Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją - Forum Prawne

 

Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją 2

Dzisiejszym pismem Urząd Miejski dał sobie 90 dniowy termin na załatwienie sprawy (ktorą powinien załatwiać bez zbędnej zwłoki): Cytat: Napisał/a Urząd Miejski Pan [imię, nazwisko] [miejscowość], 2019.01.09 [sygnatura] Na podstawie art. 36 § 2 ustawy ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
10-01-2019, 16:28  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 87
Domyślnie

Dzisiejszym pismem Urząd Miejski dał sobie 90 dniowy termin na załatwienie sprawy (ktorą powinien załatwiać bez zbędnej zwłoki):
Cytat:
Napisał/a Urząd Miejski
Pan [imię, nazwisko]
[miejscowość], 2019.01.09
[sygnatura]
Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2018r., poz. 2096) zawiadamiam,
że sprawa [...] nie została załatwiona
w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. – z przyczyn niezależnych od organu.
W związku z Pana zażaleniem na postanowienie Prezydenta [...]
z dnia 12.12.2018r. o odmowie udostępnienia materiału dowodowego poza
lokalem administracji publicznej akta przedmiotowej sprawy zostały przekazane do organu II instancji. Obecnie oczekujemy na ostateczne postanowienie Wojewody [...] w tej sprawie.
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 15 luty 2019r.
Zgodnie z art. 37 § 1,2,3 k.p.a. w przypadku bezczynności organu lub
przewlekłości postępowania stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do
Wojewody [...] za pośrednictwem Prezydenta [...]. Ponaglenie
wymaga uzasadnienia.
Z up. Prezydenta
[imię, nazwisko]
Kierownik Działu


Do wiadomości:
[...] Urząd Wojewódzki
Termin dawno minął zanim w ogóle się odwoływałem od postanowienia (co chyba i tak nie powinno wstrzymać wydania decyzji, a dodatkowo chyba było błędnym działaniem wg. tens), a tą informację wysłano po złożeniu przeze mnie ponaglenia...
Kolejne ponaglenie Prezydenta do Wojewody raczej nie ma sensu...
loonatic jest off-line  
11-01-2019, 08:58  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.120
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Cytat:
Napisał/a loonatic Zobacz post
a tą informację wysłano po złożeniu przeze mnie ponaglenia...
Kolejne ponaglenie Prezydenta do Wojewody raczej nie ma sensu...

Ma sens kolejny krok https://forumprawne.org/sady-adminis...nu-do-wsa.html
voyteg jest off-line  
11-01-2019, 21:05  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 87
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Wysłanie poniższego pisma przez Wojewodę koło 17:00 (Urząd Wojewódzki czynny do 16:00) pozwala mieć nadzieję na to, że Urząd Wojewódzki jednak w przyszłym tygodniu odniesie się merytorycznie do sprawy udostępnienia w formie odwzorowania elektronicznego materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu, co pozwoli później Urzędowi Miejskiemu na wydanie decyzji w sprawie.
Niemniej rozumiem też, że odebrawszy to postanowienie dzisiaj, jeśli do 18.01.2019 nie wniosę skargi na bezczynność / przewlekłość postępowania do WSA, to utracę możliwość jej wniesienia? Wojewoda pisze jedynie o bezczynności, a postanowieniu w żaden sposób nie odnosi się do przewlekłości postępowania.
Może trzeba było odebrać 14. dnia, ale nie wiedziałem co jest w treści dokumentu, więc loteria ...
Cytat:
Napisał/a Urząd Wojewódzki
Wojewoda [...]
[...], 2019-01-11
[sygnatura]
Postanowienie
Na podstawie art. 37 § 1 pkt 1 i § 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2096)

stwierdzam, że Prezydent [...] nie dopuścił się bezczynności
w sprawie o [...]

UZASADNIENIE
W dniu 9 listopada 2018 r. [imię, nazwisko] wniósł drogą elektroniczną [...]. Do wniosków [...] załączył [...]. Pismem z dnia 15 listopada 2018 r. organ gminy wszczął postępowanie w przedmiocie [..].

