do których nie zastosowali się urzędnicy, którzy powinni z obowiązku znać ten kodeks. Urzędnicy PINB mieli na przypomnienie sobie zasad kpa prawie cztery miesiące, więc proszę o ostateczne udzielenie im wszelkich wskazówek, aby wreszcie jednak mogli zająć się meritum sprawy.
Ponadto uważam za niezręczność, gdy w swym postanowieniu urzędnik PINB nadal wspomina o swym piśmie z dnia 6 listopada 2012 roku, znak: PINB 7353/V-11/42/12 nie dodając komentarza, że było naruszeniem prawa.

z uszanowaniem


Czy mogę pisać skargę do WSA ?
Co powinienem zarzucić w takiej skardze urzędnikom PINB, aby WSA mógł ich zobowiązać do zajęcia się meritum sprawy Samowoli Budowlanej Burmistrza, wcześniej właściwie interpretując i stosując KPA ?
AMIS jest off-line  
07-04-2013, 16:54  
AMIS
Użytkownik
 
AMIS na Forum Prawnym
 
Posty: 133
Domyślnie RE: Samowola budowlana

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Nie ma - zażalenie do WINB w termine

Tam napisać, że jest pan użytkownikiem i w związku z tym ma pan jak najbardziej interes prawny zgodnie z art. 28 KPANajpierw zażalenie do WINB i dopiero potem WSA
PINB w swojej odpowiedzi na moje zażalenie powołał się na trzy wyroki Sądów Administracyjnych w dowolny sposób cytując ich fragmenty i zastanawiam się kto ma rację w kwestii uznania mnie za stronę we wszczętym na mój wniosek postępowaniu administracyjnym?

Czy jestem czy nie jestem stoną w tym postępowaniu ?

a oto cytat tej odpowiedzi PINB:

"Lubelski Wojewódz. Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Lublinie
Na podstawie art. 133 w zw. z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łukowie w załączeniu przesyła do rozpatrzenia zażalenie p. AM z dnia 24.03.2013r., na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łukowie z dnia 13 marca 2013r., znak: PINB 7353/V-11/42/13, którym PINB w Łukowie odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek p. AM, w sprawie wykonania przez p. KK nasypu w St. Łu. na ulicy.., na wysokości dz. ewid. 1510/1 i 305.
Zażalenie zostało wniesione w ustawowym terminie.
Odpowiadając na przedstawione zarzuty stwierdzam, iż pozostają one bez wpływu na podjęte rozstrzygnięcie, zatem podtrzymuję stanowisko zawarte w zaskarżonym postanowieniu z dnia 13 marca 2013r., znak: PINB 7353/V-ll/42/13, w uzasadnieniu którego przedstawiono szczegółowo motywy tego rozstrzygnięcia.
Odnosząc się do szeregu zarzutów, przede wszystkim dotyczących rzekomego przymiotu strony Skarżącego, oraz próby udowodnienia tegoż stanowiska, tut. organ wyjaśnia, jednocześnie informując Skarżącego, że o tym, czy jest się stroną danego postępowania administracyjnego, nie decyduje sama wola, czy subiektywne przekonanie danej osoby bądź dopuszczenie jej przez organ do udziału w nim, ale okoliczność, czy istnieje przepis prawa materialnego pozwalający zakwalifikować interes danej osoby, jako interes prawny (por. wyrok NSA z dnia 04.07.2007 r., sygn. akt II OSK 999/06).
Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Zwrócić należy w tym miejscu uwagę, że interes prawny strony powinien wynikać z konkretnej i zindywidualizowanej normy prawa materialnego wpływającej na sytuację prawną wnoszącego dany wniosek, żądanie, czy skargę. Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie podkreślany jest w szczególności realny i aktualny charakter interesu prawnego wynikający z zastosowania konkretnej normy prawnej. Należy przy tym zaznaczyć także, iż interes prawny powinien mieć charakter obiektywny, a nie wynikać z subiektywnego przekonania strony o jego naruszeniu, czy wreszcie jej woli prowadzenia określonego postępowania. Ponadto, od interesu prawnego należy odróżnić interes faktyczny, czyli sytuację, w której dany podmiot jest co prawda bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, jednakże nie może tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa, mającego stanowić podstawę skierowanego żądania w zakresie podjęcia stosownych czynności przez organ administracji (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 12.09.2008 r., sygn. akt VII SAlWa 622/08 )
Wskazać i przypomnieć należy, iż Skarżący, będąc użytkownikiem działki nr 305, nie jest podmiotem, któremu przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późno zm.), gdyż posiada on jedynie prawa zależne od podmiotu będącego właścicielem działki, a wynikające ze stosunku zobowiązaniowego. Może zatem domagać się respektowania jego praw cywilnych, wynikających z umowy, od właściciela, a nie od organów administracji publicznej. Dla tych organów, stroną w postępowaniu administracyjnym jest jedynie podmiot legitymujący się prawem własności lub innym prawem o podobnym charakterze, lecz nie użytkownik czy posiadacz - jak wskazał to sam Skarżący (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 20.07.2006 r., sygn. akt VII SAlWa 321/06).
W załączeniu:
- oryginał zażalenia p. Andrzeja Misia wraz z kopertą,
- akta sprawy znajdujące się w tut. organie wg. załączonej karty przeglądowej.
Jednocześnie PINB w Łukowie wyjaśnia, iż pozostałe akta sprawy, (m.in. oryginał wniosku Skarżącego z dnia 28,10.2012r. w sprawie wykonania przez p. KK nasypu na ulicy ... na wysokości dz. ewid. 1510/1 i 305 oraz wszczęcia przez tut. organ postępowania administracyjnego w tej sprawie), zostały przekazane do WSA w Lublinie przy piśmie z dnia 03,12.2012r., znak: PINB 7353/V-11/42/12, i do dnia dzisiejszego nie zostały
zwrócone."


