Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją - Forum Prawne

 

Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją 2

Dzisiejszym pismem Urząd Miejski dał sobie 90 dniowy termin na załatwienie sprawy (ktorą powinien załatwiać bez zbędnej zwłoki): Cytat: Napisał/a Urząd Miejski Pan [imię, nazwisko] [miejscowość], 2019.01.09 [sygnatura] Na podstawie art. 36 § 2 ustawy ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
10-01-2019, 15:28  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 212
Domyślnie

Dzisiejszym pismem Urząd Miejski dał sobie 90 dniowy termin na załatwienie sprawy (ktorą powinien załatwiać bez zbędnej zwłoki):
Cytat:
Napisał/a Urząd Miejski
Pan [imię, nazwisko]
[miejscowość], 2019.01.09
[sygnatura]
Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2018r., poz. 2096) zawiadamiam,
że sprawa [...] nie została załatwiona
w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. – z przyczyn niezależnych od organu.
W związku z Pana zażaleniem na postanowienie Prezydenta [...]
z dnia 12.12.2018r. o odmowie udostępnienia materiału dowodowego poza
lokalem administracji publicznej akta przedmiotowej sprawy zostały przekazane do organu II instancji. Obecnie oczekujemy na ostateczne postanowienie Wojewody [...] w tej sprawie.
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 15 luty 2019r.
Zgodnie z art. 37 § 1,2,3 k.p.a. w przypadku bezczynności organu lub
przewlekłości postępowania stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do
Wojewody [...] za pośrednictwem Prezydenta [...]. Ponaglenie
wymaga uzasadnienia.
Z up. Prezydenta
[imię, nazwisko]
Kierownik Działu


Do wiadomości:
[...] Urząd Wojewódzki
Termin dawno minął zanim w ogóle się odwoływałem od postanowienia (co chyba i tak nie powinno wstrzymać wydania decyzji, a dodatkowo chyba było błędnym działaniem wg. tens), a tą informację wysłano po złożeniu przeze mnie ponaglenia...
Kolejne ponaglenie Prezydenta do Wojewody raczej nie ma sensu...
loonatic jest on-line  
11-01-2019, 07:58  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.416
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Cytat:
Napisał/a loonatic Zobacz post
a tą informację wysłano po złożeniu przeze mnie ponaglenia...
Kolejne ponaglenie Prezydenta do Wojewody raczej nie ma sensu...

Ma sens kolejny krok https://forumprawne.org/sady-adminis...nu-do-wsa.html
voyteg jest off-line  
11-01-2019, 20:05  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 212
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Wysłanie poniższego pisma przez Wojewodę koło 17:00 (Urząd Wojewódzki czynny do 16:00) pozwala mieć nadzieję na to, że Urząd Wojewódzki jednak w przyszłym tygodniu odniesie się merytorycznie do sprawy udostępnienia w formie odwzorowania elektronicznego materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu, co pozwoli później Urzędowi Miejskiemu na wydanie decyzji w sprawie.
Niemniej rozumiem też, że odebrawszy to postanowienie dzisiaj, jeśli do 18.01.2019 nie wniosę skargi na bezczynność / przewlekłość postępowania do WSA, to utracę możliwość jej wniesienia? Wojewoda pisze jedynie o bezczynności, a postanowieniu w żaden sposób nie odnosi się do przewlekłości postępowania.
Może trzeba było odebrać 14. dnia, ale nie wiedziałem co jest w treści dokumentu, więc loteria ...
Cytat:
Napisał/a Urząd Wojewódzki
Wojewoda [...]
[...], 2019-01-11
[sygnatura]
Postanowienie
Na podstawie art. 37 § 1 pkt 1 i § 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2096)

stwierdzam, że Prezydent [...] nie dopuścił się bezczynności
w sprawie o [...]

UZASADNIENIE
W dniu 9 listopada 2018 r. [imię, nazwisko] wniósł drogą elektroniczną [...]. Do wniosków [...] załączył [...]. Pismem z dnia 15 listopada 2018 r. organ gminy wszczął postępowanie w przedmiocie [..].

Strony postępowania zostały wezwane do złożenia wyjaśnień w sprawie. Po otrzymaniu wyjaśnień organ gminy poinformował strony o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym i wypowiedzenia co do niego przed wydaniem decyzji w sprawie. Na zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania [wnioskodawca] odpowiedział wnioskiem o udostępnienie mu akt sprawy w postaci elektronicznej. Prezydent [...] postanowieniem z 12 grudnia 2018 r. nr [sygnatura] odmówił wnioskodawcy udostępnienia akt w żądanej przez niego formie. Na postanowienie to [wnioskodawca] zażalił się do Wojewody [...], wskutek czego organ gminy przesłał akta sprawy wraz z zażaleniem do organu odwoławczego.

