Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją - Forum Prawne

 

Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

W postępowaniu administracyjnym urząd zebrał materiał dowodowy wystarczający do wydania decyzji. Jestem stroną tego postępowania - uczestniczyłem w nim korzystając ze środków komunikacji elektronicznej (ePUAP). Pozostałe strony uczestniczyły w formie papierowej. Urząd wezwał mnie do ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
17-12-2018, 07:07  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 237
Domyślnie Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

W postępowaniu administracyjnym urząd zebrał materiał dowodowy wystarczający do wydania decyzji. Jestem stroną tego postępowania - uczestniczyłem w nim korzystając ze środków komunikacji elektronicznej (ePUAP). Pozostałe strony uczestniczyły w formie papierowej. Urząd wezwał mnie do zapoznania się z materiałem dowodowym od 10:00 do 14:00 w siedzibie urzędu. Oczywiście jest to nie możliwe, gdyż pracuję i wymagałoby zwolnienia z pracy, więc zawnioskowałem o udostępnienie mi kopii akt postępowania w formie elektronicznej (skany w przypadku papierowych dokumentów) - nie muszą być uwierzytelnione - po prostu chcę się z nimi na spokojnie zapoznać bez konieczności targania skanera do urzędu (i tak nie wiadomo, czy pozwoliliby mi podłączyć go do prądu), ale urząd odmawia mimo niedawnej uchwały 7 sędziów NSA w (moim zdaniem) dokładne tej sprawie (zdaniem urzędu dotyczy ona innej sytuacji). Chcę po prostu otrzymać kopię akt przed wydaniem decyzji.

Termin wysłania zażalenia upływa 20.12.2018 (postanowienie o odmowie otrzymałem 13.12.2018 ).

Pytania: czy warto grzebać jeszcze dalej wśród wyroków WSA i NSA popierających moje stanowisko aby zawrzeć te informacje w zażaleniu do wyższego organu, czy może po prostu napisać zażalenie po najmniejszej linii oporu nie męcząc się za bardzo? Moim zdaniem już wspomniana uchwała NSA powinna zamknąć temat, ale urząd jak zwykle jest uparty... Jak najlepiej to ugryźć, aby po prostu otrzymać tą nieszczęsną kopię akt bez konieczności zwalniania się z pracy i osobistej wizyty w urzędzie? Czy zażalenie i ew. dalszy ciąg tej sprawy (np. w WSA po ew. podtrzymaniu postanowienia przez organ II instancji) wstrzymuje wydanie decyzji administracyjnej?

Myślę, że w zażaleniu można by wykorzystać np. wyrok NSA z 15 marca 2018 r. (sygn. II OSK 2290/17), choć tam bardziej chyba chodziło o to, że urzędy nie ustaliły, czy petentce chodziło o uwierzytelnione odpisy, czy kopie. Co o tym sądzicie?

Pismo od organu:
Cytat:
[...], 2018.12.07
sygn. [...]
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2018r., poz. 2096) zawiadamiam,
że w sprawie [...] zebrano materiał dowodowy dający podstawy do wydania decyzji, z którym może się Pan zapoznać w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (Urząd [...] ul. [...], [...] piętro – pokój [...], od poniedziałku do piątku, w godz. 10.oo-14.oo).
Przed wydaniem decyzji strony mają możliwość wypowiedzenia się
co do zebranego materiału dowodowego w sprawie. Po upływie oznaczonego
terminu zostanie wydana decyzja.

up. [...]
[...]
Kierownik Działu
/dokument podpisano elektronicznie/
Mój wniosek:
Cytat:
WNIOSEK

o udostępnienie akt [...] w formie elektronicznej

W związku załączonym zawiadomieniem z dn. 2018.12.07 (odebranym dn. 2018.12.08 ), że z materiałem dowodowym w sprawie [...] (sygn. [...]) mogę zapoznać się w [...], od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00-14:00 oświadczam, że nie jest to możliwe, gdyż od poniedziałku do piątku pracuję w godzinach 8:00-16:00 i stawiennictwo w urzędzie wymagałoby skorzystania z urlopu na żądanie. Dodatkowo zmuszony byłbym zabrać ze sobą skaner i laptop celem wykonania skanów, co stanowiłoby znaczącą niewygodę (posiadam urządzenie wielofunkcyjne: skaner-drukarkę) i wymagałoby wypożyczenia samochodu do transportu tych urządzeń. Z tego powodu, aby móc aktywnie uczestniczyć w postępowaniu i ew. zająć stanowisko w sprawie zebranego materiału dowodowego, wnioskuję o udostępnienie akt zebranych w postępowaniu [...] w postaci elektronicznej i przesłanie skanów lub elektronicznych kopii na moją skrzynkę ePUAP: [adres]. Przypominam o uchwale podjętej przez siedmiu sędziów NSA dnia 8 października 2018 r. – sygn. akt I OPS 1/18: „W ramach udostępnienia akt stronie na podstawie art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) mieści się sporządzenie przez organ, w sposób wynikający z jego możliwości technicznych i organizacyjnych, na wniosek strony, kopii dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy”. Urząd [...] już wielokrotnie przesyłał mi skany różnych dokumentów lub pism jako załączniki do korespondencji elektronicznej kierowanej na moją skrzynkę ePUAP, a zatem wnioskuję, że wykonanie takich skanów mieści się w możliwościach technicznych urzędu i nie powinno także być nadmiernym obciążeniem organizacyjnym dla Urzędu, gdyż nie spodziewam się aby akta tej sprawy [...] zajmowały wiele tomów akt, a dodatkowo skanowanie nie powinno za sobą pociągnąć żadnych bezpośrednich kosztów materiałów, czy papieru.

