Nadanie numeru porządkowego domu - Forum Prawne

 

Nadanie numeru porządkowego domu

Witam, W Urzędzie Gminy po załatwieniu w PINB odbioru budynku złożyliśmy wniosek o nadanie numeru domu. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że Urząd nie nada nam numeru ponieważ droga przy której jest posesja jest drogą wewnętrzną ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne

Prawo administracyjne - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
07-06-2013, 08:55  
dawiniel
Początkujący
 
Posty: 17
Domyślnie Nadanie numeru porządkowego domu

Witam,

W Urzędzie Gminy po załatwieniu w PINB odbioru budynku złożyliśmy wniosek o nadanie numeru domu. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że Urząd nie nada nam numeru ponieważ droga przy której jest posesja jest drogą wewnętrzną ma kilkunastu włascicieli i nie ma nazwy. W związku z tym nie ma możliwości nadania numeru domu. Zapytaliśmy kto powinien nadac nazwę drodze i otrzymaliśmy informację, że własciciele (napomknę tylko, że większość kupiła działki inwestycyjnie, nie interesuje ich nazwa a część jest nieosiagalna bo pracuje poza granicami kraju i nie przebywaja pod wskazanym adresem) Złożylismy wniosek o nadanie nazwy i zebraliśmy nawet kilka podpisów sąsiadów, którzy już rozpoczęli budowę lub nawet mieszkają bez zameldowania.
W Urzędzie Gminy otrzymaliśmy informację, że konieczna jest zgoda 100% włascicieli inaczej nazwa nie zostanie nadana. W związku z tym Gmina wystosowała pismo do pozostałych właścicieli, którzy to jak wspomniałem wcześniej nie odpisali bo nie mieszkają pod wskazanym adresem.
W związku z tym otrzymaliśmy informacje, ze drogi nazwać nie można i numeru domu nadać nie można.
Bardzo proszę o informacje czy istnieją a jeśli tak to jakie przepisy ustalające prawo w tym temacie.

Pozdrawiam.
dawiniel jest off-line  
07-06-2013, 09:59  
tryfid
Stały bywalec
 
tryfid na Forum Prawnym
 
Posty: 319
Domyślnie re: Nadanie numeru porządkowego domu

USTAWA
z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U.2010.193.1287 j.t. z późn. zm.


Art. 47a. 1. Do zadań gminy należy:
1) ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
;
2) umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy.
2. Ewidencję miejscowości, ulic i adresów prowadzi się w systemie teleinformatycznym.
3. Ewidencję miejscowości, ulic i adresów zakłada się na podstawie:
1) ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości;
2) wykazu urzędowych nazw miejscowości, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych;
3) danych państwowego rejestru nazw geograficznych;
4) danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju;
5) uchwał rady gminy w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulic i placów;
6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku braku takiego planu, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
7) ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych.
4. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów zawiera:
1) nazwy miejscowości oraz dane określające położenie tych miejscowości;
2) nazwy ulic i placów oraz dane określające położenie tych ulic i placów;
3) identyfikatory miejscowości, ulic i placów pochodzące z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju;
4) dodatkowe tradycyjne nazwy miejscowości, ulic i placów w języku mniejszości, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 157, poz. 1241);
5) dane adresowe określające:
a) numery porządkowe budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania,
b) kody pocztowe,
c) położenie budynków, o których mowa w lit. a, w państwowym systemie odniesień przestrzennych.
5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe, o których mowa w ust. 4 pkt 5 lit. a, z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres;
2) określenie przedmiotu wniosku;
3) informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
7. Numery porządkowe dotyczące budynków wybudowanych lub prognozowanych na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy ustalają, w drodze porozumienia, właściwi miejscowo wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast).
8. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 7, numery porządkowe ustala, w drodze zarządzenia, wojewoda.
9. Numery porządkowe nowo budowanych budynków, niewykazanych w ewidencji, o której mowa w ust. 4, ustala się przed rozpoczęciem ich użytkowania.ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
z dnia 9 stycznia 2012 r.
w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
Dz.U.2012.125