Strony postępowania zostały wezwane do złożenia wyjaśnień w sprawie. Po otrzymaniu wyjaśnień organ gminy poinformował strony o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym i wypowiedzenia co do niego przed wydaniem decyzji w sprawie. Na zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania [wnioskodawca] odpowiedział wnioskiem o udostępnienie mu akt sprawy w postaci elektronicznej. Prezydent [...] postanowieniem z 12 grudnia 2018 r. nr [sygnatura] odmówił wnioskodawcy udostępnienia akt w żądanej przez niego formie. Na postanowienie to [wnioskodawca] zażalił się do Wojewody [...], wskutek czego organ gminy przesłał akta sprawy wraz z zażaleniem do organu odwoławczego.

Do Urzędu Miejskiego [...] 24 grudnia 2018 r. wpłynęło ponaglenie [wnioskodawcy] na niezałatwienie przez Prezydenta [...] sprawy w terminie.

Po rozpoznaniu sprawy Wojewoda [...] stwierdza, co następuje.
Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność). Zgodnie z art. 37 § 3 pkt 1 ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1382, z późn. zm.) – wojewoda jest organem wyższego stopnia w stosunku do organów gmin wydających rozstrzygnięcia administracyjne na podstawie tej ustawy, dlatego też – zgodnie z art. 37 § 5 k.p.a. – jest właściwy do rozpatrzenia ponaglenia dotyczącego [...].

[wnioskodawca] w swoim zażaleniu na organ gminy stwierdził – powołując się przy tym na orzecznictwo i poglądy doktryny – że zgodnie z ogólną dyrektywą załatwiania spraw wyrażoną w art. 35 § 1 k.p.a. sprawy administracyjne powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, co oznacza, że jeżeli w toku postępowania okaże się, że sprawa może być załatwiona przed upływem ustawowego terminu, to organ administracji powinien ją załatwić przed upływem tego terminu. Zgodnie z art. 35 § 3 załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Zażalający się nie wziął pod uwagę, że zanim ponaglił organ gminy, złożył zażalenie na postanowienie o odmowie udostępnienia akt sprawy, co spowodowało, że sprawa trafiła do Wojewody [...], który ostatecznym postanowieniem rozstrzygnie, czy akta powinny zostać udostępnione [wnioskodawcy] we wskazanej przez niego formie. Ponieważ w swoim wniosku z 9 grudnia 2018 r. [wnioskodawca] podkreślił, że żąda otrzymania akt sprawy drogą elektroniczną, żeby móc aktywnie uczestniczyć w postępowaniu i ewentualnie zająć stanowisko w sprawie zebranego materiału dowodowego – załatwienie sprawy decyzją przed rozstrzygnięciem, czy wnioskujący zgodnie z prawem może otrzymać akta w takiej formie – w sposób oczywisty naruszyłoby zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu, wyrażoną w art. 10 k.p.a. A to stanowiłoby poważne naruszenie przepisów procedury administracyjnej, które w konsekwencji mogłoby doprowadzić do uchylenia decyzji wydanej przez Prezydenta [...] (gdyby któraś ze stron wniosła od niej odwołanie).

Celem ponaglenia jest jak najszybsze załatwienie sprawy przez organ, który ją prowadzi. W niniejszej sprawie nie można przypisać Prezydentowi [...] bezczynności, stąd też oczywiste jest, że nie doszło do rażącego naruszenia prawa w zakresie terminowości załatwienia sprawy. Prezydent [...] poinformował [...] o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w związku z oczekiwaniem na ostateczne postanowienie organu II instancji w przedmiocie udostępnienia akt sprawy w formie wskazanej przez wnioskodawcę i wskazał nowy termin załatwienia sprawy, zgodnie z art. 36 k.p.a. Wojewoda [...] nie może zobowiązać Prezydenta [...] do niezwłocznego wydania decyzji w przedmiocie [...], bo – jak już wskazano – nakazałby mu tym samym naruszyć zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu.

POUCZENIE
1. Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie.
2. Stronie służy prawo wniesienia skargi na bezczynność organu I instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...].
Z up. Wojewody [...]
[imię, nazwisko]
loonatic jest off-line  
11-01-2019, 23:27  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.120
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Cytat:
Napisał/a loonatic Zobacz post
Wojewoda pisze jedynie o bezczynności, a postanowieniu w żaden sposób nie odnosi się do przewlekłości postępowania.