Załączniki:
zawiadomienie o zakończeniu postępowania.pdf

Podpisy elektroniczne

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2018-12-09 (...)
Podpis elektroniczny
Postanowienie odmowne:
Cytat:
[...], 2018.12.12
sygn. [...]
P O S T A N O W I E N I E
Na podstawie art. 74 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2018r., poz. 2096) – odmawiam
[...] udostępnienia poza lokalem administracji publicznej
materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy dotyczącej
[...].
U Z A S A D N I E N I E
Pismem z dnia 09.12.2018r. [...] zażądał na podstawie art. 10 k.p.a. udostępnienia w postaci elektronicznej akt sprawy zebranych
w przedmiotowym postępowaniu i przesłania skanów lub elektronicznych kopii na
jego skrzynkę ePUAP powołując się przy tym na Uchwałę 7 sędziów NSA z dnia
08.10.2018r. sygn. akt I OPS 1/18 dotyczącą sporządzania przez organ kopii
dokumentów z akt sprawy. Swoje żądanie uzasadnił brakiem możliwości
zgłoszenia się do tut. organu w celu zapoznania się z materiałem dowodowym
w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00, gdyż w tych dniach
w godz. 08.00-16.00 pracuje.
Zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. strona, w każdym stadium postępowania
(również po jego zakończeniu), ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania
z nich notatek, kopii lub odpisów.
Powołana przez zainteresowanego Uchwała 7 sędziów NSA z dnia
08.10.2018r. sygn. akt I OPS 1/18 wskazuje jedynie, że w ramach udostępniania akt stronie na podstawie art. 73 § 1 k.p.a. mieści się sporządzanie przez organ,
w sposób wynikający z jego możliwości technicznych i organizacyjnych, na
wniosek strony, kopii dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy. Uchwała ta
nie odnosi się do art. 73 § 1a k.p.a., który wyraźnie stwierdza, że czynności
określone w art. 73 § 1 k.p.a. dokonywane są w lokalu organu administracji
publicznej w obecności pracownika tego organu.
Ponieważ postępowania administracyjne prowadzone są w formie
tradycyjnej (papierowej), a nie w systemie teleinformatycznym – co odnosi się
wyłącznie do podmiotów publicznych określonych w ustawie z dnia 17.02.2005r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, nie ma tu
zastosowania przepis art. 73 § 3 k.p.a.
Wobec powyższego orzeczono jak na wstępie.
Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do
[...], za pośrednictwem [...], w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia.
up. [...]
[...]
Kierownik Działu
/dokument podpisano elektronicznie/

Zażalenie będę redagował na podstawie: https://forumprawne.org/postepowanie...-poradnik.html

Cytat:
<nazwa i adres urzędu wyższej 2-giej instancji, do którego wnosimy zażalenie>

za pośrednictwem

<nazwa i adres urzędu niższej 1-szej instancji, do którego wnosimy zażalenie>

Zażalenie na postanowienie

Na podstawie art. 141 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
(tekst jednolity z dnia 9 października 2000 r. - Dz.U. Nr 98, poz. 1071) składam zażalenie na Postanowienie <nr postanowienia> z dnia 12.12.2018

wydanego przez <nazwa urzędu, który wydał decyzję> w sprawie , który to akt administracyjny otrzymałem dnia 13.12.2018.

