umowa zawarta między gminą a mną - proszę o sprawdzenie czy jest zgodna - Forum Prawne

 

umowa zawarta między gminą a mną - proszę o sprawdzenie czy jest zgodna

Witam w załączniku przedstawiam skan umowy jaka została mi przedstawiona w urzędzie gminy w celu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na moim gruncie. Jest to dofinansowanie z WFOŚ ja ponoszę tam tylko 15% kosztów. Ale chciałbym ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne

Prawo administracyjne - aktualne tematy:

  • § Dostęp do pomostu/brzegu jezio...
    Witam serdecznie, zeszłego lata pływaliśmy w kilka osób łódką, w trakcie rejsu jeden z uczestników...
  • § Ujawnianie pesel
    Witam! Mieszkam w bloku , mieszkanie jest komunalne. Od stycznia jest nowy administrator. Dzisiaj dostałam pismo od...
  • § Odmowa uzgodnie projektu decyz...
    Mam problem z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy. Postępowanie zostało wszczęte w 2017 roku. Projekt decyzji...

Odpowiedz
 
29-05-2011, 15:09  
flaber14
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie umowa zawarta między gminą a mną - proszę o sprawdzenie czy jest zgodna

Witam w załączniku przedstawiam skan umowy jaka została mi przedstawiona w urzędzie gminy w celu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na moim gruncie. Jest to dofinansowanie z WFOŚ ja ponoszę tam tylko 15% kosztów.

Ale chciałbym wiedzieć czy forma tej umowy jest poprawna zwłaszcza w pierwszym paragrafie w którym jest mowa że użyczam gruntu na budowę. Rozchodzi się o to czy że tak powiem owy grunt nie będzie mi zabrany czy coś w tym stylu.

Wiem może jestem przewrażliwiony ale miałem już tyle przejść ze swoją działką że teraz zanim coś podpiszę chciałbym się dowiedzieć czy nie ma tam jakiegoś haczyka?

Z odpowiedzi dziękuje.
TREŚĆ UMOWY

1. WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI oddaje, a INWESTOR bierze do bezpłatnego używania części działki/ek nr ewidencyjny 239/3 będącej jego własnością położoną w miejscowości Filipow Drugi 36 na terenie Gminy Filipów w celu budowy i eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla 4 osób (budynek jednorodzinny).
2. Do niniejszej umowy załącza aktualny wypis z rejestru gruntów lub inny dokument potwierdzający prawo własności oraz odbitkę z mapy zasadniczej w skali 1:1000.
1. Nieruchomość, o której mowa w 1 zawiera się w granicach wykreślonych na kopii mapy zasadniczej, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy i dokumentacji technicznej budowy przydomowej oczyszczalni.
2. INWESTOR zobowiązuje się do wykonania na użyczonym terenie przydomowej oczyszczalni ścieków.
3. WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI zobowiązuje się do poniesienia części kosztów wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków, tj. przekaże INWESTOROWI środki finansowe
wykonanie oczyszczalni w wysokości 15% od wartości całkowitej brutto, która zostanie ustalona po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wyłonionym przez INWESTORA wykonawcą robót.
4. Ustaloną kwotę należy wnieść na rachunek depozytowy Urzędu Gminy 65 9367 0007 0020
0000 0156 0003 z dopiskiem: opłata za wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków
terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót.
5. Po terminie określonym w ust. 4 będą naliczane odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
6. WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI korzysta nieodpłatnie z przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zobowiązuje się do ponoszenia każdorazowo kosztów zalania do oczyszczalni szczepu bakterii oraz ponoszenia odpłatności za przeprowadzone okresowe przeglądy konserwacyjne przydomowej oczyszczalni ustalone przez eksploatatora oczyszczalni wyłonionego przez
INWESTORA.
7. WŁAŚCIEL NIERUCHOMOŚCI nie będzie odpowiadał za naprawy urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji.
1. Umowa zostaje zawarta na okres do końca terminu obowiązywania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę inwestycji na przedmiot zamówienia.
2. Po zakończeniu obowiązywania urnowy WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI zobowiązuje się do zakupu oczyszczalni za kwotę 2,00 zł brutto. Przydomowa oczyszczalnia ścieków staje się własnością WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOSCI i zostaje mu przekazana protokołem. Właściciel nieruchomości nie może odmówić przyjęcia gruntu wraz z wybudowaną oczyszczalnią.
INWESTOR przy wykonaniu niniejszej umowy zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów, a w szczególności Prawa Budowlanego, przepisów sanitarnych oraz przepisów dotyczących geodezyjnej ewidencji i uzgadniania dokumentacji projektowych sieci uzbrojenia terenu.
1. Umowa użyczenia może być rozwiązana za porozumieniem Stron.
2. W przypadku nie uiszczenia przez WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI opłaty określonej
w 2 ust. 3, INWESTOR odstąpi od wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków, a
koszty sporządzenia dokumentacji technicznej będzie ponosił WŁAŚCICIEL
NIERUCHOMOŚCI.
W przypadku nie otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Czarne, Supienie, Garbas Drugi, Garbas Pierwszy, Mieruniszki, Zusno, Filipów Drugi, Filipów Trzeci, Wólka, Rospuda” INWESTOR może odstąpić od umowy.
1. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy INWESTOR zobowiązuje się do zwrotu WŁAŚCICIELOWI NIERUCHOMOŚCI działki, o której mowa w 1 ust. 1 w terminie 30 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Zwrot działki nastąpi w formie protokołu.
2. W przypadku określonym 6 INWESTOR zobowiązany jest do zwrotu kwoty określonej w 2 ust. 3.
Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane poprzez sporządzenie aneksu i podpisanie go przez obydwie strony.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
10
Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca położenia użyczonej nieruchomości.
11
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
flaber14 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Czy umowa jest zgodna z prawem? (odpowiedzi: 1) Witam, Do kogo musiałbym się udać z umową (z uczelnią wyższą) aby sprawdzić czy jest zgodna z przepisami?
§ Czy umowa jest zgodna z prawem? (odpowiedzi: 1) Witam. Moja znajoma od niedawna pracuje w sklepie i twierdzi, że umowa jest niesprawiedliwa. Przeczytałą ją i faktycznie 6 punkt umowy zawiera dziwny...
§ Czy ta umowa jest zgodna z prawem? (odpowiedzi: 5) Witam Będę wdzięczny za opinie na temat tej umowy: xxxx Dziękuję !
§ Czy ta umowa jest zgodna z prawem ? (odpowiedzi: 2) Witam. Przepraszam za nick, wcale nie jestem dewastatorem. Zamierzam najac mieszkanie ( lub inaczej mowiac wynajac od kogos).Poniżej umowa...
§ Czy umowa jest zgodna z prawem? (odpowiedzi: 12) Znajoma zdecydowała się na wzięcie udziału w kursie szkoleniowym za ponad 2000zł. Kurs miał trwać dwa tygodnie, jednak już po kilku dniach okazało...
§ Umowa o pracę - czy jest zgodna z prawem PILNE (odpowiedzi: 9) Witam Mam prośbę sprawdźcie umowę. Dziewczyna pracuje 4 lata i po koniec 2010 roku przedstawił jej nową umowę. Jesli chodzi o weksel kwoty nie ma...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:41.