Nie ma znaczenia co pisze Wojewoda, ma znaczenie tryb z poradnika
voyteg jest off-line  
17-01-2019, 14:46  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 87
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Rozumiem, że mimo w/w postanowienia Wojewody o nie stwierdzeniu bezczynności, skargę wysyłam na bezczynność/przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta za pośrednictwem Urzędu Miejskiego (a nie Urzędu Wojewódzkiego)? W skardze powinienem wspomnieć także o Postanowieniu Wojewody?

W postępowaniu Prezydent przyznał status strony jeszcze dodatkowej osobie (moim zdaniem nieprawidłowo, ale póki co nie kwestionowałem tego w żaden sposob) - rozumiem, żw w tym przypadku skargę na bezczynność/przewlekłość muszę złożyć z 2 odpisami, a nie z 1 odpisem? Oryginał będzie dla Sądu Administracyjnego, odpis dla Urzędu Miejskiego I odpis dla tej dodatkowej strony?

Czy ma sens dołączenie do skargi pisma przewodniego w którym proszę Urząd Miejski (nie Sąd - tu wiem, że będzie pocztą) o to, by mimo jej złożenia w biurze podawczym nadal komunikował się ze mną w tej sprawie za pośrednictwem mojej skrzynki ePUAP (w szczególności w tej formie dostarczył swoją odpowiedź na skargę)? Czy taki wniosek będzie wiążący dla Urzędu Miejskiego?

Próbuję zorganizować nadchodzący piątek tak, żeby odwiedzić ze skargą biuro podawcze tuż przed zamknięciem - w poprzedni piątek mi się nie udało.
loonatic jest off-line  
18-01-2019, 08:46  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.120
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Cytat:
Napisał/a loonatic Zobacz post
na bezczynność/przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta za pośrednictwem Urzędu Miejskiego

Tak


Cytat:
Napisał/a loonatic Zobacz post
Oryginał będzie dla Sądu Administracyjnego, odpis dla Urzędu Miejskiego I odpis dla tej dodatkowej strony?

Tak


Akta sprawy w całości zobowiązany jest przekazać urzad
voyteg jest off-line  
Wczoraj, 10:30  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 87
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Wczoraj o 15:44 (biuro podawcze czynne do 15:45 ) złożyłem następujące pismo przewodnie i skargę:
Cytat:
Napisał/a loonatic
[miejscowość], dnia 18.01.2018.
[imię, nazwisko]
[adres]
[pesel]
skrzynka ePUAP: [adres]

Prezydent [...]
Urząd Miejski [...]
[adres]
(znak: [...])

Pismo przewodnie do Skargi
na bezczynność Prezydenta [...]

W załączeniu przekazuję Skargę na bezczynność Prezydenta [...] w sprawie [...]. Składam ją w formie papierowej ze względu na wymogi postępowania sądowo-administracyjnego.
Korespondencję Urzędu Miejskiego [...] w tej sprawie proszę, jak do tej pory, kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (skrzynka ePUAP: [...]) zgodnie z art. 39¹ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Z poważaniem,
[podpis]

Załączniki:
1) skarga
2) 2 odpisy skargi
Cytat:
Napisał/a loonatic
[miejscowość], dnia 18.01.2018.

Do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...]
[adres]

za pośrednictwem
Prezydenta [...]
Urząd Miejski [...]
[adres]
(znak: [...])

Skarżący: [imię, nazwisko, adres, pesel]

Organ: Prezydent [...]

SKARGA
na bezczynność Prezydenta [...]

Na podstawie art.3 §2 pkt.8, art.50 §1, art.52 §2, art. 54 §1 oraz art. 149 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę skargę na bezczynność Prezydenta [...], zarzucając naruszenie
art.8, art.12, art.35 § 1 i art. 36 § 1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), przez rażące przekroczenie terminów do załatwienia sprawy w postępowaniu i wnoszę o:

1) zobowiązanie Prezydenta [...] do wydania odpowiedniego aktu administracyjnego w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi,

2) dokonanie kontroli przewlekłości postępowania administracyjnego, którego dotyczy skarga

3) zobowiązanie Prezydenta [...] do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego niezałatwienie sprawy w terminie,

4) na podstawie art. 6 Ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. z 2011r. Nr 34, poz 173 ze zm.) w związku z art. 149 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę o orzeczenie, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, mimo że będą podstawy do umorzenia postępowania sądowego w zakresie dotyczącym zobowiązania organu do wydania aktu, jeśli taki zostanie wydany przez organ po wniesieniu skargi do sądu.