- Czy jestem czy nie jestem stoną w tym postępowaniu ?
- Czy nie powinienem przesłać do WINB "pozostałych akt sprawy, (m.in. oryginał wniosku Skarżącego z dnia 28,10.2012r" ?
AMIS jest off-line  
07-04-2013, 18:43  
S1onko
Użytkownik
 
Posty: 188
Domyślnie RE: Samowola budowlana

Interes prawny to coś innego niż interes faktyczny. Na pewno masz interes faktyczny w żądaniu wszczęcia postępowania. Natomiast dla ustalenia interesu prawnego niezbędne jest wskazanie konkretnego przepisu prawa (nieistotne z jakiej gałęzi prawa), z którego wynika interes lub obowiązek. Ja takiego przepisu w odniesieniu do UŻYTKOWNIKA nieruchomości nie znam. Jeżeli uda Ci się takowy odnaleźć- składaj skargę. Dopóki nie odnajdziesz- szkoda czasu i pieniędzy.

Niezależnie od powyższego. Jeżeli do organu nadzoru budowlanego wpływa informacja o ewentualnym naruszeniu przepisów ustawy Prawo budowlane nie pochodząca od osoby posiadającej przymiot strony, nie oznacza to, że organ nie podejmie żadnych czynności. W praktyce zazwyczaj podejmuje (przynajmniej w województwie łódzkim tak jest), tylko postępowanie toczy się "z urzędu" a nie "na wniosek" i "informator" nie posiadający przymiotu strony nie jest informowany o jego przebiegu i zakończeniu.
S1onko jest off-line  
07-04-2013, 21:24  
AMIS
Użytkownik
 
