Co zrobić, gdy organ odwoławczy opieszale rozpatruje odwołanie lub zażalenie? - Forum Prawne

 

Co zrobić, gdy organ odwoławczy opieszale rozpatruje odwołanie lub zażalenie?

W toku postępowania administracyjnego mamy: - decyzje, od których służy odwołanie - postanowienia, na które przysługuje zażalenie Zgodnie z art. 35 KPA organ administracji publicznej powinien takie odwołanie lub zażalenie rozpatrzyć w przeciągu 1 miesiąca. ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne


Zamknięty temat
 
30-07-2012, 16:16  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie Co zrobić, gdy organ odwoławczy opieszale rozpatruje odwołanie lub zażalenie?

W toku postępowania administracyjnego mamy:
- decyzje, od których służy odwołanie
- postanowienia, na które przysługuje zażalenie

Zgodnie z art. 35 KPA organ administracji publicznej powinien takie odwołanie lub zażalenie rozpatrzyć w przeciągu 1 miesiąca.

Jak mamy zatem postąpić, gdy czas mija, a odwołanie lub zażalenie nie rozpatrzone?
Tym zajmiemy się w tym poradniku. Czyli jak ponaglić organ wyższej II instancji do działania.

Proszę pamiętać, że odwołanie lub zażalenie możemy złożyć nie tylko my - jako strona w sprawie, ale też inna strona, którą może być też urząd.
Przykładowo kiedy urząd zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie za zabrany grunt na poszerzenie drogi publicznej, to urząd składa zażalenie na postanowienie w sprawie zaopiniowania projektu podziału do SKO. Bez rozstrzygnięcia zażalenia przez SKO jest niemożliwe wydanie decyzji w tej sprawie i uzyskanie odszkodowania. I dlatego urzędnicy w ten sposób umiejętnie przeciągają sprawę.


Organy administracji publicznej rozpatrujące odwołania lub zażalenia dzielą się na:
(jeśli nie wiemy, czy dla naszej sprawy zastosować wzór 1 czy 2 poniżej, to proszę na forum założyć własny wątek, a zostanie udzielona wskazówka.)

1 - takie, nad którymi nie ma organu wyższego szczebla – np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze lub każdy Minister

W takim przypadku redagujemy pismo o treści poniżej

"wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

Na podstawie art. 37 § 1 KPA wzywam do usunięcia naruszenia prawa przez <nazwa i adres tego organu odwoławczego >.
Dnia <data> zostało przekazane do <nazwa i adres tego organu odwoławczego > <zażalenie na Postanowienie lub odwołanie od Decyzji> <opisujemy krótko, czego dotyczy sprawa>
Do dnia dzisiejszego <nazwa i adres tego organu odwoławczego > organ administracji nie rozpatrzył tego odwołania (zażalenia) , czym naruszono zasadę zapisaną w art. 35 § 1 KPA.

Podpis"


Podanie te wysyłamy listem poleconym bezpośrednio na adres organu wyższej instancji lub zanosimy osobiście do kancelarii tego organu, a na kopii podania uzyskujemy wtedy potwierdzenie wpływu.

2 - takie, nad którymi jest organ wyższego szczebla – np. nad Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego nadzór sprawuje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

W takim przypadku bezpośrednio do takiego organu wyższego szczebla redagujemy pismo o treści poniżej

"
Nasze dane
<imię i nazwisko, adres wnoszącego podanie>
<miejscowość, data>

<nazwa i adres urzędu wyższej 2-giej instancji, do którego wnosimy ponaglenie>

za pośrednictwem

<nazwa i adres urzędu niższej 2-szej instancji (który powinien rozpoznać odwołanie), za pośrednictwem którego wnosimy ponaglenie>

Ponaglenie do załatwienia sprawyNa podstawie art. 37 § 1 KPA składam ponaglenie do załatwienia sprawy przez <nazwa i adres tego organu, do którego zostało przekazanie odwołanie lub zażalenie >.
Dnia <data> zostało przekazane do <nazwa i adres tego organu odwoławczego > <zażalenie na Postanowienie lub odwołanie od Decyzji> <opisujemy krótko, czego dotyczy sprawa>
Do dnia dzisiejszego <nazwa i adres tego organu odwoławczego > organ administracji nie rozpatrzył tego odwołania (zażalenia) , czym naruszono zasadę zapisaną w art. 35 § 1 KPA.

