Jak ponaglić skutecznie urząd do załatwienia sprawy? - poradnik - Forum Prawne

 

Jak ponaglić skutecznie urząd do załatwienia sprawy? - poradnik

Jakie prawa ma interesant w urzędzie, który złożył podanie, a w odpowiedzi dowiedział się, że „trzeba długo poczekać”? Na wstępie należy wyjaśnić, że jedną z podstawowych zasad działania urzędu, jest zasada „szybkości działania”. Oznacza, to ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne


Zamknięty temat
 
22-11-2012, 13:34  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie Jak ponaglić skutecznie urząd do załatwienia sprawy? - poradnik

Jakie prawa ma interesant w urzędzie, który złożył podanie, a w odpowiedzi dowiedział się, że „trzeba długo poczekać”?

Na wstępie należy wyjaśnić, że jedną z podstawowych zasad działania urzędu, jest zasada „szybkości działania”. Oznacza, to że sprawy powinny być załatwiane „bez zbędnej zwłoki”, a nie dopiero po 30 dniach, jak sugeruje tak wielu urzędników.

potwierdza to poniższe orzeczenie

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/27413314DA

Cytat:
Cytowana regulacja zawiera w art. 35 § 1 k.p.a. ogólną dyrektywą , w myśl której sprawy administracyjne powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki. W dalszej części tj. w § 2 i § 3 wprowadzono zróżnicowanie terminów załatwiania spraw w pierwszej instancji, przy czym o ile zaistnieją ku temu przesłanki, reguła niezwłocznego załatwiania spraw z § 2 będzie miała pierwszeństwo przed terminami wskazanymi w art. 35 § 3 k.p.a. W doktrynie podnosi się trafnie, że sformułowanie zawarte w art. 35 §1 k.p.a. oznacza , że organ administracji publicznej powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, jeżeli w toku postępowania administracyjnego okaże się, że sprawa może być załatwiona przed upływem ustawowych terminów do jej załatwienia ( komentarze do art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX, 2009, wyd. III. oraz G. Łaszczyca, A. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-103, LEX, 2007, wyd. II ). Takie podejście odpowiada też wyrażonej w art. 12 k.p.a. zasadzie szybkości postępowania, obowiązującej również do kwestii incydentalnych.
W urzędzie nasze sprawy mogą być załatwiane na jeden z dwóch sposobów, którymi są:

1. Postępowanie administracyjne, którego efektem jest wydanie decyzji. Jak rozpoznać, czy dana sprawa załatwiana jest poprzez postępowanie administracyjne i jak ponaglać urząd do działania – wyjaśniono w tym poradniku http://forumprawne.org/prawo-adminis...-poradnik.html

2. Czynność materialno techniczna, która wynika z przepisów prawa, przykładowo dokonanie wpisu w rejestrach, wydanie zaświadczenia, wydanie dokumentu np. prawa jazdy czy rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie.

Dalsze kroki opisane w tym poradniku dotyczą tylko trybu czynności materialno technicznej.

W celu załatwienia naszej sprawy musimy najczęściej złożyć podanie lub odpowiedni formularz.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, abyśmy napisali podanie, a do niego dołączyli odpowiednie formularze i załączniki, ponieważ będzie to potem przydatne dla nas (w piśmie przewodnim wymieniamy wszystkie, i potem nie będzie można zarzucić, że któregoś nie było).

Zatem składamy podanie i ewentualnie do niego wymagane formularze jako załączniki

" Wnoszę o <tu opisujemy krótko czego dotyczy nasze oczekiwanie>


W załączeniu przekazuję <wymieniamy załączniki>


Podpis"


Składamy pismo wraz z załącznikami w kancelarii urzędu , a na kopii uzyskujemy potwierdzenie wpływu.

Ewentualnie wysyłamy wszystko listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru – administracyjnie efekt taki sam, jak gdybyśmy złożyli osobiście (to wariant dla osób, które trafią na opór w postaci odmowy przyjęcia podania w kancelarii, np. „bo u nas się tak nie robi”).
voyteg jest off-line  
22-11-2012, 13:36  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Jak ponaglić skutecznie urząd do załatwienia sprawy? - poradnik

Co dalej, jeśli nic się nie dzieje, lub urząd wysyła różne dziwne pisma, a nasza sprawa nie jest załatwiona?

