Jak wszcząć postępowanie w sprawie zmiany stosunków wodnych - Forum Prawne

 

Jak wszcząć postępowanie w sprawie zmiany stosunków wodnych

Załóżmy, ze zauważamy iż naszą nieruchomość zalewa woda po deszczu. Wcześniej tego nie było, a okazuję się, że to - przykładowo - skutek prac modernizacyjnych sąsiada, który nawiózł ziemi lub gmina wybudowała drogę i dlatego ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Zamknięty temat
 
30-04-2016, 21:18  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie Jak wszcząć postępowanie w sprawie zmiany stosunków wodnych

Załóżmy, ze zauważamy iż naszą nieruchomość zalewa woda po deszczu. Wcześniej tego nie było, a okazuję się, że to - przykładowo - skutek prac modernizacyjnych sąsiada, który nawiózł ziemi lub gmina wybudowała drogę i dlatego woda spływa na nasz teren. To oczywiście tylko przykłady, ale w tego typu sytuacjach lub podobnych możemy zwrócić się do organu administracji publicznej w celu wszczęcia postępowania administracyjnego.

Efektem jego może być zobowiązanie sprawcy zmiany stosunków wodno – prawnych do przywrócenia stanu sprzed dokonanych zmian w oparciu o art. 29 Ustawy prawo wodne Internetowy System Aktów Prawnych


Cytat:
3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom
W tym celu składamy podanie jak poniżej w kancelarii odpowiedniego organu administracji publicznej. Odpowiedni organ to Wójt, Burmistrz lub Prezydent miejscowości, na terenie której znajduje się nasza nieruchomość.

Cytat:
"Na podstawie art. 29 pkt 3 ustawy Prawo wodne (z dnia 18 lipca 2001 r. - Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 ze zm) w związku z art. 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (z dnia 9 października 2000 r. - Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) wnoszę o wszczęcie postępowania w sprawie zmiany stanu wody na gruncie<tu opisujemy krótko czego dotyczy sprawa>


Uzasadnienie:

<Teraz możemy opisać okoliczności sprawy i podać dodatkową podstawę prawną znalezioną w bazie orzeczeń - o tym poniżej>


Podpis"


Składamy pismo w kancelarii urzędu , a na kopii uzyskujemy potwierdzenie wpływu.


Argumentację nasza możemy wzmocnić korzystając z bazy orzeczeń. Na stronie Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych znajduje się baza orzeczeń sądów administracyjnych, czyli takich które kontrolują prace urzędów.
Na tej stronie znajduje się wygodna wyszukiwarka - prosta w obsłudze jak google - gdzie można znaleźć sprawy podobne do naszych. W polu "szukane słowa" wpisujemy kilka takich wyrazów, które są związane z nasza sprawą. Klikamy "szukaj" i mamy orzeczenia sądowe dla danych spraw. W ich uzasadnieniach możemy przeczytać, czy nasza sprawa jest administracyjną, czy nie.

Uwaga - ta wyszukiwarka nie lubi błędów lub literówek - jak popełnimy błąd w wyrazie, to zwraca wynik pusty. - wcale to nie oznacza, że orzeczeń takich brak.

I wskazówka dla zaawansowanych. W wyszukiwarce jest pole "symbol sprawy". Możemy je rozwinąć i znaleźć symbol naszej sprawy, co w połączeniu z wpisanymi wyżej kluczowymi szukanymi słowami zawęzi wybór tylko do danego symbolu sprawy. W naszym przypadku symbol ten to 6091
voyteg jest off-line  
30-04-2016, 21:21  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie re: Jak wszcząć postępowanie w sprawie zmiany stosunków wodnych

Załóżmy, że złożyliśmy nasze podanie w kancelarii urzędu lub wysłaliśmy tam listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, a nasz urząd zamiast wszcząć postępowanie, w uprzejmej odpowiedzi informuje, że:

- nie zna właścicieli sąsiedniej działki i przerzuca na nas obowiązek wskazania ich. Nie ma takiego prawa, bo to obowiązek urzędnika, co potwierdza orzeczenie poniżej

II SA/Gl 147/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-20
Cytat:
Rodzi to po stronie organu obowiązek wskazania właściciela gruntu i władających gruntami określonymi w art. 29 ust. 3 z powiązaniem właściciela i władających z określonymi gruntami.

- obliguje nas do udowodnienia wszystkiego i od tego uzależnia wszczęcie postępowania. Też nie ma takiego prawa i potwierdza to orzeczenie poniżej:

II SA/Gd 617/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-12-17
Cytat:
Stosownie zaś do art. 77 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Z treści ww. przepisów wynika, że postępowanie dowodowe przed organem administracji oparte jest na zasadzie oficjalności. Organ zobowiązany jest z urzędu przeprowadzić dowody służące ustaleniu stanu faktycznego. Zobowiązany jest w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy i podejmować wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i załatwienia sprawy i w tym celu dopuścić jako dowód w sprawie wszystko, co może przyczynić się do jej wyjaśnienia, a nie jest sprzeczne z prawem
Oczywiście my jako strona mamy prawo dostarczać dowodów, ale nie jest to nasz obowiązek, tylko urzędnika prowadzącego sprawę. Jeśli naszym zdaniem czyni on to nieudolnie, to będziemy mogli dać wyraz temu składając odwołanie po wydanej decyzji – o tym niżej.

voyteg jest off-line  
30-04-2016, 21:22  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie re: Jak wszcząć postępowanie w sprawie zmiany stosunków wodnych

