prezydent miasta czy dyrektor biura - czyją przewlekłość skarżyć? - Forum Prawne

 

prezydent miasta czy dyrektor biura - czyją przewlekłość skarżyć?

Mam wątpliwości jak w temacie i proszę o wskazówki. Przedmiotowe biuro jest w "strukturze" urzędu pewnego miasta. Wysłałem zażalenie na przewlekłość prezydenta miasta do SKO, ale nadal mam wątpliwości. SKO zażalenie wydaje się przyjęło (wezwało ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
30-08-2013, 18:29  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.943
Domyślnie prezydent miasta czy dyrektor biura - czyją przewlekłość skarżyć?

Mam wątpliwości jak w temacie i proszę o wskazówki.

Przedmiotowe biuro jest w "strukturze" urzędu pewnego miasta.

Wysłałem zażalenie na przewlekłość prezydenta miasta do SKO, ale nadal mam wątpliwości.
SKO zażalenie wydaje się przyjęło (wezwało prezydenta do przesłania akt sprawy), ale to nie znaczy, że mojego zażalenia nie oddali z uwagi na źle sprecyzowany organ skarżony.

Pytam, bo zażalenie złożyłem, żeby naturalnie utorować sobie drogę do interwencji (skargi) przed WSA - w przygotowaniu.
A przed WSA, w przypadku źle sprecyzowanego skarżonego organ, litości raczej nie będzie

Słowem:

Czy skarżony do WSA organ mam zdefiniować jako: prezydenta miasta reprezentowanego przez dyrektora biura ABC ?

Twierdzę, że tak.
Sachalin jest off-line  
30-08-2013, 19:07  
Madame Edwarda
Użytkownik
 
Posty: 170
Domyślnie RE: prezydent miasta czy dyrektor biura - czyją przewlekłość skarżyć?

Organem administracji publicznej jest prezydent miasta, więc tak właśnie powinien być określony skarżony organ. Nie wiem, gdzie tu wątpliwość.
Madame Edwarda jest off-line  
01-09-2013, 12:03  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.943
Domyślnie RE: prezydent miasta czy dyrektor biura - czyją przewlekłość skarżyć?

Dziękuję za odpowiedź.
Przy okazji zapytam o jeszcze jedną rzecz; skarga do WSA ma dotyczyć przewlekłości prowadzonego postępowania - wpisanie do rejestru - czyli dotyczy przewlekłości w dokonaniu czynności materialno - technicznej.
Termin ustawowy jeszcze nie minął, ale z dziwnych telefonów z organu wiemy, że zostaniemy wezwani pismem do przedłożenia opinii, której przedkładać nie musimy - takie widzimisię organu. Taką opinię rzeczoznawcy naturalnie możemy przedłożyć, ale nie chcemy bo kosztuje 900zł.
Ewidentnie ma miejsce przewlekłość postępowania.

Skoro sprawa dotyczy czynności materialno-technicznej, czy mam skargę do WSA poprzedzić wezwaniem skarżonego organu do usunięcia naruszeń prawa czy wystarczy zażalenie do SKO, które już zostało wystosowane?
Sachalin jest off-line  
01-09-2013, 14:01  
Madame Edwarda
Użytkownik
 
Posty: 170
Domyślnie RE: prezydent miasta czy dyrektor biura - czyją przewlekłość skarżyć?

A stosujemy do tego postępowania kpa?
Jeśli nie, a podstawą zaskarżenia jest art. 3 par. 2 pkt 8 wz. pkt 4 ppsa, to nie trzeba się żalić ani wzywać do naruszenia prawa, bo bezczynność nie jest aktem czy czynnością o której mowa w art. 52 par. 3-4 ppsa.
Jeśli tak, to trzeba poczekać na rozpatrzenie zażalenia.
Madame Edwarda jest off-line  
01-09-2013, 14:38  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.943
Domyślnie RE: prezydent miasta czy dyrektor biura - czyją przewlekłość skarżyć?

Cytat:
Napisał/a Madame Edwarda Zobacz post
A stosujemy do tego postępowania kpa?
Raczej tak. Wpis do rejestru prowadzony jest na podstawie zapisu ustawowego a do ustawy (o systemie oświaty) chyba stosujemy k.p.a.?