Zaskarżony akt administracyjny został wydany z naruszeniem art. 77 § 1 w związku z art. 80 k.p.a. , które to normy prawa obligują organ administracji do zebrania i oceny całokształtu materiału dowodowego, co ma wpływ na wynik sprawy.
W razie stwierdzenia, że zaskarżone postanowienie zostało wydane z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, wnoszę o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

<dalej możemy napisać, co uważamy>

Podpis
loonatic jest off-line  
17-12-2018, 21:43  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.434
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Tak, tryb zaskarżenia stanowiska organu prawidłowy
voyteg jest off-line  
18-12-2018, 06:52  
Pyotr
Użytkownik
 
Posty: 64
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Poza wątkiem głównym, czy organ prawidłowo poinformował o możliwości zaskarżenia ponieważ wydaje mi się że w przypadku kiedy odmawia w toku postępowania to wówczas takie postanowienie można zaskarżyć tylko w odwołaniu? Pytam z ciekawości.
Pyotr jest off-line  
19-12-2018, 20:40  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 237
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Poszło (via ePUAP):

Cytat:
Napisał/a loonatic
[miejscowość], 19.12.2018

[organ 2. instancji]

za pośrednictwem

[organ 1. instancji]

ZAŻALENIE
na postanowienie [organ 1. instancji] z dn. 12.12.2018 ws. [sygn.]

Na podstawie art. 141 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) składam zażalenie na Postanowienie z dnia 12.12.2018 wydane przez [organ 1. instancji] w związku z moim wnioskiem w postępowaniu administracyjnym w sprawie [sygn.] dotyczącej [opis sprawy], który to akt administracyjny otrzymałem dnia 13.12.2018.

Zaskarżony akt administracyjny został wydany z naruszeniem art. 77 § 1 w związku z art. 80 k.p.a., które to normy prawa obligują organ administracji do zebrania i oceny całokształtu materiału dowodowego, co ma wpływ na wynik sprawy.
W razie stwierdzenia, że zaskarżone postanowienie zostało wydane z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, wnoszę o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Uzasadnienie

Postanowienie odnosi się do udostępnienia poza lokalem administracji publicznej materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy (fizycznych kart), gdy tym czasem wnioskowałem jedynie o wykonanie przez organ kopii (elektronicznych, w postaci skanów) materiału dowodowego zgromadzonego w aktach postępowania oraz dołączenie posiadanych materiałów elektronicznych i przesłanie ich na moją skrzynkę ePUAP: "przesłanie skanów lub elektronicznych kopii".

Proszę zwrócić uwagę, że udostępnianie akt jedynie do osobistego wglądu w siedzibie organu, w godzinach 10-14 w dni powszednie praktycznie pozbawia możliwości udziału w postępowaniu dowolnej osoby pracującej na pełny etat w standardowych godzinach biurowych łamiąc zasadę prawa strony do czynnego udziału w postępowaniu.

Organ podkreśla, że czynności określone w art. 73 § 1 k.p.a. dokonywane są w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu - przecież to właśnie pracownik organu w tymże organie wykonałby wnioskowane skany...

Organ pierwszej instancji nie podniósł także, że brak mu możliwości technicznych lub organizacyjnych aby zadośćuczynić mojej prośbie.

Powołana przeze mnie we wniosku Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 08.10.2018r. sygn. akt I OPS 1/18 została moim zdaniem przez organ pierwszej instancji zinterpretowana opacznie do jej celu jakim ma być - całkowicie pominięto obszerne jej uzasadnienie, zwłaszcza końcowych fragmentów:

"przepis art. 73 § 1 k.p.a. powinien być odczytywany w sposób, który odpowiadał będzie postępowi technologicznemu"

"Na akceptację zasługuje zatem stanowisko ukształtowane orzeczeniami sądów, w których przyjęto prokonstytucyjną, systemową i celowościową wykładnię art. 73 § 1 k.p.a. z konkluzją, że w ramach udostępniania akt stronie mieści się sporządzanie przez organ, w sposób wynikający z posiadanych możliwości technicznych i organizacyjnych, kopii dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy.

Mając na względzie powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 15 § 1 pkt 2 oraz art. 264 § 1 i 2 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji uchwały."

W związku z powyższym podtrzymuję wniosek o przesłanie elektronicznych kopii akt postępowania [sygn.] celem zapoznania się z nimi przed wydaniem decyzji administracyjnej.

