Uprawnienia na pojazdy uprzywilejowane - Forum Prawne

 

Uprawnienia na pojazdy uprzywilejowane

Dzień dobry Moje zapytanie dotyczy sposobu nabywania uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi a dokładnie karetką gdyż jestem ratownikiem medycznym i będę również pełnił funkcje kierowcy karetki. Problem polega na tym że obecnie nie mogę uzyskać ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Zamknięty temat
 
15-11-2013, 15:45  
KubaRat
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie Uprawnienia na pojazdy uprzywilejowane

Dzień dobry

Moje zapytanie dotyczy sposobu nabywania uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi a dokładnie karetką gdyż jestem ratownikiem medycznym i będę również pełnił funkcje kierowcy karetki. Problem polega na tym że obecnie nie mogę uzyskać rzetelnych informacji o tym jak jako ktoś kto pierwszy raz chce nabyć uprawnienia do kierowania takimi pojazdami ma to zrobić. Sytuacja wygląda tak że jeśli ktoś posiadał takie uprawnienia mógł je przedłużyć ale tylko na okres do 4 stycznia 2016 gdyż od tego momentu będą obowiązywały kursy wykonywane przez ośrodki szkolenia (zarówno dla nowych kierowców jak i dla tych którzy już mieli uprawnienia). Do tej pory wystarczyły badania psychologiczne i lekarskie, prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz wiek 21 lat i skierowanie od pracodawcy na tej podstawie starostwo wydawało dokument uprawniający do kierowania tymi pojazdami. Miała to zmienić ustawa wprowadzona 19 stycznia 2013 ale w maju 2013 ją znowelizowano i odroczono obowiązek robienia kursów do 2016 roku. Stąd moje pytania w myśl której ustawy mam starać się o uprawnienia? Pytam ponieważ docierają do mnie mieszane sygnały w starostwie mówiono mi o wymaganym kursie (którego wymóg posiadania odroczono w myśl nowelizacji) a w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego powiedziano mi że jeszcze nie muszę robić kursu i wystarczy z odpowiednimi dokumentami (badania) zgłosić się do starostwa. Sprawa jest pilna gdyż jestem w trakcie pierwszego zatrudnienia do pracy w pogotowiu i pracodawca wymaga tych uprawnień. Podobny problem ma wielu moich kolegów ratowników którzy podobnie jak ja dopiero skończyli studia i wchodzą do zawodu. Dodam jeszcze że znalazłem w internecie dosyć wiarygodne wypowiedzi ratowników i informacje prasowe podające że jeśli obecnie chce się uzyskać te uprawnienia po raz pierwszy należy to zrobić starą drogą a kursy dopiero od 2016, mimo to chciałbym fachowej opinii. Znaczenie ma również rodzaj pojazdu, w tym przypadku jest to karetka wspominam o tym gdyż znalazłem informacje że kierowcy karetek właśnie przy pomocy wspomnianej nowelizacji są na razie zwolnieni z obowiązku kursu.
Z góry dziękuje
KubaRat jest off-line  
16-11-2013, 13:34  
KubaRat
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Uprawnienia na pojazdy uprzywilejowane

Postaram się zadać pytanie jaśniej. To jest aktualna ustawa która reguluje sposób nabywania uprawnień na pojazdy uprzywilejowane, obowiązuje ona od stycznia 2013 wg. tej ustawy:
Rozdział 16
Wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne
Art. 106.
1. Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:
1) ukończyła 21 lat;
2) posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii;
3) uzyskała orzeczenie:
a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojaz-dem uprzywilejowanym,
b) psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kiero-wania pojazdem uprzywilejowanym;
4) ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
5) posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.
Art. 109.
1. Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w dro-dze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobie, która spełnia wymagania określone w art. 106 ust. 1 pkt 1−4, potwier-dzone przedstawionym:
1) orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
2) orzeczeniem psychologicznym o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
3) zaświadczeniem o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywile-jowanymi.
2. Starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, okre-ślając:
1) zakres zezwolenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1, odpowiadający rodza-jowi ukończonego kursu oraz zakresowi badań lekarskich i psychologicz-nych;
2) ważność zezwolenia na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikają-cy z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
3.Starosta przedłuża ważność zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowa-nym, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą, o której mowa w ust. 1, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, na okres, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 oraz art. 82 ust. 1 pkt 6.
4. Starosta rozszerza zakres zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowa-nym, w drodze decyzji, za opłatą, o której mowa w ust. 1, oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, odpowiednio do przedstawionego zaświadczenia o ukoń-czeniu kursu uzupełniającego dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.
5. Żołnierzom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszom oraz pracownikom: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wy-wiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Trans-portu Drogowego, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i organów kontroli skarbowej, a także pracownikom wojska zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydaje nieod-płatnie odpowiedni organ jednostki, w której osoby te pełnią służbę lub są za-trudnione. Przepisy ust. 1−4 stosuje się odpowiednio.
6. Koszty zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych są finansowane z budżetu gminy.
7. Opłata, o której mowa w ust. 1, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi do-chód powiatu.
Natomiast nowelizacja dodaje min. taki zapis:
4) art. 135b otrzymuje brzmienie:
„Art. 135b. W stosunku do jednostek, o których mowa w:
1) art. 109 ust. 5 i 6,
2) art. 53 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
3) art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykonujących zadania specjalistycznymi
środkami transportu sanitarnego, o którym mowa w art. 161ba ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,
z późn. zm.3))
– warunki określone w art. 106 ust. 1 pkt 4 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 stosuje się od dnia 4 stycznia
2016 r.”.