Cytat:
Napisał/a Madame Edwarda Zobacz post
Jeśli tak, to trzeba poczekać na rozpatrzenie zażalenia.
Czy aby na pewno? Przyznam, że do tej pory stosowałem inną taktykę; na rozpatrzenie zażalenia do SKO dotyczącego np. bezczynności organu nie czekałem i skargę do WSA kierowałem nawet na drugi dzień po wysłaniu zażalenia. I WSA to akceptował.

sygn. akt II OSK 1478/12: „Podkreślenia wymaga, że warunek zawarty w art. 52 § 1 p.p.s.a., tj. wyczerpanie środków zaskarżenia, rozumiany powinien być w postępowaniu ze skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania jako złożenie środka prawnego w postaci zażalenia przewidzianego w art. 37 § 1 k.p.a. Warunek ten będzie spełniony niezależnie od zajętego w tym przedmiocie stanowiska organu, do którego wniesiono ww. środek prawny. Powołany przepis skutek wniesionego środka zaskarżenia wiąże bowiem jedynie z samym wniesieniem tego środka zaskarżenia, a nie z jego rozpatrzeniem przez organ. Złożenie takiego zażalenia wywiera więc skutek wyczerpania przez stronę przysługujących jej środków zaskarżenia, a tym samym umożliwia skuteczne wniesienie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania (por. postanowienie NSA z dnia 22 lutego 2012 t., sygn. akt I OSK 207/12; postanowienie z dnia 17 maja 2012 r., sygn. akt I OSK 1046/12). ”
Sachalin jest off-line  
01-09-2013, 22:58  
Madame Edwarda
Użytkownik
 
Posty: 170
Domyślnie RE: prezydent miasta czy dyrektor biura - czyją przewlekłość skarżyć?

1. Żeby można było mówić o stosowaniu kpa, to albo musi być mowa o decyzji administracyjnej w sprawie indywidualnej (art. 1 pkt 1 kpa) albo musi być odesłanie do jego stosowania.

W ustawie o systemie oświaty nie ma rejestru, są za to ewidencje. I tak na przykład:
"6. Wpis do ewidencji egzaminatorów, odmowa wpisu oraz skreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej."
- tutaj stosujemy kpa.

"Art. 82. 1. Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.
(...) 2b. Organ, o którym mowa w ust. 1a, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje organowi podatkowemu, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne również właściwemu kuratorowi oświaty."
- tutaj nie.

Ale znowu przy wykreśleniu jest decyzja (więc kpa):
"2. Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki."

2. Sądy administracyjne nie przestają mnie zadziwiać. Czyli w praktyce można jednego dnia wysłać oba pisma - to jaki sens ma w tym wypadku wymóg wyczerpania środków zaskarżenia?
Madame Edwarda jest off-line  
02-09-2013, 08:15  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.943
Domyślnie RE: prezydent miasta czy dyrektor biura - czyją przewlekłość skarżyć?

Cytat:
Napisał/a Madame Edwarda Zobacz post
Sądy administracyjne nie przestają mnie zadziwiać. Czyli w praktyce można jednego dnia wysłać oba pisma - to jaki sens ma w tym wypadku wymóg wyczerpania środków zaskarżenia?
Wygląda na to, że w przypadku przewlekłości/bezczynności zapis ów należy (a raczej można) traktować literalnie a w przypadku skarg na decyzje - poczekać na rozpatrzenie odwołania...

A jak wygląda sprawa z "wyczerpaniem środków zaskarżenia" przy przewlekłości/bezczynności czynności materialno-technicznych (Art.82.1)?
Czy skargę należy poprzedzić zażaleniem do organu wyższej instancji, czy wystarczy wezwanie organu do usunięcia naruszeń prawa?
Sachalin jest off-line  
02-09-2013, 08:23  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.943
Domyślnie RE: prezydent miasta czy dyrektor biura - czyją przewlekłość skarżyć?

Cytat:
Napisał/a Madame Edwarda Zobacz post
Jeśli nie, a podstawą zaskarżenia jest art. 3 par. 2 pkt 8 wz. pkt 4 ppsa, to nie trzeba się żalić ani wzywać do naruszenia prawa, bo bezczynność nie jest aktem czy czynnością o której mowa w art. 52 par. 3-4 ppsa.
Na pewno? W co najmniej dwóch sprawach dotyczących skarg na bezczynność organów, zostałem wezwany przez WSA do przedłożenia zażalenia do organu wyższej instancji (widocznie załączony dokument z niewyjaśnionych przyczyn "zaginął" w skarżonym organie).
Sachalin jest off-line  
30-09-2013, 10:49  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.943
Domyślnie RE: prezydent miasta czy dyrektor biura - czyją przewlekłość skarżyć?

