Strony postępowaniaw sprawie o wydanie pozwolenia na budowę - Forum Prawne

 

Strony postępowaniaw sprawie o wydanie pozwolenia na budowę

Witam, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę starostwo powiatowe uznało za strony postępowania wszystkich sąsiadów (ok 40 osób) i rozesłało zawiadomienia o wszczęciu postępowania z jednoczesną informacją ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne

Prawo administracyjne - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
17-07-2012, 07:11  
Mona300
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie Strony postępowaniaw sprawie o wydanie pozwolenia na budowę

Witam,

w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę starostwo powiatowe uznało za strony postępowania wszystkich sąsiadów (ok 40 osób) i rozesłało zawiadomienia o wszczęciu postępowania z jednoczesną informacją o mozliwości czynnego udziału w postępowaniu, skłądania wniosków, zastrzezen, uwag; moja inwestycja w żaden sposób nie oddziaływuje na sąsiednie tereny (jest to budowa domów jednorodziinych) i nie spełnia żadnych przesłanek do uznania ją za takową; po prostu organ prowadzący postępowanie uznał, iż lepiej zawiadomic strony niez tego nie zrobic naruszając tutaj art 28 prawa budowlanego; oczywiscie taki stan rzeczy ma niekorzystne dla mnie skutki gdyz wydłuza postępowanie i daje uprawnienia chocby wniesienia odwołania od decyzji osobie, która nie ma przymiotu strony w sprawie;
czy istnieje jakias mozliwość zmuszenia organu do zweryfikowania kręgu stron postępowania? dodam jeszcze, ze organ nie przeprowadził analizy terenu z uwagi na oddzialywanie zamierzanej inwestycji.

Bardzo proszę o pomoc
Mona300 jest off-line  
17-07-2012, 07:32  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 16.971
Domyślnie RE: Strony postępowaniaw sprawie o wydanie pozwolenia na budowę

Cytat:
Napisał/a Mona300 Zobacz post
moja inwestycja w żaden sposób nie oddziaływuje na sąsiednie tereny (jest to budowa domów jednorodziinych)
pani zdanie jest takie, zaś sąsiadów może być inne - dlatego obowiązkiem organu jest umożliwienie udziału w postępowaniu
zaniechanie tego może oznaczać prawo sąsiada do wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/10D551927A

Cytat:
Ponadto wszczynając to postępowanie organ winien na nowo określić krąg podmiotów, biorąc pod uwagę stan prawny i faktyczny z daty złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności. Tak więc w postępowaniu nieważnościowym organ nadzorczy na nowo ustala krąg podmiotów, którym przysługuje przymiot strony. W wyroku z dnia 24 stycznia 2008 r. sygn. akt II OSK 1921/06 (publ. LexPolonica nr 1958400 i Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji stronami mogą być nie tylko te podmioty, które brały udział w postępowaniu zakończonym decyzją o pozwoleniu na budowę, ale również inne podmioty, o ile wykażą swój interes prawny w unieważnieniu takiej decyzji. Dlatego krąg podmiotów w postępowaniu nieważnościowym może być różny od kręgu podmiotów postępowania zwykłego.
Cytat:
Napisał/a Mona300 Zobacz post
niekorzystne dla mnie skutki gdyz wydłuza postępowanie
proszę zatem ponaglać odrgan - jak to znajduje się w poradniku
voyteg jest off-line  
17-07-2012, 07:54  
Mona300
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Strony postępowaniaw sprawie o wydanie pozwolenia na budowę

Idąc jednak tym tokiem rozumowania musielibyśmy uznać, ze w przypadku kazdego postępowania "budowlanego" organ winien zawiadamiać strony zgodnie z 28 kpa, a po to zostalo okreslone w Prawie budowlanym inaczej kto jest stroną postępowania aby inwestor wtedy kiedy nie ma oddzialywania mogł swobodnie realizowac inwestyjce;
przeczytałam kilkanascie orzeczeń na ten temat i jednak zdanie sądów w tym zakresie jest jednoznaczne; ponadto w toku postępowania o wydanie warunków zabudowy dla przedmiotowej działki wszyscy sąsiedzi /z tym sie zgadzam/ byli stronami postępowania;

a moze się zwrócic do organu aby określił w jaki sposób wyznaczył krąg stron postępowania?

