Odstąpienie od umowy Orange - wprowadzenie w błąd przez konsultanta - Forum Prawne

 

Odstąpienie od umowy Orange - wprowadzenie w błąd przez konsultanta

Witam 15.07 zadzwoniła do mnie pani z propozycją dla stałych klientów sieci T-mobile. Poinformowała mnie, że jest przedstawicielem polskiej telefonii cyfrowej Centertel i zaproponowała ofertę podobną do dotychczasowej. Myśląc, że chodzi o przedłużenie umowy na ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawa konsumenta


Odpowiedz
 
25-07-2011, 10:54  
Julass
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie Odstąpienie od umowy Orange - wprowadzenie w błąd przez konsultanta

Witam

15.07 zadzwoniła do mnie pani z propozycją dla stałych klientów sieci T-mobile. Poinformowała mnie, że jest przedstawicielem polskiej telefonii cyfrowej Centertel i zaproponowała ofertę podobną do dotychczasowej. Myśląc, że chodzi o przedłużenie umowy na dotychczasowych warunkach zgodziłem się przyjąć ofertę. Dla potwierdzenia danych miła pani podała mi mój adres, NIP oraz regon. Po trzech dniach wracając z pracy natknąłem się na kuriera. W pośpiechu przejrzałem umowę i podpisałem we wskazanych miejscach. Dopiero, gdy wróciłem do domu zorientowałem się, że przysłany telefon nie jest z sieci T-mobile a Orange! Wróciłem więc do umowy i dopiero na piątej stronie zauważyłem nazwę sieci Orange. Podczas całej rozmowy telefonicznej ani razu nie padło to słowo. Nadmieniam, że telefon podpisałam jako firma, a nie osoba fizyczna.

Co mogę w związku z tym zrobić? Jak odstąpić od umowy? W załączniku przesyłam treść umowy dot. reklamacji. Liczę na waszą pomoc!

http://img641.imageshack.us/img641/3...1072500000.jpg
http://img830.imageshack.us/img830/5...1072500001.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/3...1072500002.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/8...1072500003.jpg
http://img192.imageshack.us/img192/9...1072500004.jpg
http://img36.imageshack.us/img36/386...1072500005.jpg
Julass jest off-line  
25-07-2011, 18:41  
nomnes
Przyjaciel forum
 
nomnes na Forum Prawnym
 
Posty: 21.165
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy Orange - wprowadzenie w błąd przez konsultanta

Zawsze możesz spróbować złożyć reklamację chociaż szanse są marne.

Cóż, nie jestem specjalistą w tej dziedzinie (możliwe że jest jakieś rozwiązanie, którego nie znam), ale kolejny raz pojawia się sugestia: czytać to co się podpisuje. Jeśli konsultant coś proponuje to poprosić o wzór umowy jaki podpisywać się będzie. Jeśli nie podadzą, odesłać kuriera, przeczytać umowę i odesłać samodzielnie...
nomnes jest off-line  
25-07-2011, 19:37  
Colder
Stały bywalec
 
Colder na Forum Prawnym
 
Posty: 10.770
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy Orange - wprowadzenie w błąd przez konsultanta

A w umowie nie ma o 10 dniowym terminie na odstąpienie od umowy? Zapewne jest, więc proszę z niego skorzystać.
Colder jest off-line  
25-07-2011, 19:42  
Julass
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy Orange - wprowadzenie w błąd przez konsultanta

Jest, ale tylko dla osób prywatnych, a nie dla firm
Julass jest off-line  
25-07-2011, 19:46  
Colder
Stały bywalec
 
Colder na Forum Prawnym
 
Posty: 10.770
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy Orange - wprowadzenie w błąd przez konsultanta

Tą różnice bierze Pan z umowy czy "z ogólnej wiedzy" o temacie? Odstąpienie przysługuje również przedsiębiorcy.
Colder jest off-line  
25-07-2011, 20:11  
Julass
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy Orange - wprowadzenie w błąd przez konsultanta