§ 5. 1. Numery porządkowe, o których mowa w art. 47a ust. 4 pkt 5 lit. a ustawy, zwane dalej "numerami porządkowymi", ustala się w procesie zakładania ewidencji, a w uzasadnionych przypadkach także w procesach jej aktualizacji, uzupełnienia lub zmiany, wykorzystując do tego celu:
1) ewidencję numeracji porządkowej nieruchomości;
2) ewidencję gruntów i budynków;
3) BDOT500;
4) BDOT10k;
5) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku takich planów - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
6) ortofotomapę cyfrową.
2. Dla każdej ulicy i każdego placu posiadającego nazwę tworzy się odrębne, ciągłe zbiory numerów porządkowych w sposób zapewniający przestrzenną regularność każdego z tych zbiorów oraz unikalność jego elementów, zachowując w miarę możliwości istniejące numery porządkowe, ujawnione w ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, oraz dotychczasowe zasady tej numeracji.
3. Dla każdej wsi lub części wsi stanowiącej miejscowość oraz dla każdego osiedla na obszarach miast, w których ulice i place nie posiadają nazw, tworzy się jeden ciągły zbiór numerów porządkowych, w sposób zapewniający jego przestrzenną regularność oraz unikalność jego elementów.
4. Numery porządkowe przyjmują postać liczb całkowitych w przedziale od 1 do n.
5. Nowo wybudowanemu budynkowi, który nie był przedmiotem prognozy wyrażonej w ewidencji, nadaje się numer porządkowy złożony z liczby (L), zgodnej z liczbą numeru porządkowego sąsiedniego budynku objętego ewidencją, oraz z pierwszej niewykorzystanej litery alfabetu łacińskiego (LA, LB, LC ... LX), z zachowaniem przyjętych dla danej ulicy lub miejscowości ogólnych zasad numeracji oraz z uwzględnieniem granic nieruchomości.
6. W przypadku gdy w najbliższym sąsiedztwie nowo wybudowanego budynku, o którym mowa w ust. 5, znajduje się budynek oznaczony numerem porządkowym typu LX lub w przypadku wyczerpania się liter, nowo wybudowanemu budynkowi nadaje się numer porządkowy, dopisując do oznaczenia typu LX najpierw pierwszą, a następnie kolejne litery alfabetu łacińskiego (LXA, LXB, LXC ... LXZ, LXZA, LXZB, LXZC ...).
7. W przypadku budynków, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dwu lub więcej ulic, posiadających odrębne wejścia od strony sąsiadujących z nimi ulic albo gdy budynek położony przy jednej ulicy posiada więcej niż jedno wejście główne, budynkom tym może być nadawanych wiele numerów porządkowych, związanych ze wszystkimi głównymi wejściami do budynku.
8. W przypadku ustalania numerów porządkowych związanych z nowymi, niezabudowanymi dotychczas ulicami lub osiedlami, a także w przypadku podjęcia decyzji o zmianie wszystkich istniejących numerów porządkowych związanych z określoną ulicą lub osiedlem stosuje się następujące zasady:
1) numery porządkowe wzdłuż ulic głównych wzrastają w kierunku od centrum miejscowości ku jej granicom albo z południa na północ oraz ze wschodu na zachód;
2) numery porządkowe wzdłuż ulic bocznych wzrastają, poczynając od głównej ulicy, w kierunku granic miejscowości;
3) numery porządkowe po lewej stronie ulicy, w kierunku zwiększających się numerów, oznacza się liczbami nieparzystymi, a po prawej stronie parzystymi;
4) numery porządkowe budynków przylegających do placu wzrastają, poczynając od naroża placu przy głównej ulicy, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara;
5) jeżeli plac powstaje z rozszerzenia lub skrzyżowania ulic, dla budynków przylegających do placu ustala się kolejne numery porządkowe jednej z ulic przechodzących przez plac.
9. Numery porządkowe o strukturze niespełniającej wymogów określonych w ust. 4-6 mogą być ujawnione i nadal stosowane w ewidencji, jeżeli w takiej strukturze były przyjęte w ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, a jednocześnie zapewniają unikalność związanych z nimi adresów i ich czytelną identyfikację w terenie w powiązaniu z adresami sąsiednimi.
10. Wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynku, o którym mowa w art. 47a ust. 6 ustawy, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
11. Wzór wniosku w postaci elektronicznej umieszcza się, przechowuje oraz udostępnia w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, o którym mowa w art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Nadać nazwę drodze wewnętrznej niebędącej własnością Gminy może Rada gminy/miasta na wspólny wniosek wszystkich współwłaścicieli. U ciebie to raczej się nie uda. Napisz pismo do wójta/burmistrza opisujące sprawę lub napisz skargę do Rady Gminy/Miasta na działanie Wójta/Burmistrza. Możesz też wysłać skargę do SKO na bezczynność Wójta/Burmistrza.
Niemniej jak chcesz mieć w miarę szybko załatwione to pofatyguj się do Urzędu, pokaż powyższe przepisy, postrasz skargami.... -powinno się udać.
tryfid jest off-line  
07-06-2013, 10:34  
dawiniel
Początkujący
 