Stąd moje pytanie czy mogę w starostwie ubiegać się o wyrobienie takiego pozwolenia bez zrobienia kursu o którym mowa w pierwotnej wersji, a obowiązek którego został odroczony do 2016 roku?
Źródła:
Rządowe Centrum Legislacji > Dziennik > Akt prawny
Internetowy System Aktów Prawnych
KubaRat jest off-line  
17-11-2013, 08:46  
pistollo
Zbanowany
 
Posty: 3.404
Domyślnie RE: Uprawnienia na pojazdy uprzywilejowane

Oficjalna strona Automobilklubu Polski
pistollo jest off-line  
05-04-2019, 21:57  
motopark
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Uprawnienia na pojazdy uprzywilejowane

Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym należy spełnić następujące warunki:
  • posiadać prawo jazdy danej kategorii
  • mieć ukończone 21 lat
  • odbyć kurs w ODTJ – który jest potwierdzony zaświadczeniem
  • posiadać orzeczenie lekarskie wskazujące na brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie od psychologa
  • przedłożyć komplet dokumentów w Startostwie

Kursy realizowane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 15 maja 2013 r. (Dziennik Ustaw 2013 poz.603.) w ODTJ (Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy).

Więcej szczegółów Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane » ODTJ Toruńska Akademia Jazdy
motopark jest off-line  
07-04-2019, 07:28  
MaciejWróż
Użytkownik
 
Posty: 216
Domyślnie RE: Uprawnienia na pojazdy uprzywilejowane

@motopark grzejesz kotlety....
MaciejWróż jest off-line  
07-04-2019, 11:01  
ejtykoles
Stały bywalec
 
Posty: 1.174
Domyślnie RE: Uprawnienia na pojazdy uprzywilejowane

Nie odgrzewa tylko to jest spam_post dzięki któremu wiemy jakiej szkoły nie wybierać. Dobre szkoły nie potrzebują takiego chamskiego reklamowania się
ejtykoles jest off-line  
07-04-2019, 13:18  
Shocked
Stały bywalec
 
Posty: 14.162
Domyślnie RE: Uprawnienia na pojazdy uprzywilejowane

Niestety mimo raportowania moderacja nie usuwa postu.
Shocked jest on-line  
07-04-2019, 13:54  
MaciejWróż
Użytkownik
 
Posty: 216
Domyślnie RE: Uprawnienia na pojazdy uprzywilejowane

Gdzieś ktoś w którymś temacie handluje blokadami alkoholowymi i administracja nie zwraca uwagi to co tam taka reklama
MaciejWróż jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Prawo jazdy na pojazdy uprzywilejowane (odpowiedzi: 12) Witam. Mam pytanie otóż : Jakie prawo jazdy trzeba mieć aby kierować pojazdami uprzewoijow... uprzewiloje... uprzeliwojan.... z kogutami na dachu:o ...
§ udziały uprzywilejowane (odpowiedzi: 3) Witam, Proszę o informację, czy w zapisach umowy spółki z o.o. można przydzielić jednemu udziałowi uprzywilejowanemu cztery głosy na Zgromadzeniu...
§ Zakaz na rower -cofniete uprawnienia na pojazdy mechaniczne? - o co tu chodzi (odpowiedzi: 33) Znajomy zostal zatrzymany za jazde pod wplywem na rowerze (wyniki-0,20, 022 i 0,23 mg/l) - mamy tu bez zadnych watpliwosci do czynienia z...
§ Roszczenie uprzywilejowane - wyjątki (odpowiedzi: 4) Dzień dobry, Jutro mam egzamin z postępowania cywilnego i natknełam sie na takie zagadnienie - "wyjątki - roszczenie uprzywilejnowane". Niestety...
§ udzialy uprzywilejowane sp. z o.o. glosowanie na NZW (odpowiedzi: 2) Czy w spolce z o.o. istnieje podobna konstrukcja jak w spolce akcyjnej tj. 1. glosowanie grupami ? 2. czy mozna zapisac w umowie spolki ze...
§ pojazdy mechaniczne (odpowiedzi: 3) moj brat dostal 2 lata za jazde w stanie nietrzezwosci i zabrano mu prawo jazdy. i mam takie pytanie odnosnie pojazdow mechanicznych. czy on bedzie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:24.