Do Urzędu Miejskiego [...] 24 grudnia 2018 r. wpłynęło ponaglenie [wnioskodawcy] na niezałatwienie przez Prezydenta [...] sprawy w terminie.

Po rozpoznaniu sprawy Wojewoda [...] stwierdza, co następuje.
Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność). Zgodnie z art. 37 § 3 pkt 1 ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1382, z późn. zm.) – wojewoda jest organem wyższego stopnia w stosunku do organów gmin wydających rozstrzygnięcia administracyjne na podstawie tej ustawy, dlatego też – zgodnie z art. 37 § 5 k.p.a. – jest właściwy do rozpatrzenia ponaglenia dotyczącego [...].

[wnioskodawca] w swoim zażaleniu na organ gminy stwierdził – powołując się przy tym na orzecznictwo i poglądy doktryny – że zgodnie z ogólną dyrektywą załatwiania spraw wyrażoną w art. 35 § 1 k.p.a. sprawy administracyjne powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, co oznacza, że jeżeli w toku postępowania okaże się, że sprawa może być załatwiona przed upływem ustawowego terminu, to organ administracji powinien ją załatwić przed upływem tego terminu. Zgodnie z art. 35 § 3 załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zażalający się nie wziął pod uwagę, że zanim ponaglił organ gminy, złożył zażalenie na postanowienie o odmowie udostępnienia akt sprawy, co spowodowało, że sprawa trafiła do Wojewody [...], który ostatecznym postanowieniem rozstrzygnie, czy akta powinny zostać udostępnione [wnioskodawcy] we wskazanej przez niego formie. Ponieważ w swoim wniosku z 9 grudnia 2018 r. [wnioskodawca] podkreślił, że żąda otrzymania akt sprawy drogą elektroniczną, żeby móc aktywnie uczestniczyć w postępowaniu i ewentualnie zająć stanowisko w sprawie zebranego materiału dowodowego – załatwienie sprawy decyzją przed rozstrzygnięciem, czy wnioskujący zgodnie z prawem może otrzymać akta w takiej formie – w sposób oczywisty naruszyłoby zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu, wyrażoną w art. 10 k.p.a. A to stanowiłoby poważne naruszenie przepisów procedury administracyjnej, które w konsekwencji mogłoby doprowadzić do uchylenia decyzji wydanej przez Prezydenta [...] (gdyby któraś ze stron wniosła od niej odwołanie).

Celem ponaglenia jest jak najszybsze załatwienie sprawy przez organ, który ją prowadzi. W niniejszej sprawie nie można przypisać Prezydentowi [...] bezczynności, stąd też oczywiste jest, że nie doszło do rażącego naruszenia prawa w zakresie terminowości załatwienia sprawy. Prezydent [...] poinformował [...] o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w związku z oczekiwaniem na ostateczne postanowienie organu II instancji w przedmiocie udostępnienia akt sprawy w formie wskazanej przez wnioskodawcę i wskazał nowy termin załatwienia sprawy, zgodnie z art. 36 k.p.a. Wojewoda [...] nie może zobowiązać Prezydenta [...] do niezwłocznego wydania decyzji w przedmiocie [...], bo – jak już wskazano – nakazałby mu tym samym naruszyć zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu.

POUCZENIE
1. Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie.
2. Stronie służy prawo wniesienia skargi na bezczynność organu I instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...].
Z up. Wojewody [...]
[imię, nazwisko]
loonatic jest on-line  
11-01-2019, 22:27  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.416
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Cytat:
Napisał/a loonatic Zobacz post
Wojewoda pisze jedynie o bezczynności, a postanowieniu w żaden sposób nie odnosi się do przewlekłości postępowania.

Nie ma znaczenia co pisze Wojewoda, ma znaczenie tryb z poradnika
voyteg jest off-line  
17-01-2019, 13:46  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 212
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Rozumiem, że mimo w/w postanowienia Wojewody o nie stwierdzeniu bezczynności, skargę wysyłam na bezczynność/przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta za pośrednictwem Urzędu Miejskiego (a nie Urzędu Wojewódzkiego)? W skardze powinienem wspomnieć także o Postanowieniu Wojewody?

W postępowaniu Prezydent przyznał status strony jeszcze dodatkowej osobie (moim zdaniem nieprawidłowo, ale póki co nie kwestionowałem tego w żaden sposob) - rozumiem, żw w tym przypadku skargę na bezczynność/przewlekłość muszę złożyć z 2 odpisami, a nie z 1 odpisem? Oryginał będzie dla Sądu Administracyjnego, odpis dla Urzędu Miejskiego I odpis dla tej dodatkowej strony?