Załóżmy teraz, że urząd po naszym podaniu przez 2 tygodnie nie robi nic lub też przysyła uprzejme, aczkolwiek wymijające pisma. Szkoda czasu na taka polemikę z urzędem.
W tej sytuacji o wiele skuteczniejsze jest złożenie zażalenia na niezałatwienie sprawy do organu wyższej instancji, którym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO)

Cytat:
Cytat:
Nasze dane
<imię i nazwisko, adres wnoszącego podanie>
<miejscowość, data>

<nazwa i adres urzędu wyższej 2-giej instancji, do którego wnosimy ponaglenie>

za pośrednictwem

<nazwa i adres urzędu niższej 1-szej instancji, za pośrednictwem którego wnosimy ponaglenie>Na podstawie art. 37 § 1 KPA składam ponaglenie <nazwa i adres tego organu> do załatwienia sprawy

Dnia <data> złożyłem podanie o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany stanu wody na gruncie <opisujemy krótko, czego dotyczy sprawa>

Do dnia dzisiejszego organ nie wydał w tej sprawie ani Postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania (art. 61a k.p.a.), ani decyzji orzekającej o istocie sprawy (art. 104 § 1 k.p.a.) lub umarzającej postępowanie (art. 105 § 1 k.p.a.), czym naruszył zasadę zapisaną w art. 35 § 1 KPA.

Jak zauważył WSA w Wyroku z dnia 28 maja 2014 (sygn. akt II SAB/Rz 16/14) "Cytowana regulacja zawiera w art. 35 § 1 k.p.a. ogólną dyrektywą , w myśl której sprawy administracyjne powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki. W dalszej części tj. w § 2 i § 3 wprowadzono zróżnicowanie terminów załatwiania spraw w pierwszej instancji, przy czym o ile zaistnieją ku temu przesłanki, reguła niezwłocznego załatwiania spraw z § 2 będzie miała pierwszeństwo przed terminami wskazanymi w art. 35 § 3 k.p.a. W doktrynie podnosi się trafnie, że sformułowanie zawarte w art. 35 §1 k.p.a. oznacza , że organ administracji publicznej powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, jeżeli w toku postępowania administracyjnego okaże się, że sprawa może być załatwiona przed upływem ustawowych terminów do jej załatwienia ( komentarze do art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX, 2009, wyd. III. oraz G. Łaszczyca, A. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-103, LEX, 2007, wyd. II ). Takie podejście odpowiada też wyrażonej w art. 12 k.p.a. zasadzie szybkości postępowania, obowiązującej również do kwestii incydentalnych. "

Na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U z 2011r. Nr34, poz 173) w związku z art 37 § 7 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm) wnoszę o orzeczenie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

W załączeniu przekazuję kopię mojego podania wraz z potwierdzeniem złożenia go w kancelarii urzędu dnia <data>

Podpis


W tym celu redagujemy pismo zgodnie ze wzorem poniżej i wysyłamy zażalenie do SKO za pośrednictwem organu niższej instancji, czyli składamy w tym organie, który zwleka z załatwieniem sprawy. A na jego kopii uzyskujemy potwierdzenie wpływu
voyteg jest off-line  
30-04-2016, 21:24  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.606
Domyślnie re: Jak wszcząć postępowanie w sprawie zmiany stosunków wodnych

Już samo wysłanie tego zażalenia do SKO otwiera nam prawo do złożenia skargi na bezczynność Wójta/Burmistrza/Prezydenta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a wskazówki jak to zrobić znajdują się w tym poradniku
http://forumprawne.org/sady-administ...nu-do-wsa.html
Samo złożenie zażalenia do SKO jest niezbędnym warunkiem formalnym poprzedzającym skargę na bezczynność do WSA. Niestety nawet uznanie przez SKO zażalenia daje iluzoryczne efekty i dopiero skarga do WSA daje prawdziwy efekt - tak uczy doświadczenie.
Natomiast, kiedy już Wójt/Burmistrz/Prezydent wyda decyzję administracyjną, a my się z nią nie zgadzamy, to służy nam odwołanie. Tu jest poradnik http://forumprawne.org/postepowanie-...-poradnik.html .
voyteg jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Naruszenie stosunków wodnych przez sąsiada (odpowiedzi: 1) witajcie... Mam podobny problem ponieważ od bardzo długiego czasu sąsiad zalewa moją działkę wodami opadowymi, podniósł działkę o ok. 0,5 m, z garażu...
§ zaburzenie stosunków wodnych i art. 59 ustawy o planowaniu przestrzennym (odpowiedzi: 5) Witam wszystkich jako nowy forumowicz! Od kilku lat walczę nie tylko z sąsiadem, który - przy tych samych warunkach zabudowy co moje - zmienił...
§ Umorzenie postępowania, a możliwość wszczęcia postępowanie przeciwko innej osobie (odpowiedzi: 3) witam, chciałbym zapytać o taką sytuację. Kilka osób zostało oszukanych przez jedną osobą- nazwijmy ją Mariusz. Osoba ta wyłudziła mienie tzw....
§ Naruszenie stosunków wodnych (odpowiedzi: 5) witam, mam problem z UM jako inwestorem, tzn. UM przeprowadzając rewitalizację terenu zielonego na styku z moją nieruchomością naruszył istniejące...
§ Brak decyzji Wójta w sprawie zmiany stosunków wodnych (odpowiedzi: 1) Witam serdecznie, Mam problem ze swoim Wójtem. 15 miesięcy temu zwróciłem się z prośbą o wydanie decyzji w sprawie zmiany stosunków wodnych...
§ Wszczęto postępowanie (odpowiedzi: 3) Witam, nie cały rok temu zostałem oszukany przez internet. straciłem trochę kasy. Zgłosiłem to na policję, trwało ustalanie kto to zrobił, ustalono...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:00.