Z poważaniem,
[podpis]

Załączniki:
postanowienie.pdf (wartość skrótu w chwili załączania: Postanowienie [sygn.])
Wniosek ws [sygn.].xml (wartość skrótu w chwili załączania: Wniosek [sygn.])
Cytat:
Napisał/a Pyotr Zobacz post
wydaje mi się że w przypadku kiedy odmawia w toku postępowania to wówczas takie postanowienie można zaskarżyć tylko w odwołaniu
Wygląda na to, że urząd faktycznie mógł popełnić błąd z tą możliwością zażalenia, ale wydaje mi się, że wynika to z czegoś innego niż przypuszczasz:
Cytat:
Napisał/a Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 Nr 30 poz. 168, tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
Przepis prawny:
Art. 141. § 1. Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi.
Przeszukałem KPA pod kątem występowania słowa zażalenie i nie bardzo widać tam było cokolwiek, co mogłoby odnosić się do sprawy jak wyżej, ale prawnikiem nie jestem, więc moim zdaniem skoro opcja zażalenia na to postanowienie nie jest przewidziana w kodeksie, to:
Cytat:
Przepis prawny:
Art. 142. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.
Jeśli faktycznie tak jest, to organ 2. instancji chyba powinien to sprostować. @voyteg?
loonatic jest off-line  
19-12-2018, 21:13  
Agnieszka3M
Ekspert
 
Posty: 23.311
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Cytat:
Napisał/a Pyotr Zobacz post
czy organ prawidłowo poinformował o możliwości zaskarżenia ponieważ wydaje mi się że w przypadku kiedy odmawia w toku postępowania to wówczas takie postanowienie można zaskarżyć tylko w odwołaniu?
akurat to postanowienie jest zaskarżalne, bo kodeks tak stanowi
Agnieszka3M jest off-line  
20-12-2018, 07:20  
Pyotr
Użytkownik
 
Posty: 64
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Fakt te postanowienia są zaskarżalne art. 74 § 2 kpa "Odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelnienia takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie"
Gdyby trzymać się ściśle przepisu, to w nim nie wymieniono akurat takiej formy dostępu do dokumentacji sprawy, ale to chyba już zadanie dla Sądu żeby dać interpretację.
Życzę powodzenia w sprawie.
Pyotr jest off-line  
20-12-2018, 12:56  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 237
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Dzięki za wyjaśnienie Agnieszka3M.

Tak się zastanawiam po co te uchwały NSA, skoro urzędy i tak dalej swoje nawet jak ktoś się na taką uchwałę powoła... Stanowisko urzędu totalnie odstaje od tego, co w uchwale - zobaczymy co powie 2. instancja.
loonatic jest off-line  
21-12-2018, 23:27  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.434
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Cytat:
Napisał/a loonatic Zobacz post
skoro urzędy i tak dalej swoje

Mala jest świadomość prawna w społeczeństwie i gdy urzędnikowi uda się petenta spławić i to nawet świadomie w niekompetentny sposób, to ma mniej pracy
voyteg jest off-line  
24-12-2018, 07:44  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 237
Domyślnie

Przykre, bo teoretycznie to urząd powinien służyć obywatelowi...

Jak rozumiem fakt rozpatrywania przez organ wyższej instancji zażalenia na nieudostępnienie kopii akt nie powinien przerywać biegu terminu na wydanie decyzji administracyjnej przez organ niższej instancji? Wnioski będące podstawą do wszczęcia postępowania złożyłem 09.11.2018, pismo o wszczęciu postępowania jest datowane na 15.11.2018.

24.12.2018 minie już więc 45. dzień od złożenia wniosków (termin 30 dni powinienem liczyć momentu ich złożenia, prawda?), a urząd nie wysłał mi żadnej informacji o tym, że przedłuża postępowanie, więc najwyższy czas na ponaglenie do wydania decyzji?
loonatic jest off-line  
24-12-2018, 16:15  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.434
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Cytat:
Napisał/a loonatic Zobacz post
więc najwyższy czas na ponaglenie do wydania decyzji?

Najwyższy czas, gdy Pan uzna, bo organ winien załatwić sprawę "bez zbędnej zwłoki".Proponuje wnikliwie przeczytać poradnik i zastosować go konsekwentniehttp://forumprawne.org/prawo-adminis...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
30-12-2018, 09:50  
Tens
Użytkownik
 
