Argumenty - skarga na odmowę zameldowania na pobyt stały w wynajętym mieszkaniu - Forum Prawne

 

Argumenty - skarga na odmowę zameldowania na pobyt stały w wynajętym mieszkaniu

Szukam argumentów, a w szczególności uzasadnień prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych, którymi poprę skargę do wojewody na decyzję prezydenta miasta o odmowie zameldowania na pobyt stały w wynajmowanym lokalu (umowa najmu na ~12M - być może ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne


Odpowiedz
 
01-03-2019, 01:49  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 241
Domyślnie Argumenty - skarga na odmowę zameldowania na pobyt stały w wynajętym mieszkaniu

Szukam argumentów, a w szczególności uzasadnień prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych, którymi poprę skargę do wojewody na decyzję prezydenta miasta o odmowie zameldowania na pobyt stały w wynajmowanym lokalu (umowa najmu na ~12M - być może będzie przedłużona, a być może nie - jeszcze nie wiadomo).

Decyzji prezydenta doczekałem się 28.02.2019, czyli po 111 dniach (3 miesiące, 19 dni) od złożenia wniosków meldunkowych 09.11.2018 (2 ponaglenia + skarga do WSA na bezczynność - jeszcze nie wezwano mnie do jej opłacenia)...

Czy ktoś biegły w prawie administracyjnym i meldunkowym zechciałby skomentować zwłaszcza fragment decyzji oznaczony kursywą (myślę, że tam znajduje się meritum uzasadnienia)? Chętnie przyjmę wszelkie informacje, które pozwolą uargumentować skargę do właściwego wojewody (organu II instancji w sprawach meldunkowych) lub wykazujące, że faktycznie to ja nie mam racji.

Moim zdaniem urzędnik w uzasadnieniu decyzji nieźle popłynął w swojej fantazji - proszę potwierdźcie lub zaprzeczcie moim przypuszczeniom. Czy większą wartość dla organu odwoławczego argumenty przeciwko uzasadnieniu I instancji, czy może lepiej podkreślić argumenty uzasadniające moje stanowisko, nie odnosząc się za bardzo do tego, co napisał urzędnik I instancji?

Kursywa moja, podkreślenia i pogrubienia - urzędu - były w oryginale decyzji:

Cytat:
[miejscowość], 2019.02.28
[sygnatura]
DECYZJA
Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2018r., poz. 2096) oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24.09.2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity – Dz. U. z 2018r., poz. 1382), po rozpatrzeniu wniosku [wnioskującego] w przedmiocie zameldowania go na pobyt stały w lokalu przy ul. […] w […] – odmawiam zameldowania [wnioskującego] na pobyt stały w lokalu przy ul. […] w […].
UZASADNIENIE
W dniu 14.11.2018r. Dział Ewidencji Ludności przekazał do Działu Decyzji Administracyjnych sprawę [wnioskującego] dotyczącą zgłoszenia zameldowania na pobyt stały w lokalu przy ul. […] w […] w celu załatwienia jej w drodze postępowania administracyjnego z powodu wątpliwości organu co do stałego charakteru pobytu wymienionych osób pod deklarowanym adresem.
W załącznikach sprawy przekazano m.in. dwa wypełnione formularze meldunkowe „zgłoszenie pobytu stałego” zainteresowanego oraz kopię umowy najmu lokalu przy ul. […] w […] zawartą w dniu 19.09.2018r. pomiędzy [pełnomocnikiem], działającym w imieniu i na rzecz […] – właściciela lokalu – a [wnioskującym] na czas określony do 30.09.2019r.
[Wnioskujący] zawiadomiony o wszczęciu postępowania i wezwany do nadesłania wyjaśnień w sprawie udzielił odpowiedzi w formie dokumentu elektronicznego (przez platformę ePUAP) oświadczając, że w lokalu przy ul. […] w […] mieszka od 25.09.2018r., posiada do niego klucze, ma w nim swoje rzeczy osobiste. Stwierdził powołując się na wykładnię wyroku WSA w Warszawie z dnia 15.01.2008r. IV Sa/Wa 2210/07, że charakter przebywania jego pod przedmiotowym adresem na pewno nie spełnia definicji pobytu czasowego, gdyż nie posiadaj zameldowania ani na pobyt stały, ani czasowy, a przepisy ustawy o ewidencji ludności nie zawierają żadnych zakazów odnośnie możliwości meldowania na pobyt stały w lokalu, do którego uprawnienie przyznano na czas określony. Dodał, że poinformował [pełnomocnika] o złożeniu przez niego wniosków meldunkowych, jednak – jak stwierdził – fakt ten nie ma znaczenia w sprawie meldunkowej, gdyż meldunek ma jedynie charakter ewidencyjny, a zgoda właściciela lokalu nie jest wymagana do zameldowania w nim osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu. Nadmienił, że od 2015r. pracuje w […], w tym samym mieście.
[pełnomocnik] zawiadomiony o niniejszym postępowaniu i wezwany do przedstawienia swojego stanowiska w tej sprawie, m.in. czy miał wiedzę o zamiarze stałego pobytu [wnioskującego] w lokalu przy ul. […] w […] oraz czy wyraża zgodę na taki pobyt wymienionego pod przedmiotowym adresem (organ nie pytał czy wyraża zgodę na zameldowanie zainteresowanych na pobyt stały – co zarzuca organowi [wnioskujący]) nadesłał tradycyjną drogą pocztową wyjaśnienia. Poinformował w nich, że przedmiotowy lokal w dniu 19.09.2018r. został wydany [wnioskującemu] do zamieszkiwania w nim m.in. wraz z […]. Podstawą wydania lokalu była umowa najmu zawarta z wymienionym w tym samym dniu oraz protokół zdawczo-odbiorczy. Umowa najmu została zawarta do 30.09.2019r. W momencie podpisania umowy najmu i wydania lokalu oraz do dnia złożenia przez zainteresowanego wniosku o zameldowanie nie posiadał wiedzy o jego zamiarze stałego pobytu w przedmiotowym lokalu. Został o tym poinformowany przez wymienionego dopiero w dniu złożenia przez niego wniosku, późnym wieczorem. Oświadczył, że działając w imieniu własnym i właściciela lokalu, […], nie wyrażają zgody na pobyt stały [wnioskującego] w lokalu przy ul. […] w […], a także na zameldowanie na pobyt stały pod tym adresem. Stąd wnoszą o odrzucenie wniosku wymienionego o zameldowanie go w spornym lokalu.
Po zawiadomieniu stron o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji, [wnioskujący] wniósł o udostępnienie mu akt sprawy drogą elektroniczną. Postanowieniem z dnia 12.12.2018r. Prezydent […] odmówił zainteresowanemu udostępnienia materiału dowodowego poza lokalem administracji publicznej. Wojewoda […], po rozpatrzeniu zażalenia [wnioskującego], postanowieniem nr […] z dnia 31.01.2019r. uchylił w całości zaskarżone postanowienie i orzekł o udostępnieniu wnioskodawcy akt sprawy drogą elektroniczną. W dniu 11.02.2019r. zainteresowany odebrał przesłany w postaci skanów materiał dowodowy.
W międzyczasie, pismem z dnia 24.12.2018r., [wnioskujący] wniósł ponaglenie do załatwienia przedmiotowej sprawy. Wojewoda […] postanowieniem nr […] z dnia 11.01.2019r. stwierdził, że Prezydent […] nie dopuścił się bezczynności w przedmiotowej sprawie. Zainteresowany w dniu 18.01.2019r. wniósł więc do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w […] skargę na bezczynność organu I instancji, a następnie w dniu 19.02.2019r., po wyznaczeniu przez organ nowego terminu do załatwienia sprawy, aby umożliwić [pełnomocnikowi] zapoznanie się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji, drugie ponaglenie (jego rozpatrzenie jest w toku). [Pełnomocnik] nie skorzystał wprawdzie z możliwości zapoznania się z aktami sprawy, ale organ nie mógł go takiego prawa pozbawić wydając wcześniej decyzję.
Rozpatrując wniosek [wnioskującego] organ zważył co następuje.
Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania (at. 25 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności). Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego (art. 27 ust. 2 ustawy).
Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej (art. 31 ust. 1 ustawy). Wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej (art. 31 ust. 2 ustawy).
Bezspornym w sprawie jest fakt zamieszkiwania [wnioskującego] w lokalu przy ul. […] w […], strony zgodnie to przyznają. Kwestią sporną pozostaje natomiast charakter pobytu wymienionych osób pod przedmiotowym adresem. Umowa najmu wskazanego lokalu została zawarta między [wnioskującym] a [pełnomocnikiem] działającym w imieniu właściciela lokalu, […], na czas określony do 30.09.2019r. i oboje oni nie wyrażają zgody na pobyt stały zainteresowanego w lokalu przy ul. […] w […], ani na zameldowanie na taki pobyt. Wymieniony natomiast powołując się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt IV SA/Wa 2210/07) nie widzi przeszkody w zameldowaniu na pobyt stały w omawianym lokalu, nawet jeśli musiałby wyprowadzić się z niego z góry wiadomym terminie, albowiem zameldowanie na pobyt stały nie daje uprawnień do zamieszkiwania w lokalu na czas nieokreślony. Twierdzi on, że pobyt jego pod przedmiotowym adresem nie ma charakteru pobytu czasowego, gdyż oboje nie posiadają żadnego miejsca zameldowania ani na pobyt stały, ani czasowy, a obecnie w przedmiotowym lokalu skupia się ich centrum życiowe. Nadto zaznaczył, że w ww. wyroku Sąd uznał za istotne rozróżnienie kwestii tytułu prawnego do lokalu od faktu rejestracji przebywania w tym lokalu. Upływ bowiem okresu, na jaki została zawarta umowa najmu, o ile nie zostanie zawarta następna spowoduje, że osoba ubiegająca się o meldunek będzie przebywać w lokalu bez tytułu prawnego.