Czy ma sens dołączenie do skargi pisma przewodniego w którym proszę Urząd Miejski (nie Sąd - tu wiem, że będzie pocztą) o to, by mimo jej złożenia w biurze podawczym nadal komunikował się ze mną w tej sprawie za pośrednictwem mojej skrzynki ePUAP (w szczególności w tej formie dostarczył swoją odpowiedź na skargę)? Czy taki wniosek będzie wiążący dla Urzędu Miejskiego?

Próbuję zorganizować nadchodzący piątek tak, żeby odwiedzić ze skargą biuro podawcze tuż przed zamknięciem - w poprzedni piątek mi się nie udało.
loonatic jest on-line  
18-01-2019, 07:46  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.416
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Cytat:
Napisał/a loonatic Zobacz post
na bezczynność/przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta za pośrednictwem Urzędu Miejskiego

Tak


Cytat:
Napisał/a loonatic Zobacz post
Oryginał będzie dla Sądu Administracyjnego, odpis dla Urzędu Miejskiego I odpis dla tej dodatkowej strony?

Tak


Akta sprawy w całości zobowiązany jest przekazać urzad
voyteg jest off-line  
19-01-2019, 09:30  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 212
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Wczoraj o 15:44 (biuro podawcze czynne do 15:45 ) złożyłem następujące pismo przewodnie i skargę:
Cytat:
Napisał/a loonatic
[miejscowość], dnia 18.01.2018.
[imię, nazwisko]
[adres]
[pesel]
skrzynka ePUAP: [adres]

Prezydent [...]
Urząd Miejski [...]
[adres]
(znak: [...])

Pismo przewodnie do Skargi
na bezczynność Prezydenta [...]

W załączeniu przekazuję Skargę na bezczynność Prezydenta [...] w sprawie [...]. Składam ją w formie papierowej ze względu na wymogi postępowania sądowo-administracyjnego.
Korespondencję Urzędu Miejskiego [...] w tej sprawie proszę, jak do tej pory, kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (skrzynka ePUAP: [...]) zgodnie z art. 39¹ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Z poważaniem,
[podpis]

Załączniki:
1) skarga
2) 2 odpisy skargi
Cytat:
Napisał/a loonatic
[miejscowość], dnia 18.01.2018.

Do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...]
[adres]

za pośrednictwem
Prezydenta [...]
Urząd Miejski [...]
[adres]
(znak: [...])

Skarżący: [imię, nazwisko, adres, pesel]

Organ: Prezydent [...]

SKARGA
na bezczynność Prezydenta [...]

Na podstawie art.3 §2 pkt.8, art.50 §1, art.52 §2, art. 54 §1 oraz art. 149 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę skargę na bezczynność Prezydenta [...], zarzucając naruszenie
art.8, art.12, art.35 § 1 i art. 36 § 1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), przez rażące przekroczenie terminów do załatwienia sprawy w postępowaniu i wnoszę o:

1) zobowiązanie Prezydenta [...] do wydania odpowiedniego aktu administracyjnego w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi,

2) dokonanie kontroli przewlekłości postępowania administracyjnego, którego dotyczy skarga

3) zobowiązanie Prezydenta [...] do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego niezałatwienie sprawy w terminie,

4) na podstawie art. 6 Ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. z 2011r. Nr 34, poz 173 ze zm.) w związku z art. 149 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę o orzeczenie, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, mimo że będą podstawy do umorzenia postępowania sądowego w zakresie dotyczącym zobowiązania organu do wydania aktu, jeśli taki zostanie wydany przez organ po wniesieniu skargi do sądu.

5) wymierzenie organowi grzywny na postawie art. 149 § 2 p.p.s.a w maksymalnej wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a lub przyznać od organu na rzecz skarżącego sumę pieniężną do wysokości połowy kwoty określonej w art. 154 § 6.

6) zasądzenie kosztów postępowania.

Uzasadnienie

W toku postępowania administracyjnego [sygnatura] miał miejsce następujący przebieg zdarzeń:

Dnia 09.11.2018 złożyłem za pośrednictwem ePUAP wnioski w przedmiocie [...].
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania z dnia 07.12.2018 otrzymałem 08.12.2018.
Na zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania odpowiedziałem wnioskiem o udostępnienie akt sprawy w postaci elektronicznej (skanów - odwzorowań elektronicznych fizycznych dokumentów i kopii dokumentów elektronicznych). Prezydent [...] postanowieniem z 12 grudnia 2018 r. nr [...] odmówił udostępnienia akt poza lokalem administracji publicznej. Na postanowienie to złożyłem zażalenie do Wojewody [...].
W opisanej sprawie moje żądania nie obejmowały żadnego z uprawnień przewidzianych przez art. 73 Kpa, jak również w sprawie nie ma zastosowania wyłączenie z art. 74 § 1 Kpa, w związku z czym brak jest podstaw do wydania postanowienia, o którym mowa w art. 74 § 2 Kpa. Organ nie uniemożliwia bowiem stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii czy odpisów, uwierzytelnienia takich (a więc sporządzonych przez stronę) kopii czy odpisów ani wydania uwierzytelnionych odpisów (por. wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 28.05.2015 r., sygn. akt: II SA/Rz 124/15).
W myśl art. 73 Kpa, realizacja zawartego w art. 10 § 1 tej ustawy prawa strony do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, odbywa się poprzez:
1) umożliwienie wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu, również po zakończeniu postępowania;
2) realizację żądania strony do uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony;
3) zapewnienie stronie możliwości dokonania czynności, o których mowa w pkt 1, w przypadku prowadzenia przez organ systemu teleinformatycznego, po identyfikacji strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2014 r., poz. 1114 z późn. zm.).
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16.07.2015 r., sygn. akt: II OSK 3043/13, przychylił się do uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji, według którego konstytucyjne prawo strony dostępu do akt sprawy należy rozumieć szeroko, nie tylko jako prawo wglądu w akta, prawo sporządzania notatek, odpisów i kopii, ale także prawo żądania kserokopii dokumentów z akt sprawy, przy czym ich sporządzenie i doręczenie przez organ może być warunkowane poniesieniem dodatkowych kosztów przez stronę. Zaprezentowana w tym wyroku interpretacja art. 73 § 1 i 1a Kpa nie oznacza jednak bezwzględnego związania organu żądaniem strony o doręczenie jej kserokopii dokumentów z akt sprawy, lecz wprowadza ograniczenia mające wykluczyć nieuzasadnioną odmowę załatwienia wniosku w tym przedmiocie. Ewentualna odmowa uwzględnienia wniosku strony może nastąpić, jeśli organ wykaże konkretne utrudnienia wynikające z braku potrzebnego sprzętu lub dużej ilości dokumentów przewidzianych do kopiowania. Tylko w sytuacjach wymagających większego organizacyjnego zaangażowania ze strony pracowników organu dopuszczalne jest wyznaczenie stronie określonych warunków realizacji wniosku w przedmiocie sporządzenia kserokopii dokumentów.
Dnia 24.12.2018 na podstawie art. 37 § 1 KPA złożyłem do organu II instancji czyli Wojewody [...], ponaglenie do załatwienie sprawy za pośrednictwem organu I instancji Prezydenta [...]. Dnia 11.01.2019 Wojewoda [...] w Postanowieniu [sygnatura] z dnia 11.01.2019 nie uznał mojego zażalenia na bezczynność za zasadne, pouczając jednocześnie o prawie wniesienia skargi do właściwego Sądu Administracyjnego do czasu załatwienia ponaglanej sprawy przez właściwy organ, tj. Prezydenta [...]
Prezydent [...] od dnia złożenia wniosków (09.11.2018 ), po wszczęciu 15.11.2018 postępowania administracyjnego [sygnatura], do dziś (70 dni) nie wydał stosownego aktu administracyjnego. Tym samym organ naruszył art. 35 § 3 KPA, który określa maksymalny termin załatwienia sprawy, a także zasadę zaufania do organów administracji zawartą art. 8 KPA oraz zasadę szybkości postępowania zawartą w art. 12 § 1 KPA .
Moim zdaniem organ celowo niewłaściwie zinterpretowął moją prośbę o elektroniczne kopie akt, na który mógł odpowiedzieć odmownie zwykłym pismem odmownym, jako wniosek o udostępnienie akt poza lokalem administracji publicznej celem prowadzenia postępowania w formalistyczny i przedłużający się sposób.
O planowanym na 15.02.2019 terminie załatwienia sprawy Prezydent [...] poinformował dopiero w piśmie wysłanym 2019.01.09 (tj. w 61 dniu po złożeniu wniosków oraz po moim ponagleniu do organu II instancji) naruszając zasadę zapisaną w art. 36 KPA.
W tym stanie rzeczy skarga jest uzasadniona stosownie do wykładni prawa dokonywanej przez sądy administracyjne, przykładowo w Wyroku NSA z dnia 19 kwietnia 2012 (sygn. akt II OSK 321/12) zauważono "O bezczynności organu administracji publicznej, w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. możemy mówić, gdy w prawnie ustalonym terminie organ nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, ale - mimo istnienia ustawowego obowiązku - nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub też innego aktu, lub nie podjął stosownej czynności."