Wydaje mi się, że umowa nie zawiera pkt dot. rezygnacji z świadczonych usług. Natomiast w odpowiedzi na pisemną reklamację otrzymałem następujący tekst:

"W odniesieniu natomiast do zgłoszonego żądania anulowania umowy stwierdzić należy, że w myśl Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzaną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), art. 7: "Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni." Zgodnie natomiast z art. 22 Kodeksu Cywilnego: "konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.". W związku z powyższym, stwierdzić należy, że prawo odstąpienia od umowy zawartej "na odległość" (opcja dostawy przez firmę kurierską) przysługuje wyłącznie konsumentom a nie przedsiębiorcom, którzy umowy te zawierają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą."
Julass jest off-line  
25-07-2011, 20:40  
Colder
Stały bywalec
 
Colder na Forum Prawnym
 
Posty: 10.770
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy Orange - wprowadzenie w błąd przez konsultanta

Proszę dokładnie sprawdzić czy nie zawiera. Bo jeśli rzeczywiście tak jest to tego bym tak nie zostawił. Zgłosił np. do UOKiKu. Jeśli rzeczywiście tak jest, że umowa nie zawiera takiego punktu dotyczącego, a "ktoś" odpowiada na pisemną reklamację takie brednie to przyznam, że trzeba byłoby coś z tym zrobić.

Zastosowanie mają przepisy prawa telekomunikacyjnego jako lex specialis i dla osób tam pracujących powinna być to wiedza podstawowa.

Cytat:
Art. 56. 1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

2. Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawiera się w formie pisemnej. Wymóg formy pisemnej nie dotyczy umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawieranej przez dokonanie czynności faktycznych obejmujących w szczególności umowy o świadczenie usług przedpłaconych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej, usług telefonicznych świadczonych za pomocą aparatu publicznego lub przez wybranie numeru dostępu do sieci dostawcy usług.
3. Umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wymagająca formy pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 5, powinna określać w szczególności:
1) strony umowy, w tym nazwę (firmę), adres i siedzibę dostawcy usług;
2) rodzaj świadczonych usług;
3) termin oczekiwania na przyłączenie do sieci lub termin rozpoczęcia świadczenia usług;
4) okres, na jaki została zawarta umowa;
5) pakiet taryfowy, jeżeli na świadczone usługi obowiązują różne pakiety taryfowe;
6) sposób składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi;
7) okres rozliczeniowy;
tryb i warunki dokonywania zmian umowy oraz warunki jej przedłużenia;
9) zakres świadczonych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, ze wskazaniem elementów składających się na opłatę abonamentową;
10) dane dotyczące jakości usług;
11) zakres obsługi serwisowej;
12) sposób i termin rozwiązania umowy;
13) zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty;
14) zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji;
15) informację o polubownych sposobach rozwiązywania sporów;
16) sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz kosztach usług serwisowych.
4. Umowa o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej poza elementami, o których mowa w ust. 3, powinna określać numer przydzielony abonentowi, a w przypadku przyłączenia do publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej także adres zakończenia sieci.
5. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 9-16, na podstawie wyraźnego postanowienia umowy, mogą być zawarte w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.
6. Dostawca usług może umożliwić abonentowi zmianę warunków umowy zawartej na piśmie, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 4-7 i 9 za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie. W takim przypadku dostawca usług obowiązany jest utrwalić oświadczenie abonenta złożone w powyższy sposób i przechowywać je przez okres 12 miesięcy. Jednocześnie dostawca usług obowiązany jest do potwierdzenia abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, w formie pisemnej, w terminie ustalonym z abonentem, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia zlecenia zmiany. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6a. Na żądanie abonenta, o którym mowa w ust. 6, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy dokonanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.
7. Abonentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków umowy, o którym mowa w ust. 6, jeżeli dostawca usług, za zgodą abonenta, rozpoczął świadczenie usług zgodnie ze zmienionymi warunkami umowy.
8. W razie braku potwierdzenia abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 6, termin, w którym abonent może odstąpić od dokonanej zmiany warunków umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia złożenia oświadczenia o zmianie warunków umowy. Jeżeli jednak abonent po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do 10 dni od dnia otrzymania tego potwierdzenia.
9. Do zmiany warunków umowy w trybie, o którym mowa w ust. 6, nie stosuje się art. 60a.
Definicja abonenta obejmuje zarówno osoby prawne jak i fizyczne - art.2 ust. 1.
Colder jest off-line  
25-07-2011, 21:27  
Julass
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy Orange - wprowadzenie w błąd przez konsultanta

