odwołanie do ARiMR - Forum Prawne

 

odwołanie do ARiMR

Witam. Czy ktoś mógłby mi pomóc napisać odwołanie dotyczące dopłat niskotowarowych? Spóźniłem się ze złożeniem oświadczenia o zrealizowaniu przedsięwzięć (po 3 racie płatności) o kilka dni i dostałem decyzję o wstrzymaniu w 4 i w ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
19-01-2009, 15:37  
zybek
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie odwołanie do ARiMR

Witam.
Czy ktoś mógłby mi pomóc napisać odwołanie dotyczące dopłat niskotowarowych?
Spóźniłem się ze złożeniem oświadczenia o zrealizowaniu przedsięwzięć (po 3 racie płatności) o kilka dni i dostałem decyzję o wstrzymaniu w 4 i w 5 roku wypłaty, choć wywiązałem się z zadeklarowanych przedsięwzięć.
Bardzo proszę o promoc.
zybek jest off-line  
24-01-2009, 20:58  
dearon
Stały bywalec
 
dearon na Forum Prawnym
 
Posty: 2.111
Domyślnie RE: odwołanie do ARiMR

możesz rzecz jasna odwołać się od decyzji - jednak sprawa jest przegrana - był termin półroczny na złożenie dokumentacji od wypłaty III raty - jeśli go nie dotrzymałeś 4 i 5 rata płatności w świetle prawa Ci się po prostu nie należy.

Przy odwołaniu do organu drugiej instancji Kierownik I instancji w stanowisku biura napisze - niedotrzymanie terminu ustawowego-, II instancja nie będzie nawet zagłębiać się w sprawę tylko sprawdzi czy faktycznie termin nie został przez Ciebie dotrzymany (data przelewu III raty) i podtrzyma decyzję I instancji bo innego wyjścia mieć nie będzie.

Na tym poziomie dyskusję można uznać za zamkniętą - oczywiście nie ma sprawy bez wyjścia ...

- (zawsze) możesz pisać wniosek o przywróceniu terminu: jeśli kierownik biura wydającego decyzję pracował choć parę lat w administracji to taki wniosek nie przejdzie - musiałbyś udowodnić ponad wszelką wątpliwość że przez ten pół roczny okres nie miałeś możliwości złożyć stosownych dokumentów i musi to być poświadczone przez odpowiednie służby (np. zaświadczenie lekarskie, poświadczona klęska żywiołowa, poświadczona epidemia zwierząt w gospodarstwie - uwaga zaświadczenie musi obejmować cały termin czyli pół roku), w dodatku jeśli w tym półrocznym terminie składałeś inne dokumenty do Biura (karty przemieszczenia, wniosek obszarowy) to kierownik stwierdzi że mogłeś również złożyć zaświadczenie odnośnie niskotowarówki ...
rzecz jasna jeśli kierownik jest po linii politycznej bez znajomości KPA (historyk, filozof - dość częste zawody w bardzo upolitycznionym ARiMR) to może wydać postanowienie o przywróceniu terminu bez wymaganych zaświadczeń (dobrze by było wcześniej umówić się na spotkanie z kierownikiem i zsondować sprawę) bo decyzja należy w tym przypadku w 100% od kierownika ...

- zgodnie z KPA to data stempla pocztowego decyduje czy wniosek wpłyną w terminie czy też nie (nie liczy się faktyczna data dostarczenia do biura). jeśli więc do ARiMR dotrze wniosek nawet z półrocznym opóźnieniem jednak data stempla będzie stwierdzać iż list został wysłany w terminie ARiMR będzie zmuszona wznowić postępowanie ...

co prawa na poczcie listy polecone i piorytetowe mają zabezpieczenia (uniemożliwające wstawienie przez panią w okienku daty innej niż obecna) ale jeśli chodzi o listy zwykłe to nie ma dla nich żadnego wewnętrznego monitoringu - możliwe więc jest że znajdzie się jakiś list nawet po pół roku i dotrze do ARiMR z półrocznym opóźnieniem ... w końcu zdarzały się takie przypadki prawda zwłaszcza na małych wiejskich pocztach gdzie 1 pani pracuje na 1/2 etatu a wszyscy się bardzo dobrze w wiosce znają ...
dearon jest off-line  
24-01-2009, 21:29  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie RE: odwołanie do ARiMR