Zwrócić jednak należy uwagę, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na wyrok którego powołuje się [wnioskujący], nie wziął zupełnie pod uwagę prawa właściciela lokalu do decydowania o swojej własności. A to właściciel korzystając z prawa własności chronionego Konstytucją RP ma prawo decydowania oraz rozporządzania własnym mieszkaniem i to właściciel kształtuje zarówno krąg osób, którym ewentualnie udostępni lokal do zamieszkiwania, jak i okres czasu na jaki lokal zostanie wynajęty. Wynika to także z przepisów kodeksu cywilnego, który w art. 23 gwarantuje nietykalność mieszkania (nietykalność mieszkania jest dobrem osobistym człowieka, które pozostaje pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innym przepisach). Naruszenie nietykalności mieszkania może polegać na zamiarze zameldowania się w mieszkaniu wbrew woli osoby, która ma prawo do mieszkania. W rozpatrywanej sprawie [wnioskujący] chce uzyskać zameldowanie na pobyt stały w przedmiotowym lokalu, chociaż wola właścicielki lokalu została jasno i wyraźnie określona co do charakteru jego pobytu w wynajętym mu na czas określony jej mieszkaniu.
W takim stanie faktycznym, mając na uwadze całość okoliczności sprawy, trudno mówić o zamiarze stałego pobytu zainteresowanego w omawianym lokalu. W orzecznictwie administracyjnym utrwalił się pogląd, że przez „zamiar” należy rozumieć nie tylko wolę wewnętrzną, ale również wolę dającą się określić na podstawie obiektywnych, możliwych do stwierdzenia okoliczności. Istotne znaczenie ma zatem to, czy okoliczności faktyczne potwierdzają wolę osoby, czy też pozostają z nią w sprzeczności. Do okoliczności takich w niniejszej sprawie należeć będzie obiektywna możliwość realizacji woli zainteresowanego przebywania na pobyt stały w spornym lokalu. Skoro zaś właściciel lokalu nie wyraża zgody na stały pobyt wynajmującego pod przedmiotowym adresem, to trudno zakładać, że będzie mógł on zrealizować deklarowany zamiar zamieszkiwania na pobyt stały w tym lokalu.
Wobec powyższego należy uznać, że brak jest podstaw do zameldowania [wnioskującego] na pobyt stały w lokalu przy ul. […] w […].


