Zwrot zakupionego towaru - Forum Prawne

 

Zwrot zakupionego towaru

Witam. Kupiłem nowy monitor LCD. Okazało się, że ma jeden wypalony pixel. Poszedłem z reklamacją, ale okaząło się, że reklamacja nie obowiązuje tylko jednego wypalonego pixela. Potrzebne jest przynajmniej 7. Więc moje pytanie jest następujące. ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne > Prawa konsumenta


Odpowiedz
 
19-09-2008, 20:19  
Imrahil
Użytkownik
 
Posty: 78
Domyślnie Zwrot zakupionego towaru

Witam. Kupiłem nowy monitor LCD. Okazało się, że ma jeden wypalony pixel. Poszedłem z reklamacją, ale okaząło się, że reklamacja nie obowiązuje tylko jednego wypalonego pixela. Potrzebne jest przynajmniej 7. Więc moje pytanie jest następujące. Czy mogę po prostu zwrócić zakupiony towar bez podawania żadnej przyczyny?
Imrahil jest off-line  
19-09-2008, 20:41  
brodski
Użytkownik
 
Posty: 378
Domyślnie Re: Zwrot zakupionwgo towaru

Przede wszystkim:
1) kiedy nastąpił zakup?
2) czy w sklepie stacjonarnym czy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa?
3) czy zakup jest konsumencki (nie na firmę)?
brodski jest off-line  
19-09-2008, 20:56  
Imrahil
Użytkownik
 
Posty: 78
Domyślnie Re: Zwrot zakupionwgo towaru

1. Wczoraj
2. Zamówienie zostało złożone przez internet, a odbiór towaru miał miejsce w sklepie.
3. Zakup nie był na firmę.
Imrahil jest off-line  
19-09-2008, 22:46  
brodski
Użytkownik
 
Posty: 378
Domyślnie Re: Zwrot zakupionwgo towaru

Ad 2. Gdyby sytuacja wyglądała tak: zamówienie złożone via internet i odbiór wysyłkowy - nie byłoby żadnych wąpliwości, że mamy do czynienia ze sprzedażą na odległość, a co za tym idzie, możliwością zwrotu towaru w przeciągu 10 dni. Wiem, że sklepy traktują odbiór towaru bezpośrednio u nich jako sprzedaż na miejscu i wyłączają możliwość zwrotu.
Szczerze powiedziawszy nie wiem czy mają do tego prawo.

Proponuję przejść się lub zadzwonić do właściwego miejscowo Rzecznika Konsumentów i ustalić tę kwestię. Jeśli on uzna to za sprzedaż na odległość, to może Pan odstąpić od tej umowy (10 dni od zakupu).
Jeśli uzna, że nie ma Pan tego uprawnienia, to zapewne poradzi Panu złożenie ponownej reklamacji, ale na podstawie Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Pan jak się domysłam, złożyl reklamacje na podstawie gwarancji - a w niej pewnie jest mowa o nieszczęsnych 7 pixelach. Nie trzeba znać się na monitorach, aby stwierdzić, że ten 1 pixel to też wada....Ale gwarant ma prawo w gwarancji napisać wszystko (nawet to, że reklamacje przyjmuje dopiero od 10.000 zepsutych pixeli).
Proszę pamiętać o zachowaniu formy pisemnej reklamacji, z datami i podpisami pracowników itp.
brodski jest off-line  
21-09-2008, 22:41  
aniela.c
Użytkownik
 
Posty: 84
Domyślnie Re: Zwrot zakupionwgo towaru

Trzeba sobie dokładnie przeanalizować czy opcja zamówienia przez internet była umową wiążącą , gdyż zawarcie umowy po za lokalem przedsiębiorstwa daje nam prawo do odstąpienia od niej w ciągu 10 dni i nie ma tu znaczenia , że towar odebraliśmy i zapłaciliśmy w tej firmie ,ważne jest gdzie została zawarta umowa.
Proszę pamiętać ,że to trzeba udowodnić (np. przed sądem)
Jeżeli stwierdzi Pan ,że umowa była zawarta przez internet proszę zawieźć towar do firmy ,i napisać pismo :
na podstawie ustawy (proszę poszukać ustawy "zawieranie umów na odległość") art . taki i taki odstępuję od umowy.
Gdyby odmówili niech potwierdzą to na papierze.
Trzeba zmieścić się w 10 dniach, od odebrania towaru.
aniela.c jest off-line  
22-09-2008, 18:10  
brodski
Użytkownik
 