Jeszcze raz dokładnie przejrzałem umowę i znalazłem poniższy tekst:

"Umowa może zostać wypowiedziana przez Strony w każdym czasie na zasadach określonych w § 20 ust. 4, ust. 6, 8a albo 9 Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu."

Z tym, że w mojej kopii umowy nie ma takiego paragrafu. Być może był on egzemplarzu, który przywiózł i zabrał kurier. Co w związku z tym powinienem zrobić?
Julass jest off-line  
25-07-2011, 21:49  
Colder
Stały bywalec
 
Colder na Forum Prawnym
 
Posty: 10.770
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy Orange - wprowadzenie w błąd przez konsultanta

Odstąpienie od umowy to nie wypowiedzenie.

Podałem podstawę prawną, w związku z nią działać.
Colder jest off-line  
26-07-2011, 11:10  
Julass
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy Orange - wprowadzenie w błąd przez konsultanta

"Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. "

Wydaje mi się, że nie jest to taki proste. Chcę zrezygnować z umowy, a nie odstąpić od jej zmiany. Czy się mylę?
Julass jest off-line  
26-07-2011, 11:28  
natalie-s1959
Zbanowany
 
Posty: 10.768
Domyślnie RE: Odstąpienie od umowy Orange - wprowadzenie w błąd przez konsultanta

Przede wszystkim należy złożyć skargę do UKE, może być lokalny departament. Trzeba opisać całą sprawę. UKE specjalnie zajmował się kwestia podszywania się pod inne firmy (słyną z tego Orange, Play, Dialog).
natalie-s1959 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Odstąpienie od umowy orange. (odpowiedzi: 3) Witajcie! Chciałbym prosić was o pomoc! 21.08 podpisałem z orange nową umowę na internet stacjonarny, do tej pory korzystałem z oferty 10mb/s....
§ Orange odstąpienie od umowy (odpowiedzi: 1) Witam, wczoraj babcia podpisała umowę w salonie Orange na tablet chcąc zrobić córce prezent. Po przedyskutowaniu sprawy dzisiaj udaliśmy się do...
§ Odstąpienie od umowy z Orange (odpowiedzi: 1) W wakacje kończyła mi się umowa z Netią na internet+telefon. Przyjechał do mnie sprzedawca z Orange oferując internet 10mb + telefon. Powiedziałem...
§ odstąpienie od umowy z Orange (odpowiedzi: 6) Witam, potrzebuje pilnie pomocy. Posiadam umowę z Orange na tel, internet oraz tv. W lipcu zadzwoniła do mnie konsultantka z propozycją przejścia na...
§ Odstąpienie od umowy z orange. (odpowiedzi: 8) Mam takie pytanie, zamówiłem telefon i przedłużenie umowy w sklepie internetowym Orange. Czy zawsze mam 10 dni na odstąpienie ANEKSU umowy od momentu...
§ Wprowadzenie w błąd przez konsultanta orange (odpowiedzi: 1) W grudniu kończy mi się umowa na 3 nr w orange, alu już teraz mogę te umowy przedłożyć i skorzystałem z tej opcji.Umowy przedłużałem przez...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:53.