Posty: 152
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

W myśl art. 73 Kpa, realizacja zawartego w art. 10 § 1 tej ustawy prawa strony do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, odbywa się poprzez:
1) umożliwienie wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu, również po zakończeniu postępowania;
2) realizację żądania strony do uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony;
3) zapewnienie stronie możliwości dokonania czynności, o których mowa w pkt 1, w przypadku prowadzenia przez organ systemu teleinformatycznego, po identyfikacji strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2014 r., poz. 1114 z późn. zm.).
Zagadnienie dostępu strony do akt postępowania administracyjnego było przedmiotem wielokrotnej analizy sądów administracyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13.02.2014 r., sygn. akt: I OSK 1806/12, a także w wyroku z dnia 20.05.2014 r., sygn. akt: II OSK 2997/12, wskazuje, że organ obowiązany jest jedynie umożliwić stronie wykonanie jej uprawnienia do sporządzania notatek, kopii lub odpisów z akt sprawy, a nie sporządzać na żądanie strony takie odpisy, czy kopie. Z przepisu tego nie można wywieść, że strona może domagać w sposób wiążący dla organu udostępnienia jej akt sprawy poprzez sporządzenie przez organ kserokopii znajdujących się w aktach sprawy dokumentów, czy poprzez sporządzenie kserokopii całości akt sprawy. Strona może sama sporządzać kserokopie dokumentów z akt sprawy, jednakże nie może żądać, aby takie kserokopie wykonywał i dostarczał sam organ administracji. Organ nie ma takiego obowiązku, albowiem sporządzanie notatek czy odpisów z akt postępowania ustawodawca pozostawił stronie, niezależnie od rodzaju użytych do tego środków technicznych (por. wyrok NSA z dnia 21.10.2011 r., sygn. akt: II OSK 1462/10; wyrok WSA w Lublinie z dnia 19.04.2011 r., sygn. akt: II SA/Lu 790/10). Stanowisko to pozostaje nadal aktualne po dniu 11 kwietnia 2011 r., tj. po wejściu w życie zmiany dokonanej ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie art. 73 Kpa (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30.01.2013 r., sygn. akt: II SA/Wr 831/12; wyrok WSA w Białymstoku z dnia 29.03.2012 r., sygn. akt: II SA/Bk 122/12).
Odmienną interpretację przepisów zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16.07.2015 r., sygn. akt: II OSK 3043/13, przychylając się do uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji, według którego konstytucyjne prawo strony dostępu do akt sprawy należy rozumieć szeroko, nie tylko jako prawo wglądu w akta, prawo sporządzania notatek, odpisów i kopii, ale także prawo żądania kserokopii dokumentów z akt sprawy, przy czym ich sporządzenie i doręczenie przez organ może być warunkowane poniesieniem dodatkowych kosztów przez stronę. Zaprezentowana w tym wyroku interpretacja art. 73 § 1 i 1a Kpa nie oznacza jednak bezwzględnego związania organu żądaniem strony o doręczenie jej kserokopii dokumentów z akt sprawy, lecz wprowadza ograniczenia mające wykluczyć nieuzasadnioną odmowę załatwienia wniosku w tym przedmiocie. Ewentualna odmowa uwzględnienia wniosku strony może nastąpić, jeśli organ wykaże konkretne utrudnienia wynikające z braku potrzebnego sprzętu lub dużej ilości dokumentów przewidzianych do kopiowania. Tylko w sytuacjach wymagających większego organizacyjnego zaangażowania ze strony pracowników organu dopuszczalne jest wyznaczenie stronie określonych warunków realizacji wniosku w przedmiocie sporządzenia kserokopii dokumentów.

W opisanej sprawie żądanie strony nie obejmuje żadnego z uprawnień przewidzianych przez art. 73 Kpa, jak również w sprawie nie ma zastosowania wyłączenie z art. 74 § 1 Kpa, w związku z czym brak jest podstaw do wydania postanowienia, o którym mowa w art. 74 § 2 Kpa. Organ nie uniemożliwia bowiem stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii czy odpisów, uwierzytelnienia takich (a więc sporządzonych przez stronę) kopii czy odpisów ani wydania uwierzytelnionych odpisów (por. wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 28.05.2015 r., sygn. akt: II SA/Rz 124/15).
Tens jest off-line  
03-01-2019, 11:03  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 237
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

@Tens, czyli skoro urząd wydał postanowienie, którego nie powinien wydawać (wg. powyższej analizy), to co z tym faktem można zrobić (oczywiście po otrzymaniu odpowiedzi na zażalenie z Urzędu Wojewódzkiego)?

Po moim zażaleniu na postanowienie Urząd Miejski przekazał je do Urzędu Wojewódzkiego. Niestety moje zażalenie nie zawierało analizy, którą przytoczyłeś (a wątpię, że Urząd Wojewódzki sam na to wpadnie):

Zażalenie:
Cytat:
Napisał/a loonatic
[imię, nazwisko]
[adres]
[miejscowość], 2018-12-19

Wojewoda [...]
[...] Urząd Wojewódzki w [...]

za pośrednictwem

Prezydenta [...]
Urząd Miejski [...]
Wydział Spraw Obywatelskich

ZAŻALENIE
na postanowienie Prezydenta [...] z dn. 12.12.2018 ws. [sygnatura]

Na podstawie art. 141 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) składam zażalenie na Postanowienie z dnia 12.12.2018 wydane przez Prezydenta [...] w związku z moim wnioskiem w postępowaniu administracyjnym w sprawie [sygnatura] dotyczącej [...], który to akt administracyjny otrzymałem dnia 13.12.2018.

