zażalenie niedopuszczalne - jak sie odwołac - Forum Prawne

 

zażalenie niedopuszczalne - jak sie odwołac

zlożyłem zażalenie na to , ze inspektorat tylko czesciowo podjał dzialania i dostalem taką odpowiedz POSTANOWIENIE nr 181/2013, znak sprawy: WNK.7662.3.2013.SSW Treść dokumentu Działając zgodnie z art. 37 § 1 i art. 123 ustawy z ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne

Prawo administracyjne - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
12-06-2013, 15:01  
stach12
Stały bywalec
 
Posty: 1.195
Domyślnie zażalenie niedopuszczalne - jak sie odwołac

zlożyłem zażalenie na to , ze inspektorat tylko czesciowo podjał dzialania i dostalem taką odpowiedz

POSTANOWIENIE

nr 181/2013, znak sprawy: WNK.7662.3.2013.SSW

Treść dokumentu
Działając zgodnie z art. 37 § 1 i art. 123 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu zażalenia Pana S. P z 12 maja 2013 roku (przesłanego za pośrednictwem skrzynki podawczej na ePUAP), działającego na podstawie art. 37 Kpa w imieniu własnym, jak i Pana K. P, na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie strzeleckim w związku z nie wszczęciem na wniosek Żalącego z 2 sierpnia 2011 roku postępowania administracyjnego w sprawie samowolnej przebudowy części budynku usługowego położonego w R,

uznaję ww. zażalenie za niedopuszczalne.