Terminy prawa materialnego nie podlegają przywróceniu.
Korab jest off-line  
27-01-2009, 13:03  
dearon
Stały bywalec
 
dearon na Forum Prawnym
 
Posty: 2.111
Domyślnie RE: odwołanie do ARiMR

Kolega Korab ma rację ... zapędziłem się - jest to faktycznie termin prawa materialnego i nie ma tutaj przywrócenia terminu ... jedyne rozwiązanie to dotarcie do urzędu zagubionej przesyłki z odpowiednią datą stempla pocztowego
dearon jest off-line  
11-02-2009, 20:20  
dearon
Stały bywalec
 
dearon na Forum Prawnym
 
Posty: 2.111
Domyślnie RE: odwołanie do ARiMR

Sprawa jednak nie jest taka prosta - zastanawiałem się na tym czy faktycznie w tym przypadku nie ma przywrócenia terminu ... wchodzi tutaj prawo wspólnotowe wobec którego nasze przepisy są podrzędne ... w końcu znalazłem interpretację prawną - poniżej ją przedstawiam - opracował ją departament prawny ARiMR (a więc jest wiążącą dla ARiMR) wynika z niego że mimo iż jest to termin prawa materialnego to jednak możliwe jest przywrócenie terminu gdyż prawo wspólnotowe i jego założenia są nadrzędne wobec prawa krajowego. Kierownik ARiMR może więc przywrócić termin w tym przypadku mimo iż jest to termin prawa materialnego ...

Swoją drogą prawnik doradzający w takich sprawach (tj. prawo krajowe w świetle przepisów UE) musi się naprawdę nagimnastykować ...

-----------------------------------------------------------------------------------

W związku z prośbą o interpretację prawną odnośnie terminu zawartego w § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, Departament Prawny i Zamówień Publicznych na wstępie wskazuje, że przedłożony problem wymaga analizy instytucji prawa krajowego, a także brzmienia i celu norm prawa wspólnotowego. DPZP zaznacza, że ustalenie charakteru danego terminu w prawie polskim wynika z przesłanek wywodzonych przez doktrynę i orzecznictwo, nie opiera się natomiast na wprost obowiązujących normach prawnych.
Płatność dla gospodarstwa niskotowarowego w czwartym i piątym roku wypłaca się, jeżeli producent rolny złożył oświadczenie, że zrealizował przedsięwzięcia zgodnie z planem rozwoju gospodarstwa niskotowarowego. Oświadczenie to składa się w terminie 7 dni po upływie 6 miesięcy od dnia wypłaty płatności dla gospodarstwa niskotowarowego w trzecim roku realizacji planu. Z powyższego wynika, że płatność w czwartym i piątym roku wypłacana jest automatycznie producentowi, który złoży ww. oświadczenie. Nie nabywa on wówczas nowego uprawnienia, a jedynie realizuje uprawnienie wcześniej nabyte.