Posty: 378
Domyślnie Re: Zwrot zakupionwgo towaru

Aniela.c, doceniam Twoje zaangażowanie w temat, ale rady, których czasami udzielasz narażają czytających na nieprzyjemności (jakim sposobem, osoba nie mająca z prawem nic wspólnego ma ocenić charakter prawny podjętej czynności???). Zainteresowanemu polecam postąpić zgodnie z moimi wskazówkami.
brodski jest off-line  
29-09-2008, 22:14  
aniela.c
Użytkownik
 
Posty: 84
Domyślnie Re: Zwrot zakupionwgo towaru

Zawarcie umowy jest czynnością prawną , więc każda dorosła osoba musi mieć tego świadomość.
Z pewnością większość uźytkowników korzystała , z opcji "akceptuję umowę", oraz POWINNA wiedzieć jakie mamy prawa i obowiązki z tego tytułu .
Rady udzielam z autopsji i zapewniam ,że zawsze były skuteczne .
Natomiast wysyłanie osoby do rzecznika lub PIH jest tu ostatecznością ,a i tak nie ma gwarancj że będzie skuteczne .
Sam raz korzystałem z porady rzecznika konsumentów w blisko milionowym mieście i niestety stwierdziłem ,
że każda sprawa wymaga więcej czasu ,niż może mi poświęcić rzecznik (bez komentarza).
Dlatego od tego czasu sam bronię swoich interesów z dobrym efektem (z sądem włącznie).

Czy wypalony piksel jest wadą w rozumieniu ustawy konsumenckiej?
Z pewnością nie gdyż większość monitorów spełnia normy ISO , które dopuszczają wypalone piksele
tylko nieliczni produceńci np: philips informuje które produkty zostaną uznana za wadliwe w przypadku wypalonego
choćby jednego piksela i w takiej sytuacji możemy domagać się wymiany na podstawie ustawy konsumenckiej.

Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa
Generalną zasadą jest, że umowy zawierane są w lokalu przedsiębiorstwa. Przez lokal
przedsiębiorstwa rozumie się miejsce przeznaczone do obsługiwania publiczności
i oznaczone zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej. Coraz częściej jednak
przedsiębiorcy wychodzą w kierunku konsumenta, proponując mu zawieranie umowy poza
swoim lokalem. Zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa może rodzić
niebezpieczeństwo naruszania interesów konsumentów i naruszać bezpieczeństwo obrotu.
Dlatego też, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
( Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) przedsiębiorca, który proponuje konsumentowi zawieranie
umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, ma obowiązek okazania przed zawarciem umowy
dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokumentu
tożsamości. Jeżeli umowa zawierana jest przez osoby trzecie, reprezentujące przedsiębiorcę,
dodatkowo powinny okazać dokument potwierdzający swoje umocowanie.
Poza wskazanym powyżej obowiązkiem ustawa wprowadza następujące instrumenty
ochronne dla konsumentów:
1. prawo odstąpienia przez konsumenta od umowy bez podania przyczyn (poprzez
złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 10 dni od daty zawarcia
umowy, a jeżeli konsument nie został poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia
– w terminie 10 dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia, nie później jednak
niż po 3 miesiącach od jej wykonania),
2. zakaz wprowadzania do umowy zastrzeżeń, że konsumentowi wolno odstąpić od
umowy za zapłatą oznaczonej sumy, tzw. odstępnego,
3. uznanie, że w razie odstąpienia od umowy przez konsumenta, umowa uważana jest za
niezawartą, a konsument zwolniony od wszelkich zobowiązań (to co strony
świadczyły ulega zwrotowi w stanie nie zmieniony, chyba że zmiana była konieczna,
ale tylko w granicach zwykłego zarządu, ponadto, jeżeli konsument dokonał
jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania
przedpłaty),
4. obowiązek przedsiębiorcy poinformowania konsumenta na piśmie o prawie
odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od zawarcia umowy,
5. obowiązek przedsiębiorcy wręczenia konsumentowi wzoru oświadczenia
o odstąpieniu od umowy z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz
adresu zamieszkania (siedziby),
6. obowiązek przedsiębiorcy wręczenia konsumentowi pisemnego potwierdzenia
zawarcia umowy zawierającego datę, rodzaj i przedmiot świadczenia oraz cenę.
Przepisów o umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa
nie stosuje się do umów:
1. o charakterze ciągłym lub okresowym, zawieranych na podstawie oferty sprzedaży lub
przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam,, cenników i innych informacji skierowanych
do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli konsument mógł uprzedni zapoznać się
z treścią otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność drugiej strony umowy,
a zarazem w tej ofercie lub informacji, jak i w umowie, zastrzeżono prawo
konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia,
2. sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do
miejsca zamieszkania konsumenta,
3. powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego
o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 euro,
4. o prace budowlane,
5. dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych,
6. ubezpieczenia w tym o członkowstwo w otwartych funduszach emerytalnych oraz
reasekuracji,
7. dotyczących papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach
powierniczych i inwestycyjnych (usługi inwestycyjne).
Umowy zawierane na odległość
Z uwagi na rozwój techniki, polegający przede wszystkim na bardzo szybkim
przenoszeniu informacji, ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odnosząca się do
zawierania umów na odległość reguluje te stosunki, ale przede wszystkim służy ochronie
konsumentów.
Regulacja tej ustawy nie ma wymiaru generalnego, odnoszącego się do obrotu
powszechnego oraz dwustronnie handlowego (obrót profesjonalny), ale dotyczy tylko
obrotu konsumenckiego tj. takiego w którym bierze udział konsument oraz
przedsiębiorca, który zorganizował działalność gospodarczą, polegającą na zawieraniu
umów na odległość.
Przez umowy zawierane na odległość rozumiemy te umowy, których dokonuje
się bez jednoczesnej obecności stron z wykorzystaniem środków porozumiewania się na
odległość, a w szczególności: drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia
nieadresowanego lub zaadresowanego , listu seryjnego w postaci drukowanej lub
elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy
w postaci elektronicznej, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu,
radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu,
poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej.
Jeżeli przedsiębiorca posługuje się: telefonem, wizjofonem, telefaksem, pocztą
elektroniczną lub innymi środkami komunikacji elektronicznej w celu złożenia propozycji
zawarcia umowy, to może to nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta.
Natomiast propozycja zawarcia umowy w postaci oferty, zaproszenia do składania
ofert lub zamówień albo do podjęcia rokowań powinna jednoznacznie i w sposób
zrozumiały informować o zamiarze zawarcia umowy przez tego, kto ją składa.
Umowy o świadczenia ciągłe lub okresowe mogą być zawarte na czas oznaczony
lub nieoznaczony. Jeżeli umowa jest zawarta na czas dłuższy niż rok, poczytuje się ją po
upływie tego terminu za zawartą na czas nieoznaczony. Jeżeli czas trwania umowy nie jest
oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyny, z
zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony zastrzegły krótszy termin
wypowiedzenia. Z zawieraniem umów na odległość wiążą się prawa i obowiązki stron
umowy, mające przede wszystkim na celu ochronę konsumenta.
Do najważniejszych instrumentów chroniących konsumentów przy zawieraniu
umów na odległość należy zaliczyć:
1. prawo konsumenta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn poprzez
złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od wydania
rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Termin
ten ulega wydłużeniu do 3 miesięcy, jeżeli konsument nie uzyskał potwierdzenia
od przedsiębiorcy najistotniejszych kwestii związanych z zawartą umową m.in.
imię, nazwisko, siedzibę producenta, organ rejestrujący przedsiębiorcę, cena,
wynagrodzenie, zasady zapłaty ceny lub wynagrodzenia, prawo odstąpienia od
umowy,
2. obowiązek określenia w umowie miejsca i sposobu składania reklamacji,
3. obowiązek wykonania umowy przez przedsiębiorcę w terminie 30 dni od złożenia
oświadczenia woli o zawarciu umowy,
4. obowiązek zawiadomienia konsumenta o niemożności spełnienia świadczenia,
połączony ze zwrotem otrzymanej sumy pieniężnej,
5. obowiązek poświadczenia na piśmie przez przedsiębiorcę zwrotu świadczenia,
6. prawo żądania przez konsumenta unieważniania na koszt przedsiębiorcy zapłaty
dokonanej kartą płatniczą, w razie niewłaściwego wykorzystania tej karty
w wykonaniu umowy zawartej na odległość ( nie wyklucza to obowiązku
naprawienia szkody przez przedsiębiorcę),
7. brak możliwości nałożenia na konsumenta obowiązku zapłaty ceny lub
wynagrodzenia przed otrzymaniem świadczenia,
8. jeżeli odstąpienie dotyczy umowy, która miała być spełniona z wykorzystaniem
kredytu lub pożyczki udzielonej przez przedsiębiorcę albo na podstawie
porozumienia miedzy kredytodawcą a przedsiębiorcą, odstąpienie jest skuteczne
również wobec umowy kredytu i pożyczki,
9. spełnienie świadczenia nie zamówionego przez konsumenta następuje na ryzyko
przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań.
Przepisów ww. ustawy nie stosuje się jednak do umów:
1. z wykorzystaniem automatów sprzedających,
2. z wykorzystaniem innych automatów umieszczonych w miejscach prowadzenia
handlu,
3. dotyczących inwestycji kapitałowych,
4. ubezpieczenia, w tym członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych oraz
reasekuracji,
5. związanych z wykonywaniem czynności bankowych oraz takich czynności
dokonywanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe,
6. renty,
7. dotyczących terminowych operacji finansowych i opcji,
8. zawartych z operatorami telekomunikacji z wykorzystaniem publicznych
automatów telefonicznych,
9. dotyczących nieruchomości, z wyjątkiem najmu,
10. sprzedaży z licytacji.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.)