Na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U z 2011r. Nr34, poz 173) w związku z art 37 § 7 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm) wnoszę o orzeczenie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Podpis"


Podanie te wysyłamy listem poleconym za pośrednictwem organu niższej instancji lub zanosimy osobiście do kancelarii tego organu, a na kopii podania uzyskujemy wtedy potwierdzenie wpływu.

Cytat:
W przypadku, gdy zostanie uznane rażące naruszenie prawa, powstają uprawnienia do http://forumprawne.org/postepowanie-...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
30-07-2012, 16:24  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Co zrobić, gdy organ odwoławczy opieszale rozpatruje odwołanie lub zażalenie?

Złożenie pisma powyżej uprawnia nas do złożenia skargi na bezczynność do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego (WSA) i naprawdę warto to uczynić, jeśli zależy nam na czasie, ponieważ sąd zobowiązę urząd do załątwienia sprawy, a jeśli urząd nie wykona wyroku, to będziemy mieli podstawę do odszkodowania

Skargę można złożyć już kilka dni po wysłaniu zażalenia opisanego wyżej

Poniżej treść skargi
Cytat:
Miejscowość, dnia <data>.

Do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
<adres>

za pośrednictwem
<organ,czyli urząd którego bezczynność skarżymy, adres – w naszym przypadku organ odwoławczy>


Skarżący: <imię i nazwisko, adres wnoszącego skargę>

Organ: <organ,czyli urząd którego bezczynność skarżymy – w naszym przypadku organ odwoławczy>


SKARGA
na bezczynność <nazwa organu, czyli urzędu – w naszym przypadku organ odwoławczy>
Na podstawie art.3 §2 pkt.8, art.50 §1, art.52 §2 i art. 54 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę skargę na bezczynność <nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy – w naszym przypadku organ odwoławczy>, zarzucając naruszenie
art.8, art.12, art.35 § 1 i art. 36 § 1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), przez rażące przekroczenie terminów do załatwienia sprawy w postępowaniu i wnoszę o:

1) zobowiązanie <nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy> do wydania odpowiedniego aktu administracyjnego w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi,

2) zobowiązanie <nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy> do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego niezałatwienie sprawy w terminie,

3) na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U z 2011r. Nr34, poz 173) w związku z art 149 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm) wnoszę o orzeczenie, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

4) zasądzenie kosztów postępowania.

Uzasadnienie:

W toku postępowania administracyjnego miał miejsce następujący przebieg zdarzeń:

1. Dnia <data>organ administracji publicznej otrzymał <odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie> <tu opisujemy, czego dotyczyła sprawa>. Zgodnie z art. 35 § 1 KPA sprawa w postępowaniu odwoławczym powinna być załatwiona w terminie jednego miesiąca.

2. Wniesienie skargi do WSA zostało poprzedzone zgodnie z art. 37 § 1 KPA zażaleniem na niezałatwienie sprawy w terminie lub <wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa - zostawiamy odpowiednią treść, zależnie od tego jakie pismo wysłaliśmy wcześniej>


<nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy>
dotychczas nie wydał stosownego aktu administracyjnego. Tym samym organ naruszył art. 35 § 3 KPA, który określa maksymalny termin załatwienia sprawy, a także zasadę zaufania do organów administracji zawartą art. 8 KPA oraz zasadę szybkości postępowania zawartą w art. 12 § 1 KPA .

Za uzasadnione w związku z tym należy uznać zobowiązanie <nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy> do ukarania pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie na podstawie art. 38 KPA

W tym stanie rzeczy skarga jest uzasadniona stosownie do wykładni prawa dokonywanej przez sądy administracyjne, przykładowo w Wyroku WSA z dnia 1 czerwca 2011 (sygn. akt I SAB/Wa 77/11) "„Wskazać należy, że bezczynność organu administracji publicznej występuje nie tylko wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ nie podjął żadnych czynności w sprawie, ale również wtedy, gdy je podjął, lecz mimo ustawowego obowiązku, nie zakończył go wydaniem decyzji lub innego aktu administracyjnego.”
Ponadto w Uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2008 (sygn. akt I OPS 6/08 ) zawarta jest następująca wykładnia stosowania prawa: „Przepis art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) ma zastosowanie także w przypadku, gdy po wniesieniu skargi na bezczynność organu - w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a tej ustawy - organ wyda akt lub dokona czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, co do których pozostawał w bezczynności.”


Wnoszę także o zasądzenie kosztów postępowania w sprawie.