pisma ponaglające będę pisac bo np wezwanie do uzupełnienia braków dostałam po 21 dniach od złozenia wniosku o pozwolenie, co przy załozeniu ,ze całe postępowanie ma trwac najdłuzej 65 dni jest niedopuszczalne; uzupełnien dokonałam w ciągu 4 dni, oczywiście organ za datę zlozenia uznał uzupelnienie braków.
Mona300 jest off-line  
17-07-2012, 08:18  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 16.971
Domyślnie RE: Strony postępowaniaw sprawie o wydanie pozwolenia na budowę

Cytat:
Napisał/a Mona300 Zobacz post
organ winien zawiadamiać strony zgodnie z 28 kpa,
taki jest obowiązek

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/969546EED9


Cytat:
Przede wszystkim należy podnieść, że pojęcie strony postępowania administracyjnego zawarte w art. 28 k.p.a., zgodnie z którym jest nią każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę zostało zawężone przez przepis art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego do inwestora oraz właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Tak więc stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu, ponieważ postępowanie to dotyczy ich interesu prawnego lub obowiązku (wyrok NSA z dnia 28 marca 2007 r., sygn. akt II OSK 208/06). Krąg podmiotów w sprawie, której przedmiotem jest pozwolenie na budowę, prowadzonej w trybie nadzwyczajnym, powinien być ustalony identycznie jak w sprawie w tym przedmiocie prowadzonej w trybie zwykłym, tzn. na podstawie art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego, będącego normą szczególną w stosunku do art. 28 k.p.a. (wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2007 r., sygn. akt II OSK 598/06).

Cytat:
Napisał/a Mona300 Zobacz post
a moze się zwrócic do organu aby określił w jaki sposób wyznaczył krąg stron postępowania?
doprowadzi to to wymiany korespondencji i jeszcze bardziej przeciągnie sprawę - skutecznym środkiem jest zażalenie na niezałatwienie sprawy
voyteg jest off-line  
17-07-2012, 09:48  
Mona300
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Strony postępowaniaw sprawie o wydanie pozwolenia na budowę

Cytat:
Ustalenie stron postępowania administracyjnego odbywa się na podstawie art. 28 k.p.a., z tym że w odniesieniu do spraw w zakresu pozwoleń na budowę ustawodawca wprowadza regulację szczególną wynikającą z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) - dalej pr. bud., stanowiącego lex specjalis w stosunku do ogólnej regulacji kodeksowej. I tak, stronami tego postępowania są inwestor, oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 3 pkt 20 pr. bud. przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Zgodnie z powyższym, organ administracji architektoniczno-budowlanej zobligowany jest do ustalenia w pierwszej kolejności kręgu stron w postępowaniu zmierzającym do wydania pozwolenia na budowę, co łączy się nierozerwalnie z ustaleniem obszaru oddziaływania inwestycji. Jak orzekł NSA w wyroku z dnia 9 października 2007 r. II OSK 1321/06 "Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu winno nastąpić, biorąc pod uwagę funkcję, formę, konstrukcję projektowanego obiektu i inne jego cechy charakterystyczne oraz sposób zagospodarowania terenu znajdującego się w otoczeniu projektowanej inwestycji, uwzględniają treść nakazów i zakazów zawartych w przepisach odrębnych".

Koniecznym jest zatem każdorazowe ustalenie przepisów odrębnych, które wprowadzają przewidujące w konkretnej sytuacji ograniczenia w swobodnym korzystaniu z nieruchomości, wprowadzone ze względu na powstanie w sąsiedztwie określonego obiektu budowlanego. Podstawę do uczestnictwa w charakterze strony w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dają tylko ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości wynikające z konkretnego przepisu prawa, tylko wówczas bowiem mamy do czynienia z istnieniem interesu prawnego. Ograniczenia, które nie są wynikiem istnienia przepisów prawnych nie dają podstawy do uznania podmiotu za stronę takiego postępowania, ponieważ istnieje wówczas interes faktyczny a nie prawny.
Uważam, ze to czy istnieją wspomniane wyzej ograniczenia spowodowane przez oddziaływanie mojej inwestycji nie decyduje moja subiektywna ocena tylko przepisy, które mówią kiedy, w jakich przypadkach następuje oddzialywanie- hałas, smród, zacienienie dzialek sasiednich i organ winien to szczególowo ustalic przed uznaniem danego podmiotu za stronę; wysylanie zawiadomien i informacji o statusie strony komukolwiek (za stronę uznano sąsiada a, b i c, a daczego nie d i e?) jest dzialaniem organu poza przyznanym mu uprawnieniem.