Przeczytać , zrozumieć , zwrócić towar i wziąść kasę .
Powołujemy się zawsze na ustawę oraz potwierdzać zawsze pismem.
aniela.c jest off-line  
22-10-2008, 00:44  
maaartusiek78
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie zwrot towaru

A ja mam inne pytanie, jaki przepis,rozporzadzenie itp. broni osobe prawna,ktora dokonala zakupu na odleglosc? Nie jest osoba fizyczna,czyli konsumentem,wiec ustawa z dnia 2 marca 2000r. jej nie dotyczy... Kupilam w jednej z firm internetowych frezarke do paznokci,poniewaz potrzebuje fakture imienna do rozliczenia z Urzedem Pracy otrzymanej dotacji,podalam moje dane imienne oraz NIP. Frezarka okazala sie sprzetem nieoryginalnym,zwykla podrobka wiec odeslalam sprzet spowrotem. Firma na swojej stronie internetowej w regulaminie pisze dwie sprzeczne informacje,ze sprzedaja tylko podmiotom prawnym oraz ze zwrot towaru przyjmuja na podstawie wlasnie ustawy z 2 marca 2000r. o ochronie niektorych praw konsumentow. Wypelnilam oswiadczenie o odstapieniu od umowy zawieranej na odleglosc i odeslalam. Otrzymalam informacje,ze nie jestem konsumentem i ta ustawa mnie nie dotyczy. Dodam,ze nie prowadze jeszcze dzialalnosci,ale frezarka zostala zakupiona w celu wykonywania uslug. A ta cala nieszczesna firma oprocz sprzedazy internetowej na ich wlasnej stronie,sprzedaje swoj asortyment na Allegro-zakupiona przeze mnie frezarke rowniez. A tam jak wiadomo nic nie pisza,ze sprzedaz jest tylko dla osob prawnych... Nie mam pojecia jak teraz wybrnac z tej sytuacji.Termin 14 dni na zwrot gotowki wlasnie mija...a rzecznik praw konsumenta sam kazal mi pismo skrobac,co i owszem zrobilam,jak na razie bez odzewu.....
maaartusiek78 jest off-line  
24-10-2008, 13:10  
theart
Zbanowany
 
Posty: 311
Domyślnie

Dodam tylko, że w podanym wyżej przypadku termin zwrotu to nie 10 dni. Zastosowanie ma tutaj art.4 Ustawy. Termin wydłuża się do 3 miesięcy (10 dni od daty otrzymania oświadczenia).
theart jest off-line  
25-10-2008, 12:36  
margo67x
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie

Witam

Proszę o porade w sprawie reklamacji zwrotu zakupionego łóżka w
sklepie.
Po przywiezieniu do domu okazalo się, że łóżko jest w częściach do
samodzielnego złożenia. Z trudem udało się go złożyc, okazało
się
niefukcjonalne, nie spełnia naszych oczekiwań. Jest to wersalka na
stelarzu
są 2 materace polączone ze sobą i przywiązane sznureczkami z kilku
stron,
na to zakładany pokrowiec. W czasie rozdladania i skladania materace
przesuwaja się i po miedzy materacami robi się szpara, w ktora bedzie
się
wpadać w czasie snu(materace są połączone paskiem materiału przez,
ktory
przesuwaja sie też przy składaniu łóżka). Sznureczki wczesniej czy później pourywaja się.
Czy mogę starać się o reklamacje lub wymiane na lepsze, bardziej
stabilne
lóżko? Bo to napewno dlugo nam nie posłuzy. Sprzedawca zapewniał nas żę to bardzo dobre łóżko ale sie ztym nie zgadzam , znam kogoś kto kupił tez wcześniej takie łóżko i podziela moje zdanie Proszę o odpowiedz.
Pozdrawiam
margo67x jest off-line  
25-10-2008, 22:45  
olgakordus
Użytkownik
 