5) wymierzenie organowi grzywny na postawie art. 149 § 2 p.p.s.a w maksymalnej wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a lub przyznać od organu na rzecz skarżącego sumę pieniężną do wysokości połowy kwoty określonej w art. 154 § 6.

6) zasądzenie kosztów postępowania.

Uzasadnienie

W toku postępowania administracyjnego [sygnatura] miał miejsce następujący przebieg zdarzeń:

Dnia 09.11.2018 złożyłem za pośrednictwem ePUAP wnioski w przedmiocie [...].
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania z dnia 07.12.2018 otrzymałem 08.12.2018.
Na zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania odpowiedziałem wnioskiem o udostępnienie akt sprawy w postaci elektronicznej (skanów - odwzorowań elektronicznych fizycznych dokumentów i kopii dokumentów elektronicznych). Prezydent [...] postanowieniem z 12 grudnia 2018 r. nr [...] odmówił udostępnienia akt poza lokalem administracji publicznej. Na postanowienie to złożyłem zażalenie do Wojewody [...].
W opisanej sprawie moje żądania nie obejmowały żadnego z uprawnień przewidzianych przez art. 73 Kpa, jak również w sprawie nie ma zastosowania wyłączenie z art. 74 § 1 Kpa, w związku z czym brak jest podstaw do wydania postanowienia, o którym mowa w art. 74 § 2 Kpa. Organ nie uniemożliwia bowiem stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii czy odpisów, uwierzytelnienia takich (a więc sporządzonych przez stronę) kopii czy odpisów ani wydania uwierzytelnionych odpisów (por. wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 28.05.2015 r., sygn. akt: II SA/Rz 124/15).
W myśl art. 73 Kpa, realizacja zawartego w art. 10 § 1 tej ustawy prawa strony do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, odbywa się poprzez:
1) umożliwienie wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu, również po zakończeniu postępowania;
2) realizację żądania strony do uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony;
3) zapewnienie stronie możliwości dokonania czynności, o których mowa w pkt 1, w przypadku prowadzenia przez organ systemu teleinformatycznego, po identyfikacji strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2014 r., poz. 1114 z późn. zm.).
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16.07.2015 r., sygn. akt: II OSK 3043/13, przychylił się do uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji, według którego konstytucyjne prawo strony dostępu do akt sprawy należy rozumieć szeroko, nie tylko jako prawo wglądu w akta, prawo sporządzania notatek, odpisów i kopii, ale także prawo żądania kserokopii dokumentów z akt sprawy, przy czym ich sporządzenie i doręczenie przez organ może być warunkowane poniesieniem dodatkowych kosztów przez stronę. Zaprezentowana w tym wyroku interpretacja art. 73 § 1 i 1a Kpa nie oznacza jednak bezwzględnego związania organu żądaniem strony o doręczenie jej kserokopii dokumentów z akt sprawy, lecz wprowadza ograniczenia mające wykluczyć nieuzasadnioną odmowę załatwienia wniosku w tym przedmiocie. Ewentualna odmowa uwzględnienia wniosku strony może nastąpić, jeśli organ wykaże konkretne utrudnienia wynikające z braku potrzebnego sprzętu lub dużej ilości dokumentów przewidzianych do kopiowania. Tylko w sytuacjach wymagających większego organizacyjnego zaangażowania ze strony pracowników organu dopuszczalne jest wyznaczenie stronie określonych warunków realizacji wniosku w przedmiocie sporządzenia kserokopii dokumentów.
Dnia 24.12.2018 na podstawie art. 37 § 1 KPA złożyłem do organu II instancji czyli Wojewody [...], ponaglenie do załatwienie sprawy za pośrednictwem organu I instancji Prezydenta [...]. Dnia 11.01.2019 Wojewoda [...] w Postanowieniu [sygnatura] z dnia 11.01.2019 nie uznał mojego zażalenia na bezczynność za zasadne, pouczając jednocześnie o prawie wniesienia skargi do właściwego Sądu Administracyjnego do czasu załatwienia ponaglanej sprawy przez właściwy organ, tj. Prezydenta [...]
Prezydent [...] od dnia złożenia wniosków (09.11.2018 ), po wszczęciu 15.11.2018 postępowania administracyjnego [sygnatura], do dziś (70 dni) nie wydał stosownego aktu administracyjnego. Tym samym organ naruszył art. 35 § 3 KPA, który określa maksymalny termin załatwienia sprawy, a także zasadę zaufania do organów administracji zawartą art. 8 KPA oraz zasadę szybkości postępowania zawartą w art. 12 § 1 KPA .
Moim zdaniem organ celowo niewłaściwie zinterpretowął moją prośbę o elektroniczne kopie akt, na który mógł odpowiedzieć odmownie zwykłym pismem odmownym, jako wniosek o udostępnienie akt poza lokalem administracji publicznej celem prowadzenia postępowania w formalistyczny i przedłużający się sposób.
O planowanym na 15.02.2019 terminie załatwienia sprawy Prezydent [...] poinformował dopiero w piśmie wysłanym 2019.01.09 (tj. w 61 dniu po złożeniu wniosków oraz po moim ponagleniu do organu II instancji) naruszając zasadę zapisaną w art. 36 KPA.
W tym stanie rzeczy skarga jest uzasadniona stosownie do wykładni prawa dokonywanej przez sądy administracyjne, przykładowo w Wyroku NSA z dnia 19 kwietnia 2012 (sygn. akt II OSK 321/12) zauważono "O bezczynności organu administracji publicznej, w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. możemy mówić, gdy w prawnie ustalonym terminie organ nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, ale - mimo istnienia ustawowego obowiązku - nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub też innego aktu, lub nie podjął stosownej czynności."

