Dostęp do informacji publicznej - skarga na bezczynność - Forum Prawne

 

Dostęp do informacji publicznej - skarga na bezczynność

Opiszę krótko o co mi chodzi: Staram się uzyskać informację od Stowarzyszenia dysponującego środkami publicznymi a więc podlegającemu ustawie o dostępie do informacji publicznej. Niestety w ciągu miesiąca nie uzyskałem kompletnie żadnej odpowiedzi. Wiem, że ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
15-12-2015, 12:24  
canis_lupus
Użytkownik
 
Posty: 64
Domyślnie Dostęp do informacji publicznej - skarga na bezczynność

Opiszę krótko o co mi chodzi:

Staram się uzyskać informację od Stowarzyszenia dysponującego środkami publicznymi a więc podlegającemu ustawie o dostępie do informacji publicznej.
Niestety w ciągu miesiąca nie uzyskałem kompletnie żadnej odpowiedzi. Wiem, że teraz powinienem do SA złożyć skargę na bezczynność. Doczytałem jednak, że w przypadku organów administracji publicznej składa sie taką skagbę za pośrednictwem organu. Czy w przypadku stowarzyszenia jest tak samo?
Kto ponosi kosztu takiego postępowania i jak duże one są?

Dziękuję za odpowiedź!
canis_lupus jest off-line  
15-12-2015, 16:41  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.554
Domyślnie RE: Dostęp do informacji publicznej - skarga na bezczynność

Za posrednictwem tego stowarzyszenia
Przykladowe orzeczenie II SAB/Wa 544/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-09
voyteg jest off-line  
16-12-2015, 09:33  
adam_dobrawy
Użytkownik
 
Posty: 39
Domyślnie RE: Dostęp do informacji publicznej - skarga na bezczynność

Szersze spojrzenie na zakres prawa do informacji, a także praktyki sądów w takich sprawach można pozyskać z następujących orzeczeń, które zapisuje podczas bieżącego monitoringu orzecznictwa:
Cytat:
Napisał/a ja, http://dostep.jawne.info.pl/dip/uniki
Podmiot (w tym stowarzyszenia i fundacja), który realizuje cele i zadania o charakterze publicznym lub dysponuje majątkiem publicznym jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej (zob. wyrok NSA z dnia 12 września 2003 roku w sprawie sygn. akt. II SAB 91/03, Wyrok NSA z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 1455/13, wyrok NSA z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 1845/11, wyrok WSA w Warszawie z dnia 04 marca 2014 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Wa 634/13; nieprawomocne: wyrok WSA w Krakowie z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Kr 8/14, wyrok WSA w Krakowie z dnia 07 kwietnia 2014 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Kr 13/14, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Gd 156/14, wyrok WSA w Olsztynie z dnia 23 sierpnia 2005 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Ol 29/05, wyrok WSA w Warszawie z dnia 02 grudnia 2014 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Wa 540/14, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie sygn. akt. IV SAB/Po 54/14, wyrok WSA w Opolu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Op 79/14, wyrok WSA w Łodzi z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Łd 11/15), nawet jeżeli tylko dysponuje majątkiem publicznym (zob. wyrok NSA oz. w Krakowie z dnia 26 listopada 2002 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Kr 69/02), w tym organizacja pożytku publicznego (zob. wyrok WSA w Łodzi z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Łd 131/12 i II SAB/Łd 132/12, wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Wa 62/14, wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Wa 302/14) i LGD (zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Wa 318/13).
Wszystkie są dostępne na wniosek w właściwym sądzie administracyjnym, a większość dostępna w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (cbosa.gov.pl).

Koszt postępowania to zasadniczo 100zł ze względu na wpis.

Na stronie Czy jawność dotyczy także trzeciego sektora? Praktyczny test - Blog Dobrawego i Brak chęci udostępniania informacji o publicznych środkach przez organizacje pozarządowe - Blog Dobrawego jest dostępna pełna korespondencja ze sprawy wobec Fundacji Radia ZET (organizacji pożytku publicznego) zakończona uznaniem przez Sąd, że ten podmiot ma obowiązek udostępniać informacje. Natomiast pod adresem 2xNGO + zapytanie o ekspertyze - Blog Dobrawego jest historia korespondencji ze sprawy wobec Stowarzyszenia Miasta w Internecie (organizacja realizuje zlecone zadania) zakończona korzystnie w NSA (wyrok NSA z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 1808/14).