UZASADNIENIE

Dnia 12 maja 2013 roku Pan S wniósł zażalenie na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie strzeleckim w sprawie nie podjęcia wniosku Żalącego z 2 sierpnia 2011 roku o wszczęcie postępowania administracyjnego odnośnie samowoli budowlanej. Uzasadnieniem zażalenia wniesionego na podstawie art. 37 Kpa było wskazanie na rażące naruszenie przez Powiatowego Inspektora art. 35 Kpa, w związku z niewszczęciem do dnia dzisiejszego postępowania na wniosek z 2 sierpnia 2011 roku.
W myśl art. 37 § 1 Kpa na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Bezczynność oznacza, że organ nie podejmuje żadnych czynności w postępowaniu, natomiast przewlekłość postępowania oznacza, że organ wprawdzie podejmuje określone czynności w postępowaniu, ale nie mają one znaczenia z punktu widzenia postępowania, a nawet często mają charakter pozorny. Rozwiązanie przewidziane w art. 37 Kpa polega na tym, aby umożliwić stronie za pomocą środków prawnych stosowanych w toku instancji administracyjnych doprowadzenie do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie administracyjne w sytuacji, gdy właściwy organ administracji bez uzasadnionej przyczyny zwleka z jego wydaniem. Zgodnie z art. 37 § 1 Kpa zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa, w przepisach szczególnych lub ustalonym zgodnie z art. 36 Kpa służy tylko stronie i może być wniesione dopiero po upływie terminu przewidzianego do załatwienia sprawy, a określonego w myśl wyżej przywołanych przepisów.
W niniejszej sprawie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie strzeleckim faktycznie wszczął postępowanie odnośnie przebudowy części budynku usługowego położonego w R, o czym Pan S był już informowany przez tut. organ w zawiadomieniu z 30 marca 2012 znak: WON.7641.94.2011.GW o sposobie załatwienia Jego skargi z 19 grudnia 2011 roku na bezczynność i nieprawidłowe działanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie strzeleckim w sprawie samowolnej przebudowy części budynku usługowego położonego w R oraz rozbiórki budynku gospodarczego w R. Niemniej jednak, ponieważ w postępowaniu tym organ pierwszej instancji nie uznał Żalącego się jak również Pana K za strony postępowania, tut. organ nie ma podstaw prawnych do merytorycznego rozpatrzenia ww. zażalenia. Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie jest bowiem specyficznym środkiem ochrony praw strony w postępowaniu administracyjnym. Oznacza to zatem, iż podmiot nie będący stroną postępowania nie jest uprawniony do dochodzenia tych praw w sposób przewidziany w art. 37 § 1 Kpa, przez wniesienie zarzutu bezczynności organu administracji publicznej, co też potwierdza Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7.1.2002 r. IV SAB 105/01 (nie publ.). Ponieważ postępowanie prowadzone wskutek wniesienia zażalenia na podstawie cyt. § 1 art. 37 nie ma cech samodzielnego postępowania administracyjnego, bowiem postanowienie wydane po jego rozpatrzeniu ma charakter incydentalny, organ wyższego stopnia nie posiada podstaw prawnych do badania i wyznaczania stron prowadzonego przez siebie postępowania nadzorczego, a co za tym idzie prowadzonego przez Powiatowego Inspektora postępowania pierwszoinstancyjnego. Organem właściwym do ustalania stron jest wyłącznie organ prowadzący zgodnie z posiadanymi kompetencjami postępowanie administracyjne. Podmiotem uprawnionym do wniesienia zażalenia na podstawie art. 37 § 1 Kpa jest natomiast strona postępowania pierwszoinstancyjnego. Uznanie zatem ww. zażalenia jako pochodzącego od strony stanowiłoby naruszenie zasad postępowania administracyjnego, gdyż to tut. organ, który nie jest organem właściwym, dokonałby w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 37 Kpa oceny, czy Pan S czy też Pan K powinni posiadać status strony w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, czy też nie.
Odnosząc się zatem do uzasadnienia zażalenia z 12 maja 2013 roku wskazać jedynie przyjdzie, że organ nadzoru budowlanego stopnia podstawowego stojąc na straży przestrzegania przepisów Prawa budowlanego i badając zgłoszone sprawy, zobowiązany jest, podejmując swoje działania z urzędu, do sprawdzenia każdej informacji o ewentualnym naruszeniu Prawa budowlanego, niezależnie od źródła jej pozyskania. Przedstawiane organom nadzoru budowlanego żądania wszczęcia postępowania nie ma w związku z tym decydującego znaczenia dla określenia zakresu postępowania, które powinny prowadzić. Organ nadzoru budowlanego nie jest związany granicami żądania. Może, a wręcz ma obowiązek, przeprowadzić postępowanie w takich granicach, jakie wynikają z okoliczności i potrzeby podjęcia przez ten organ działań w granicach jego kompetencji. Tym samym „wniosek” osoby zainteresowanej podjęciem przez organ nadzoru budowlanego stosownych czynności stanowi faktyczne źródło wiedzy organu o fakcie prowadzenia określonych robót budowlanych i choćby zawierał on żądanie podjęcia określonych czynności oraz rozstrzygnięć, stanowi podstawę do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w razie potrzeby pełnego postępowania dowodowego z urzędu. Powyższe stanowisko potwierdził m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 24 maja 2012 roku o sygn. akt: II SA/Op 24/12 wskazując, iż „(...) uwzględniając policyjny charakter czynności organów nadzoru budowlanego, podejmowanych dla ochrony interesu publicznego, niewątpliwie postępowanie tych organów wszczynane jest wyłącznie z urzędu (...)”.
Na marginesie należy zauważyć, iż obecnie Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego rozpatruje zażalenie Pana K na postanowienie organu nadzoru budowlanego szczebla powiatowego nr 35/13 z 29 kwietnia 2013 roku o znaku WIB.4002-S-4/12 odmawiające wznowienia postępowania w sprawie przebudowy części budynku usługowego położonego w R, zakończonego decyzją ostateczną z 25 maja 2012 roku.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

Postanowienie niniejsze jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie, ani skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.