Podpis


Załączniki:
1) odpis skargi
2) kopia zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie lub wezwania do usunięcia naruszenia prawa <zależnie od tego, co wcześniej zostało wysłane>Ważne wskazówki:

1. Skargę składamy za pośrednictwem urzędu, którego bezczynność skarżymy - znaczy trzeba ją złożyć w tym urzędzie, a urząd zobowiązany jest przekazać skargę do sądu. Przekazanie skargi bezpośrednio do sądu jest błędem, bo i tak sąd przekaże ją z powrotem do urzędu. Jeśli jednak prawidłowo złożymy skargę na bezczynność w urzędzie, a ten nie przekaże jej dalej do sądu administracyjnego, to tu jest wyjaśnione co robić w takiej sytuacji

2. Skargę do tego urzędu możemy zanieść osobiście - wtedy składamy tam dwa podpisane egzemplarze skargi, a na trzecim uzyskujemy potwierdzenie wpływu lub wysyłamy podpisane dwa egzemplarze skargi do tego urzędu listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

3. Gdy urząd przekaże skargę do sądu, ten nas powiadomi, aby wpłacić 100 zł z tytułu wpisu. Trzeba to uczynnić w terminie 7 dni, bo inaczej skarga zostanie odrzucona. Wpłaty dokonujemy przelewem bankowym lub na poczcie na rachunek bankowy sądu podany na zawiadomieniu sądowym. Po uznaniu skargi przez sąd, te 100 zł otrzymamy zwrotnie od urzędu. Innych kosztów nie ma.

4. Urzędy które są bezczynne, kiedy otrzymają skargę, to zaczynają szybko działać. I bywało tak, że interesant składał skargę, urząd kilka dni później wydawał decyzję i w dniu rozprawy przed sądem urzędnik twierdził, że nie jest już bezczynny. Niektóre składy sędziowskie uznawały, że wtedy nie ma już bezczynności i te 100 zł przepadało. Dlatego Uchwałą 7 Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, ustalono że liczy się data złożenia skargi w organie, a nie termin sprawy w sądzie. Jeśli w dacie złożenia skargi w urzędzie, nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie, to jest bezczynność, nawet jeśli urząd wydał decyzję przed sprawą w sądzie. W takim przypadku sąd umarza postępowanie i zasądza 100 zł od urzędu dla tego kto wniósł skargę. Dlatego w naszej skardze przypominamy tę uchwałę, aby skład sędziów orzekający wiedział, że jesteśmy świadomi tego prawa.

Uwaga - Sadu Administracyjnego nie należy mylić z Sądem Powszechnym (czyli cywilnym), gdzie możemy być obowiązani stawić się na sprawie i zeznawać. W Sądzie Administracyjnym jest inaczej - jeśli nie chcemy, nie musimy uczestniczyć w rozprawie i nasza aktywność może się ogranicznyc tylko do złożenia skargi w urzędzie adminstracji. Ten sąd nawet na zawiadomieniu o rozprawie poucza, że obecność jest nieobowiązkowa

Cytat:
W przypadku, gdy zostanie uznane rażące naruszenie prawa, powstają uprawnienia do
http://forumprawne.org/postepowanie-...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Rada Gminy opieszale rozpatruje skarge na burmistrza (odpowiedzi: 24) W marcu wniosłem do Rady Gminny skargę na burmistrza . w kwietniu było posiedzenie komisji rewizyjnej ale do tej pory nie dostałem odpowiedzi...
§ Skąd pewność, że organ przekaże odwołanie/skargę do SKO? (odpowiedzi: 5) Dzień dobry, Jakiś czas temu składałem skargę do SKO na przewlekłość postępowania prowadzonego przez urząd gminy oraz sposób w jaki traktują...
§ Odwołanie czy zażalenie?? (odpowiedzi: 6) Witam. Jestem w trakcie sprawy o podwyższenie alimentów. Nie podoba mi się: opieszałość sądu w wyznaczaniu kolejnych dat spraw alimentacyjnych...
§ Odwołanie od Sądu Okręgowego wydział Odwoławczy (odpowiedzi: 19) Witam. Mam pytanie.Czy przysługuje apelacja od wyroku Sądu Okręgowego w Wydziale Odwoławczym?Proszę o pilna odpowiedź.Zostały mi trzy dni.
§ Zażalenie czy odwołanie? (odpowiedzi: 15) Witam. Piszę w imieniu znajomego, który jest w bardzo ciężkiej sytuacji. A więc zacznę od początku. Narzeczona znajomego odeszła od niego z dzieckiem...
§ organ odwoławczy II instancji - termin (odpowiedzi: 3) witam! czy organ odwoławczy II instancji jest związany jakimś terminem do rozpatrzenia odwołania od decyzji?wyczytałem w kpa, że organ I instancji...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.