Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją - Forum Prawne

 

Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją 3

Jest postęp - uchylono postępowanie Prezydenta Miasta . Dzięki voyteg i tens - uzasadnienie bardzo obiecujące na przyszłość i dla kolejnych spraw - może sobie zachowam i będę dołączał do wszystkich pism, gdzie proszę o ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
31-01-2019, 17:22  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 175
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Jest postęp - uchylono postępowanie Prezydenta Miasta . Dzięki voyteg i tens - uzasadnienie bardzo obiecujące na przyszłość i dla kolejnych spraw - może sobie zachowam i będę dołączał do wszystkich pism, gdzie proszę o akta w formie elektronicznej .

Czy mogę w wiążący sposób zrezygnować z prawa do wniesienia skargi do WSA na poniższe postanowienie Wojewody, tak, aby przyśpieszyć podstawową sprawę u Prezydenta Miasta, czy jest to bezcelowe, bo postanowienie powinno być wykonane przez Prezydenta Miasta niezależnie od terminu na zaskarżenie tego postanowienia?

Cytat:
Napisał/a Urząd Wojewódzki
Wojewoda [...]
[adres]
[miejscowość], 2019-01-31

[znak]

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 144 w związku z art. 138 § 1 pkt 2 oraz art. 73 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2096)

uchylam w całości postanowienie Prezydenta [...] z 12 grudnia 2018 r. nr [znak] w którym odmówił [wnioskodawcy] udostępnienia akt sprawy w żądanej przez niego formie i orzekam o udostępnieniu wnioskodawcy akt sprawy drogą elektroniczną.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2018 r. [wnioskodawca] wniósł drogą elektroniczną [...]. Do wniosków [...] załączył [...]. Pismem z 15 listopada 2018 r. organ gminy wszczął postępowanie w przedmiocie [...].

Strony postępowania zostały wezwane do złożenia wyjaśnień w sprawie. Po otrzymaniu wyjaśnień organ gminy poinformował strony o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym i wypowiedzenia co do niego przed wydaniem decyzji w sprawie. Na zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania [wnioskodawca] odpowiedział wnioskiem o udostępnienie mu akt sprawy w postaci elektronicznej. Prezydent [...] postanowieniem z 12 grudnia 2018 r. nr [...] odmówił wnioskodawcy udostępnienia akt w żądanej przez niego formie. Na postanowienie wydane przez organ gminy [wnioskodawca] w ustawowym terminie wniósł zażalenie do Wojewody [...].

Po rozpoznaniu sprawy Wojewoda [...] stwierdza, co następuje.
Zgodnie z art. 73 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności, o których mowa w § 1 (m.in. wgląd w akta sprawy), w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. Poz. 570, z późn. zm). Wskazana regulacja w aktualnym brzmieniu rozszerzyła zakres dostępu online do akt sprawy. W pierwotnym brzmieniu art. 73 § 3 k.p.a. gwarantował stronie dostęp w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej tylko do tych dokumentów elektronicznych, które zostały wniesione do organu lub przez organ doręczane tą drogą. Zmiana brzmienia tego przepisu ustawą z 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz. 183, z późn. zm.) rozszerzyła dostęp do akt w formie elektronicznej, niezależnie od formy wnoszonych przez strony pism, a zatem także wówczas, gdy sprawa jest prowadzona w formie tradycyjnej (papierowej). Zachowano natomiast wymóg identyfikacji strony.

Czynności związanych z dostępem do akt sprawy strona może dokonywać pod warunkiem uwierzytelnienia się w systemie teleinformatycznym organu w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgodnie ze wskazanymi przepisami uwierzytelnienie użytkowników systemu teleinformatycznego korzystających z usług online udostępnianych przez podmioty realizujące zadania publiczne wymaga profilu zaufanego ePUAP lub danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, organ może także umożliwić uwierzytelnienie w systemie teleinformatycznym przy zastosowaniu innych technologii. W niniejszej sprawie wnioskujący o udostępnienie akt sprawy w postaci elektronicznej [wnioskodawca] działa za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP, stąd też spełniony jest wymóg identyfikacji strony.

Z art. 73 § 3 k.p.a. wynika, że organ administracji publicznej może zapewnić stronie wgląd w akta sprawy w swoim systemie teleinformatycznym, po odpowiednim jej uwierzytelnieniu, co wskazuje na to, że zależy to od uznania organu administracji. Jednakże trzeba mieć na uwadze, że w przypadku rozstrzygnięć o charakterze uznaniowym, organ jest związany nie tylko przepisem, ale i celem określonej regulacji. W tym przypadku, jak już wspomniano, wskazana regulacja rozszerzyła zakres dostępu online do akt sprawy. Ponadto z zasad ogólnych postępowania administracyjnego, m.in.: zasady pogłębiania zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej (art. 8 k.p.a.) oraz zasady czynnego udziału stron w postępowaniu (art. 10 k.p.a.) wynika, że jeżeli zostanie spełniony wymóg identyfikacji strony, to organ administracji publicznej powinien udostępnić stronie akta sprawy drogą elektroniczną.