Zaskarżony akt administracyjny został wydany z naruszeniem art. 77 § 1 w związku z art. 80 k.p.a., które to normy prawa obligują organ administracji do zebrania i oceny całokształtu materiału dowodowego, co ma wpływ na wynik sprawy.
W razie stwierdzenia, że zaskarżone postanowienie zostało wydane z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, wnoszę o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Uzasadnienie

Postanowienie odnosi się do udostępnienia poza lokalem administracji publicznej materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy (fizycznych kart), gdy tym czasem wnioskowałem jedynie o wykonanie przez organ kopii (elektronicznych, w postaci skanów) materiału dowodowego zgromadzonego w aktach postępowania oraz dołączenie posiadanych materiałów elektronicznych i przesłanie ich na moją skrzynkę ePUAP: "przesłanie skanów lub elektronicznych kopii".

Proszę zwrócić uwagę, że udostępnianie akt jedynie do osobistego wglądu w siedzibie organu, w godzinach 10-14 w dni powszednie praktycznie pozbawia możliwości udziału w postępowaniu dowolnej osoby pracującej na pełny etat w standardowych godzinach biurowych łamiąc zasadę prawa strony do czynnego udziału w postępowaniu.

Organ podkreśla, że czynności określone w art. 73 § 1 k.p.a. dokonywane są w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu - przecież to właśnie pracownik organu w tymże organie wykonałby wnioskowane skany...

Organ pierwszej instancji nie podniósł także, że brak mu możliwości technicznych lub organizacyjnych aby zadośćuczynić mojej prośbie.

Powołana przeze mnie we wniosku Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 08.10.2018r. sygn. akt I OPS 1/18 została moim zdaniem przez organ pierwszej instancji zinterpretowana opacznie do jej celu jakim ma być - całkowicie pominięto obszerne jej uzasadnienie, zwłaszcza końcowych fragmentów:

"przepis art. 73 § 1 k.p.a. powinien być odczytywany w sposób, który odpowiadał będzie postępowi technologicznemu"

"Na akceptację zasługuje zatem stanowisko ukształtowane orzeczeniami sądów, w których przyjęto prokonstytucyjną, systemową i celowościową wykładnię art. 73 § 1 k.p.a. z konkluzją, że w ramach udostępniania akt stronie mieści się sporządzanie przez organ, w sposób wynikający z posiadanych możliwości technicznych i organizacyjnych, kopii dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy.

Mając na względzie powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 15 § 1 pkt 2 oraz art. 264 § 1 i 2 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji uchwały."

W związku z powyższym podtrzymuję wniosek o przesłanie elektronicznych kopii akt postępowania [sygnatura] celem zapoznania się z nimi przed wydaniem decyzji administracyjnej.

Z poważaniem,
[imię, nazwisko]

Załączniki:
1. Skarżone postanowienie [sygnatura]
2. Mój wniosek [sygnatura]
Odpowiedź:
Cytat:
Napisał/a Urząd Miejski
[...] Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
[adres]
[miejscowość], 2018.12.21
[sygnatura]

Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2018r., poz. 2096) przekazuję
w załączeniu zażalenie [imię, nazwisko] na postanowienie z dnia 12 grudnia 2018 roku
nr [sygnatura] o odmowie udostępnienia poza lokalem
administracji publicznej materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy
dotyczącej [...].
z up. Prezydenta
[imię, nazwisko]
Kierownik Działu
Załącznik: akta sprawy (26 kart).
Do wiadomości:
1. Pan [moje dane]
2. a/a WSO UM
@voyteg: złożyłem ponaglenie do załatwienia sprawy. Nie wiem czy śmiać się, czy płakać z wysłanej 31.12.2018 odpowiedzi urzędu: ze względu na przekazanie akt sprawy do Urzędu Wojewódzkiego nie są w stanie się odnieść do ponaglenia... Czyli obieg dokumentów wszędzie nadal papierowy (swoją drogą wysłane dokumenty elektroniczne mają przecież w swojej skrzynce ePUAP - na ich podstawie mogliby odpowiedzieć - wszystkie daty tam są)... Teoretycznie ~07.01.2019 powinienem się więc spodziewać odpowiedzi z Urzędu Wojewódzkiego...

Ponaglenie:
Cytat:
Napisał/a loonatic
[imie, nazwisko]
[adres]
[miejscowość], 2018-12-24
Wojewoda [...]
[...] Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
[adres]

za pośrednictwem

Prezydenta [...]
Urząd Miejski [...]
Wydział Spraw Obywatelskich: Dział Decyzji Administracyjnych

PONAGLENIE
do załatwienia sprawy [sygnatura]

Na podstawie art. 37 § 1 KPA składam ponaglenie do załatwienia sprawy przez Prezydenta [...].