Posty: 17
Domyślnie re: Nadanie numeru porządkowego domu

Dzięki, postaram się wykorzystać podpowiedź. Tylko własnie - droga jest prywatna i połaczona z drogą gminna. Nikt od 3-4 lat nie nadał jej nazwy. Zgodnie z prawem rozumiem nie jest to obowiązkiem Gminy jeśli nie jest to droga gminna?
dawiniel jest off-line  
07-06-2013, 10:47  
tryfid
Stały bywalec
 
tryfid na Forum Prawnym
 
Posty: 319
Domyślnie re: Nadanie numeru porządkowego domu

Gmina nie musi nadawać nazw drogom wewnętrznym, może to zrobić na wniosek wszystkich właścicieli, (ale jak uzna, że nazwa jest niepotrzebna, to może odmówić nadania).
Niemniej numer adresowy nadać muszą. Tłumacząc przepisy na język polski, to powinni nadać adres składający się z nazwy najbliższej ulicy nazwanej (tej, do której jest włączona wasza droga) i "pasującego" numeru (ten ostatni może być z literą).
tryfid jest off-line  
07-06-2013, 15:32  
hempgru
Użytkownik
 
Posty: 52
Domyślnie re: Nadanie numeru porządkowego domu

Cytat:
Napisał/a tryfid Zobacz post
Gmina nie musi nadawać nazw drogom wewnętrznym, może to zrobić na wniosek wszystkich właścicieli, (ale jak uzna, że nazwa jest niepotrzebna, to może odmówić nadania).
Niemniej numer adresowy nadać muszą. Tłumacząc przepisy na język polski, to powinni nadać adres składający się z nazwy najbliższej ulicy nazwanej (tej, do której jest włączona wasza droga) i "pasującego" numeru (ten ostatni może być z literą).
Nie musi, ale powinna
hempgru jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Nadanie numeru Pesel (odpowiedzi: 18) Witam. Podejrzewam, ze bedzie to jedna z najdziwniejszych spraw na tym forum, ale do rzeczy. Mam 22 lata. Nie posiadam od urodzenia numeru PESEL....
§ nadanie numeru domu przez gmine (odpowiedzi: 2) witam, problem jest w tym że gmina nadała mi numer domu według kolejności a co sie okazało tym numerem 12 b mój sąsiad posługuje się od blisko 20...
§ nadanie numeru pesel (odpowiedzi: 3) Ojciec mojej koleżanki umarł w 1984r nie miał nadanego numeru pesel,teraz do sprawy o nabycie spadku po nim, notariusz wymaga numeru pesel, czy może...
§ nadanie numeru PESEL (odpowiedzi: 1) witam, jak jest procedura nadania numeru PESEL dla mojego dziecka dodam ze wychowuję je sama i nie mam miejsca pobytu stałego ani czasowego, krótko...
§ Brak numeru porządkowego, a zameldowanie (odpowiedzi: 1) Witam. Mam następujące pytanie: Czy wg prawa mogę uzyskać tymczasowe zameldowanie, jeśli dysponuję umową najmu lokalu mieszkalnego w miejscu...
§ Nadanie numeru budynku. (odpowiedzi: 1) Oto problem: Kilkanaście lat temu rodzice rozpoczeli budowę domu na posesji na której znajdował się stary dom. W pozwoleniu na budowę było...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:45.