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
SKO zażalenie wydaje się przyjęło (wezwało prezydenta do przesłania akt sprawy), ale to nie znaczy, że mojego zażalenia nie oddali z uwagi na źle sprecyzowany organ skarżony.
Jest ciekawiej: już po 30 dniach SKO zorientowało się, że (a gdybym do SKO nie wysłał wezwania do zaprzestania naruszeń prawa, to pewnie i dłużej), że zażalenie jest błędnie zaadresowane.

Poniżej postanowienie.

orzeka:
na podstawie art. 37 par. 2 k.p.a. uznać zażalenie ... za niezasadne.


UZASADNIENIE
W dniu ... sierpnia 2013r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ... wpłynęło zażalenie ... „na przewlekłe prowadzenie postępowania i niezałatwienie sprawy w terminie -bez zbędnej zwłoki”przez Prezydenta ....

Pismem z dnia ... sierpnia 2013r. sygn. ... Kolegium wezwało Prezydenta ... do nadesłania akt sprawy i ustosunkowania się do zarzutów podniesionych w zażaleniu.

W dniu ... września 2013r. do Kolegium wpłynęły wyjaśnienia z organu I instancji wraz z aktami sprawy.

Skład orzekający zważył co następuje.
Zażalenie należy uznać za nieuzasadnione, bowiem zostało ono wniesione do organu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, gdyż Kolegium nie jest organem właściwym do wydania w tym zakresie rozstrzygnięcia.

Przepis art. 37 k.p.a. stanowi bowiem w par. 1, że „na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa”.

Z nadesłanych przez Prezydenta ... akt sprawy oraz z treści złożonego zażalenia wynika, iż żaląca się Pan ... w dniu ... sierpnia 2013r. złożył :

1/ zgłoszenie zmiany wpisu w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez miasto... oraz
2/ zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez miasto ...

Obydwa zgłoszenia jak wynika z ich treści zostały dokonane w oparciu o przepis art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (jt. Dz.U. Z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

W świetle brzmienia przepisu art. 31 ust.1 pkt 5 lit. a) w/w ustawy Kurator oświaty wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - w sprawach szkół publicznych, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz szkół i placówek niepublicznych.

A zatem jak wynika z przepisów wskazanych powyżej organem wyższego stopnia w niniejszej sprawie w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego, która jest zobligowana do prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych jest kurator oświaty a nie samorządowe kolegium odwoławcze a zatem to do tego organu żaląca się winna złożyć zażalenie na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prezydenta ... dot. wpisu i zmiany wpisu.

Ze wskazanych wyżej względów nie można uznać, iż zażalenie wniesione do Kolegium „na przewlekłe prowadzenie postępowania i niezałatwienie sprawy w terminie -bez zbędnej zwłoki”, jest uzasadnione. Z tego też względu orzeczono jak w sentencji.

Postanowienie niniejsze jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.


Czy aby SKO nie powinno niezwłocznie przekazać sprawy (zażalenia) do właściwego organu?
Czy wydanie przez SKO postanowienia w powyższej sprawie nie jest błędem?
Sachalin jest off-line  
19-12-2013, 16:23  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.943
Domyślnie RE: prezydent miasta czy dyrektor biura - czyją przewlekłość skarżyć?

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post
W świetle brzmienia przepisu art. 31 ust.1 pkt 5 lit. a) w/w ustawy Kurator oświaty wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - w sprawach szkół publicznych, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz szkół i placówek niepublicznych.
Do kuratora oświaty napisaliśmy zażalenie jak niżej. Może komuś przyda się argumentacja, na której oparliśmy się.

ZAŻALENIE

Na podstawie art. 37 § 1 KPA składam zażalenie na niezałatwienie sprawy przez Prezydenta .... reprezentowanego przez Dyrektora Biura Edukacji ...

W związku z planowanym przekształceniem działającego ... na ..., w dniu ... sierpnia 2013r. złożyłem dokumenty wymagane przy rejestracji ...; statut ..., zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez ..., dane dotyczące kwalifikacji pracowników i dyrektora, informację na temat dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu - tytuł prawny nie uległ zmianie, informację o zgodności danych z dowodem osobistym, dane do rejestru szkół i placówek oświatowych, informację o warunkach lokalowych wymaganych odrębnymi przepisami, dotyczących w szczególności bezpieczeństwa przeciwpożarowego, higieniczno-sanitarnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) oraz zgłoszenie zmiany wpisu w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez ..., polegającej na zmianie nazwy placówki z ... na ...