Wierzę, że opublikowane dokumenty okażą się pomocne.
adam_dobrawy jest off-line  
17-12-2015, 21:57  
canis_lupus
Użytkownik
 
Posty: 64
Domyślnie RE: Dostęp do informacji publicznej - skarga na bezczynność

Dziękuję bardzo za odpowiedzi! Rozumiem, ze teraz powinienem złozyć skargę na bezczynność. Czyli czeka mnie pisanie. Jeszcze raz dziękuję.
canis_lupus jest off-line  
07-02-2016, 17:46  
canis_lupus
Użytkownik
 
Posty: 64
Domyślnie RE: Dostęp do informacji publicznej - skarga na bezczynność

Niestety osobiście nie jestem wpuszczany do siedziby stowarzyszenia oraz nie odbierają korespondencji ode mnie. W takim przypadku nie jestem w stanie dostarczyć im skargi na bezczynność. Co w takim przypadku mogę zrobić?

Dziękuję z góry za odpowiedzi.
canis_lupus jest off-line  
07-02-2016, 17:59  
adam_dobrawy
Użytkownik
 
Posty: 39
Domyślnie RE: Dostęp do informacji publicznej - skarga na bezczynność

Proszę wysłać poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres ujawniony w KRS-ie, jeżeli nie był to polecony lub inny adres niż w KRS-ie.

W przypadku zwrotu przesyłki po 15 dniach skierować wniosek do sądu o wymierzenie grzywny za nieprzekazanie skargi. W skardze wskazać, że przekazano skargę w przesyłce nr XX (+ dowód nadania w załączeniu), ponownie w przesyłce nr XXX (+ dowód nadania) (jeżeli były dwie). Z informacji uzyskanych w WSI WSA wynika, że skarga nie została przekazana do tut. Sądu, co czyni niniejszy wniosek koniecznym i uzasadnionym.

Sąd wezwie ich do ustosunkowania się do wniosku, a wtedy zmienią swoje podejście do sprawy.

Daj znać jeżeli potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu któregoś pisma.
adam_dobrawy jest off-line  
07-02-2016, 18:20  
canis_lupus
Użytkownik
 
Posty: 64
Domyślnie RE: Dostęp do informacji publicznej - skarga na bezczynność

Dziękuję za konkretna odpowiedź!
Przesyłka była jedna, polecona za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Powinny być dwie?
canis_lupus jest off-line  
07-02-2016, 18:59  
adam_dobrawy
Użytkownik
 
Posty: 39
Domyślnie RE: Dostęp do informacji publicznej - skarga na bezczynność

Nie, wystarczy jedna. Możesz złożyć wniosek do sądu (jeżeli 15 dmi upłynęło).

Na http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EBE1669DA0 ( postanowienie WSA w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie sygn. akt. II SO/Ol 5/14 )masz przykład sprawy z odmową przyjęcia przesyłki
adam_dobrawy jest off-line  
05-05-2016, 18:30  
canis_lupus
Użytkownik
 
Posty: 64
Domyślnie RE: Dostęp do informacji publicznej - skarga na bezczynność

Kontynuacja sprawy:

Dostałem odpowiedź, ale odmowną. Stowarzyszenie powołuje się na "klauzule poufności".
Teraz: skarga na odmowę udzielenia czy na bezczynność? I kto jest organem nadrzędnym dla Stowarzyszenia?

Pozdrawiam!
canis_lupus jest off-line  
06-05-2016, 02:13  
adam_dobrawy
Użytkownik
 
Posty: 39
Domyślnie RE: Dostęp do informacji publicznej - skarga na bezczynność

@canis_lupus, trochę trudno ocenić sprawę bez dokładnego zbadania pisma. Nie każde powołanie się na klauzulę poufności da się zakwalifikować jako odmowę udostępnienia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej. Kwalifikacja jako decyzji jest korzystniejsza niż bezczynność, gdzie dopiero będziesz zmierzać do - de facto - wydania decyzji administracyjnej (niezależnie, że celem Twoim jest uzyskanie informacji).

