Jak odwołać się od decyzji administracyjnej? - poradnik - Forum Prawne

 

Jak odwołać się od decyzji administracyjnej? - poradnik

W toku postępowania administracyjnego urząd prowadzący może wydać akty administracyjne ( decyzje lub postanowienia ), od których możemy odwołać się do organu wyższej instancji, czyli ujmując jeżykiem prawniczym –zaskarżyć Jak wszcząć postępowanie i potem odpowiednio ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Zamknięty temat
 
03-02-2014, 11:31  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie Jak odwołać się od decyzji administracyjnej? - poradnik

W toku postępowania administracyjnego urząd prowadzący może wydać akty administracyjne (decyzje lub postanowienia), od których możemy odwołać się do organu wyższej instancji, czyli ujmując jeżykiem prawniczym –zaskarżyć

Jak wszcząć postępowanie i potem odpowiednio ponaglać organ do wydania decyzji opisano w innym poradniku http://forumprawne.org/prawo-adminis...-poradnik.html

W tym podadniku znajdą się informacje jak odwołać się od decyzji lub złożyć zażalenie na postanowienie, jeśli takie już zostały wydane.

Od razu warto wyjaśnić, czym się różni decyzja od postanowienia.

Decyzja rozstrzyga całą sprawę w zakresie danego postępowania administracyjnego - można powiedzieć, że to jego koniec.

Postanowienie dotyczy mniejszych kwestii wyjawiających się w toku postępowania – przykładowo zawieszenia postępowania, wznowienia postepowania itp. Nie rozstrzyga zatem sprawy, tylko mniejsze kwestie prowadzące do rozstrzygnięcia sprawy.

Każde postępowanie musi się zakończyć decyzją, natomiast w ramach podstępowania może być wydanych kilka Postanowień zależnie od okoliczności sprawy.

Nie każde jednak pismo które otrzymujemy od urzędu jest taką decyzją i nie są nimi z pewnością:

- lakoniczne, aczkolwiek zawiłe pisma otrzymane z urzędu
- wezwania do różnych czynności
- zawiadomienia
- pisma wymieniane między urzędami, które otrzymujemy do wiadomości
- postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie (wynika to z k.p.a) – przykładowo postanowienie o wszczęciu postępowania.

Na niektóre postanowienia przysługuje zażalenie, a na inne nie (wynika to ze sprawy, którą normuje takie postanowienie). Zatem jeśli mamy Postanowienie, które rozpoczyna się słowami „na podstawie art… k.p.a. to możemy sprawdzić, czy urzędnik się nie pomylił i czy przypadkiem nie przysługuje nam na takie Postanowienie zażalenie.

Mamy dwa takie akty, które możemy zaskarżyć i są nimi:
- decyzja administracyjna – od niej możemy się odwołać w terminie 14 dni od jej otrzymania
-postanowienie, na które przysługuje zażalenie – od niego możemy złożyć zażalenie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Czyli otrzymujemy dokument, na który rozpoczyna się na podstawie § … k.p.a. Decyzja lub Postanowienie, a na dole pouczenie, że „od decyzji przysługuje odwołanie do <nazwa organy odwoławczego, czyli wyższej instancji> w terminie 14 dni lub że <od postanowienia przysługuje zażalenie do <nazwa organy odwoławczego, czyli wyższej instancji>.

Co zrobić, jeśli jednak urzędnik „zapomniał” dopisać odpowiedniego pouczenia, a decyzję lub postanowienie odebraliśmy i chcielibyśmy się odwołać?

W takim razie korzystamy z art. 111 k.p.a dla decyzji lub art. 111 w związku z art. 125 k.p.a dla postanowienia. We wzorze poniżej, jeśli nasze pismo dotyczy:
- decyzji, to pozostawiamy tekst napisany kolorem zielonym, zaś kasujemy to co napisane fioletowo
- postanowienia, , to pozostawiamy tekst napisany kolorem fioletowym, zaś kasujemy to co napisane zielono


Cytat:
Art. 111.
§ 1. Strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.