"Rozpoznając skargę na bezczynność organu administracji publicznej, na podstawie przepisów art. 149 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a., w brzmieniu obowiązującym od dnia 11 kwietnia 2011 r., sąd administracyjny obowiązany jest dokonać z urzędu kontroli przewlekłości postępowania administracyjnego, którego dotyczy skarga." - tak orzekł WSA w Wyroku z dnia 1 lutego 2012 (sygn. akt II SAB/Go 59/11) Natomiast NSA w Wyroku z dnia 11 października 2013 (sygn. akt I OSK 1495/13) orzekł: "Zarzucenie w jednym piśmie bezczynności organu i przewlekłości prowadzonego przez niego postępowania nie musi zatem stanowić skumulowania dwóch skarg, o ile kwestionowana jest terminowość i sprawność postępowania w zakończeniu tej samej sprawy administracyjnej. W takiej sytuacji dopuszczalność objęcia jedną skargą obu form opieszałości organu inicjuje jedną sprawę sądowoadministracyjną, w której sąd ma obowiązek rozpoznać i rozstrzygnąć spór o legalność braku wydania aktu lub podjęcia czynności. Pozostaje to w związku z zasadą, że przedmiotem zaskarżenia w konkretnym postępowaniu może być tylko jedna decyzja, postanowienie, inny akt lub podjęta czynność. Liczba zaskarżonych aktów lub czynności determinuje zatem liczbę spraw sądowoadministracyjnych. Przedmiotem postępowania w sprawie ze skargi zarówno na bezczynność, jak i przewlekłość organu stanowi ustalenie, czy zachodzi potrzeba zobowiązania organu do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności. W obu przypadkach sąd administracyjny dysponuje tymi samymi środkami prawnymi, ich zastosowanie jest zaś obowiązkowe w razie stwierdzenie jakiejkolwiek postaci niesprawnego funkcjonowania organu, niezależnie od podniesionych w skardze zarzutów i wniosków oraz podstawy prawnej (por. wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2012 r., II OSK 709/12)."

Ponadto w Uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2008 (sygn. akt I OPS 6/08 ) zawarta jest następująca wykładnia stosowania prawa: „Przepis art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) ma zastosowanie także w przypadku, gdy po wniesieniu skargi na bezczynność organu - w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a tej ustawy - organ wyda akt lub dokona czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, co do których pozostawał w bezczynności.” Zaś w tezie wyroku NSA z dnia 5 lipca 2012 (sygn. akt II OSK 1031/12) zauważono: "O ile wydanie przez organ administracyjny na dzień orzekania przez Sąd żądanego rozstrzygnięcia sprawy czyni z natury rzeczy niemożliwymi zobowiązanie organu do działania, o tyle nie zwalnia to Sądu z obowiązku zbadania, czy w sprawie doszło do przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego, a następnie oceny, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz rozważania, czy zachodzą podstawy do wymierzenia organowi grzywny (art. 149 par. 1 i 2 p.p.s.a.). Podjęcie przez organ czynności procesowych powoduje, iż ustaje stan ewentualnej bezczynności organu, co uzasadnia umorzenie postępowania w zakresie skargi na bezczynność organu, ale nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania sądowego dotyczącego skargi strony na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ"

Za uzasadnione w związku z tym należy uznać zobowiązanie Prezydenta [...] do ukarania pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie na podstawie art. 38 KPA.

Wnoszę także o zasądzenie kosztów postępowania w sprawie.[podpis]

Załączniki:
1) 2 odpisy skargi
Odpisy wykonałem tak, że wydrukowałem pismo tej samej treści, co skarga, dopisując "- odpis" po słowie "Skarga" w nagłówku, oraz usunąłem z nich listę załączników na samym dole i podpisałem odręcznie. Ok?

Zastanawiają mnie też następujące rzeczy: miałem kopię tego pisma i kopię skargi. Osoba w biurze podawczym przybiła mi pieczątkę urzędu miejskiego z datą i jej imieniem oraz nazwiskiem na kopii pisma, ale odmówiła przybić jej na kopii skargi tłumacząc, że stempluje tylko główne pismo, a nie załącznik. W ostateczności zgodziła się przybić pieczęć także na skardze pod warunkiem zszycia obu kartek razem. Dodatkowo na żadnym z pism nie podpisała się mimo że treść przybitej pieczęci mówi:
Cytat:
Urząd Miejski [...]
Data wpływu:
2019-01-18
Podpis: Imię, Nazwisko
Ot, ile problemów generuje składanie pism w formie fizycznej . Myślicie, że ma to jakiekolwiek znaczenie? Podobnie jak moja oczywista pomyłka (2018 zamiast 2019) w datowaniu pism (dopiero teraz zauważyłem przy przepisywaniu tutaj).
loonatic jest on-line  
22-01-2019, 09:35  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 212
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Chciałem wysłać ponaglenie Wojewody do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (przewlekłość rozpatrywania zażalenia na postanowienie o odmowie udostępnienia akt), ale niestety nie wiem kiedy zażalenie wpłynęło do Urzędu Wojewódzkiego.

Jak rozumiem termin to 30 dni od momentu wpływu zażalenia z urzędu
miejskiego? W jaki sposób mogę to zrobić skutecznie w poniższym stanie faktycznym?

