Jak złożyć zarzut w postępowaniu egzekucyjnym? – poradnik - Forum Prawne

 

Jak złożyć zarzut w postępowaniu egzekucyjnym? – poradnik

Poradnik ten omawia jak skutecznie postępować po otrzymaniu „zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego” w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Po otrzymaniu możemy kolejno: 1. złożyć zarzut(y) w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wpis#3 w tym poradniku 2. ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Zamknięty temat
 
22-04-2014, 22:26  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie Jak złożyć zarzut w postępowaniu egzekucyjnym? – poradnik

Poradnik ten omawia jak skutecznie postępować po otrzymaniu „zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego” w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Po otrzymaniu możemy kolejno:
1. złożyć zarzut(y) w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wpis#3 w tym poradniku
2. złożyć zażalenie, jeśli zarzut(y) nie zostanie on uznany, wpis#4 w tym poradniku
3. zaskarżyć Postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jeśli nasze zażalenie nie zostanie uznane. wpis#5 w tym poradniku

Postępowanie egzekucyjne zostaje obligatoryjnie zawieszone po wpływie zarzutów.
voyteg jest off-line  
22-04-2014, 22:35  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Jak złożyć zarzut w postępowaniu egzekucyjnym? – poradnik

Zanim przejdziemy do wzorów pism dla tych 3 etapów, kilka ważnych informacji.
Podstawowymi aktami prawnymi w takiej sprawie są:
1. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
2. Kodeks postępowania administracyjnego


Uwaga! Postępowanie egzekucyjne nie musi być prowadzone przez ten sam organ, który domaga się egzekucji. Przykładowo tytuł egzekucyjny może wystawić Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, a organem egzekucyjnym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego i to ten drugi organ prowadzi egzekucję, na wniosek tego pierwszego. Niestety organ prowadzący egzekucje nie ma prawa badać, czy ten tytuł egzekucyjny ma podstawy – on tylko otrzymuje go do wykonania.

Natomiast przesłanką do złożenia zarzutu – zgodnie z art. 33 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

Przepis prawny:

1) wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie,
wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku;
2) odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku
z innego powodu, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej;
3) określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego
z orzeczenia, o którym mowa w art. 3 i 4;
4) błąd co do osoby zobowiązanego;
5) niewykonalność obowiązku o charakterze niepieniężnym;
6) niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka
egzekucyjnego;
7) brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia, o którym mowa
w art. 15 § 1;
8 ) zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego;
9) prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny;
10) niespełnienie wymogów określonych w art. 27


Art. 27 tej ustawy normuje zakres tytułu wykonawczego:
Przepis prawny:

§ 1. Tytuł wykonawczy zawiera:
1) oznaczenie wierzyciela;
2) wskazanie imienia i nazwiska lub firmy zobowiązanego i jego adresu, a tak-że określenie zatrudniającego go pracodawcy i jego adresu, jeżeli wierzyciel posiada taką informację;
3) treść podlegającego egzekucji obowiązku, podstawę prawną tego obowiązku oraz stwierdzenie, że obowiązek jest wymagalny, a w przypadku egzekucji należności pieniężnej – także określenie jej wysokości, terminu, od którego nalicza się odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, oraz rodza-ju i stawki tych odsetek;
4) wskazanie zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową albo przez ustanowienie zastawu skarbowego lub rejestrowego lub zastawu nieu-jawnionego w żadnym rejestrze, ze wskazaniem terminów powstania tych zabezpieczeń;
5) wskazanie podstawy prawnej pierwszeństwa zaspokojenia należności pie-niężnej, jeżeli należność korzysta z tego prawa i prawo to nie wynika z za-bezpieczenia należności pieniężnej;
6) wskazanie podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej;
7) datę wystawienia tytułu, podpis, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela;
pouczenie zobowiązanego o skutkach niezawiadomienia organu egzekucyj-nego o zmianie miejsca pobytu;
9) pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu w terminie 7 dni prawie zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia po-stępowania egzekucyjnego;
10) klauzulę organu egzekucyjnego o skierowaniu tytułu do egzekucji admini-stracyjnej;
11) wskazanie środków egzekucyjnych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych;
12) datę doręczenia upomnienia, a jeżeli doręczenie upomnienia nie było wy-magane, podstawę prawną