Dlatego też orzeczono jak na wstępie.
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Wojewody […], za pośrednictwem Prezydenta […], w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W odwołaniu strona może żądać od organu odwoławczego przeprowadzenia dodatkowego postępowania w celu uzupełnienia dowodów i materiałów.
W tym czasie strony mają prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa przez ostatnią ze stron decyzja staje się ostateczna i podlega wykonaniu.
up. Prezydenta
[imię, nazwisko]
Kierownik Działu
Otrzymują:
1. [wnioskujący]
2. [pełnomocnik właściciela mieszkania]
3. a/a
Podkreślony fragment wydaje się być skopiowany z uzasadnienia (nieprawomocnego? - nie znalazłem wyroku NSA uchylającego ten wyrok)wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 2017-11-22 - II SA/Rz 1596/14, oraz parafrazą uzasadnienia wyroku WSA w Lublinie z dnia
2017-04-11 - III SA/Lu 18/17
uchylonego i przekazanego do ponownego rozpatrzenia wyrokiem wyrokiem NSA z dnia 2018-03-01 - II OSK 1837/17.
Moim zdaniem w uzasadnieniu decyzji kompletnie wyrwano to zdanie z kontekstu 1. wyroku - z tego, co zrozumiałem tam toczyła się sprawa o eksmisję bezprawnie przebywającej w mieszkaniu osoby, która próbowała się zameldować w jej trakcie. 2. wyrok został uchylony. Dodatkowo należy zauważyć, że właściciel wynajętego komuś innemu mieszkania oczywiście dysponuje prawem własności, natomiast godząc się na wynajem nieruchomości na cele mieszkalne świadomie wyzbywają się części swoich praw na rzecz najemcy i muszą zaakceptować, że wynajęta powierzchnia staje się dla nich tzw. miejscem cudzym. W szczególności nie jest to przez okres najmu ich miejsce zamieszkania, a zatem moim zdaniem art. 23 KC nie ma zastosowania w tej sytuacji w stosunku do właściciela wynajmowanego mieszkania - to raczej właśnie najemcy tego lokalu dotyczy ten przepis.

O pobycie czasowym można mówić tylko wtedy gdy ktoś posiada miejsce pobytu stałego i nie chce go zmieniać (a ja takiego nie posiadam w ogóle - nie jestem zameldowany w żadnym miejscu).

Całość sprawy ponownie sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: czy wynajmujący mieszkanie na czas określony może się w nim zameldować wbrew woli właściciela - organ neguje zamiar stałego pobytu ze względu na z góry wiadomy potencjalny moment zakończenia umowy w przypadku jej nie przedłużenia.

Taka logika prowadzi do wniosku, że osoby stale mieszkające w wynajmowanych mieszkaniach nie mogą się nigdzie zameldować na pobyt stały, co moim zdaniem nie jest zgodnie z UOEL...

Nadmienię, że w sytuacji, gdy najemca nie przebywa stale w innym miejscu, które można by uznać za miejsce stałego pobytu, to nie można uznać pobytu w tym mieszkaniu za czasowy...

Dodatkowo ciekawe jest to w kontekście Art 19. Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 ze zm.). Zostałem bowiem przed poprzednimi wyborami samorządowymi dopisany do rejestru wyborców pod dokładnie tym samym adresem, gdzie ten sam organ, który mnie dopisał, jednak nie chce mnie zameldować. Proszę popatrzeć na definicję z Art. 5. punkt 9) wspomnianej ustawy:
Przepis prawny:
9) stałym zamieszkaniu – należy przez to rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu;


Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2010 Nr 217 poz. 1427 ze zm.):
Przepis prawny:
Art. 25. 1. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod
oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania
.
2. Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu
stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej
miejscowości, lecz pod innym adresem.
[...]
4. Ilekroć w ustawie jest mowa o pobycie czasowym obywatela polskiego
należy przez to rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres
ponad 3 miesięcy.