§ 2. W przypadkach określonych w § 1 termin dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia doręczenia jej odpowiedzi.
Czyli do urzędu, który wydał decyzję lub postanowienie redagujemy następujące pismo dla decyzji lub odpowiednio dla postanowienia

Treść pisma

Cytat:


"Na podstawie art. 111 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z dnia 9 października 2000 r. - Dz.U. Nr 98, poz. 1071) wnoszę o zamieszczenie pouczenia co do prawa do odwołania dla decyzji <nr decyzji> z dnia <data>

Na podstawie art. 111 w związku z art. 125 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z dnia 9 października 2000 r. - Dz.U. Nr 98, poz. 1071) wnoszę o zamieszczenie pouczenia co do prawa do zażalenia dla postanowienia <nr postanowienia> z dnia <data>

wydanej przez <nazwa urzędu, który wydał decyzję lub postanowienie> w sprawie <tu opisujemy krótko czego dotyczy sprawa>, które otrzymałem dnia <data>


Podpis"
Koniec treści pisma

Składamy pismo wraz z załącznikami w kancelarii urzędu , a na kopii uzyskujemy potwierdzenie wpływu lub wysyłamy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Należy pamiętać, że mamy na to tylko 14 dni. Dni liczymy od odebrania przez nas decyzji lub postanowienia, a nie od daty zredagowania znajdującej się na piśmie.
Złożenie takiego podania odpowiednio przedłuża nam prawo do odwołania aż do czasu otrzymania uzupełnienia.
voyteg jest off-line  
03-02-2014, 11:41  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Jak odwołać się od decyzji administracyjnej? - poradnik

Załóżmy, że mamy decyzję lub postanowienie na które przysługuje zażalenie zawartym na dole pouczeniem, do kogo możemy się odwołać lub zredagować zażalenie – stąd wiemy kto jest organem odwoławczym.


Kilka informacji apropos odwołania:

1. Składamy je za pośrednictwem organu który wydał dany akt administracyjny, a ten przekazuje je do organu odwoławczego. Przykładowo, jeśli decyzję wydał Burmistrz, a organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze, to odwołanie składamy u Burmistrza, a ten zobowiązany jest przekazać je do SKO.
2. Struktura treści odwołania od decyzji i treści zażalenia na postanowienie jest podobna, więc poniżej zostanie zredagowane jedno pismo z wyróżnionymi kolorem elementami dla odwołania od decyzji lub treści zażalenia na postanowienie.
3. W odwołaniu możemy podnieść cokolwiek. Uniwersalnym zarzutem jest wskazanie obowiązku organu administracji, jakim jest zebranie i ocenienie całego materiału dowodowego, co wynika z art. 77 § 1 w związku z art. 80 k.p.a. Organ administracji jest zobowiązany wziąć wszytko pod uwagę, nawet jeśli w toku postępowania zapomni o tym strona.
4. Odwołania od decyzji lub zażalenia na postanowienie są bezpłatne.

We wzorze poniżej, jeśli nasze pismo dotyczy:
- decyzji, to pozostawiamy tekst napisany kolorem zielonym, zaś kasujemy to co napisane fioletowo
- postanowienia, , to pozostawiamy tekst napisany kolorem fioletowym, zaś kasujemy to co napisane zielono

Cytat:
Nasze dane
<imię i nazwisko, adres wnoszącego podanie>
<miejscowość, data>

<nazwa i adres urzędu wyższej 2-giej instancji, do którego wnosimy odwołanie lub zażalenie>

za pośrednictwem

<nazwa i adres urzędu niższej 1-szej instancji, do którego wnosimy odwołanie lub zażalenie>

Odwołanie od decyzji <lub Zażalenie na postanowienie>

Na podstawie art. 127 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z dnia 9 października 2000 r. - Dz.U. Nr 98, poz. 1071) składam odwołanie od Decyzji <nr decyzji> z dnia <data>

Na podstawie art. 141 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
(tekst jednolity z dnia 9 października 2000 r. - Dz.U. Nr 98, poz. 1071) składam zażalenie na Postanowienie <nr postanowienia> z dnia <data>


wydanej przez <nazwa urzędu, który wydał decyzję> w sprawie <tu opisujemy krótko czego dotyczy sprawa>, który to akt administracyjny otrzymałem dnia <data>

Zaskarżony akt administracyjny został wydany z naruszeniem art. 77 § 1 w związku z art. 80 k.p.a. , które to normy prawa obligują organ administracji do zebrania i oceny całokształtu materiału dowodowego, co ma wpływ na wynik sprawy.
W razie stwierdzenia, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, wnoszę o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

<dalej możemy napisać, co uważamy>

Podpis


Treść uzasadnienia naszego odwołania możemy wzmocnić korzystając z bazy orzeczeń sądów administracyjnych

Na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query znajduje się baza orzeczeń sądów administracyjnych, czyli takich które kontrolują prace urzędów.