Biorąc pod uwagę żądanie strony – chęć otrzymania akt sprawy w postaci elektronicznej – postanowienie Prezydenta [...] zawiera błędną sentencję, bowiem odmówiono wnioskodawcy udostępnienia materiału dowodowego poza lokalem administracji publicznej. Fakt, że w swoim wniosku [wnioskodawca] powołał się na uchwałę podjętą przez 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 października 2018 r., w której przywołany został art. 73 § 1 k.p.a., nie oznacza, że domagał się on udostępnienia akt sprawy poza siedzibą urzędu. Jego żądanie – wgląd w akta sprawy drogą elektroniczną – odnosi się do regulacji zawartej w art. 73 § 3 k.p.a. W postanowieniu organ gminy odniósł się także do tego przepisu, jednak uczynił to w sposób błędny, wskazując że jeżeli postępowania nie są prowadzone w systemie teleinformatycznym, to artykuł ten nie ma zastosowania.

W wykonaniu niniejszego postanowienia organ gminy powinien udostępnić [wnioiskodawcy] akta sprawy w drodze elektronicznej i ustalić termin, w którym może on wypowiedzieć się co do zebranego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji w sprawie.
Niniejsze postanowienie jest ostateczne w administracyjnym toku instancji.

POUCZENIE
Stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejsze postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...] – za pośrednictwem Wojewody [...] – w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

Z up. Wojewody [...]
Kierownik [...] w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
/podpisano podpisem elektronicznym/

Otrzymują:
1. [wnioskodawca]
2. [...]
3. Prezydent [...]
4. aa WSOiC
loonatic jest off-line  
31-01-2019, 21:43  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.371
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Cytat:
Napisał/a loonatic Zobacz post

Czy mogę w wiążący sposób zrezygnować z prawa do wniesienia skargi do WSA na poniższe postanowienie Wojewody, tak, aby przyśpieszyć podstawową sprawę u Prezydenta Miasta, czy jest to bezcelowe, bo postanowienie powinno być wykonane przez Prezydenta Miasta niezależnie od terminu na zaskarżenie tego postanowienia?

Nie ma potrzeby. Nawet zlozenie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu.
voyteg jest on-line  
01-02-2019, 16:52  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 175
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Z kronikarskiego obowiązku wklejam odpowiedź Urzędu Wojewódzkiego na ponaglenie (pracownik sporządzający trochę pomylił się z datami w odpowiedzi, ale pewnie nie będzie to miało znaczenia) - ostatni akapit może poprawić humor . Oczywiście w żadnym piśmie nie domagałem się rozpatrywania spraw poza kolejnością, ani od ręki itp., a jedynie ponaglałem (zresztą każdy może ocenić sam czytając pisma w wątku). Postanowienie wydano wczoraj, więc chyba ponaglenie przyniosło efekt . Pogrubienia moje.

Przy okazji: pismo to wysłano jako załącznik do wiadomości ePUAP w formacie .docx - akurat dysponuję pakietem Office z czasów uczelnianych, ale ktoś mógłby takiego pliku nie odczytać - wymuszanie posiadania przez kogoś płatnego programu aby zapoznać się z pismem administracji publicznej, to chyba nie jest właściwe podejście.

Cytat:
Napisał/a Urząd Wojewódzki
[...] Urząd Wojewódzki w […]
[adres]
[miejscowość], dnia 1 lutego 2019 r.
[znak]


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Spraw Obywatelskich


Przekazuję ponaglenie [wnioskodawcy], w którym zarzucił Wojewodzie […] przewlekłość w sprawie dotyczącej rozpatrzenia jego zażalenia na postanowienie Prezydenta […] z 12 grudnia 2018 r. o odmowie udostępnienia mu akt sprawy w żądanej przez niego postaci.

Informuję, że Wojewoda […] 31 stycznia 2019 r. wydał postanowienie, którym uchylił postanowienie Prezydenta […] i orzekł o udostępnieniu wnioskodawcy akt sprawy w żądanej przez niego formie. Organ II instancji załatwił zatem sprawę w ostatnim dniu terminu wynikającego z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Niemniej jednak [wnioskodawca], powołując się na art. 37 § 1 pkt 2 zarzucił Wojewodzie […], że prowadzi postępowanie dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Wskazał przy tym, że sprawa zainicjowana jego zażaleniem na Prezydenta […], powinna być załatwiona niezwłocznie, co wynika z art. 35 § 1 w związku z art. 35 § 2 k.p.a.