Cytat:
Napisał/a UDIP
Art. 16. 1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.
2. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:
1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Art. 17. 1. Do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji, niebędących organami władzy publicznej, o odmowie udostępnienia informacji oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przepisy art. 16 stosuje się odpowiednio.

2. Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu, o którym mowa w ust. 1, o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania.
Zgodnie z art. 107 § 1 kpa decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. Niemniej jednak w sposób utrwalony przyjmuje się w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, że aby dane pismo/akt zakwalifikować jako decyzję administracyjną wystarczające jest zawarcie przez organ administracji państwowej w danym piśmie/akcie: adresu organu wydającego akt, wskazanie adresata aktu, zawarcie w akcie rozstrzygnięcia w sprawie i opatrzenia aktu podpisem osoby reprezentującej organ administracyjny (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 1981 r., sygn. akt SA 1163/81). Jeżeli pismo, które dostałeś spełnia powyższe minimalne wymogi decyzji administracyjnej to mamy do czynienia z decyzją administracyjną od której możesz wnieść wniosek o ponowne rozpatrzenie. Jeżeli to pismo tych wymogów nie spełnia, bo np. jest e-mailem bez podpisu elektronicznego (w e-mailu można przesłać tylko podpis elektroniczny, bo skan tradycyjnego to nie podpis, tylko "ksero") to masz do czynienia z bezczynnością. Akurat kwestie podpisu to można najczęściej skorygować telefonicznie prosząc o pismo pocztą tradycyjną, co jest szybsze niż wizyta w sądzie, ale nie zawsze działa.

Przy interpretowaniu art. 17 ust. 2 UDIP, zwłaszcza pojęcia wystąpienia o ponowne rozpatrzenie sprawy warto sięgnąć do art. 127 § 3 KPA (nie stosowany tutaj bezpośrednio):
Cytat:
Napisał/a art. 127 KPA
Art. 127.
§ 1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.
§ 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.
§ 3. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.
§ 4.(uchylony)
adam_dobrawy jest off-line  
08-05-2016, 12:36  
canis_lupus
Użytkownik
 
Posty: 64
Domyślnie RE: Dostęp do informacji publicznej - skarga na bezczynność

Ok, a czy Stowarzyszenie posiadające status OPP jest zobowiązane do odpowiedzi zgodnej z art 107 kpa? Czy to nie stosuje się jedynie do "organ władzy publicznej"?
canis_lupus jest off-line  
08-05-2016, 20:15  
adam_dobrawy
Użytkownik
 
Posty: 39
Domyślnie RE: Dostęp do informacji publicznej - skarga na bezczynność

Tak, stosuje się art. 107 KPA ze względu na art. 17 ust. 1 UDIP, który odsyła do art. 16 ust. 1 UDIP, który odsyła m. in. do art. 107 KPA. Decyzje administracyjne organizacji pozarządowych muszą być podpisane. Muszą być także uzasadnione, co jest niezbędne, aby uczynić kontrolę przez sąd administracyjny takiej decyzji realną.

Cytat:
Napisał/a wyrok WSA w Warszawie z dnia 08 października 2015 roku w sprawie sygn. akt. II SA/Wa 962/15
Stosownie do art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej, który poprzez art. 17 ust. 1 tej ustawy ma w rozpoznawanej sprawie zastosowanie odpowiednio, umorzenie postępowania następuje w drodze decyzji administracyjnej, do której stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zauważyć w tym miejscu należy, iż instytucja odesłania do odpowiedniego stosowania pewnej kategorii przepisów do innych stanów faktycznych nie jest zdefiniowana prawnie. W nauce prawa i orzecznictwie sądowym powszechnie przyjmuje się, iż odpowiednie stosowanie przepisów, do których ustawodawca odsyła może oznaczać, zarówno stosowanie ich wprost, jak i stosowanie z pewnymi modyfikacjami, a także rezygnację ze stosowania danych przepisów do określonych stanów faktycznych i prawnych.

Synonimy przysłówka "odpowiednio" to adekwatnie, właściwie, stosownie, należycie, poprawnie, słusznie, trafnie, jak należy, co wyraźnie wskazuje na to, iż stosowanie odpowiednie, to nie stosowanie wprost, lecz takie, które najpełniej umożliwi realizację celów danej regulacji i uzyskanie poprawnych (trafnych) rozwiązań.