Dnia 09.11.2018 złożyłem [...], a dnia 17.11.2018 otrzymałem zawiadomienie z dnia 15.11.2018 o wszczęciu w tej sprawie postępowania administracyjnego [sygnatura], a zawiadomienie o zakończeniu postępowania z dnia 07.12.2018 otrzymałem 08.12.2018.

Do dnia dzisiejszego (tj. 45. dzień po złożeniu kompletnych formularzy [...]) organ nie wydał w tej sprawie decyzji orzekającej o istocie sprawy (art. 104 § 1 k.p.a.) lub umarzającej postępowanie (art. 105 § 1 k.p.a.), czym naruszył zasadę zapisaną w art. 35 § 1 KPA.

Jak zauważył WSA w wyroku z dnia 28 maja 2014 (sygn. akt II SAB/Rz 16/14) "Cytowana regulacja zawiera w art. 35 § 1 k.p.a. ogólną dyrektywą , w myśl której sprawy administracyjne powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki. W dalszej części tj. w § 2 i § 3 wprowadzono zróżnicowanie terminów załatwiania spraw w pierwszej instancji, przy czym o ile zaistnieją ku temu przesłanki, reguła niezwłocznego załatwiania spraw z § 2 będzie miała pierwszeństwo przed terminami wskazanymi w art. 35 § 3 k.p.a. W doktrynie podnosi się trafnie, że sformułowanie zawarte w art. 35 §1 k.p.a. oznacza , że organ administracji publicznej powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, jeżeli w toku postępowania administracyjnego okaże się, że sprawa może być załatwiona przed upływem ustawowych terminów do jej załatwienia ( komentarze do art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX, 2009, wyd. III. oraz G. Łaszczyca, A. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-103, LEX, 2007, wyd. II ). Takie podejście odpowiada też wyrażonej w art. 12 k.p.a. zasadzie szybkości postępowania, obowiązującej również do kwestii incydentalnych. "

Na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U z 2011r. Nr34, poz 173) w związku z art 37 § 7 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm) wnoszę o orzeczenie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

W załączeniu przekazuję kopie moich wniosków wraz z Urzędowymi Poświadczeniami Przedłożenia z dnia 09.11.2018, zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 15.11.2018 (otrzymane 17.11.201 i zawiadomienie o zakończeniu postępowania z dnia 07.12.2018 (otrzymane 08.12.2018 ).
Załączniki:
  1. [...]Wniosek.xml
  2. [imie, nazwisko] PDF.pdf (wartość skrótu w chwili załączania: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania)
  3. zawiadomienie o zakończeniu postępowania(1).pdf (wartość skrótu w chwili załączania: Zawiadomienie o zakończeniu postępowania)
  4. [...]Wniosek(1).xml
  5. [...]Zalaczniki.xml
  6. [...]Zalaczniki(1).xml
  7. UPP.xml
  8. UPP(1).xml
  9. UPP(2).xml
  10. UPP(3).xml
Odpowiedź:
Cytat:
Napisał/a Urząd Miejski
[...] Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
[adres]
[miejscowość], 2018.12.31
[sygnatura]
W ślad za przekazanym zażaleniem [imię, nazwisko] na postanowienie z dnia 12 grudnia 2018 roku nr [sygnatura] odmawiające udostępnienia poza lokalem administracji publicznej materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy dotyczącej [...], zgodnie z art. 37 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2018r., poz. 2096), przesyłam w załączeniu ponaglenie [imię, nazwisko] na niezałatwienie sprawy w ustawowym terminie.
Organ nie może ustosunkować się do wniesionego ponaglenia, gdyż akta przedmiotowej sprawy wraz z ww. zażaleniem zainteresowanego zostały przekazane do organu II instancji w dniu 27.12.2018r.
]z up. Prezydenta
[...]
Kierownik Działu
Do wiadomości:
1. Pan [imię, nazwisko]
2. a/a WSO UM
loonatic jest off-line  
03-01-2019, 16:19  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.434
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Cytat:
Napisał/a loonatic Zobacz post
@voyteg: złożyłem ponaglenie do załatwienia sprawy.

Ponaglenie otwiera panu droge do skargi do WSA, wiec śmiać
voyteg jest off-line  
03-01-2019, 18:09  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 237
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

@voyteg czyli teoretycznie przy braku decyzji na mojej skrzynce w godzinach pracy urzędu 07.01.2019 mogę 07.01.2019 (np. wieczorem, via ePUAP) wysłać skargę do WSA (ponaglenie organ otrzymał 24.12.2018 - mam UPO).
Jak dobrze rozumiem, jeśli organ wyda decyzję przed czasem rozpatrzenia skargi przez WSA (z doświadczenia dla właściwego WSA: kilka miesięcy), to po prostu nie opłacam, ani nie podpisuję skargi, bo jest bezzasadna (decyzja wydana)? Czy wtedy mogę ją wycofać (po co sąd ma marnować papier i pieniądze na wzywanie mnie do uzupełnienia braków)?