Zgodnie z ujęciem doktrynalnym należałoby zatem uznać, że mamy w tym przypadku do czynienia z terminem materialnoprawnym, to jest okresem, w którym nastąpić może ukształtowanie praw i obowiązków jednostki w ramach administracyjnoprawnego stosunku materialnego. Terminy materialnoprawne należą, co do zasady do kategorii terminów nieprzywracalnych, bowiem uchybienie im powoduje wygaśnięcie uprawnień i obowiązków, a w znaczeniu procesowym - wygaśnięcie mocy prawnej danej czynności.
Inaczej jest w przypadku terminów procesowych, które odnoszą się do terminów na dokonanie czynności procesowej przez podmioty postępowania lub uczestników postępowania, przy czym uchybienie terminu procesowego wywołuje skutek prawny w płaszczyźnie procesowej przez uzależnienie skuteczności czynności procesowej od zachowania terminu. Bezskuteczność czynności procesowej prowadzić może do zamknięcia drogi postępowania administracyjnego, co w następstwie prowadzić może do uniemożliwienia ukształtowania stosunku materialnoprawnego. Strona może jednak bronić się przed negatywnymi skutkami uchybienia terminu czynności procesowej, wnosząc prośbę o przywrócenie terminu. Zgodnie z art. 58 § 2 Kpa, prośbę tę można wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, dopełniając jednocześnie czynności, dla której określony był termin.
Przekładając doktrynalne ujęcie skutków uchybienia terminu i idące w ślad za tym określenie charakteru terminu na zasady wypłaty kolejnych rat płatności dla gospodarstw niskotowarowych wypada uznać, że w przypadku uchybienia terminu na złożenie przez producenta rolnego oświadczenia o zrealizowaniu przedsięwzięcie zgodnie z planem rozwoju gospodarstwa niskotowarowego, producent rolny traci nabyte wcześniej uprawnienie do płatności dla gospodarstwa niskotowarowego. Nie może tu być mowy o zamknięciu drogi procesowej czy tym bardziej uniemożliwieniu ukształtowania stosunku materialnoprawnego.
Odnosząc się do powołanego w Państwa piśmie art. 47 rozporządzenia Komisji (WE)
1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), należy
wskazać, że nie ma on zastosowania w powyższej sprawie z następujących powodów:
1. Podstawą do udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych
jest rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), którego
szczegółowe zasady stosowania ustanowione są w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 817/2004.
2. Przepis ten zawiera katalog kategorii siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności, których zaistnienie państwa członkowskie mogą uznać za podstawę do tego, by nie wymagać częściowego lub pełnego zwrotu pomocy otrzymanej przez beneficjenta w ramach wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Komentowany zaś przepis § 8 ust. 2 rozporządzenia nie odnosi się w żaden sposób do kwestii żądania zwrotu otrzymanej przez beneficjenta pomocy.
Mając na uwadze ukształtowanie szczegółowych zasad przyznawania pomocy dla gospodarstw niskotowarowych w rozporządzeniu krajowym należałoby przyjąć, że termin określony w § 8 ust. 2 rozporządzenia jest terminem nieprzywracalnym, materialnoprawnym, a jego uchybienie powodowałoby niedopuszczalność wypłaty czwartej i piątej raty płatności.
Z drugiej strony, przepisy rangi wspólnotowej nie determinują rozstrzygnięcia omawianej kwestii, jednakże ich cel nie stoi na przeszkodzie umożliwieniu przyznania kolejnych rat płatności mimo przedłożenia określonych dokumentów w terminie późniejszym niż określony w § 8 ust. 2 rozporządzenia. Jak wynika z art. 33b ust. 1 rozporządzenia 1257/1999, pomoc dla gospodarstw niskotowarowych służyć ma złagodzeniu skutków transformacji sektora wiejskiego w związku z otwarciem na konkurencję w ramach wspólnego rynku; w tym też kontekście powinna ułatwiać i wspierać restrukturyzację gospodarstw o niskim potencjale ekonomicznym. Szczegółowe kryteria ustanowione w prawie krajowym powinny przyczyniać się do realizacji tych celów, a wszelkie ograniczenia powinny wynikać przede wszystkim z zapobiegania ryzyku wypłaty nienależnych środków. Przepisy krajowe nakładające na rolników szczegółowe warunki uzyskania i wypłaty pomocy należy wobec tego interpretować w taki sposób, aby utrzymać zasadę proporcjonalności obciążeń czy ograniczeń w stosunku do celów uzasadniających te obciążenia (ograniczenia) oraz aby zapewnić możliwie pełną realizację założeń przyświecających prawu wspólnotowemu. W tym kontekście normę z § 8 ust. 2 rozporządzenia, warunkującą wypłatę dwóch ostatnich rat płatności od dochowania krótkiego, siedmiodniowego terminu do złożenia wymaganych dokumentów, należałoby ocenić jako nieproporcjonalnie restrykcyjną, jeżeli w sposób bezwzględny uniemożliwiałaby uzyskanie ostatnich rat w przypadku przekroczenia tego terminu. Restrukturyzacja gospodarstw i wzmocnienie ich potencjału ekonomicznego z pomocą środków unijnych (art. 33b ust. 1 rozporządzenia 1257/1999) nie powinny być uzależnione wyłącznie od ściśle formalnych warunków, które w dodatku mogłyby być bez szkody dla celów pomocy ukształtowane w zupełnie inny sposób (tu: zamiast 7 dni, prawodawca krajowy mógł wprowadzić np. termin 3 lub 30 dni). Złagodzeniem takiego nieuzasadnionego z perspektywy celów działania skutków przekroczenia terminu, może być przyznanie rolnikowi w pewnych usprawiedliwionych sytuacjach możliwości późniejszego złożenia dokumentów. Można tego dokonać poprzez znaną z prawa krajowego instytucję przywrócenia terminu. Stąd w ocenie DPZP art. 58 i 59 Kpa mogą znaleźć zastosowanie do terminu, o którym mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia.
dearon jest off-line  
14-02-2009, 18:15  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie RE: odwołanie do ARiMR

Dobrze wiedzieć o tej interpretacji
Korab jest off-line  
15-02-2009, 10:37  
dearon
Stały bywalec
 
dearon na Forum Prawnym
 
Posty: 2.111
Domyślnie RE: odwołanie do ARiMR

Szczerze mówiąc widzę że doradzanie w ramach WPR jest ciężkim kawałkiem chleba ...