W dniu ... sierpnia 2013r., w dwóch rozmowach telefonicznych: za pośrednictwem ..., oraz właściciela budynku, w którym funkcjonuje obecnie ..., Biuro Edukacji ... reprezentowane przez panią ..., poinformowało mnie o braku mocy prawnej przygotowanej przeze mnie "informacji o warunkach lokalowych ...." zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy" oraz o tym, iż ... sierpnia 2013r. zostało wystosowane pismo, w którym Biuro Edukacji ... wzywa mnie do dostarczenia stosownych opinii Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego, jako dokumentów warunkujących rejestrację ....

Pomimo powyższego, żadne pismo nie zostało wystosowane.
W sprawie nie została też podjęta żadna decyzja.
Do dnia dzisiejszego organ nie poinformował mnie ani o statusie sprawy, ani o ewentualnym nowym terminie jej załatwienia.

Mój wniosek z dnia ... sierpnia 2013r. o rejestrację ... zawierał (zgodnie z wymaganiem z art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Ustawy o Systemie Oświaty) - dalej u.s.o., tak w formie obecnie obowiązującej, jak i w kształcie przed dniem wejścia w życie nowelizacji 1 września 2013r.) wyczerpującą informację na temat warunków lokalowych przekształcanego ... w ..., tymczasem Biuro Edukacji ... bezpodstawnie poddało w wątpliwość wiarygodność przekazanych informacji i zażądało opinii komendanta miejskiego PSP oraz PPIS, warunkujących rejestrację placówki - ... Wyjaśniliśmy, iż żadne przepisy prawne nie nakładają tak na wnioskodawcę, jak i na organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej (lub rzeczoznawców powiązanych z niniejszymi organami), obowiązku wydania opinii dla niepublicznej placówki, jaką jest ... przed jej zarejestrowaniem. Żaden przepis prawa nie mówi, że ma to nawet być "dokument" przygotowany przez PPIS lub PSP. Również w nowelizacji u.s.o. ustawodawca nie przewidział konieczności uzyskania "opinii" przed zarejestrowaniem ..., w odróżnieniu np. od rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. (Dz.U. 2010 Nr 161, poz. 1080), w którym jest mowa o konieczności przedłożenia opinii komendanta miejskiego PSP i powiatowego inspektora PIS (które nota bene posiadamy i które Biuro Edukacji posiada z urzędu). Gdyby ustawodawca rzeczywiście oczekiwał od organu prowadzącego rejestrującego ... opinii organów, to w u.s.o. (jak w powyższym rozporządzeniu) wyraźnie wymóg ów usankcjonował. Tak więc, gdyby intencją ustawodawcy było sformułowanie takiego obowiązku, stosowny zapis byłby zawarty w treści niniejszej regulacji. Brak więc takiego zapisu należy odczytywać jako brak obowiązku udowadniania przez wnioskodawcę warunków lokalowych dodatkowymi dokumentami - opiniami PSP i PPIS.

Wykładnia literalna zwrotu – "informacja o warunkach lokalowych" świadczy o tym, że wolą ustawodawcy było odniesienie się do kwestii natury faktycznej, dotyczącej lokalu, w którym ma być prowadzona działalność objęta zgłoszeniem. Za trafnością powyższych konkluzji przemawia sposób sformułowania dalszej części omawianego przepisu (pkt 3 lit. a-d). Wskazuje on na to, że w kręgu zainteresowania ustawodawcy były kwestie związane z przedłożeniem informacji, czy dany lokal spełnia standardy, np. natury metrażowej i jakościowej, dla możliwości prowadzenia w nim zajęć w bezpiecznych i higienicznych warunkach, umożliwiających realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych określonego profilu. W świetle powyższego, żądanie organu, dotyczące poparcia przedmiotowej informacji dodatkowymi "dokumentami", np. opiniami PSP i PPIS, nie znajduje uzasadnienia w normie art. 82 ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty.