"Rozpoznając skargę na bezczynność organu administracji publicznej, na podstawie przepisów art. 149 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a., w brzmieniu obowiązującym od dnia 11 kwietnia 2011 r., sąd administracyjny obowiązany jest dokonać z urzędu kontroli przewlekłości postępowania administracyjnego, którego dotyczy skarga." - tak orzekł WSA w Wyroku z dnia 1 lutego 2012 (sygn. akt II SAB/Go 59/11) Natomiast NSA w Wyroku z dnia 11 października 2013 (sygn. akt I OSK 1495/13) orzekł: "Zarzucenie w jednym piśmie bezczynności organu i przewlekłości prowadzonego przez niego postępowania nie musi zatem stanowić skumulowania dwóch skarg, o ile kwestionowana jest terminowość i sprawność postępowania w zakończeniu tej samej sprawy administracyjnej. W takiej sytuacji dopuszczalność objęcia jedną skargą obu form opieszałości organu inicjuje jedną sprawę sądowoadministracyjną, w której sąd ma obowiązek rozpoznać i rozstrzygnąć spór o legalność braku wydania aktu lub podjęcia czynności. Pozostaje to w związku z zasadą, że przedmiotem zaskarżenia w konkretnym postępowaniu może być tylko jedna decyzja, postanowienie, inny akt lub podjęta czynność. Liczba zaskarżonych aktów lub czynności determinuje zatem liczbę spraw sądowoadministracyjnych. Przedmiotem postępowania w sprawie ze skargi zarówno na bezczynność, jak i przewlekłość organu stanowi ustalenie, czy zachodzi potrzeba zobowiązania organu do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności. W obu przypadkach sąd administracyjny dysponuje tymi samymi środkami prawnymi, ich zastosowanie jest zaś obowiązkowe w razie stwierdzenie jakiejkolwiek postaci niesprawnego funkcjonowania organu, niezależnie od podniesionych w skardze zarzutów i wniosków oraz podstawy prawnej (por. wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2012 r., II OSK 709/12)."