Znalazłam orzeczenie gdzie organ przy wydawaniu pozwolenia na budowę stadionu nie uznał sąsiadów za strony, a sąd tylko częściowo się z organem nie zgodził
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/506FE5B4BB

więc jak to się ma do budowy parterowego domku jednorodzinnego (w otoczeniu są same domy tego typu); to nie jest kwestia tego, ze moje zdanie jest takie a sąsiad moze uwazac inaczej.. faktycznie jesli będzie uwazal inaczej niech podejmuje czynności zmierzające do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji
Mona300 jest off-line  
17-07-2012, 10:11  
Mona300
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Strony postępowaniaw sprawie o wydanie pozwolenia na budowę

Cytat:
Oceniając legalność zaskarżonej decyzji należy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy skarżącej Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. [...] i Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul [...] przysługiwał przymiot stron w postępowaniu, w którym zapadła decyzja Starosty [...] z dnia [...]r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę stadionu miejskiego w B. Wskazać tutaj trzeba, że krąg stron postępowania w sprawach o pozwolenie na budowę ustalony został przepisem art. 28 ust. 2 P.b. stanowiącym lex specialis w stosunku do przepisu art. 28 k.p.a. Konsekwencją tej przyjętej przez ustawodawcę regulacji prawnej jest zakaz stosowania do tego przepisu wykładni rozszerzającej. Wprowadzając do naszego systemu prawnego art. 28 ust. 2 P.b. ustawodawca zmierzał niewątpliwie do zawężenia kręgu stron w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę, redukując go tylko do podmiotów, dla których planowana inwestycja może powodować ograniczenia w zagospodarowaniu ich nieruchomości. Ograniczenie to przy tym winno wynikać z przepisów odrębnych i godzić w konkretne uprawnienia tych podmiotów do zagospodarowania ich nieruchomości.
cytat z powołąnego wyżej wyroku
Mona300 jest off-line  
17-07-2012, 10:23  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 16.971
Domyślnie RE: Strony postępowaniaw sprawie o wydanie pozwolenia na budowę

Cytat:
Napisał/a Mona300 Zobacz post
jest dzialaniem organu poza przyznanym mu uprawnieniem.
pani pogląd może pani podważyć w odwołaniu i aby do niego doszło należy ponaglać organ do wydania decyzji

Cytat:
Napisał/a Mona300 Zobacz post
Znalazłam orzeczenie gdzie organ
w naszym kraju orzeczenia w innych sprawach nie są wiążące - nie ma prawa precedensu

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B15566B64A

Cytat:
Z kolei powołany przez skarżącego wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu nie jest wiążący w niniejszej sprawie, ponieważ został wydany w innym postępowaniu, a ponadto dotyczy odmiennego stanu faktycznego.
Cytat:
Napisał/a Mona300 Zobacz post
faktycznie jesli będzie uwazal inaczej niech podejmuje czynności zmierzające do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji
nie, bo prawo do trybu nadzwyczajnego jest trybem wyjątkowym, bo odbiega od zasady trwałości decyzji administracyjnych

po drugie, to obowiązek organu zapewnić prawo w postępowaniu, jeśli danej osobie przysługuje przymiot strony, a to czy organ postępuje prawidłowo może pani ocenić w odwołaniu
voyteg jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę zjazdu indywidualnego (odpowiedzi: 3) Witam, Ostatnio znalazłem się w ciekawej sytuacji. W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim złożyłem wniosek o pozwolenie na budowę zjazdu...
§ wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (odpowiedzi: 4) Proszę o odpowiedz, czy urzędnik może po 1,5 miesiąca po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę sprawdzić jego kompletność
§ Wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę (odpowiedzi: 18) Otrzymałem dziś zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę. Jestem określony jako strona, inwestorem jest inna osoba a...
§ Odwołanie od decyzji Wojewody w sprawie pozwolenia na budowę (odpowiedzi: 7) Witam, moje drugie odwołanie od wydania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego do wojewody zostało odrzucone(pierwsze odwołanie było do Urzędu...
§ Strony postęp. ws. nieważności pozwolenia na budowę (odpowiedzi: 4) Witam, Interesuje mnie wasz pogląd na kwestię jak w temacie. Osobiście uważam że jednak art. 28 kpa. a nie 28 pr.bud. powinien decydować o kręgu...
§ Oględziny w celu ustalenia stron postępowania nieważnościowego pozwolenia na budowę (odpowiedzi: 19) Czy organ może dokonać oględzin budynku w celu ustalenia stron postępowania nieważnościowego?


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:38.