Posty: 36
Domyślnie

co do pixela to nie ma szans.według normy ISO kazdy wyswietlacz lcd moze miec kilka pixeli tak jak pisze tu Monitory LCD ::: O serwisie ::: LCDinfo.pl nie pomoze tu gwarant(chyba ze zapewnia tak jak LG ze wymieni)ani ustawa,poniewaz sprzedawca nie zapewnial ze ich niema ani ze sa,wiec opinia techniczna bedzie podparta wlasnie ta ustawa o normy ISO
olgakordus jest off-line  
25-10-2008, 22:50  
olgakordus
Użytkownik
 
Posty: 36
Domyślnie

......................................
olgakordus jest off-line  
25-10-2008, 23:36  
renatas
Użytkownik
 
Posty: 66
Domyślnie

A co w sytuacji, gdy zamawiałam drzwi w strukturze i wybarwieniu prezentowanym w salonie na próbniku oraz drzwiach wystawowych. Takie same drzwi zamawiała moja kuzynka. ja otrzymałam drzwi o zupełnie innej fakturze i wybarwieniu. Sprzedawca zapisał w umowie paragraf, że różnice w wybarwieniu i kolorystyce nie są podstawą reklamacji, bo stosuje naturalne okleiny. Czy sprawa jest z góry przegrana, czy mam o co walczyć? prosze o pomoc.
renatas jest off-line  
09-11-2008, 11:51  
wiagra5
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie telefo

kupilem w szwecji telefon z abonamentem 2 dni temu chce go zwrucic i wymienic na inny bo jak rozmawiam przez tele to czasem glosnik przycina i ogolnie nie jestem zniego zadowolony nie chce zrywac umowy lecz che tylko inny telefo prosze o szybka pomoc zgory dzieki prosze o kontakt hzkju@interia.pl
wiagra5 jest off-line  
30-11-2008, 22:16  
pawe3b
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie zwrot towaru

Mam pytanie Zamówiłem laptopa w poniedziałek a odebrał za mnie go ktoś inny i na niego jest faktura Chce odesłać tego laptopa ponieważ jest niezgodny z opisem przedstawionym na stronie sklepu . Kto w takim razie ma odesłać tego laptopa ja czy osoba odbierająca komputer?
pawe3b jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zwrot zakupionego towaru . (odpowiedzi: 1) Witam Na jednym z forów sprzedałem używany przedmiot , zostały przelane pieniądze . Po tygodniu czasu od przelania pieniędzy kupujący zrezygnował z...
§ Zwrot zakupionego towaru (odpowiedzi: 48) Ja mam problem z aukcja na allegro. Dostałem gitarę za którą zapłaciłem 1975zł razem z przesyłką i okazało się że gitara jest podrabiana. Nie jest to...
§ Zwrot zakupionego towaru . (odpowiedzi: 1) Witam Dnia 27.04.2012 r , kupiłam w sklepie sukienkę , po kilku dniach gdy dokładnie ja obejrzałam okazało się że jest ona nierówno wykończona i z...
§ Zwrot zakupionego towaru. Co i jak? (odpowiedzi: 4) Witam serdecznie, Interesuje mnie wszystko związane z tematem zwrotu zakupionego towaru przez internet oraz tak tradycyjnie. Co na dzień dzisiejszy...
§ Zwrot zakupionego towaru (odpowiedzi: 1) Witam, zakupiłam pierścionek złoty dla siostry nie zauważyłam jednak w sklepie że był on uszkodzony po powrocie do domu zauważyła to mama i zaraz...
§ Zwrot zakupionego towaru (odpowiedzi: 1) Witam Dnia 13 listopada zakupiłem przedmiot w sklepie internetowym,towar otrzymałem 16listopada. Po krótkim użytkowaniu go stwierdziłem, iż towar...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.