AMIS na Forum Prawnym
 
Posty: 133
Domyślnie RE: Samowola budowlana

PINB zanim podjął postanowienie przeprowadził postępowanie dowodowe w nie zgodny z KPA sposób. Zarządził wizję lokalną na którą nie byłem zaproszony mimo, że nie byłem jeszcze wyłączony z postępowania wszczętego na mój wniosek. Jednocześnie PINB stronniczo potraktował prawa właścicielki działki 305, która została pozbawiona możliwiści wyrażenia swojego stanowiska w sprawie. Co prawda PINB poinformował właścicielkę o wizji lokalnej, ale bezpodstawnie spodziewał się jej przybycia na zarządzoną wizję. Właścicielka działki mieszka w innej gminie(nie sąsiedniej). PINB nie miał prawa żądać od niej stawienia się na wizję lokalną. Miał natomiast obowiązek ustalenia czy jej prawa zostały naruszone i jakie jest jej stanowisko w sprawie samowoli budowlanej, która spowodowała uniemożliwienie dostępu jej działki 305 do drogi publicznej. PINB w żaden sposób nie próbował zadbać aby interes strony pani JP nie stosując art. 50 i 51 KPA dotyczących wezwań.
Właścicielka jest osobą 'wiekową', oddając mi swą nieruchomość w użytkowanie i meldując mnie tam bez problemu może udzielić mi wszelkich potrzebnych pełnomocnictw, ale PINB wolał poprzestać na bezprawnym wezwaniu jej(inna gmina zamieszkania). Nie zarządał ani nie pouczył ani mnie ani właścicielki o koniecznych pełnomocnictwach.PINB z mojego wniosku o wszczęcie post. adm. wiedział, że jestem użytkownikiem.
Po pięciu miesiącach nieudolnie i w sposób uwłaczający wielu podstawowym artykułom KPA zmuszony wyrokiem WSA PINB postanowił ustalić właściciela pozbawionej dodtępu do ulicy działki i dopiero wtedy postanowił powołując się na art. 61a par.1 . W uzasadnieniu swego postanowienia nic nie wspomniał o przepisach Prawa Budowlanego, które przywołuje dopiero w odpowiedzi na moje zażalenie do WINB. Od samego początku postępowania(XI 2012) PINB nie stosując się do podstawowych ogólnych przepiów KPA naraża mnie i właścicielkę użytkowanej przeze mnie działki na szkody (np: art.9 KPA)
.
AMIS jest off-line  
07-04-2013, 22:19  
AMIS
Użytkownik
 
AMIS na Forum Prawnym
 
Posty: 133
Domyślnie RE: Samowola budowlana

PINB zanim podjął postanowienie przeprowadził postępowanie dowodowe w nie zgodny z KPA sposób. Zarządził wizję lokalną na którą nie byłem zaproszony mimo, że nie byłem jeszcze wyłączony z postępowania wszczętego na mój wniosek. Jednocześnie PINB stronniczo potraktował prawa właścicielki działki 305, która została pozbawiona możliwiści wyrażenia swojego stanowiska w sprawie. Co prawda PINB poinformował właścicielkę o wizji lokalnej, ale bezpodstawnie spodziewał się jej przybycia na zarządzoną wizję. Właścicielka działki mieszka w innej gminie(nie sąsiedniej). PINB nie miał prawa żądać od niej stawienia się na wizję lokalną. Miał natomiast obowiązek ustalenia czy jej prawa zostały naruszone i jakie jest jej stanowisko w sprawie samowoli budowlanej, która spowodowała uniemożliwienie dostępu jej działki 305 do drogi publicznej. PINB w żaden sposób nie próbował zadbać aby interes strony (właścicielki) nie stosując art. 50 i 51 KPA dotyczących wezwań.
Właścicielka jest osobą 'wiekową' i oddając mi swą nieruchomość w użytkowanie i meldując mnie tam bez problemu może udzielić mi wszelkich potrzebnych pełnomocnictw, ale PINB wolał poprzestać na bezprawnym wezwaniu jej(inna gmina zamieszkania - niesąsiednia). Nie zażądał ani nie pouczył, ani mnie, ani właścicielki o koniecznych pełnomocnictwach. O tym, że jestem użytkownikiem PINB wiedział z mojego wniosku o wszczęcie post.adm.

Po pięciu miesiącach prowadzonego postępowania administracyjnego (nieudolnie, z naruszeniem prawa i w sposób uwłaczający wielu podstawowym artykułom KPA), dopiero zmuszony wyrokiem WSA, PINB postanowił ustalić właściciela pozbawionej dostępu do ulicy działki 305 i dopiero wtedy wydał postanowienie (powołując się na art. 61a par.1) o odmowie wszczęcia(trwającego przecież) postępowania.
W uzasadnieniu swego postanowienia nic nie wspomniał o przepisach Prawa Budowlanego, które przywołuje dopiero w odpowiedzi na moje zażalenie do WINB. Dopiero w tej odpowiedzi poucza mnie i .. przypomina (o czym nigdy i nigdzie do mnie nie pisał), o istnieniu przepisów ustawy z dnia 07.07.1964 r. Prawo budowlane.
Robiąc to nie przywołuje żadnego konkretnego art. PB ponieważ posługuje się tylko pseudo-cytatem z wyroku WSA w Warszawie.