Słowa "pobytu" i "przebywania" mają aż tak różne znaczenia? Czyli w kontekście Kodeksu Wyborczego Prezydent uznał, ale w kontekście Ustawy o Ewidencji Ludności już nie? Cytowałem w moim piśmie do urzędu słownikową definicję słowa stały i nie było tam ani wspomnienia o tym, że taki, którego koniec (w czasie) się da przewidzieć, to nie stały...
loonatic jest off-line  
01-03-2019, 07:15  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.445
Domyślnie RE: Argumenty - skarga na odmowę zameldowania na pobyt stały w wynajętym mieszkaniu

bardzo sensownie pan argumentuje - wystarczy to spisaćhttps://forumprawne.org/sady-adminis...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
01-03-2019, 12:18  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 241
Domyślnie RE: Argumenty - skarga na odmowę zameldowania na pobyt stały w wynajętym mieszkaniu

Dzięki za opinię voyteg. Oczywiście zdanie / rady innych też mile widziane. Jak się uda, to posiedzę nad tym przez weekend.

Póki co skarga jeszcze nie pójdzie do WSA, ale do organu II instancji: tj. wojewody (poradnik znam - podlinkowałem w 1. zdaniu ).
loonatic jest off-line  
05-06-2019, 21:48  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 241
Domyślnie RE: Argumenty - skarga na odmowę zameldowania na pobyt stały w wynajętym mieszkaniu

Uzyskując wgląd do akt postępowania organów dowiedziałem się interesującej rzeczy (nie, żeby specjalnie mnie to zaskoczyło): Urzędnicy aktywnie czytają forumprawne.org i jak najbardziej korzystają - w aktach znalazłem wydrukowane moje wątki z forum z pytaniami wraz z adnotacjami urzędników.
Także nick spalony (przynajmniej w organach biorących udział w postępowaniach) .

Organ w decyzji odpowiedział, że moja argumentacja jest niewłaściwa, niezgodna z logiką itp. i podtrzymał decyzję I instancji . Sprawa na etapie złożonej skargi do WSA za pośrednictwem organu administracyjnego II instancji.

Od 31.05.2019 można elektronicznie, z czego skorzystałem - protestujemy. Może nawet do akt sądowych uda się uzyskać elektroniczny dostęp, a pisma nie będą już przychodzić poleconym z ZPO .
Jedyne co mnie zastanawia, to to, czy wysłanie pisma ze swojej skrzynki ePUAP (do organu) jest równoznaczne z podaniem sądowi adresu swojej skrzynki ePUAP (przecież widnieje jako nadawca / podpisujący skargę, którą urząd powinien sądowi przekazać w formie elektronicznej).
loonatic jest off-line  
13-06-2019, 15:57  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.445
Domyślnie RE: Argumenty - skarga na odmowę zameldowania na pobyt stały w wynajętym mieszkaniu

Cytat:
Napisał/a loonatic Zobacz post
a pisma nie będą już przychodzić poleconym z ZPO .

Niestety z osobistego doswiadczenia zauwazylem, ze urzednikom sie nie chce znajdowac stanowiska w urzedzie z ePUAP i wyslaja czesto poleconym
voyteg jest off-line  
11-07-2019, 19:33  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 241
Domyślnie RE: Argumenty - skarga na odmowę zameldowania na pobyt stały w wynajętym mieszkaniu

Najłagodniejszy możliwy wyrok w kwestii bezczynności organu I instancji: II SAB/Wr 7/19.
Czekam na uprawomocnienie i potem: https://forumprawne.org/sady-adminis...-poradnik.html

Rozprawa ze skargi na decyzję wojewody jeszcze nie wyznaczona.
loonatic jest off-line  
12-07-2019, 09:36  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.445
Domyślnie RE: Argumenty - skarga na odmowę zameldowania na pobyt stały w wynajętym mieszkaniu

Cytat:
Napisał/a loonatic Zobacz post
Najłagodniejszy możliwy wyrok w kwestii bezczynności organu I instancji: II SAB/Wr 7/19.