Czy w jednej skardze mógłbym skarżyć także wydane postanowienie o odmowie udostępnienia akt poza organem administracji publicznej, czy musi to być oddzielna skarga? 2 skargi w 1. to zawsze oszczędność czasu, papieru i pieniędzy. Aczkolwiek tutaj i tak pewnie będę musiał skarżyć organ II instancji, a więc inny, czyli 2. oddzielne, bo różne organy będą skarżone, co jednak w przypadku, gdy organ II instancji rozpatrzy skargę i ponaglenie, uzyskam negatywną (dla mnie) decyzję organu I instancji, na którą się odwołam i otrzymam (negatywną) decyzję organu II instancji? Wtedy skarżona decyzja i postanowienie o odmowie będą już wydane przez organ II instancji - nadal 2 skargi, czy może wtedy już 1?
W przypadku 2. skargi mam na myśli podstawę o której pisał Tens, tzn. że urząd nie powinien wydawać postanowienia (ani traktować mojego wniosku jako wniosku o udostępnienie akt poza organem administracji), tylko rozpatrzyć mój wniosek pozytywnie lub negatywnie i odpowiedzieć np. uzasadniając to brakiem możliwości organizacyjnych (co i tak uważam za bzdurę, bo sama wymiana tych pism, odwołań, redagowanie odpowiedzi na nie zajmuje dłużej niż zeskanowanie i wysłanie tego 1. wiadomością na ePUAP - moim zdaniem urzędnik wykazuje się po prostu opornością dla zasady )?
loonatic jest off-line  
04-01-2019, 08:16  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.434
Domyślnie RE: Odmowa wydania (elektronicznej) kopii akt postępowania przed decyzją

Cytat:
Napisał/a loonatic Zobacz post
Jak dobrze rozumiem, jeśli organ wyda decyzję przed czasem rozpatrzenia skargi przez WSA (z doświadczenia dla właściwego WSA: kilka miesięcy), to po prostu nie opłacam, ani nie podpisuję skargi, bo jest bezzasadna (decyzja wydana)?

Sad bada skarge wedlug stanu na dzien jej zlozenia. Czyli WSA moze uznac skarge, nawet jesli potem organ wykonal co do niego nalezy.


Skarga tylko w wersji papierowej, bo


III SA/Gd 904/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-12-28


Cytat:
Jednocześnie poinformowano skarżącego, że ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która reguluje postępowanie przed sądami administracyjnymi, nie dopuszcza obecnie możliwości skutecznego składania przez strony pism opatrzonych podpisem elektronicznym, a także jakiejkolwiek korespondencji za pośrednictwem EPUAP-u.
Cytat:
Napisał/a loonatic Zobacz post
Czy w jednej skardze mógłbym skarżyć także wydane postanowienie o odmowie udostępnienia akt poza organem administracji publicznej, czy musi to być oddzielna skarga?

Nie, bo to dwa odrębne zagadnienia mające własny tryb.
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zazalenie na decyzję sądu o umorzeniu postępowania przygotowawczego (odpowiedzi: 2) Witam. Jestem na forum po raz pierwszy i szukam pomocy odnośnie dalszych moich kroków aby kontynuowano nadal postępowanie. Otóż w ubiegłym roku...
§ Zażalenie na decyzję o umorzeniu postępowania. (odpowiedzi: 15) Witam. Mam pilną prośbę do koleżanek i kolegów z forum.Chodzi mi o informację , złoZyłem zaskarżenie do prokuratury rejonowej o umorzeniu wszystko...
§ Umorzenie postępowania odwoławczego - JAK CZYTAĆ DECYZJĘ (odpowiedzi: 6) Czy zawsze skutkiem umorzenia odwoławczego jest pozostanie w obrocie prawnym decyzji I instancji ? Moje pytanie dotyczy tego czy rozstrzygnięcie...
§ zażalenie na decyzję o umorzeniu postępowania (odpowiedzi: 1) Jestem pokrzywdzona w sprawie zniszczenia mienia i gróźb karalnych. Prokurator wydała decyzję o umorzeniu sprawy, z tym że wskazałam dwóch sprawców,...
§ Jak zaskarżyć do WSA decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego (odpowiedzi: 6) Wojewoda umorzył postępowanie odwoławcze od decyzji Prezedenta mst Warszawy. Odwoływałam się od decyzji pozwolenia na budowę, a wystepują tu dwa...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:14.