Jak zauważył WSA w Wyroku z dnia 3 marca 2011 (sygn. akt II SA/Kr 1306/10) "Cytowana regulacja zawiera w art. 35 § 1 k.p.a. ogólną dyrektywą , w myśl której sprawy administracyjne powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki. W dalszej części tj. w § 2 i § 3 wprowadzono zróżnicowanie terminów załatwiania spraw w pierwszej instancji, przy czym o ile zaistnieją ku temu przesłanki, reguła niezwłocznego załatwiania spraw z § 2 będzie miała pierwszeństwo przed terminami wskazanymi w art. 35 § 3 k.p.a. W doktrynie podnosi się trafnie, że sformułowanie zawarte w art. 35 §1 k.p.a. oznacza, że organ administracji publicznej powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, jeżeli w toku postępowania administracyjnego okaże się, że sprawa może być załatwiona przed upływem ustawowych terminów do jej załatwienia (komentarze do art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX, 2009, wyd. III. oraz G. Łaszczyca, A. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-103, LEX, 2007, wyd. II ). Takie podejście odpowiada też wyrażonej w art. 12 k.p.a. zasadzie szybkości postępowania, obowiązującej również do kwestii incydentalnych. "

Na chwilę obecną Prezydent Miasta ... reprezentowany przez Dyrektora Biura Edukacji ...w nie rozpatrzył mojego wniosku i pozostaje w bezczynności, czym naruszono zasadę zapisaną w art. 35 § 1 KPA.
Sachalin jest off-line  
19-12-2013, 16:58  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.493
Domyślnie RE: prezydent miasta czy dyrektor biura - czyją przewlekłość skarżyć?

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post

Czy aby SKO nie powinno niezwłocznie przekazać sprawy (zażalenia) do właściwego organu?
Powinno

Cytat:
Napisał/a Sachalin Zobacz post

Czy wydanie przez SKO postanowienia w powyższej sprawie nie jest błędem?
Jest błedem
voyteg jest off-line  
19-12-2013, 17:15  
Sachalin
Przyjaciel forum
 
Sachalin na Forum Prawnym
 
Posty: 1.943
Domyślnie RE: prezydent miasta czy dyrektor biura - czyją przewlekłość skarżyć?

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Jest błedem
Czyli anarchią.
Można wyciągnąć jakieś konsekwencje?

Zapytaliśmy retorycznie pisząc do SKO pismo pro forma:

W związku z pismem ..., proszę o podanie informacji, w jakim terminie Samorządowe Kolegium Odwoławcze przekazało moje zażalenie do właściwego organu - ... Kuratora Oświaty?

O września cisza.

Kurator odpowiedział pismem jak w załączeniu. W zasadzie nic ciekawego - zobowiązał "miasto" do wydania decyzji lub postanowienia.
Załączone obrazki
Rodzaj pliku: jpg Kurator_1.jpg (95,7 KB, 4 wyświetleń)
Rodzaj pliku: jpg Kurator_2.jpg (98,4 KB, 2 wyświetleń)
Rodzaj pliku: jpg Kurator_3.jpg (67,6 KB, 2 wyświetleń)
Sachalin jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Wójt/burmistrz/prezydent miasta (odpowiedzi: 13) Czy podmiot wymieniony w nazwie tematu jest zarządcą danych osobowych mieszkańców gminy lub policjantów? Jeśli tak, to na jakiej podstawie? Czy...
§ Ile paszportów ma Prezydent RP (odpowiedzi: 8) Witam. Ostatnimi czasy zacząłem się zastanawiać (może to trochę dziwne, że myślę o takich sprawach, ale mniejsza), ile paszportów ma Prezydent...
§ Kiedy skarżyć uchwałę Rady Miasta (odpowiedzi: 2) Witam Na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym wezwałem do usunięcia naruszeń RM, a mianowicie do zmiany planu zagospodarowania...
§ Prezydent miasta zakazał używania herbu jako awatar (odpowiedzi: 4) Użytkownik portalu dziennikarstwa obywatelskiego miał w awatarze herb miasta. Jego tekst ukazał się w gazecie a prezydent miasta zainterweniował...
§ wywlaszczenie, a Prezydent Miasta (odpowiedzi: 8) Czy Prezydent Miasta ma prawo ustalic maksymalna stawke odszkodowania za 1mkw. dzialki przeznaczonej do wywlaszczenia?
§ Prezydent elekt (odpowiedzi: 1) Witam. Jestem bardzo ciekaw odpowiedzi na moje pytanie. mianowicie - Czy obraza Prezydenta elekta RP jest "ścigana z urzędu"? Jeżeli tak, to...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:05.