Od początku zeszłego tygodnia wydzwaniam do sekretariatu właściwego wydziału urzędu wojewódzkiego w różnych godzinach (w ramach podanych godzin pracy), ale nikt nie odbiera (upływa maksymalna liczba sygnałów), a chwilę potem zwykle linia jest zajęta. Wysłałem także e-mail do tego sekretariatu z ogólnym adresem urzędu w kopii - 0 odpowiedzi. Po telefonie na ogólną infolinię urzędu podano mi jedynie telefon do kancelarii, która rejestruje przesyłki, ale urzędniczka stamtąd powiedziała mi, że ona ma z dni około 21.12 2018 listę przesyłek z urzędu miejskiego na 10 stron i nie ma zamiaru jej przeglądać, a zresztą nie ma gwarancji, że znalazłaby wlasciwą, bo nie ma możliwości wyszukania po sygnaturze Urzędu Miejskiego, ani Wojewódzkiego (nie zapisują ich dla poczty przychodzącej), więc jedynie sekretariat właściwego wydziału, który nie odbiera telefonów i nie odpisuje na e-maile...

Jedyne co, to z Urzędu Miasta 21.12.2018 otrzymałem (ePUAP) informację, że moje zażalenie z dnia 19.12.2018 na postanowienie o odmowie udostępnienia akt z dnia 12.12.2018 zostało przekazane do Urzędu Wojewodzkiego. W odpowiedzi na ponaglenie Prezydenta Miasta do wydania decyzji administracyjnej w sprawie, wojewoda wspomniał o zażaleniu na postanowienie jako zewnętrznej w stosunku do Prezydenta Miasta przeszkodzie, ale nie podał daty jego wpływu do Urzędu Wojewódzkiego...
loonatic jest on-line  
22-01-2019, 20:26  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.416
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Cytat:
Napisał/a loonatic Zobacz post
Chciałem wysłać ponaglenie Wojewody do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (przewlekłość rozpatrywania zażalenia na postanowienie o odmowie udostępnienia akt), ale niestety nie wiem kiedy zażalenie wpłynęło do Urzędu Wojewódzkiego.

nie ma znaczenia, to urząd się będzie tłumaczył
voyteg jest off-line  
23-01-2019, 14:31  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 212
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
nie ma znaczenia, to urząd się będzie tłumaczył
Tak, tylko obecnie to Wojewoda przedłuża główną sprawę, w której decyzję powinien wydać Prezydent poprzez opieszałe rozpatrywanie zażalenie na postanowienie o odmowie wydania akt głównego postępowania, a Prezydent tłumaczy się oczekiwaniem na decyzję Wojewody.
Moja skarga do WSA dotyczy jedynie działań Prezydenta, więc WSA pewnie podzieli argumentację Prezydenta i orzeknie, że Prezydent nie zawinił, natomiast kontrola postępowania Wojewody, to powinna być oddzielna skarga.
Żeby złożyć skargę do WSA na przewlekłość postępowania Wojewody ws. rozpatrywania zażalenia musiałbym najpierw go ponaglić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a nie wiem czy termin już został przekroczony, bo nie wiem kiedy zażalenie dotarło do Urzędu Wojewódzkiego...
loonatic jest on-line  
23-01-2019, 17:05  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.416
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Cytat:
Napisał/a loonatic Zobacz post
poprzez opieszałe rozpatrywanie zażalenie na postanowienie

To nalezy ponaglic wojewode https://forumprawne.org/prawo-admini...zazalenie.html


Tu mamy przypadek kilku wątków administracyjnych dotyczących jednej sprawy. Kazdy watek ponaglamy odrebnie
voyteg jest off-line  
24-01-2019, 13:43  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 212
Domyślnie

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Wyjaśniono mi w końcu, że sprawa dotarła do Urzędu Wojewódzkiego dopiero 31.12.2018r.

Czy termin rozpatrzenia zażalenia na postanowienie o odmowie udostępnienia akt postępowania poza lokalem administracji publicznej (wydane w toku postępowania administracyjnego) to 30 dni, miesiąc, czy może jest jeszcze inny?

Jeśli 30 dni lub miesiąc, to wygląda na to, że jeszcze nie mogę ponaglić ze względu na to, że przekazanie trwało 10 dni od momentu gdy UM poinformował mnie o przekazaniu do UW...

Dowiedziałem się ciekawostki: UM drukuje z systemu, wkłada kopię do swoich akt, wysyła wydruk fizyczną pocztą do UW, a UW po przyjęciu skanuje do swojego systemu komputerowego (tracąc możliwość przeszukiwania dokumentu).