Wojewoda […] nie zgadza się z tą argumentacją. Faktem jest, że pojęcie „niezwłocznie”, jako termin nieostry, nastręcza trudności interpretacyjnych. Przy braku doprecyzowania tego terminu w kodeksie postępowania administracyjnego oznacza on nie więcej niż miesiąc od wszczęcia postępowania (tak choćby: A. Wiktorowska, w: M. Wierzbowski, Postępowanie administracyjne, 2012, s. 79; A. Kraczkowski, w: R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 2018, legalis C.H Beck).

Zauważam także, że akta sprawy w wersji papierowej wpłynęły do Wojewody […] 31 stycznia 2018 r., jednak potem organ gminy dosyłał jeszcze dokumenty w wersji elektronicznej, żeby organ II instancji mógł zweryfikować podpis elektroniczny wnoszącego zażalenie, czego na wersji papierowej z powodów oczywistych zrobić nie mógł. Zażalenie w wersji elektronicznej dotarło na konto ePUAP […] Urzędu Wojewódzkiego w [...] 23 stycznia 2018 r. Ponadto zauważam, że postulat załatwiania spraw „niezwłocznie” czy „bez zbędnej zwłoki” nie jest równoznaczny z tym, że sprawy powinny być załatwiane „od ręki”. W niniejszej sprawie Wojewoda […] musiał wydać rozstrzygnięcie w II instancji. Konieczne było pozyskanie odpowiednich dokumentów elektronicznych w celu ich weryfikacji, analiza materiału dowodowego w powiązaniu z komentarzami oraz orzecznictwem i wreszcie skonstruowanie rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. W tej sytuacji miesięczny termin załatwienia sprawy jest tym terminem, który realizuje postulat załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki.

Dodam jeszcze tylko, że chociażby w trakcie biegu terminu do załatwienia zażalenia [wnioskodawcy] na postanowienie Prezydenta […] o odmowie udostępnienia akt, Wojewoda [...] rozpatrywał także ponaglenie [wnioskodawcy] na bezczynność Prezydenta […]. Bezsprzeczne jest, że [wnioskodawca] ma prawo korzystać z wszelkich środków zaskarżenia i instytucji ponaglenia, przewidzianych przepisami prawa. Oczekiwanie jednak, że pracownicy Wojewody […] przestaną rozpatrywać sprawy w kolejności wpływu i będą zajmować się „od ręki” wszelkimi pismami, które wpływają od [wnioskodawcy], jest niewykonalne w realiach organizacyjnych jakiegokolwiek organu administracji, czego ponaglający powinien mieć świadomość.

[imię, nazwisko]
Dyrektor Wydziału
/podpisano podpisem elektronicznym/
Do wiadomości:
1. [wnioskodawca]
2. [...]
loonatic jest off-line  
02-02-2019, 21:28  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.371
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Coż, za 2 tygodnie zatem https://forumprawne.org/sady-adminis...nu-do-wsa.htmla WSA wyjaśni urzędnikom wojewody zasady przez nich niezrozumiale
voyteg jest on-line  
03-02-2019, 19:37  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 175
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Postanowienie Wojewody jest wydane i jest po mojej myśli, wydane po ~miesiącu - nie widzę za bardzo celu iść do WSA ze skargą na bezczynność / przewlekłość w tym przypadku. Brzmi jak strata pieniędzy i czasu.

Nawet jak wygram (chyba mało prawdopodobne w moim WSA, pewnie aż do NSA trzeba by iść), to co mi po tym?
loonatic jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zazalenie na decyzję sądu o umorzeniu postępowania przygotowawczego (odpowiedzi: 2) Witam. Jestem na forum po raz pierwszy i szukam pomocy odnośnie dalszych moich kroków aby kontynuowano nadal postępowanie. Otóż w ubiegłym roku...
§ Zażalenie na decyzję o umorzeniu postępowania. (odpowiedzi: 15) Witam. Mam pilną prośbę do koleżanek i kolegów z forum.Chodzi mi o informację , złoZyłem zaskarżenie do prokuratury rejonowej o umorzeniu wszystko...
§ Umorzenie postępowania odwoławczego - JAK CZYTAĆ DECYZJĘ (odpowiedzi: 6) Czy zawsze skutkiem umorzenia odwoławczego jest pozostanie w obrocie prawnym decyzji I instancji ? Moje pytanie dotyczy tego czy rozstrzygnięcie...
§ zażalenie na decyzję o umorzeniu postępowania (odpowiedzi: 1) Jestem pokrzywdzona w sprawie zniszczenia mienia i gróźb karalnych. Prokurator wydała decyzję o umorzeniu sprawy, z tym że wskazałam dwóch sprawców,...
§ Jak zaskarżyć do WSA decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego (odpowiedzi: 6) Wojewoda umorzył postępowanie odwoławcze od decyzji Prezedenta mst Warszawy. Odwoływałam się od decyzji pozwolenia na budowę, a wystepują tu dwa...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.