PS. z ostatniej chwili ... w piątek dostałem kartę pocztową z Gryfic (widokówkę z bramą) data stempla pocztowego grudzień 2007 ... (adres wpisany był poprawnie )

Panie Zybek Pan jedzie nadać wniosek do Poczty w Gryficach ...
dearon jest off-line  
15-02-2009, 14:23  
Korab
Ekspert w spoczynku
 
Korab na Forum Prawnym
 
Posty: 580
Domyślnie RE: odwołanie do ARiMR

Dearon, a może spotkałeś się kiedyś z sytuacją, że beneficjent uzyskał zmianę decyzji po tym jak stwierdzono u niego różnicę pomiędzy pow. dekl. a pow. stwierdzoną? Wydaje się, że tutaj nic nie można pomóc. Chociaż było tak, że sporna działka - mimo jej wycofania przez rolnika z wniosku za 2007 r. - znalazła się jednak na arkuszu przysłanym przez Agencję na 2008 r. Po prostu dziewczyna, która wypełniała wniosek przepisała ten z 2007 i wpadka gotowa.
Czy spotkałeś się z sytuacją aby organ odwoławczy uwzględnił taką pomyłkę beneficjenta? Czy podstawą pomniejszenia lub nie przyznania kwot jest bezwzględne stwierdzenie różnicy, czy też dopuszczalne byłoby uznanie, że pomyłka jest niezawiniona i odstąpienie od swoistej "kary"?
Korab jest off-line  
18-02-2009, 20:26  
dearon
Stały bywalec
 
dearon na Forum Prawnym
 
Posty: 2.111
Domyślnie RE: odwołanie do ARiMR

jutro wyślę do kolegi PM w tej sprawie ... pozdrawiam
dearon jest off-line  
22-02-2009, 06:42  
traktor360
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: odwołanie do ARiMR

Witam.
Też mam problem z ARiMR dostałem list z informacją o wstrzymaniu płatności w 4i5roku dotacji do gospodarstw niskotowarowych .Moja sytuacjia jest trochę inna niż kolegi ,ja złożyłem w terminie,ale jakby nie wywiązałem się z planu tzn. przy wypełnianiu wniosku zaznaczyłem 3xtak,wpunkcie:zakup maszyn rolniczych,osiągnięcie sprzedarzy powyżej 20000 zł,i coś jeszcze(nie mam przed sobą).Składając ten wniosek żle go zinterpretowałem i myślałem że będę mógł wybrać jedna z nich,ponieważ niewiedziałem do końca jak to będzie,takie mniejwięcej pismo złożyłem po tych 3 latach. Zrealizowałem cel:zakup maszyn rolniczych ,kupiłem ciągnik,glebogryzarkęi siewnikMam więc pytanie czy jest szansa że po odwołaniu przychylą się do wypłaty 4i5 raty,i jak sformułowac takie odwołanie. Proszę o odpowiedz w miarę szybko ,bo odwołanie muszę złożyc do 27 lutego
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedz. Adam
traktor360 jest off-line  
25-02-2009, 18:39  
dearon
Stały bywalec
 
dearon na Forum Prawnym
 
Posty: 2.111
Domyślnie RE: odwołanie do ARiMR

w przypadku kolegi traktora odwołanie raczej nic nie da - beneficjent musi wypełnić wszystkie cele i ich wykonanie poświadczyć Kierownikowi na odpowiednim formularzu - nie dopełnił więc Pan tego obowiązku w terminie ... sprawa jest raczej przesądzona ...
oczywiście możesz napisać odwołanie i na Pana miejscu tak bym zrobił to nic nie kosztuje - niech się Pan powołał się na błąd przy wypełnianiu wniosku i potwierdzi realizację wszystkich celów (najlepiej aby dołączył Pan dokumenty które potwierdzą że w dniu składania wniosku wszystkie cele były już wypełnione przez Pana)- choć na 99% II instancja decyzje utrzyma w mocy ...
dearon jest off-line  
04-03-2009, 19:26  
marcin_robert
Początkujący
 