Płaćmy poczcie, generujemy więcej papierów oraz wymagajmy więcej miejsca na serwerach żeby przechowywać .jpg oryginalnie dokumentu tekstowego tracąc jego właściwości (wyszukiwanie, weryfikacja elektronicznego podpisu) - logika administracji publicznej i cyfryzacja w XXI wieku...
loonatic jest on-line  
24-01-2019, 21:34  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 212
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Postudiowałem trochę KPA (tekst ujednolicony opracowany na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) pod kątem terminów na rozpatrzenie zażalenia na postanowienie organu I instancji przez organ II instancji. Proszę o potwierdzenie poprawności toku rozumowania:
Przepis prawny:
Art. 144. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do zażaleń mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące odwołań.
odsyła do:
Przepis prawny:
Art. 140. W sprawach nieuregulowanych w art. 136–139 w postępowaniu przed organami odwoławczymi mają odpowiednie zastosowanie przepisy o postępowaniu przed organami pierwszej instancji.
czyli korzystamy z przepisów ogólnych:
Przepis prawny:
Art. 35. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania
zatem zażalenie na postanowienie powinno być rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, ale w praktyce maksymalnie w terminie miesiąca lub dwóch (bo oczywistym jest, że urząd uzna tą sprawę jako wymagającą postępowania wyjaśniającego i pewnie jeszcze będzie się upierał, że właśnie aktywnie je prowadzi)?
Przepis prawny:
Art. 57. § 3. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Czyli jeśli zażalenie na postanowienie wpłynęło do organu odwoławczego 31.12.2018 (pon), to 01.01.2019 (wt, święto) jest początkowym dniem terminu, a więc 01.02.2019 (pt) będzie ostatnim dniem terminu (a nie 31.01.2019, jak można by naiwnie przypuszczać)?
Przepis prawny:
Art. 37. § 1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Zatem ponaglenie ze względu na bezczynność można będzie wnieść dopiero 02.02.2019 (sob) zgodnie z powyższymi rozważaniami, ale ewentualnie mogę już teraz wnieść ponaglenie ze względu na przewlekłość?

Myślicie, że wniesienie ponaglenia na przewlekłość na ~tydzień przed upływem terminu, od którego można składać ponaglenie na bezczynność, ma sens?
loonatic jest on-line  
25-01-2019, 07:16  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.416
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

zasada z art 35 to "bez zbędnej zwłoki", a nie "dopiero po miesiącu"
voyteg jest off-line  
27-01-2019, 08:15  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 212
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

27.01.2019 wysłałem przez ePUAP ponaglenie następującej treści. Wytłuszczenia dodane w cytacie. Mam nadzieję, że Wojewoda weźmie to pod uwagę przy wydawaniu samej decyzji odnośnie postanowienia Prezydenta Miasta.
Cytat:
Napisał/a loonatic
[imię, nazwisko]
[adres]
PESEL: [...]
[miejscowość], 2019-01-24

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa

za pośrednictwem

Wojewody [...]
[...] Urząd Wojewódzki
Wydział [...]
[adres]

PONAGLENIE
Wojewody [...] do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie Prezydenta [...]

Na podstawie art. 37 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 Nr 30 poz. 168 ze zm., dalej KPA) składam ponaglenie do załatwienia sprawy [znak] przez Wojewodę [...].

Na podstawie art. 6 Ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. 2011 nr 34 poz. 173) w związku z art 37 § 7 KPA wnoszę o orzeczenie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.