Od samego początku postępowania(XI 2012) PINB nie stosując się do podstawowych Ogólnych Zasad KPA naraża mnie i właścicielkę użytkowanej przeze mnie działki na szkody (np: art.9 KPA i inne)

ps: jak rozumiem najprościej będzie, gdy właścicielka udzieli mi pełnomocnictwa

pytanie: Jaką formę powinno mieć takie upoważnienie ?
AMIS jest off-line  
08-04-2013, 14:54  
S1onko
Użytkownik
 
Posty: 188
Domyślnie RE: Samowola budowlana

Pełnomocnictwo- wystarczy zwykła forma pisemna plus opłata skarbowa- 17zł (kopię dowodu zapłaty trzeba załączyć do pełnomocnictwa.

Organ nie ma obowiązku udzielać stronom porad prawnych poza postępowaniem- np. co do celowości ustanowienia pełnomocnika jak również dbać o ich interesy wynikające z prawa prywatnego- to nie rola organów administracji publicznej.

O oględzinach (wizje lokalne to domena prawa karnego) zawiadamia się na 7 dni przed terminem a nie wzywa- właścicielka działki sąsiedniej MOŻE wziąć udział lub nie- to jej wybór- nie ma obowiązku. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania ma charakter czysto proceduralny- tym samym w większości przypadków nie ma potrzeby powoływania się na przepisy prawa materialnego. Z opisu raczej nie wynika , żeby organ działał niezgodnie z kpa- poza niewydaniem w terminie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania- przy czym to nowa regulacja- weszła w życie rok temu- i nie wszystkie organy już miały z nią doczynienia- pewnie z tego to wynikało.
S1onko jest off-line  
08-04-2013, 17:35  
AMIS
Użytkownik
 
AMIS na Forum Prawnym
 
Posty: 133
Domyślnie RE: Samowola budowlana

Cytat:
Napisał/a S1onko Zobacz post
Pełnomocnictwo- wystarczy zwykła forma pisemna plus opłata skarbowa- 17zł (kopię dowodu zapłaty trzeba załączyć do pełnomocnictwa.
i ... nie wiem - opłata skarbowa - komu się wpłaca (czy może to jakiś znaczek skarbowy)?
AMIS jest off-line  
08-04-2013, 19:46  
AMIS
Użytkownik
 
AMIS na Forum Prawnym
 
Posty: 133
Domyślnie RE: Samowola budowlana

Cytat:
Napisał/a S1onko Zobacz post
Pełnomocnictwo- wystarczy zwykła forma pisemna plus opłata skarbowa- 17zł (kopię dowodu zapłaty trzeba załączyć do pełnomocnictwa.
i ... nie wiem - opłata skarbowa - komu się wpłaca (czy może to jakiś znaczek skarbowy)?

oczywiścieględziny a nie 'wizja', zawiadomienie a nie wezwanie (rozpędziłem się)

ale .. ogólnie chodziło mi o to, że PINB właśnie nie wezwał właścicielki działki pozbawionej dostępu do ulicy poprzez zgłoszoną samowolę o udzielenie żadnych informacji (w tym info o tym kim jest użytkownik jej 'poszkodowanej' działki) - art.50 i 51 kpa.
Powyższe w zestawieniu z faktem niewydania w terminie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania powoduje uchybieniu np: art.9 KPA

Cytat:
Napisał/a S1onko Zobacz post
Z opisu raczej nie wynika , ...
opis powyższy to tylko skrót dla forumowiczów śledzących wątek od początku - PINB już w pierwszym piśmie-odpowiedzi na mój wniosek z XI 2012 popełnił (moim zdaniem dyskwalifikujący) błąd żądając ode mnie adresu korespondencyjnego jednej ze stron grożąc wyrzuceniem wniosku do kosza.
Również odpowiedź PINB na moją skargę do WSA raczej świadczy (delikatnie mówiąc) o nierozumieniu przez organ przepisów KPA (patrz post #44 i #47)

do tej pory wszystkie organy traktowały mnie 'w naturalny sposób' jako stronę - tym razem PINB 'obrażony' moją skargą do WSA znajduje 'haka' proceduralnego na mnie. (to jest małe środowisko nieŁÓDZKIE a ja dla nich jestem obcy)

dzięki S1onko za zainteresowanie i słuszne uwagi - proszę więcej
AMIS jest off-line  
10-04-2013, 18:07  
S1onko
Użytkownik
 
Posty: 188
Domyślnie RE: Samowola budowlana

Cytat:
Napisał/a AMIS Zobacz post
i ... nie wiem - opłata skarbowa - komu się wpłaca (czy może to jakiś znaczek skarbowy)?
Zgodnie z Art. 8 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek. Na stronie BIP PINBu powinno być podane konto- najczęściej jest to konto Urzędu Miasta, właściwe do gromadzenia opłat z tytułu należności podatkowych.

