Składać skargę na bezczynność organu do 3 instancji czy do WSA - Forum Prawne

 

Składać skargę na bezczynność organu do 3 instancji czy do WSA

Witam! Złożyłem pismo do PINB o takiej treści Jestem mieszkańcem kamienicy położonej w ………….. przy ulicy ……………., dla której w dniu ……. wydano decyzję nr ……….. pozwolenia na użytkowanie. Informuję, iż w moim mieszkaniu słychać ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne

Prawo administracyjne - aktualne tematy:

  • § Uchylenie decyzji SKO
    Zlozyłam wniosek do SKO o uchylenie decyzji przyznającej mi zasiłek dla opiekuna po to by móc skutecznie starać...
  • § Zgłoszenie budowy garażu i prz...
    Witam serdecznie. Zgłosiłem budowę garażu w Urzędzie Miasta. Zgłoszenie miało miejsce 19.09.2017. Pani...
  • § Niezaksięgowana wpłata na ucze...
    Witajcie, po mojej dłuższej nieobecności. Mam problem związany z płatnościami na uczelni. Wysyłając pieniądze...

Odpowiedz
 
28-02-2013, 08:35  
jkkorek
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie Składać skargę na bezczynność organu do 3 instancji czy do WSA

Witam!

Złożyłem pismo do PINB o takiej treści

Jestem mieszkańcem kamienicy położonej w ………….. przy ulicy ……………., dla której w dniu ……. wydano decyzję nr ……….. pozwolenia na użytkowanie.
Informuję, iż w moim mieszkaniu słychać różne odgłosy dochodzące z sąsiednich lokali mieszkalnych. Odgłosy kroków, rozmów, używania instalacji wodno – kanalizacyjnej, itp. Dochodzą do tego różnego rodzaju odgłosy pochodzące z klatki schodowej, na której panuje duży pogłos. Wszystkie te dźwięki przenikając do mojego mieszkania utrudniają wypoczynek oraz sen i tym samym sprawiają, iż użytkowanie własnego lokalu staje się męczące.
W związku z powyższym proszę o zajęcie stanowiska i odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy dysponują Państwo protokołem badań lub sprawdzeń w zakresie izolacyjności akustycznej budynku oraz elementów budowlanych, o której mowa w § 326 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)?
2. Czy uznajecie Państwo, iż przedmiotowy budynek spełnia wymagania wyżej cytowanego rozporządzenia w zakresie ochrony przed hałasem?
-----------------------------------
Powiatowy Inspektor odpowiedział, że nie ma takich protokołów bo nie ma takiego obowiązku.
Nie ustosunkował się do mojego doniesienia o hałasie dochodzącym do mojego mieszkania.
-----------------------------------
Napisałem kolejne pismo o treści

W związku ze zgłoszonymi w dniu …… wątpliwościami dotyczącymi prawdopodobnie zbyt niskiej izolacyjności akustycznej przegród budowlanych kamienicy mieszkalno – usługowej wielorodzinnej, położonej w ………., dla której wydano ostateczną decyzję nr ……………. pozwolenia na użytkowanie, wnoszę o wszczęcie postępowania wyjaśniającego, czy przedmiotowy budynek spełnia warunki techniczne ochrony przed hałasem określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.).
--------------------------------
W odpowiedzi PINB wezwał mnie do uzupełnienia podania:

- o przedłożenie dokumentu potwierdzającego, że jest Pan stroną w postępowaniu, tzn. że jest Pan właścicielem, użytkownikiem wieczystym albo zarządcą nieruchomości zabudowanej położonej na działkach ....... przy ul. ..... w ...... lub jest Pan uprawnionym pełnomocnikiem do reprezentowania tych właścicieli,
- o przedłożenie dokumentów potwierdzających wybór Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej ..... w .........oraz wykaz osób sprawujących Zarząd Wspólnoty, którzy są upoważnieni do podpisywania dokumentów i reprezentowania wspólnoty na zewnątrz,
- o przedłożenie sprawozdania i wyników pomiarów środowiskowych poziomu hałasu przenikającego z mieszkań sąsiednich do pomieszczeń w mieszkaniu nr 18, jeżeli przekroczą wartości dopuszczalne określone w Polskich Normach dotyczących ochrony przed hałasem w mieszkaniach, zgodnie z § 326 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami),
----------------------------------
Następnie napisałem skargę na bezczynność organu i nienależyte wykonanie zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Żeby nie zaśmiecać i rozciągać wątku skarga w załączniku.
------------------------------------
Wczoraj otrzymałem odpowiedź z WINB o treści
W związku z Pana skargą z dnia 01.02.2013r. (data wpływu do DWINB 05.02.2013r.) na działanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w ………, w sprawie dotyczącej budynku przy ul. ……….. w ………., wyjaśniam co następuje.
Z dokumentów będących w posiadaniu tut. organu, wynika, że z uwagi na braki w Pana podaniu z dnia 30.01.2013r. dotyczącym ww. sprawy, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w ………., pismem z dnia 31.01.2013r. o znaku: ………. w trybie i art. 64 § 2 Kpa, wezwał Pana do uzupełnienia braków pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania.
Podniesione przez Pana zarzuty, kwestionujące prawidłowość działania organu stopnia powiatowego są zarzutami merytorycznymi i jako takie nie mogą być rozpoznane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w trybie skargowym. Zgodnie z wynikającą z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071) zasadą dwuinstancyjności, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego może ^sprawować merytoryczną kontrolę nad postępowaniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i podejmowanymi w jego toku rozstrzygnięciami jedynie w trybie postępowania odwoławczego, jako organ II instancji oraz w nadzwyczajnych trybach weryfikacji rozstrzygnięć administracyjnych. Inne środki w przepisach procedury administracyjnej nie zostały przewidziane. Oznacza to, że tryb skargowy nie jest właściwy do merytorycznej oceny działań organu I instancji.
Mając na uwadze prawem przewidziane działania podjęte przez organ nadzoru budowlanego, stwierdzam bezzasadność Pana skargi i nie znajduję podstaw do podjęcia interwencji w trybie nadzorczym, na obecnym jej etapie.
Zwracam uwagę na zapis art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym następne skargi, nie wskazujące nowych okoliczności w sprawie, mogą pozostać bez uwzględnienia z przytoczeniem stanowiska wynikającego z niniejszej odpowiedzi.

----------------


PYTANIE
Którą z opcji wybrać
1. pisać skargę na WINB do GINB, że nie chce się zając skargą na PINB
2. pisać skargę na WINB do WSA, że nie chce zając się skargą na PINB
3. skoro WINB nie może zająć się problemem, pisać skargę na PINB do WSA

A może istnieje jeszcze inna możliwość ruszenia tej sprawy do przodu

el pozdro
Załączone pliki
Rodzaj pliku: txt skarga_do_WINB.txt (7,4 KB, 2 wyświetleń)
jkkorek jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ bezczynność organu (odpowiedzi: 1) Witam, W przypadku bezczynności organów: ministerstwa zdrowia i giodo konieczne jest zażalenie, skarga czy od razu mam pisać do wsa? Po jakim...
§ zażalenie na bezczynnośc organu (odpowiedzi: 6) W lipcu tego roku złożyłem do SKO zażalenie na bezczynośc organu i do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej informacji. Na tutejszym forum...
§ Na jaki organ składać skargę na bezczynnośc? (odpowiedzi: 9) witam 1. złożono pismo o udzielenie inf. publicznej zaadresowane: Komisariat Policji w 2. przyszła odpowiedź nosząca znamiona decyzji...
§ bezczynność organu (odpowiedzi: 2) Szukam w necie ale nie mogę znaleźć - w jakim przepisie prawa mówi się o bezczynnośći organu?
§ skarga na bezczynność organu (odpowiedzi: 7) Witam, sprawa wygląda tak: do GOPS-u zostało wystosowane pismo z zapytaniem i jakąś sprawę i nic zero odp, ponowne pismo do GOPS-u z ponownym...
§ Skarga do WSA na bezczynność organu (odpowiedzi: 40) Witam! Zdecydowałem się złożyć skargę na bezczynność organu, sprawę opisywałem w innym wątku, ale żeby było czytelnie myślę, że tu jest...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.