Posty: 19
Domyślnie RE: odwołanie do ARiMR

chodzi mi o pomoc w sprawie tego watku.

moja babcia ma gospodarstwo. pobierala dotacje dla gospodarstw niskotowarowych.
niestety jak to starsza osoba nie przejmuje sie zbytnio papierkowa robota.
no i niestety nie zlozone zostalo w terminie "oswiadczenie o zrealizowaniu przedsiewziec...".
trzecia rate otzymala 16 kwietnia 2008 a oswiadczenie zlozone zostalo 18 lutego 2009 a wraz z tym oswiadczeniem napisalismy prosbe o przywrocenie terminu.
zamiescilismy tam informacje ze jest osoba starsza i ze pogorszyl jej sie stan zdrowia i ze od czerca 2008 posiada zaswiadczenie o niepelnosprawnosci, dlatego nie zlozyla oswiadczenia w terminie.
jednak przyszlo pismo z odmowa przywrocenia terminu.
teraz w ciagu 7 dni chcialbym sie odwolac od tej decyzji.
tylko zabardzo nie wiem jakie argumenty podac aby cos jeszcze zrobic;/

głupie przegapienie terminu i dwie raty po 5 tys. przejda kolo nos;/

z gory dzieki za pomoc
marcin_robert jest off-line  
08-01-2013, 15:03  
po-moc
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: odwołanie do ARiMR

witam
mam pytanie dotyczące zmniejszenia decyzji rolnośrodowiskowej ze względu na brak prawidłowego płodozmianu w 3 kolejnych latach.
Zobowiązanie było zawarte w 2008 roku i nie było wtedy szczegółowo określone postępowanie w takim przypadku. Czy jest szansa na pozytywne rozpatrzenie odwołania...
po-moc jest off-line  
08-01-2013, 20:00  
dearon
Stały bywalec
 
dearon na Forum Prawnym
 
Posty: 2.111
Domyślnie RE: odwołanie do ARiMR

W Planie działalności rolnośrodowiskowej musiało być szczegółowo określone wszystkie kwestie również związane z płodozmianem - chyba że wadliwie sporządzono Plan (niezgodnie z ustawą) wówczas proces cywilny z doradcą ...
dearon jest off-line  
14-01-2013, 20:16  
mirowska
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: odwołanie do ARiMR

Witam,
6 lat temu dostałam dopłatę do obszarów o niekorzystnych warunkach w wysokosci około 1 100 zł. Nie dostałam do tego żadnej decyzji- był sam przelew. Kilka dni temu dostałam pismo w którym ARiMR dopaga się zwrotu powyższej kwoty ponieważ okazało się że nie byłam uprawniona do jej otrzymania.
Czy powinnam zwrócić pieniądze czy odmówić zwrotu?
Czy po takim czasie nie uległo to przedawnieniu?
mirowska jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Proszę o pomoc!!! Odwołanie od decyzji ARiMR (odpowiedzi: 1) Witam Wszystkiich... Proszę o pomoc i poradę! Sytuacja w której potrzebuję pomocy przedtawia się następująco: Po złożeniu wniosku o dopłatę...
§ odwołanie wsprawie decyzji z ARiMR (odpowiedzi: 1) Witam. Potrzebuje porady. Dostałem decyzje w sprawie dopłat i sie okazało że we wniosku był bład a mianowicie wpisałem we wniosku UPO, JPO ale...
§ Dopłaty bezpośrednie ARiMR, wniosek po terminie, odwołanie? (odpowiedzi: 6) Witam W temacie skrót problemu. Z powodów rodzinnych ktoś z mojej rodziny nie złożył na czas wniosku o dopłaty bezpośrednie. Termin ostateczny minął...
§ odwołanie od decyzji biura powiatowego ARiMR (odpowiedzi: 18) Witam. Mam problem ze sformułowaniem odwołania od decyzji odmawiającej przyznania płatności z tytułu ONW. Odmowa spowodowana była tym, ze w...
§ odwołanie od decyzji ARiMR (odpowiedzi: 2) Witam, moja mama jest rolnikiem. Jak co roku złożono wymagane dokumenty do dotacji z UE, oraz o pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania...
§ odwołanie od decyzji arimr (odpowiedzi: 1) Witam. Mam problem z ARiMR dostałem list z informacją o wstrzymaniu płatności w 4i5roku dotacji do gospodarstw niskotowarowych .Moja sytuacjia jest...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:22.