I jeszcze odesłanie do kodeksu postępowania administracyjnego zawarte w art. 18 tej ustawy
Przepis prawny:

Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, w postępowaniu egzekucyjnym mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
voyteg jest off-line  
22-04-2014, 22:42  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Jak złożyć zarzut w postępowaniu egzekucyjnym? – poradnik

Załóżmy zatem, że otrzymaliśmy zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego. Zarzuty przedawnienia
i nieistnienia obowiązku w postępowaniu egzekucyjnym można złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania tytułu wykonawczego zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Natomiast na zawiadomieniu o zajęciu jest jedynie pouczenie o 14 dniach na skargę dotyczącą czynności egzekucyjnych organu egzekucyjnego - jest to skarga, a nie zarzut. Zatem jeśli złożymy zarzut po upływie 7 dni, bo zasugerowaliśmy tym pouczeniem, to zarzut zostanie oddalony z uwagi na złożenie go po terminie...

Cytat:
UWAGA! Otrzymanie upomnienia, to jeszcze nie jest zajęcie. Na upomnienie nie ma trybu zaskarżenia. Dopiero na zawiadomienie o zajęciu.
W celu złożenia zarzutu następujące pismo:

Cytat:

<nasze dane>
<miejscowość data>
<organ administracji>
Na postawie art. 33 § 1 Ustawy o prowadzeniu egzekucji w administracji, składam zarzut(y) w związku z otrzymaniem zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego

<dalej możemy napisać, co uważamy>

Podpis
Składamy pismo wraz z załącznikami w kancelarii urzędu (tego co przysłał nam zawiadomienie) w terminie 7 dni od otrzymania tego zawiadomienia, a na kopii uzyskujemy potwierdzenie wpływu lub wysyłamy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.
voyteg jest off-line  
22-04-2014, 22:49  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Jak złożyć zarzut w postępowaniu egzekucyjnym? – poradnik

Po złożeniu zarzutu organ prowadzący egzekucje wydaje postanowienie. Jeśli podziela nasze argumenty zawarte w zarzucie, to umarza postępowanie egzekucyjne wydając postanowienie. Jeśli natomiast nie uzna zarzutu, to też wydaje Postanowienie, na które przysługuje nam zażalenie.

Poniżej zredagowana treść takiego zażalenia.

Cytat:

<nasze dane>
<miejscowość data>
<nazwa organu odwoławczego, czyli wyższej instancji>
Za pośrednictwem
<nazwa organu prowadzącego egzekucję, czyli wyższej instancji>
Na podstawie art. 34 § 5 w związku z art. 23 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1966 r. Nr 24, poz. 151 ze zm.) składam zażalenie na Postanowienie <numer> z dnia <data> wydane przez <nazwa organu egzekucyjnego> w zakresie nie uznania zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym.

<dalej możemy napisać, co uważamy>

Podpis
Treść uzasadnienia naszego odwołania możemy wzmocnić korzystając z bazy orzeczeń sądów administracyjnych

Na stronie Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych znajduje się baza orzeczeń sądów administracyjnych, czyli takich które kontrolują prace urzędów.

Na tej stronie znajduje się wygodna wyszukiwarka - prosta w obsłudze jak google - gdzie można znaleźć sprawy podobne do naszych. W polu "szukane słowa" wpisujemy kilka takich wyrazów, które są związane z nasza sprawą. Klikamy "szukaj" i mamy orzeczenia sądowe dla danych spraw. W ich uzasadnieniach możemy przeczytać, jakie normy prawne dotyczą naszej sprawy.

Uwaga - ta wyszukiwarka nie lubi błędów lub literówek - jak popełnimy błąd w wyrazie, to zwraca wynik pusty. - wcale to nie oznacza, że orzeczeń takich brak.
I wskazówka dla zaawansowanych. W wyszukiwarce jest pole "symbol sprawy". Możemy je rozwinąć i znaleźć symbol naszej sprawy, co w połączeniu z wpisanymi wyżej kluczowymi szukanymi słowami zawęzi wybór tylko do danego symbolu sprawy. W naszym przypadku jest to 6537 Egzekucja należności pieniężnych

Gdy znajdziemy interesujące nas orzeczenie, to wtedy w treści odwołania możemy uzupełnić odpowiednio wskazując te orzeczenie, cytując jego fragment i wskazując sygnaturę akt sprawy, przykładowo „Jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Wyroku z dnia 25 marca 2010 (sygn. akt I SA/Wa 1623/09 ), <cytat z orzeczenia>”

Nasze odwołanie lub zażalenie wraz z załącznikami te wysyłamy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru bezpośrednio na adres organu, który wydał postanowienie – czyli tego, co prowadzi egzekucję lub zanosimy osobiście do kancelarii tego urzędu, a na kopii podania uzyskujemy wtedy potwierdzenie wpływu.