Ponadto w Uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2008 (sygn. akt I OPS 6/08 ) zawarta jest następująca wykładnia stosowania prawa: „Przepis art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) ma zastosowanie także w przypadku, gdy po wniesieniu skargi na bezczynność organu - w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a tej ustawy - organ wyda akt lub dokona czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, co do których pozostawał w bezczynności.” Zaś w tezie wyroku NSA z dnia 5 lipca 2012 (sygn. akt II OSK 1031/12) zauważono: "O ile wydanie przez organ administracyjny na dzień orzekania przez Sąd żądanego rozstrzygnięcia sprawy czyni z natury rzeczy niemożliwymi zobowiązanie organu do działania, o tyle nie zwalnia to Sądu z obowiązku zbadania, czy w sprawie doszło do przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego, a następnie oceny, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz rozważania, czy zachodzą podstawy do wymierzenia organowi grzywny (art. 149 par. 1 i 2 p.p.s.a.). Podjęcie przez organ czynności procesowych powoduje, iż ustaje stan ewentualnej bezczynności organu, co uzasadnia umorzenie postępowania w zakresie skargi na bezczynność organu, ale nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania sądowego dotyczącego skargi strony na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ"

Za uzasadnione w związku z tym należy uznać zobowiązanie Prezydenta [...] do ukarania pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie na podstawie art. 38 KPA.

Wnoszę także o zasądzenie kosztów postępowania w sprawie.[podpis]

Załączniki:
1) 2 odpisy skargi
Odpisy wykonałem tak, że wydrukowałem pismo tej samej treści, co skarga, dopisując "- odpis" po słowie "Skarga" w nagłówku, oraz usunąłem z nich listę załączników na samym dole i podpisałem odręcznie. Ok?

Zastanawiają mnie też następujące rzeczy: miałem kopię tego pisma i kopię skargi. Osoba w biurze podawczym przybiła mi pieczątkę urzędu miejskiego z datą i jej imieniem oraz nazwiskiem na kopii pisma, ale odmówiła przybić jej na kopii skargi tłumacząc, że stempluje tylko główne pismo, a nie załącznik. W ostateczności zgodziła się przybić pieczęć także na skardze pod warunkiem zszycia obu kartek razem. Dodatkowo na żadnym z pism nie podpisała się mimo że treść przybitej pieczęci mówi:
Cytat:
Urząd Miejski [...]
Data wpływu:
2019-01-18
Podpis: Imię, Nazwisko
Ot, ile problemów generuje składanie pism w formie fizycznej . Myślicie, że ma to jakiekolwiek znaczenie? Podobnie jak moja oczywista pomyłka (2018 zamiast 2019) w datowaniu pism (dopiero teraz zauważyłem przy przepisywaniu tutaj).
loonatic jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zazalenie na decyzję sądu o umorzeniu postępowania przygotowawczego (odpowiedzi: 2) Witam. Jestem na forum po raz pierwszy i szukam pomocy odnośnie dalszych moich kroków aby kontynuowano nadal postępowanie. Otóż w ubiegłym roku...
§ Zażalenie na decyzję o umorzeniu postępowania. (odpowiedzi: 15) Witam. Mam pilną prośbę do koleżanek i kolegów z forum.Chodzi mi o informację , złoZyłem zaskarżenie do prokuratury rejonowej o umorzeniu wszystko...
§ Umorzenie postępowania odwoławczego - JAK CZYTAĆ DECYZJĘ (odpowiedzi: 6) Czy zawsze skutkiem umorzenia odwoławczego jest pozostanie w obrocie prawnym decyzji I instancji ? Moje pytanie dotyczy tego czy rozstrzygnięcie...
§ zażalenie na decyzję o umorzeniu postępowania (odpowiedzi: 1) Jestem pokrzywdzona w sprawie zniszczenia mienia i gróźb karalnych. Prokurator wydała decyzję o umorzeniu sprawy, z tym że wskazałam dwóch sprawców,...
§ Jak zaskarżyć do WSA decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego (odpowiedzi: 6) Wojewoda umorzył postępowanie odwoławcze od decyzji Prezedenta mst Warszawy. Odwoływałam się od decyzji pozwolenia na budowę, a wystepują tu dwa...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.