Na tej stronie znajduje się wygodna wyszukiwarka - prosta w obsłudze jak google - gdzie można znaleźć sprawy podobne do naszych. W polu "szukane słowa" wpisujemy kilka takich wyrazów, które są związane z nasza sprawą. Klikamy "szukaj" i mamy orzeczenia sądowe dla danych spraw. W ich uzasadnieniach możemy przeczytać, jakie normy prawne dotyczą naszej sprawy.

Uwaga - ta wyszukiwarka nie lubi błędów lub literówek - jak popełnimy błąd w wyrazie, to zwraca wynik pusty. - wcale to nie oznacza, że orzeczeń takich brak.
I wskazówka dla zaawansowanych. W wyszukiwarce jest pole "symbol sprawy". Możemy je rozwinąć i znaleźć symbol naszej sprawy, co w połączeniu z wpisanymi wyżej kluczowymi szukanymi słowami zawęzi wybór tylko do danego symbolu sprawy.
Gdy znajdziemy interesujące nas orzeczenie, to wtedy w treści odwołania możemy uzupełnić odpowiednio wskazując te orzeczenie, cytując jego fragment i wskazując sygnaturę akt sprawy, przykładowo „Jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Wyroku z dnia 25 marca 2010 (sygn. akt I SA/Wa 1623/09 ), <cytat z orzeczenia>


Nasze odwołanie lub zażalenie wraz z załącznikami te wysyłamy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru bezpośrednio na adres organu, który wydał decyzję lub postanowienie lub zanosimy osobiście do kancelarii tego urzędu, a na kopii podania uzyskujemy wtedy potwierdzenie wpływu.

Należy pamiętać, że mamy na to tylko 14 dni w przypadku odwołania od decyzji i 7 dni w przypadku zażalenia postanowienia.
Jeśli przekroczymy ten termin, to nasze odwołanie lub zażalenie zostanie odrzucone z przyczyn formalnych, nawet jeśli jest w pełni uzasadnione.
Dni liczymy od odebrania przez nas decyzji lub postanowienia, a nie od daty zredagowania znajdującej się na piśmie.
voyteg jest off-line  
03-02-2014, 11:42  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Jak odwołać się od decyzji administracyjnej? - poradnik

Załóżmy zatem, że zredagowaliśmy nasze „odwołanie” i złożyliśmy je prawidłowo za pośrednictwem organu, który wydał decyzję lub postanowienie.

Może się zdarzyć, że organ do którego odwołanie wnieśliśmy nie przekazuje go do organu odwoławczego. W takim przypadku zaglądamy do wpisu #5 w tym poradniku, czyli niżej.

Organ odwoławczy powinien rozpoznać nasze odwołanie „bez zbędnej zwłoki”, a najpóźniej w przeciągu miesiąca od otrzymania odwołania.

W tym poradniku jest wyjaśnione jak ponaglać organ odwoławczy http://forumprawne.org/prawo-adminis...zazalenie.html

Organ odwoławczy po rozpatrzeniu naszego odwołania może:
- utrzymać decyzję organu niższej instancji w mocy – oznacza, że uznaje, że tamta decyzja jest prawidłowa i wtedy staje się prawomocna, czyli obowiązująca.
- uchylić decyzję organu I instancji – oznacza, że tamta decyzja jest błędna i ponownie musi być przeanalizowana przez organ I instancji, czyli tamta decyzja jest nieobowiązująca i musi zostać wydana nowa. Wszystko zatem rozpoczyna się od początku.
Czyli znów stosujemy poradnik http://forumprawne.org/prawo-adminis...ml#post1556417

Jeśli uważamy, że decyzja organu II instancji jest dla nas niekorzystna (nieistotne, czy organ ten utrzymał, czy uchylił decyzję organu I instancji), to przysługuje nam prawo do zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Jak to uczynić przystępnie wyjaśniono w kolejnym poradniku. http://forumprawne.org/sady-administ...-poradnik.html

Uwaga - Sadu Administracyjnego nie należy mylić z Sądem Powszechnym (czyli cywilnym), gdzie możemy być obowiązani stawić się na sprawie i zeznawać. W Sądzie Administracyjnym jest inaczej - jeśli nie chcemy, nie musimy uczestniczyć w rozprawie i nasza aktywność może się ogranicznyc tylko do złożenia skargi w urzędzie adminstracji. Ten sąd nawet na zawiadomieniu o rozprawie poucza, że obecność jest nieobowiązkowa