PINB nie musiał wzywać właścicielki nieruchomości do składania wyjaśnień- generalnie organy w ostatniej kolejności korzystają z zeznań świadków bo z praktyki wynika, że często nie są one wiarygodne. Nie zawsze też są potrzebne... W przypadku samowolnie wykonywanych robót budowlanych istotne jest ustalenie inwestora, zakresu robót, potwierdzenie że są wykonywane z naruszeniem przepisów ustawy budowlanej- kwestie naruszeń cywilnoprawnych praw nieruchomości sąsiednich nie są konieczne do wydania decyzji merytorycznej. Pamiętaj, że organy administracji publicznej NIE rozstrzygają (bo nie mają do tego prawa) kwestii prawa prywatnego np. naruszenia prawa własności, immisji itp- to kompetencja WYŁĄCZNA sądów.

Nie można mówić o naruszeniu przez organ art. 9 kpa skoro wnioskodawca NIE MA przymiotu strony. Nie ma obowiązku informowania nawet stron postępowania o jakichkolwiek innych okolicznościach niż związane z konkretnym, toczącym się już postępowaniem- tak jak wcześniej pisałam- organ nie zastępuje pełnomocników profesjonalnych w udzielaniu porad prawnych petentom.

Co do żądania adresu korespondencyjnego- ja uznałabym to za niedozwolone ale doktryna a przede wszystkim sądy nie są co do tego zgodne. Zmieniło się kpa- teraz zgodnie z art. 7 nie ma już zasady oficjalności (do tej pory organy musiały same z urzędu ustalać wszystkie okoliczności faktyczne)- teraz część tego obowiązku została przeniesiona na strony. Czyli- organ wzywa do przedstawienia dowodów na poparcie faktów i jeżeli strony nie przedłożą- może orzekać na tym co ma i nie można mu zarzucać naruszenia art. 7, 77 kpa- to novum więc mogłeś przeoczyć. Orzecznictwo jednak kładzie bardzo duży nacisk na tę zmianę i obarcza strony dużą odpowiedzialnością za wynik postępowania- trochę jak w procesie cywilnym- strony dają dowody, organ dokonuje subsumpcji i orzeka. Poczytaj nowsze orzeczenia sądów administracyjnych- zmiana jest jak dobrze pamiętam z kwietnia 2011r.

Organy traktowały cię jako stronę pewnie raczej do momentu kiedy ustaliły (co tak naprawdę powinno być jedną z pierwszych czynności), że nie jesteś właścicielem nieruchomości, a tym samym przymiot strony Ci nie służy
S1onko jest off-line  
11-04-2013, 12:41  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Samowola budowlana

Cytat:
Napisał/a S1onko Zobacz post

PINB nie musiał wzywać właścicielki nieruchomości do składania wyjaśnień-
Musi natomiast poinformować o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji.

Cytat:
Napisał/a S1onko Zobacz post
naruszenia prawa własności, immisji itp- to kompetencja WYŁĄCZNA sądów.
Natomiast dowody z postępowania administracyjnego są cennym dowodem dla sądu.


Cytat:
Napisał/a S1onko Zobacz post
organ nie zastępuje pełnomocników profesjonalnych w udzielaniu porad prawnych petentom.
Naczelny Sąd Administracyjny nie podziela poglądu powyżej

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/16B3C59DF2

Cytat:
Obowiązek informowania i wyjaśnienia stronom przez organ prowadzący postępowanie całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych toczącej się sprawy (art. 9 k.p.a.) powinien być rozumiany tak szeroko, jak to jest tylko możliwe. W przeciwnym razie mamy do czynienia z naruszeniem art. 7 i art. 9 k.p.a. w stopniu mogącym mieć wpływ na istotę rozstrzygnięcia.