UZASADNIENIE

Dnia 21.12.2018 zostało przekazane do Wojewody [...] zażalenie na postanowienie Prezydenta [...] z 12 grudnia 2018 r. nr [znak] o odmowie udostępnienia akt postępowania administracyjnego poza lokalem administracji publicznej w związku z prowadzoną przez ten organ sprawą o [...]. Zgodnie z informacją przesłaną mi 23.01.2018 przez [stanowisko, imię i nazwisko], wpłynęło ono do [...] Urzędu Wojewódzkiego 31.12.2018 i zostało zarejestrowane pod znakiem [...].
Do dnia dzisiejszego Wojewoda [...] nie rozpatrzył tego zażalenia, czym w związku z art. 35 § 2 KPA naruszył zasadę zapisaną w art. 35 § 1 KPA, albowiem Prezydent [...] wraz z zażaleniem przekazał akta postępowania [znak] Wojewodzie [...], a co za tym idzie sprawa powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, gdyż Wojewoda [...] dysponuje wszystkimi potrzebnymi do podjęcia decyzji informacjami, a nie w najpóźniejszym możliwym terminie jaki przewiduje art. 35 § 3 KPA.
Ponadto w opisanej sprawie żądanie strony nie obejmowało żadnego z uprawnień przewidzianych przez art. 73 KPA, jak również w sprawie nie ma zastosowania wyłączenie z art. 74 § 1 KPA, w związku z czym brak jest podstaw do wydania postanowienia, o którym mowa w art. 74 § 2 KPA, a zatem powinno ono być uchylone w całości. Organ nie uniemożliwia bowiem stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii czy odpisów, uwierzytelnienia takich [...] kopii czy odpisów ani wydania uwierzytelnionych odpisów (por. wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 28.05.2015 r., sygn. akt: II SA/Rz 124/15).
W tej sytuacji Urząd Miejski [...] nie powinien wydawać postanowienia, a jedynie zwykłym pismem odmówić realizacji wniosku w przedmiocie wykonania i przesłania (elektronicznych) kopii / skanów akt postępowania [...], o co strona wnioskowała
aby mieć możliwość zapoznania się z nimi bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie Miejskim w podanych godzinach, co wymaga wykorzystania urlopu, ze względu na wykonywanie w tym czasie pracy. Odmawiając realizacji takiego wniosku należy jednak zwrócić uwagę, iż Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16.07.2015 r., sygn. akt: II OSK 3043/13, przychylając się do uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji, według którego konstytucyjne prawo strony dostępu do akt sprawy należy rozumieć szeroko, nie tylko jako prawo wglądu w akta, prawo sporządzania notatek, odpisów i kopii, ale także prawo żądania kserokopii dokumentów z akt sprawy, przy czym ich sporządzenie i doręczenie przez organ może być warunkowane poniesieniem dodatkowych kosztów przez stronę. Zaprezentowana w tym wyroku interpretacja art. 73 § 1 i 1a KPA nie oznacza jednak bezwzględnego związania organu żądaniem strony o doręczenie jej kserokopii dokumentów z akt sprawy, lecz wprowadza ograniczenia mające wykluczyć nieuzasadnioną odmowę załatwienia wniosku w tym przedmiocie. Ewentualna odmowa uwzględnienia wniosku strony może nastąpić, jeśli organ wykaże konkretne utrudnienia wynikające z braku potrzebnego sprzętu lub dużej ilości dokumentów przewidzianych do kopiowania. Tylko w sytuacjach wymagających większego organizacyjnego zaangażowania ze strony pracowników organu dopuszczalne jest wyznaczenie stronie określonych warunków realizacji wniosku w przedmiocie sporządzenia kserokopii dokumentów.

Z poważaniem,
[imię, nazwisko]

Załączniki:
ZAŻALENIE - [imie, nazwisko].pdf (wartość skrótu w chwili załączania: informacja Prezydenta [...] o przekazaniu zażalenia Wojewodzie [...])
Zażalenie na postanowienie [znak].xml (wartość skrótu w chwili załączania: treść zażalenia na postanowienie Prezydenta [...] o odmowie udostępnienia akt postępowania)
Odpowiedź na zapytanie.xml (wartość skrótu w chwili załączania: odpowiedź na zapytanie o sprawę zażalenia)
Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2019-01-27T[...]
Podpis elektroniczny
Jak rozumiem w tej sytuacji termin na przekazanie ponaglenia przez Wojewodę Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji powinien upłynąć 04.02.2019 (gdyż 03.02.2019, to niedziela)?
Miejmy nadzieję, że w chwili przekazywania ponaglenia wojewoda będzie chciał mieć sprawę już załatwioną i odda akta do Urzędu Miejskiego, co powinno wreszcie umożliwić Prezydentowi wydanie decyzji co do meritum sprawy...
loonatic jest on-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zazalenie na decyzję sądu o umorzeniu postępowania przygotowawczego (odpowiedzi: 2) Witam. Jestem na forum po raz pierwszy i szukam pomocy odnośnie dalszych moich kroków aby kontynuowano nadal postępowanie. Otóż w ubiegłym roku...
§ Zażalenie na decyzję o umorzeniu postępowania. (odpowiedzi: 15) Witam. Mam pilną prośbę do koleżanek i kolegów z forum.Chodzi mi o informację , złoZyłem zaskarżenie do prokuratury rejonowej o umorzeniu wszystko...
§ Umorzenie postępowania odwoławczego - JAK CZYTAĆ DECYZJĘ (odpowiedzi: 6) Czy zawsze skutkiem umorzenia odwoławczego jest pozostanie w obrocie prawnym decyzji I instancji ? Moje pytanie dotyczy tego czy rozstrzygnięcie...
§ zażalenie na decyzję o umorzeniu postępowania (odpowiedzi: 1) Jestem pokrzywdzona w sprawie zniszczenia mienia i gróźb karalnych. Prokurator wydała decyzję o umorzeniu sprawy, z tym że wskazałam dwóch sprawców,...
§ Jak zaskarżyć do WSA decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego (odpowiedzi: 6) Wojewoda umorzył postępowanie odwoławcze od decyzji Prezedenta mst Warszawy. Odwoływałam się od decyzji pozwolenia na budowę, a wystepują tu dwa...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.