Ponadto, kiedy Sąd w wyroku uchyli decyzję, a organ nie wykona tego wyroku, to mamy prawo do odszkodowania

art. 154 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Cytat:
§ 4. Osobie, która poniosła szkodę wskutek niewykonania orzeczenia sądu, służy roszczenie o odszkodowanie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 5. Odszkodowanie, o którym mowa w § 4, przysługuje od organu, który nie wykonał orzeczenia sądu. Jeżeli organ w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku o odszkodowanie nie wypłacił odszkodowania, uprawniony podmiot może wnieść powództwo do sądu powszechnego.
voyteg jest off-line  
25-07-2014, 16:13  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Jak odwołać się od decyzji administracyjnej? - poradnik

Dodatek - gra w "ping-ponga", czyli wielokrotne odwołania w tej samej sprawie

Po otrzymaniu naszego odwołania organ II (wyższej) instancji, jeśli je uzna, to uchyla dany akt administracyjny i przekazuje sprawę z powrotem do organu I (niższej instancji).
Organ I instancji ponownie może wydać decyzję taką samą lub podobną. Interesant się od niej znów odwołuje i ponownie zostaje ona uchylona. I tak może być w nieskończoność...

Jak możemy przerwać takie błędne koło?

Na wstępie zwróćmy uwagę na kompetencję organu odwoławczego zgodnie z art. 138 k.p.a.

Cytat:
§ 1. Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której:
1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo
2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję – umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, albo
3) umarza postępowanie odwoławcze.

§ 2. Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

Zwróćmy uwagę, że organ odwoławczy może "orzec o istocie sprawy" i wcale nie musi "przekazać sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ niższej instancji.Dużo wygodniej urzędnikom organu odwoławczego przekazać sprawę urzędnikom organu I instancji. Jednak to dla interesanta może oznaczać "niekończącą się historię"

Co w takim przypadku można zrobić?

Załóżmy, że organ odwoławczy po raz kolejny uchylił akt administracyjny (decyzję lub postanowienie) i przekazał sprawę do ponownego przeanalizowania przez organ I instancji.

W takim przypadku warto zaskarżyc taką decyzję organu odwoławczego do WSA, mimo tego, że jest dla nas korzystna, zarzucając naruszenie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. poprzez nierozstrzygnięcie sprawy w toku postępowania odwoławczego i złożyć sprzeciw od decyzji kasatoryjnej w sposób opisany poniżej.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B6A65BDFDE

Cytat:
Skutkiem takiego działania powinno być orzeczenie merytoryczne, a więc zupełnie inna podstawa niż art. 138 § 2 k.p.a. Uchylenie decyzji w postępowaniu odwoławczym musi być traktowane jako wyjątek od nakazu reformatoryjnego działania organu odwoławczego. Ten typ rozstrzygnięcia może mieć miejsce tylko przy wskazaniu, że organ pierwszej instancji naruszył przepisy postępowania a w związku z tym naruszeniem istnieje konieczność wyjaśnienia sprawy w części, która ma istotny wpływ na rozstrzygnięcie. W sprawie będącej przedmiotem skargi ta sytuacja nie miała miejsca, zatem Wojewoda [...] nie miał podstaw do stosowania art. 138 § 2 k.p.a. Zastosowanie w tym przypadku tej normy prawnej jako podstawy orzekania musi być uznawane za unikanie merytorycznego orzekania.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1C8A798784
Cytat:
Wydanie decyzji kasacyjnej i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez organ pierwszej instancji jest wyjątkiem od zasady merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, a zatem niedopuszczalna jest wykładnia rozszerzająca przepisu art. 138 § 2 k.p.a. W orzecznictwie podkreśla się, że rozstrzygnięcie kasacyjne organu odwoławczego powinno mieć wyjątkowy charakter.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/458D8881F5