Gratulacje
voyteg jest off-line  
29-07-2019, 20:07  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 241
Domyślnie RE: Argumenty - skarga na odmowę zameldowania na pobyt stały w wynajętym mieszkaniu

Sąd skargę dostał, sygnatura nadana, WIS poinformował mnie, że nie wie, czy skarga wpłynęła elektronicznie, czy papierowo, a ostatnio do Wojewody skierowano z sądu jakieś pismo.

Zastanawiam się, czy mógłbym wnioskować o elektroniczny dostęp do akt, aby się dowiedzieć na jakim etapie to jest - czy będzie to uzależnione od tego w jakiej formie urząd przekazał moją skargę złożoną w formie elektronicznej? Są jakieś wzory?

Zastanawia mnie też to w jaki sposób sąd będzie kierował do mnie korespondencję w tej sprawie, bo za jakiś czas obecny adres zamieszkania może się zdezaktualizować - lepiej by było, gdyby czynił to elektronicznie - można to na sądzie wymóc w świetle obecnej ustawy?
loonatic jest off-line  
30-07-2019, 09:22  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.445
Domyślnie RE: Argumenty - skarga na odmowę zameldowania na pobyt stały w wynajętym mieszkaniu

Można albo poinformować sąd lub organ o zmianie miejsca zamieszlania, ewentualnie napisac poprzez ePUAP, aby korespondencja w sprawie sygn ... akt... doreczana byłą takim kanałem komunikacji
voyteg jest off-line  
18-09-2019, 16:55  
loonatic
Użytkownik
 
Posty: 241
Domyślnie RE: Argumenty - skarga na odmowę zameldowania na pobyt stały w wynajętym mieszkaniu

II SAB/Wr 7/19 uprawomocnił się. Urząd zapytał o numer konta (poleconym, a jakże ) i przelał pieniądze jeszcze przed uprawomocnieniem.

Rozprawa co do meritum sprawy będzie w połowie października - zobaczymy jakie orzeczenie będzie tym razem. Raczej odpuszczę sobie osobistą wizytę - bez prawnika to ma nikły sens - po poprzedniej rozprawie mam wrażenie, że decyzja i tak jest znana i ustalona już wcześniej, więc to strata czasu.

Tylko kolejnego dnia po rozprawie zatelefonuję do WIS, aby się dowiedzieć czy skargę oddalono, bo wtedy mam 14 dni od rozprawy na opłacenie i złożenie wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia?
loonatic jest off-line  
20-09-2019, 22:23  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.445
Domyślnie RE: Argumenty - skarga na odmowę zameldowania na pobyt stały w wynajętym mieszkaniu

Cytat:
Napisał/a loonatic Zobacz post
mam 14 dni od rozprawy na opłacenie i złożenie wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia?

7 dni
https://forumprawne.org/sady-adminis...sadnienia.html
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Czy warto skarżyć odmowę zameldowania na pobyt stały do WSA? (odpowiedzi: 12) Proszę o ocenę, czy warto ryzykować 100 PLN opłaty za składanie skargi do WSA w poniższej sprawie - jakie waszym zdaniem mogą być szanse na jej...
§ Odmowa zameldowania na pobyt stały (odpowiedzi: 6) Wczoraj zaopatrzony w niezbędne dokumenty do dokonania tego obowjązku udałem się do urzędu miasta . Już na początku poczułem się jak intruz,który...
§ postępowanie w sprawie zameldowania na pobyt stały (odpowiedzi: 0) Sprawa jest następująca. Posiadam dom po mamie 10 km od swojego miejsca zamieszkania. Mieszka w nim mój brat, który w akcie notarialnym ma zapisane...
§ Dokumenty niezbędne do zameldowania na pobyt stały (odpowiedzi: 1) Urząd jednej z dzielnic warszawskich zażądał jako jeden wymagany dokument do zameldowania na pobyt stały - książeczki wojskowej. Dowiedziałem się,...
§ Pobyt w mieszkaniu bez zameldowania (odpowiedzi: 6) Dzień dobry Piszę do Państwa ponieważ stanęłam przed dość trudną dla mnie sytuacją prawną i nie mam pojęcia jak z niej wybrnąć. Latem zeszłego roku...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.