Gdyby było coś niezrozumiałe, proszę założyć odrębny wątek w tym dziale, tam można zadać indywidualne pytania. Może jednak wyjaśnienia poniżej wystarczą.

Teraz jednak zajmujemy się sytuacją, kiedy organ nic nie robi, albo rożnymi pismami przeciąga sprawę.

W takiej sytuacji piszemy do tego samego organu pismo o takiej treści:

" Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

Na podstawie art.
52 § 3 P.p.s.a składam wezwanie do usunięcia naruszenia prawa


Dnia <data> złożyłem podanie w sprawie <opisujemy krótko, czego dotyczy sprawa> Do dnia dzisiejszego organ nie załatwił tej sprawy, czym naruszył zasadę zapisaną w art. 35 § 1 KPA.

Jak zauważył WSA w Wyroku z dnia 3 lipca 2011 (sygn. akt II SA/Kr 1306/10) "Cytowana regulacja zawiera w art. 35 § 1 k.p.a. ogólną dyrektywą , w myśl której sprawy administracyjne powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki. W dalszej części tj. w § 2 i § 3 wprowadzono zróżnicowanie terminów załatwiania spraw w pierwszej instancji, przy czym o ile zaistnieją ku temu przesłanki, reguła niezwłocznego załatwiania spraw z § 2 będzie miała pierwszeństwo przed terminami wskazanymi w art. 35 § 3 k.p.a. W doktrynie podnosi się trafnie, że sformułowanie zawarte w art. 35 §1 k.p.a. oznacza , że organ administracji publicznej powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, jeżeli w toku postępowania administracyjnego okaże się, że sprawa może być załatwiona przed upływem ustawowych terminów do jej załatwienia ( komentarze do art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX, 2009, wyd. III. oraz G. Łaszczyca, A. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-103, LEX, 2007, wyd. II ). Takie podejście odpowiada też wyrażonej w art. 12 k.p.a. zasadzie szybkości postępowania, obowiązującej również do kwestii incydentalnych. "

W załączeniu przekazuję kopię mojego podania wraz z potwierdzeniem złożenia go w kancelarii urzędu dnia <data>

Podpis"


Składamy pismo wraz z załącznikami w kancelarii urzędu , a na kopii uzyskujemy potwierdzenie wpływu.

Ewentualnie wysyłamy wszystko listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru – administracyjnie efekt taki sam, jak gdybyśmy złożyli osobiście (to wariant dla osób, które trafią na opór w postaci odmowy przyjęcia podania w kancelarii, np. „bo u nas się tak nie robi”)

Złożenie tego wezwania jest bardzo ważne, ponieważ uprawnia ono do złożenia skargi na bezczynność do WSA. I naprawdę warto to uczynić, bo sąd w wyroku nakaże załatwienie sprawy i będziemy dzięki temu mogli to skutecznie wyegzekwować.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1AFDA10E58

Cytat:
Podkreślenia wymaga, że warunek zawarty w art. 52 § 1 p.p.s.a., tj. wyczerpanie środków zaskarżenia, rozumiany powinien być w postępowaniu ze skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania jako złożenie środka prawnego w postaci zażalenia przewidzianego w art. 37 § 1 k.p.a. Warunek ten będzie spełniony niezależnie od zajętego w tym przedmiocie stanowiska organu, do którego wniesiono ww. środek prawny. Powołany przepis skutek wniesionego środka zaskarżenia wiąże bowiem jedynie z samym wniesieniem tego środka zaskarżenia, a nie z jego rozpatrzeniem przez organ. Złożenie takiego zażalenia wywiera więc skutek wyczerpania przez stronę przysługujących jej środków zaskarżenia, a tym samym umożliwia skuteczne wniesienie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania (por. postanowienie NSA z dnia 22 lutego 2012 t., sygn. akt I OSK 207/12; postanowienie z dnia 17 maja 2012 r., sygn. akt I OSK 1046/12).
Ponadto, sąd w wyroku nakaże organowi załatwienie sprawy, a jeśli organ nadal będzie bezczynny, to mamy prawo do odszkodowania:

Cytat:
art. 154
§ 4. Osobie, która poniosła szkodę wskutek niewykonania orzeczenia sądu, służy roszczenie o odszkodowanie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 5. Odszkodowanie, o którym mowa w § 4, przysługuje od organu, który nie wykonał orzeczenia sądu. Jeżeli organ w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku o odszkodowanie nie wypłacił odszkodowania, uprawniony podmiot może wnieść powództwo do sądu powszechnego. stawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Uwaga - Sadu Administracyjnego nie należy mylić z Sądem Powszechnym (czyli cywilnym), gdzie możemy być obowiązani stawić się na sprawie i zeznawać. W Sądzie Administracyjnym jest inaczej - jeśli nie chcemy, nie musimy uczestniczyć w rozprawie i nasza aktywność może się ogranicznyc tylko do złożenia skargi w urzędzie adminstracji. Ten sąd nawet na zawiadomieniu o rozprawie poucza, że obecność jest nieobowiązkowa
voyteg jest off-line  
22-11-2012, 13:44  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Jak ponaglić skutecznie urząd do załatwienia sprawy? - poradnik

Skargę możemy złożyć formalnie nawet na drugi dzień po złożeniu wezwania omówionego powyżej.

Poniżej znajduje się zredagowana skarga na bezczynność organu administracji publicznej w tym zakresie, ale zanim zostanie wysłana, proszę zapoznać się z uwagami:

1. Aby można złożyć skargę na bezczynność do sądu administracyjnego, trzeba wpierw wyczerpać środki ponaglenia. co to oznacza? Trzeba najpierw napisać wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zgodnie z art. 37 KPA , co omówiono powyżej. Jeśli tego nie zrobimy - nie wyślemy zażalenia, to sąd administracyjny odrzuci skargę, nawet jeśli jest ona w pełni uzasadniona.


2. Skargę składamy za pośrednictwem urzędu, którego bezczynność skarżymy - znaczy trzeba ją złożyć w tym urzędzie, a urząd zobowiązany jest przekazać skargę do sądu. Przekazanie skargi bezpośrednio do sądu jest błędem, bo i tak sąd przekaże ją z powrotem do urzędu. Jeśli jednak prawidłowo złożymy skargę na bezczynność w urzędzie, a ten nie przekaże jej dalej do sądu administracyjnego, to poniżej w kolejnym wpisie w tym wątku zostanie wyjaśnione co robić w takiej sytuacji.

3. Skargę do tego urzędu możemy zanieść osobiście - wtedy składamy tam dwa podpisane egzemplarze skargi, a na trzecim uzyskujemy potwierdzenie wpływu lub wysyłamy podpisane dwa egzemplarze skargi do tego urzędu listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

4. Gdy urząd przekaże skargę do sądu, ten nas powiadomi, aby wpłacić 100 zł z tytułu wpisu. Trzeba to uczynnić w terminie 7 dni, bo inaczej skarga zostanie odrzucona. Wpłaty dokonujemy przelewem bankowym lub na poczcie na rachunek bankowy sądu podany na zawiadomieniu sądowym. Po uznaniu skargi przez sąd, te 100 zł otrzymamy zwrotnie od urzędu. Innych kosztów nie ma.

5. Urzędy które są bezczynne, kiedy otrzymają skargę, to zaczynają szybko działać. I bywało tak, że interesant składał skargę, urząd kilka dni później wydawał decyzję i w dniu rozprawy przed sądem urzędnik twierdził, że nie jest już bezczynny. Niektóre składy sędziowskie uznawały, że wtedy nie ma już bezczynności i te 100 zł przepadało. Dlatego Uchwałą 7 Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, ustalono że liczy się data złożenia skargi w organie, a nie termin sprawy w sądzie. Jeśli w dacie złożenia skargi w urzędzie, nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie, to jest bezczynność, nawet jeśli urząd wydał decyzję przed sprawą w sądzie. W takim przypadku sąd umarza postępowanie i zasądza 100 zł od urzędu dla tego kto wniósł skargę. Dlatego w naszej skardze przypominamy tę uchwałę, aby skład sędziów orzekający wiedział, że jesteśmy świadomi tego prawa.

Poniżej jest treść skargi

Miejscowość, dnia <data>.