Cytat:
Z uwagi na usprawiedliwione zarzuty naruszenia art. 138 §2 k.p.a., przedmiotowa skarga jest jednak zasadna i podlega uwzględnieniu poprzez uchylenie zaskarżonej decyzji organu odwoławczego na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c P.p.s.a., ponieważ organ odwoławczy nie miał podstaw do uchylenia decyzji organu pierwszej instancji i przekazania sprawy temu organowi do ponownego rozpoznania, przez co naruszył przepis art. 138 § 2 k.p.a. W okolicznościach rozpoznawanej sprawy, uwzględniając także to, że organ odwoławczy wcześniej już dwukrotnie uchylał decyzje organu pierwszej instancji, obowiązkiem organu odwoławczego było dążenie do końcowego załatwienia sprawy, z wykorzystaniem możliwości ewentualnego uzupełnienia materiału dowodowego oraz poddania analizie zgromadzonego już materiału dowodowego. Ewentualne uzupełnienie materiału dowodowego, jeżeli jest to uzasadnione, może nastąpić w postępowaniu odwoławczym i nie jest konieczne przekazywanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.
Zatem kiedy chcemy zaskarżyć orzeczenie organu wyższej instancji uchylające orzeczenie organu niższej instancji, to korzystamy z poradnika http://forumprawne.org/sady-administ...-poradnik.html i znajdującym się tam wzorze skargi wklejamy następujące zwroty:

Cytat:


Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej na podstawie
art. 3 § 2a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

Zaskarżonej decyzji <lub postanowieniu> zarzucam naruszenie
art. 138 §2 k.p.a. ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), poprzez zaniechanie orzeczenia co do istoty sprawy w postępowaniu odwoławczym.

i dalej w treści uzasadnienia skargi

Jak zauważył WSA w Wyroku z dnia 5 marca 2010 (sygn. akt IV SA/Wa 118/10) "W orzecznictwie sądownictwa administracyjnego i piśmiennictwie ugruntowany jest pogląd, że wydanie decyzji kasacyjnej i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez organ pierwszej instancji jest wyjątkiem od zasady merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, a zatem niedopuszczalna jest wykładnia rozszerzająca przepisu art. 138 § 2 K.p.a. (zob. np. wyrok NSA z 25 listopada 2003r., sygn. akt IV Sa 1496/02, publ. Monitor Prawny 2004, nr 2, s.60); wyrok WSA w Warszawie z 25 kwietnia 2006 r., sygn. akt I SA/Wa 2324/05). Zastosowanie omawianej normy prawnej uzasadnione jest tylko wtedy, gdy organ pierwszej instancji przeprowadził postępowanie wyjaśniające z rażącym naruszeniem przepisów prawa procesowego (np. wyrok NSA z 2 kwietnia 2001 r., sygn. akt IV SA 208/99, niepubl.; wyrok NSA z 21 grudnia 2001 r., sygn. akt I SA 430/99, niepubl.). Żadne inne wady postępowania, ani wady decyzji podjętej przez organ pierwszej instancji, nie dają organowi odwoławczemu podstaw do wydania decyzji w trybie art. 138 § 2 K.p.a. (wyrok NSA z 28 września 2001 r., sygn. akt V SA 239/01). "

Dlatego uważam, że w realiach zaskarżonej sprawy przekazanie ponownie jej do organu niższej instancji stanowi naruszenie zasad postępowania administracyjnego i ma wpływ na wynik sprawy, bo dodatkowo stanowi naruszenie zasady szybkości działania wyrażonej w art. 12 k.p.a.
Jak w takim przypadku potoczy się nasza sprawa?

Zaskarżony akt administracyjny zostanie przekazany do WSA.

Jeśli WSA uzna naszą skargę, to zobowiąże organ odwoławczy do rozpoznania sprawy i ten będzie musiał ją zakończyć.
Jeśli odrzuci skargę, to sprawa wróci do organu niższej instancji, ale też sąd dokona wykładni prawa, którą ten organ będzie związany.
voyteg jest off-line  
27-02-2015, 11:52  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Jak odwołać się od decyzji administracyjnej? - poradnik

Dodatek - co zrobić, gdy organ I instancji nie przekazuję odwołania lub zażalenia do organu odwoławczego?

Art. 133. k.p.a.

Cytat:
Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać od-wołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132.
Zatem po upływie tygodnia telefonujemy do organu odwoławczego zadając pytanie, czy odwołanie (zażalenie) w naszej sprawie wpłyneło.