Odpowiednie stosowanie określonych przepisów oznacza zatem konieczność respektowania specyfiki postępowań, w jakich znaleźć one mają zastosowanie i to w taki sposób, by nie wypaczać istoty tych postępowań.

Pamiętać przy tym należy, iż zasadniczą przesłanką dla dokonywania wykładni przepisów prawa, jest zasada racjonalności ustawodawcy, z której wynika założenie, iż nie stosuje on w treści aktów prawnych zbędnych słów i wyrażeń, a jednocześnie instytucjom prawnym odmiennie nazwanym przypisuje odmienne znaczenie.

Skoro zatem ustawodawca w art. 17 ustawy o dostępie do informacji publicznej nakazuje do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej niebędących organami władzy publicznej odpowiednie stosowanie przepisu art. 16 tej ustawy, to oznacza to, iż w ten sposób stwarza w zakresie procedur udostępniania informacji publicznej w trybie wnioskowym nową kategorię specyficznego rozstrzygnięcia zbliżonego do decyzji administracyjnej, lecz różniącego się od niej przede wszystkim podmiotem wydającym rozstrzygnięcie.

W niniejszej sprawie podmiotem wydającym rozstrzygniecie o umorzeniu postepowania było Stowarzyszenie [...] "[...]", a zatem był to podmiot nie będący organem władzy publicznej.

(…)

Należy jeszcze raz zaznaczyć, iż odpowiednie stosowanie do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej, niebędących organami władzy publicznej przepisu art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej oznacza, iż rozstrzygnięcia tych podmiotów winny odpowiadać wymogom określonym w art. 16 ust. 2 pkt 2 tej ustawy oraz w art. 107 § 1 i § 3 K.p.a. w zakresie w jakim wymogi te są adekwatne dla sprawy udostępnienia informacji publicznej.
adam_dobrawy jest off-line  
09-05-2016, 09:03  
canis_lupus
Użytkownik
 
Posty: 64
Domyślnie RE: Dostęp do informacji publicznej - skarga na bezczynność

Ok, czyli jeśli nie dostałem odpowiedzi zgodnej z art 107 kpa to uznaję, że odpowiedzi nie było i skłądam skarge na bezczynność.

Dzięki za pomoc!
canis_lupus jest off-line  
09-05-2016, 09:22  
adam_dobrawy
Użytkownik
 
Posty: 39
Domyślnie RE: Dostęp do informacji publicznej - skarga na bezczynność

Z jakiego powodu Twoim zdaniem nie było decyzji?

Jeżeli chodzi o podpis to radzę wyraźnie podkreślić, że kwestionujesz brak podpisu, bo sądy administracyjne jeszcze gubią się, jeżeli chodzi o informatyzacje administracji, a nie mogą pytać nikogo.
adam_dobrawy jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Dostęp do informacji publicznej (odpowiedzi: 2) Złożyłem wniosek do Urzędu Miasta i otrzymałem odpowiedź: http://i66.tinypic.com/2vnfn93.jpg Jeśli chodzi o projekt stałej organizacji ruchu,...
§ Skarga na bezczynność organu w zakresie informacji publicznej do WSA - Rada Miasta? (odpowiedzi: 4) Mam krótkie pytanie - czy do WSA można także wnieść skargę na bezczynność Rady Miasta w zakresie informacji publicznej? Przypadek: pomimo skierowania...
§ Dostęp do informacji publicznej (odpowiedzi: 6) Temat rzeka. Dostęp do informacji publicznej jest podstawą demokratycznego państwa.Mimo iż ustawa weszła w życie w 2001roku, wciąż natrafiamy na...
§ Zredagowana skarga na bezczynność organu w zakresie informacji publicznej do WSA (odpowiedzi: 2) Poniżej znajduje się zredagowana skarga na bezczynność organu administracji publicznej w zakresie udostępnienia informacji publicznej, ale zanim...
§ dostęp do informacji publicznej (odpowiedzi: 2) Witam, proszę o informację odnośnie dostępu do informacji publicznej a mianowicie:Wystąpiłam do Urzędu Miasta o udostępnienie dokumentów w formie...
§ Dostęp do informacji publicznej (odpowiedzi: 2) Jeżeli burmistrz miasta nie wydał decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej, a tylko napisał lakoniczne pismo, że nie ma podstaw do...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.