Do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

<adres>

za pośrednictwem
<organ,czyli urząd którego bezczynność skarżymy, adres >


Skarżący: <imię i nazwisko, adres wnoszącego skargę>

Organ: <organ,czyli urząd którego bezczynność skarżymy>


SKARGA
na bezczynność
<nazwa organu, czyli urzędu>

Na podstawie art.3 §2 pkt.8, art.50 §1, art.52 §2 i art. 54 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę skargę na bezczynność <nazwa organu ,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy>, zarzucając naruszenie
art.8, art.12, art.35 § 1 i art. 36 § 1 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), przez rażące przekroczenie terminów do załatwienia sprawy w postępowaniu i wnoszę o:

1) zobowiązanie <nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy> do wykonania odpowiedniej czynności administracyjnej w terminie czternastu dni od daty doręczenia akt organowi,

2) zobowiązanie <nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy> do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego niezałatwienie sprawy w terminie,

3) na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U z 2011r. Nr34, poz 173) w związku z art 149 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm) wnoszę o orzeczenie, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

4) zasądzenie kosztów postępowania.

Uzasadnienie:

W toku postępowania administracyjnego miał miejsce następujący przebieg zdarzeń:

1. Dnia
<data> złożyłem podanie zawierające wniosek <tu opisujemy, czego żądaliśmy w podaniu>

2. Dnia
<data>na podstawie art. 37 § 1 KPA złożyłem wezwanie do usunięcia naruszenia prawa


<nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy> dotychczas nie wykonania odpowiedniej czynności administracyjnej, co oznacza że od dnia złożenia mojego podania do dziś mój wniosek nie został rozpoznany. Tym samym organ naruszył art. 35 § 3 KPA, który określa maksymalny termin załatwienia sprawy, a także zasadę zaufania do organów administracji zawartą art. 8 KPA oraz zasadę szybkości postępowania zawartą w art. 12 § 1 KPA .

Za uzasadnione w związku z tym należy uznać zobowiązanie
<nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy> do ukarania pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie na podstawie art. 38 KPA

W tym stanie rzeczy skarga jest uzasadniona stosownie do wykładni prawa dokonywanej przez sądy administracyjne, przykładowo w Wyroku NSA z dnia 19 kwietnia 2012 (sygn. akt II OSK 321/12) zauważono "O bezczynności organu administracji publicznej, w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. możemy mówić, gdy w prawnie ustalonym terminie organ nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, ale - mimo istnienia ustawowego obowiązku - nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub też innego aktu, lub nie podjął stosownej czynności."
Ponadto w Uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2008 (sygn. akt I OPS 6/08 ) zawarta jest następująca wykładnia stosowania prawa: „Przepis art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) ma zastosowanie także w przypadku, gdy po wniesieniu skargi na bezczynność organu - w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a tej ustawy - organ wyda akt lub dokona czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, co do których pozostawał w bezczynności.” Zaś w tezie wyroku NSA z dnia 5 lipca 2012 (sygn. akt II OSK 1031/12) zauważono: "O ile wydanie przez organ administracyjny na dzień orzekania przez Sąd żądanego rozstrzygnięcia sprawy czyni z natury rzeczy niemożliwymi zobowiązanie organu do działania, o tyle nie zwalnia to Sądu z obowiązku zbadania, czy w sprawie doszło do przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego, a następnie oceny, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz rozważania, czy zachodzą podstawy do wymierzenia organowi grzywny (art. 149 par. 1 i 2 p.p.s.a.). Podjęcie przez organ czynności procesowych powoduje, iż ustaje stan ewentualnej bezczynności organu, co uzasadnia umorzenie postępowania w zakresie skargi na bezczynność organu, ale nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania sądowego dotyczącego skargi strony na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ"


Wnoszę także o zasądzenie kosztów postępowania w sprawie.

PodpisZałączniki:
1) odpis skargiKoniec treści skargi

Cytat:
W przypadku, gdy zostanie uznane rażące naruszenie prawa, powstają uprawnienia do
http://forumprawne.org/postepowanie-...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
22-11-2012, 13:45  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Jak ponaglić skutecznie urząd do załatwienia sprawy? - poradnik

Urząd jest zobowiązany przekazać naszą skargę wraz z odpowiedzią w terminie 30 dni od złożenia jej przez nas.

1. Zatem po upływie 30 dni od złożenia naszej skargi na bezczynność w urzędzie, telefonujemy do sekretariatu właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i pytamy, czy nasza skarga wraz z odpowiedzią dotarły. Jeśli tak - czekamy na zawiadomienie z Sądu, a jeśli nie - znaczy, że urząd nie przekazał naszej skargi W tej sytuacji składamy wniosek o wymierzenie organowi grzywny.