Jeśli nie, to postępujemy zgodnie z wykładnią prawa zawartą w orzeczeniu NSA I OZ 819/13

Cytat:
Wskazać w tym miejscu należy, iż przekazanie odwołania jest czynnością materialno - techniczną, na którą nie przysługuje zażalenie w trybie art. 37 k.p.a., który co do zasady dotyczy załatwienia sprawy, a więc wydania merytorycznego rozstrzygnięcia w formie postanowienia lub decyzji. Warunkiem wniesienia do sądu skargi na bezczynność w zakresie przekazania odwołania jest więc wykorzystanie środka określonego w art. 53 § 3 p.p.s.a., zgodnie z którym jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu do usunięcia naruszenia prawa (zob. B. Adamiak, J. Borkowski Kodeks postępowania administracyjnego - Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 501).
W takiej sytuacji piszemy do tego samego organu, który wydał decyzję lub zażalenie i nie przekazał go do organu odwoławczego, pismo o takiej treści:

Cytat:
" Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

Na podstawie art.
52 § 3 P.p.s.a składam wezwanie do usunięcia naruszenia prawa


Dnia <data> złożyłem odwołanie od decyzji <numer> wydaniej dnia <data> (lub zażalenie od postanowienia <numer> wydanego dnia <data>) od w sprawie <opisujemy krótko, czego dotyczy sprawa>
Zgodnie z informacją uzyskaną od organu odwoławczego, moje zaskarżenie wraz z aktami sprawy nadal nie zostało przekazane zgodnie z art. 133 k.p.a.

Jak zauwazył NSA w Postanowieniu z dnia 25 września 2013
(sygn. akt NSA I OZ 819/13) "Warunkiem wniesienia do sądu skargi na bezczynność w zakresie przekazania odwołania jest więc wykorzystanie środka określonego w art. 53 § 3 p.p.s.a., zgodnie z którym jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu do usunięcia naruszenia prawa"

W tym stanie faktycznym wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poprzez wykonanie tej czynności materialno-technicznej jest w pełni uzasadnione.

Podpis"
Składamy pismo wraz z załącznikami w kancelarii urzędu , a na kopii uzyskujemy potwierdzenie wpływu.

Ewentualnie wysyłamy wszystko listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru – administracyjnie efekt taki sam, jak gdybyśmy złożyli osobiście (to wariant dla osób, które trafią na opór w postaci odmowy przyjęcia podania w kancelarii, np. „bo u nas się tak nie robi”)

Odczekujemy 2-3 dni i znów telefonujemy do organu odwoławczego z zapytaniem, czy nasze odwołanie (zażalenie) zostało przekazane.

Jeśli nie, to korzystająć z kolejnego poradnika http://forumprawne.org/sady-administ...nu-do-wsa.html redagujemy skagę na bezczynność polegającą na zaniechaniu wykonania czynności materialno technicznej, jaką jest przekazanie odwołania (zażalenia) do organu wyższej instancji w terminie wynikającym z art 133 k.p.a.

w treści tej skargi oczywiście warto zacytować tezę Postanowienia NSA z dnia
5 listopada 2014 (sygn. akt II OSK 2570/14)"Na bezczynność organu I instancji lub przewlekłe prowadzenie post. w zakresie wykonania obowiązku ustawowego, określonego w art. 133 kpa służy stronie skarga do sądu administracyjnego na podst. art. 3 § 2 pkt 8 ppsa po uprzednim wykorzystaniu środka przewidzianego w art. 52 § 3 ppsa"
voyteg jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ W ilu egzemplarzach odwołanie od decyzji administracyjnej? (odpowiedzi: 5) Witam, w ilu egzemplarzach powinien złożyć odwołanie o decyzji? W jednym czy również powinien być odpis dla organu?
§ Cofnięcie odwołania od decyzji administracyjnej (odpowiedzi: 3) Sprawa wygląda tak, jedna ze stron złożyła odwołanie do SKO. Jednak doszło do "dogadania się" w tej sprawie. Aby przyśpieszyć tą całą procedurę i aby...
§ Jak odwołać się od decyzji podatkowej? - poradnik (odpowiedzi: 4) W toku postępowania podatkowego urząd prowadzący może wydać akty administracyjne (decyzje lub postanowienia), od których możemy odwołać się do...
§ Odwołanie od decyzji administracyjnej zależnej od opinii psychologa (MSW) (odpowiedzi: 2) Witam wszystkich forumowiczów, to mój pierwszy post. Proszę o pomoc w następującej sprawie. Niebawem czeka mnie "batalia" z instytucją podległą...
§ odwołanie od decyzji administracyjnej po terminie (odpowiedzi: 7) Wymeldowałam konkubenta z mojego własnościowego mieszkania, ponieważ od kilku lat układa sobie nowe życie i ciągle przebywa za granicą w...
§ Brak odpowiedzi na odwołanie od decyzji administracyjnej (odpowiedzi: 1) Witam, Od kilku godzin nurtuje mnie pewien problem. Co się stanie, gdy w przypadku odwołania od decyzji administracyjnej wydanej przez organ...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.