Cytat:
Napisał/a S1onko Zobacz post
Orzecznictwo jednak kładzie bardzo duży nacisk na tę zmianę
Poniżej prawomocne orzeczenia z tego roku przeciwne do zdania powyżej - na wstępie orzeczenie NSA z 30 stycznia 2013

II OSK 1819/11 - Wyrok NSA


Cytat:
W postępowaniu administracyjnym ciężar dowodu jest rozłożony inaczej niż w postępowaniu cywilnym, gdzie obowiązuje przepis art. 5 k.c., zgodnie z którym ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. W postępowaniu administracyjnym obowiązują przepisy art. 7, 77 § 1 i art. 80 k.p.a. nakazujące organowi, niezależnie od inicjatywy stron postępowania, podejmować z urzędu kroki niezbędne do wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy oraz do jej załatwienia. Nie podważa to prawa organu do zobowiązania stron do składania odpowiednich dowodów czy wyjaśnień. Skoro więc G.K. twierdziła, że nieruchomość jej znajduje się w obszarze oddziaływania budowanego obiektu to organ nie mógł pozostawić tej kwestii niewyjaśnionej i odmówić przymiotu strony bez wnikliwej analizy materiału sprawy.

I SA/Gl 321/12

Cytat:
W świetle tego przepisu nie budzi wątpliwości, że zasadą jest przeprowadzenie postępowania dowodowego przez organy podatkowe, a podstawą niewadliwej decyzji administracyjnej może być tylko ocena zgromadzonego przez organ podatkowy pełnego materiału dowodowego. Oznacza to, że gdy strona przedstawi, zdaniem organu, niepełny materiał dowodowy, organ ma obowiązek go uzupełnić, aż do uzyskania pewności co do istnienia określonego stanu faktycznego sprawy (zob. wyrok NSA z dnia 17 kwietnia 1996 r., sygn. akt SA/Lu 1011/95, publ. LEX nr 26748 ). Zaniechania przez organ podjęcia czynności procesowych zmierzających do zebrania pełnego materiału dowodowego, jest uchybieniem przepisom postępowania administracyjnego, skutkującym wadliwością decyzji (por. wyrok NSA z dnia 29 września 1997 r., sygn. akt I SA/Wr 700/97, publ. Legalis).
I FSK 182/12 - Wyrok NSA

Cytat:
Z zasady tej wynika obowiązek organu wyczerpującego zbadania wszystkich okoliczności faktycznych związanych ze sprawą, by stworzyć jej rzeczywisty obraz i uzyskać podstawę do trafnego zastosowania przepisu prawa (vide B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa, Komentarz 2010, UNIMEX s. 568 ). Organ kierując się normą prawa materialnego, powinien więc określić z urzędu, jakie dowody są istotne dla ustalenia stanu faktycznego sprawy oraz przeprowadzić postępowanie w tym zakresie. Do naruszenia zasady prawdy obiektywnej mogłoby dojść, gdyby organ nie uwzględnił w postępowaniu dowodowym dowodów istotnych dla sprawy.
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ samowola budowlana z lat 50 (odpowiedzi: 2) Witam, prosze o pomoc... i odpowiedzi Mieszkam w starym domu rodzinnym postawionym w latach być moze pamiętających II wojnę światową, nie...
§ Samowola budowlana (odpowiedzi: 2) W kupionym domu chcieliśmy dokonać podniesienia dachu na poddaszu (przebudowa dachu). Dnia 18.07.2008 r. otrzymaliśmy decyzję o warunkach zabudowy....
§ Samowola budowlana? (odpowiedzi: 10) Witam,mój dom wybudowany zostal w roku 1972 zgodnie z zatwierdzonym projektem na ktorym znajdowal sie rownież tzw ganek ktorego podstawa/fundamet...
§ Samowola budowlana (odpowiedzi: 8) Witam Mam problem. Ojciec postawił 30 lat temu dobudówkę domu. Zajmuje ona powierzchnię około 70m2. Okazała się że nie ma jej na planach...
§ samowola budowlana (odpowiedzi: 3) jaki termin ustawowo,ma nadzór budowlany do rozpatrzenia sprawy ,dotyczący samowoli budowlanej ,chodzi o garaż na terenie małej wspólnoty...
§ Samowola budowlana... (odpowiedzi: 14) Witam Państwa, Po rodzicach odziedziczyłam dom z gruntem.Mama zmarła w 2004 roku a ojciec w 2005.W tym roku we wrześniu zrobiłam postępowanie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:25.