Co z tym zrobić jak się bronic przed samowola bo to trwa zbyt długo i jak się okazuje jako strona i sąsiedzi jesteśmy bezradni.
stach12 jest off-line  
23-06-2013, 21:39  
Inwestorwroclove
Stały bywalec
 
Posty: 968
Domyślnie RE: zażalenie niedopuszczalne - jak sie odwołac

Strasznie zabagnione to uzasadnienie - coś kręcą. Proszę rzucić okiem tu - to otwiera mozliwość skarżenia do Sądu:

http://forumprawne.org/sady-administ...ml#post2335158

uwaga na 14 dni na to wezwanie - choć skoro Pana o tym nie pouczyli to będzie się liczyło od dziś.
Inwestorwroclove jest off-line  
24-06-2013, 06:00  
stach12
Stały bywalec
 
Posty: 1.195
Domyślnie RE: zażalenie niedopuszczalne - jak sie odwołac

ale co mam im zarzucić brak pouczenia?
Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy mianowicie w tej sprawie dostałem drugie pismo nakazujące PINB wznowić to postępowanie.
O ile mogę to wszystko ogarnąć wzrokiem to chodzi o to żeby nas nie uznać strona postępowania bo w drugim piśmie dotyczącym tego tematu karzą Pinb wznowić to postępowanie- masło maślane


postanowienie 186/13

Treść dokumentu

Opole, 2013-06-
WOA.7722.11.2013.GK

Postanowienie nr 186/13

Działając na podstawie art. 138 § 2 w związku z art. 144 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 27 lutego 2013r. poz. 267)) dalej k.p.a., w związku z art. 83. ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst. jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zmianami) po rozpoznaniu zażalenia Pana S.P. z 27 marca 2013r, pełnomocnika Pana Krzysztofa Popandy, na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie s.... nr 23/13 znak: WIB.4002-S-4/12 z 22 marca 2013r. w przedmiocie odmowy wznowienia, na wniosek Pana S.P. , postępowania zakończonego 14 stycznia 2013r decyzją ostateczną Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie s.... nr 4/13 stwierdzającą wykonanie nałożonego na Panią G:B. obowiązku wykonania określonych robót budowlanych w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem robót budowlanych związanych z przebudową budynku usługowego położonego w R, przy ul. Wolności 5 na działce nr 297, nałożonego ostateczną decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie s....

uchylam zażalone postanowienie w całości i przekazuję sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Uzasadnienie

Organ stwierdził następujący stan faktyczny:

Decyzją z 25 maja 2012r. nr 52/12 znak: WIB.4002-Sg-2/12 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie s.... nakazał Pani G.B. wykonanie określonych robót budowlanych w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem przebudowy budynku usługowego w R, przy ul. Wolności 5 na działce nr 297. Nakazane roboty budowlane obejmowały dostosowanie ubikacji na parterze budynku do obowiązujących wymogów, zamontowanie drzwi w kabinie prysznicowej na piętrze budynku, zamontowanie wentylatora łazienkowego w łazience na poddaszu obsługującej dwu i czteroosobowy pokój gościnny.
Decyzją z 22 marca 2013r. nr 4/13 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził wykonanie nałożonego obowiązku.
Pismem 8 stycznia 2013 roku, na wniosek Pana S.P. o udzielenie informacji publicznej, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie s.... przekazał wnioskodawcy informację o wydanej decyzji nr 52/12 z 25 maja 2013 roku.
Pismem z 9 stycznia 2013r. Pan S.Pwniósł do PINB w powiecie s.... o wznowienie postępowania zakończonego decyzją PINB w powiecie s.... z 25 maja 2012r. nr 52/12 nakazującej wykonanie określonych robót budowlanych w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem przebudowy budynku usługowego w R, przy ul. Wolności 5 na działce nr 297.
Po rozpoznaniu w/w wniosku Pana S.P. Powiatowy Inspektor Nadzór Budowlanego w powiecie s.... postanowieniem z 22 marca 2013r. odmówił wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie s.... z 14 stycznia 2013r. nr 4/13 stwierdzającą wykonanie nałożonego na Panią G:B. obowiązku wykonania określonych robót budowlanych w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem robót budowlanych związanych z przebudową budynku usługowego położonego w R, przy ul. Wolności 5 na działce nr 297, nałożonego ostateczną decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie s.... z 25 maja 2012r. nr 52/12. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia organ wskazał, że wnioskodawca nie posiada przymiotu strony w postępowaniu zakończonym w/w decyzją ponieważ przebudowa nie oddziaływała na działkę nr 298 będącą własnością Państwa B. i S. P. oraz na działkę nr 299 będącą własnością Pana K. P.
Na powyższe postanowienie zażalenie wniósł Pan S. P, jako pełnomocnik Pana K. P. podnosząc, że organ I instancji niewłaściwie ustalił stan faktyczny.