2. Wniosek o wymierzenie organowi grzywny składamy bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach. Zatem albo osobiście udajemy się do sądu i tam w biurze podawczym składamy dwa egzemplarze wniosku, a na trzecim uzyskujemy potwierdzenie nadania albo wysyłamy dwa podpisane egzemplarze wniosku listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

3. Sąd po otrzymaniu wniosku wyśle nam zawiadomienie, aby wpłacić 100 zł z tytułu wpisu sądowego od tego wniosku. Trzeba to uczynnić w terminie 7 dni, bo inaczej wniosek zostanie odrzucony. Wpłaty dokonujemy przelewem bankowym lub na poczcie, na rachunek bankowy sądu podany na zawiadomieniu sądowym.
Po rozpatrzeniu wniosku przez sąd i wymierzeniu organowi grzywny, sąd zasądzi zwrot tych 100 złotych nam od urzędu.

Poniżej znajduje się treść wniosku

Miejscowość, dnia <data>.

Do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

<adres>

za pośrednictwem
<organ,czyli urząd którego bezczynność skarżymy, adres >


Skarżący: <imię i nazwisko, adres wnoszącego skargę>

Organ: <organ,czyli urząd którego bezczynność skarżymy>

WNIOSEK
strony skarżącej o wymierzenie organowi grzywny


Na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę o wymierzenie <nazwa organu,czyli urzędu którego bezczynność skarżymy> grzywny w kwocie 5000 zł oraz o zasądzenie kosztów postępowania. Na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U z 2011r. Nr34, poz 173) w związku z art 154 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm) wnoszę o orzeczenie, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa.


Uzasadnienie

Dnia
<data> wniosłem, za pośrednictwem < nazwa urzędu, którego bezczynność skarżymy>, skargę na bezczynność tegoż organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w <miasto> w zakresie <czego dotyczyła sprawa>.

Dowód: kserokopia skargi z poświadczoną datą wpływu do organu.

Mimo upływu terminu określonego w art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, organ nie przekazał skargi Sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę (informacja uzyskana telefonicznie z sekretariatu WSA).

Brak reakcji ze strony organu uniemożliwia rozpoznanie sprawy przez Sąd.
Z tych względów wymierzenie organowi grzywny w wysokości 5000 zł jest uzasadnione.Podpis


Załącznik:
- odpis wniosku
- kserokopia skargi z poświadczoną datą wpływu do organu


Koniec treści wniosku

Cytat:
W przypadku, gdy zostanie uznane rażące naruszenie prawa, powstają uprawnienia do
http://forumprawne.org/postepowanie-...-poradnik.html
voyteg jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Jak ponaglić organ do egzekucji administracyjnej? - poradnik (odpowiedzi: 2) Załóżmy, że posiadamy prawomocna decyzję administracyjną w zakresie której organ administracji zobowiązuje do wykonania obowiązków. ...
§ Jak pisać skargi skutecznie? – poradnik (odpowiedzi: 2) W jaki sposób pisać skargi, jeśli naszym zdaniem zostaliśmy potraktowani w urzędzie nieodpowiednio? Często zdarza się, że interesant w odpowiedzi...
§ Jak ponaglić skutecznie urząd do załatwienia sprawy? (odpowiedzi: 4) Witam, Świadomie w temacie zawarłem tytuł który się już pojawił i był szczegółowo opisany przez voyteg. Niemniej jestem pod ścianą a mój następny...
§ Jak ponaglić organ podatkowy do działania – poradnik (odpowiedzi: 2) Często zdarza się, że postępowanie podatkowe trwa… i trwa… i trwa…, bo „urząd nie ma czasu...” a my oczekujemy na rozstrzygniecie ważnej dla nas...
§ Jak uzyskać dostęp do akt sprawy, gdy urzędnik odmawia - poradnik (odpowiedzi: 1) Załóżmy, że w urzędzie pracownik nie chce nam dać dostępu do akt sprawy, bo "pokój zamknięty", czy "nie ma tego lub tamtego". To jak wygląda praca...
§ Termin załatwienia sprawy wszczętej z urzędu (odpowiedzi: 10) Witam. Mam pytanie następującej treści: Czy wszczynając postępowanie administracyjne z urzędu, obowiązują mnie takie same terminy załatwienia sprawy,...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.