Należy pamiętać, że mamy na to 7 dni w przypadku zażalenia postanowienia.
Jeśli przekroczymy ten termin, to nasze odwołanie lub zażalenie zostanie odrzucone z przyczyn formalnych, nawet jeśli jest w pełni uzasadnione.
Dni liczymy od odebrania przez nas decyzji lub postanowienia, a nie od daty zredagowania znajdującej się na piśmie.
voyteg jest off-line  
22-04-2014, 23:15  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Jak złożyć zarzut w postępowaniu egzekucyjnym? – poradnik

Organ odwoławczy wydaje kolejne postanowienie, które albo podziela naszą argumentację zawartą w zażaleniu i wtedy je uchyla, albo nie uznaje naszej argumentacji i utrzymuje zażalenie w mocy.

Przywołamy tu odpowiednie art. z ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Przepis prawny:
art. 34

§ 5. Na postanowienie w sprawie zgłoszonych zarzutów służy zobowiązanemu oraz wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym zażalenie. Zażalenie na postanowienie w sprawie zarzutów podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia organowi odwoławczemu.

Art. 18.

Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, w postępowaniu egzekucyjnym mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.Co jednak robić, jeśli organ odwoławczy nie rozpoznaje naszego zażalenia we wskazanym wyżej terminie?

Korzystamy wtedy z tego poradnika http://forumprawne.org/prawo-adminis...zazalenie.html
voyteg jest off-line  
22-04-2014, 23:18  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Jak złożyć zarzut w postępowaniu egzekucyjnym? – poradnik

Załóżmy jednak, że organ odwoławczy utrzymał w mocy zaskarżone Postanowienie, czyli nie podzielił naszej argumentacji zawartej w zażaleniu. Wtedy takie kolejne Postanowienie (organu odwoławczego) możemy zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Możemy w skardze powielić naszą argumentację zawartą w zażaleniu, bo niejednokrotnie WSA nie podziela stanowiska organu odwoławczego i uchyla zaskarżone postanowienie.

Przystępna pomoc dotycząca zredagowania skargi do WSA znajduje się w poradniku
http://forumprawne.org/sady-administ...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Kurator w postępowaniu egzekucyjnym (odpowiedzi: 2) Hej, Dłużna spółka z o o nie ma zarządu uprawnionego do reprezentacji spółki. Co w takim przypadku powinien zrobić wierzyciel chcący wszcząć...
§ do kogo skierować zarzut w postępowaniu egzekucyjnym (odpowiedzi: 2) Dzień dobry.W piątek jako zapowiedź weekendu dostałam zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego...
§ Trudności w postępowaniu egzekucyjnym (odpowiedzi: 4) Podpisałem ze współwłaścicielem nieruchomości gruntowej umowę partnerską na budowę kilku mieszkań. Niestety inwestycja nie wypaliła, podpisaliśmy...
§ odsetki w postępowaniu egzekucyjnym (odpowiedzi: 9) Witam mam problem z Komornikiem Sądowym. Od sierpnia 2010 spłacam regularnie, w kwocie 200 zł miesięcznie, zadłużenie zasądzone i egzekwowane przez...
§ odsetki w postępowaniu egzekucyjnym (odpowiedzi: 2) Witam. Proszę o pomoc , chodzi o pozew o eksmisję Treść pisma z sądu:" ... sąd wzywa do uzupełnienia oświadczenia o stanie rodzinnym i...
§ Komornik w postępowaniu egzekucyjnym (odpowiedzi: 4) Dostałem od komornika pismo "WYSŁUCHANIE W TRYBIE ART.827 K.P.C. Czy mam odpowiadać na to pismo a jeśli tak to czy trzeba załączać jakieś ...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.