Organ zważył co następuje:

Zażalenie Pana S.P. należy uwzględnić, ponieważ organ I instancji nie rozpoznał sprawy zgodnie z treścią złożonego wniosku o wznowienie postępowania.
Wznowienie postępowania jest instytucją prawną stwarzająca możliwość ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej zakończonej decyzją ostateczną, jeżeli postępowanie, w którym ją wydano dotknięte było kwalifikowaną wadliwością przewidzianą w art. 145 § 1 k.p.a.. Zgodnie z tym przepisem w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:
1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe,
2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,
3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu stosownie do art. 24, 25 i 27,
4) strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,
5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję,
6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,
7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2),
decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione.
Granica postępowania w sprawie wznowienia postępowania wyznaczona jest zakresem sprawy administracyjnej rozstrzygniętej decyzja ostateczną. Według art. 16 §1 k.p.a. decyzjami ostatecznymi są decyzje, od których nie służy odwołanie w toku instancji. W myśl przyjętych rozwiązań prawnych wznowienie postępowania służy m.in. od decyzji wydanych przez organ I instancji, od których nie zostało wniesione odwołanie, a brak jest podstaw do przywrócenia terminu. Z kolei przepis art. 148 § 1 k.p.a. normuje kwestie trybu i terminu wniesienia podania w sprawie wznowienia postępowania, stanowiąc, że podanie w tym przedmiocie wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał w sprawie decyzję w I instancji, w terminie jednego miesiąca od dnia w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania. Z powyższego uregulowania wynika, że strona ze skutkiem prawnym może złożyć podanie o wszczęcie postępowania w sprawie wznowienie postępowania jedynie we wskazanym miesięcznym terminie, liczonym od dnia w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do jego wznowienia. W przypadku gdy wnioskodawca wnosi o wznowienie postępowania z przyczyny wymienionej w art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. – czyli gdy strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu – jednomiesięczny termin biegnie od dnia w którym strona dowiedziała się o decyzji. Strona musi więc udowodnić kiedy dowiedziała się o w/w okoliczności w przybliżeniu wystarczającym do ustalenia, że jej podanie o wznowienie wpłynęło przed upływem ustawowego terminu. Organ administracji publicznej jest zobowiązany z urzędu badać zachowanie tego terminu. Wszczęcie postępowania w sprawie wznowienia na wniosek pomimo uchybienia terminu stanowi rażące naruszenie prawa, bowiem godzi w zasadę trwałości decyzji administracyjnych.
Stosownie do treści art. 61 § 1 KPA postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Podobną regulację zawiera art. 147 k.p.a. dotyczący wznowienia postępowania, lecz wznowienie postępowania z przyczyna wskazanej w art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. może nastąpić tylko na wniosek. W postępowaniu wszczętym na wniosek to sama strona zakreśla granice rozpoznawanej sprawy, a rozstrzygnięcie organu musi odnosić się wprost do jej żądania i nie może zawierać orzeczenia w przedmiocie, co do którego strona wniosku nie złożyła. W postępowaniu z urzędu ramy i granice rozpoznawanej sprawy określa natomiast organ administracji.
W przedmiotowej sprawie wniosek o wznowienie postępowania dotyczył sprawy zakończonej decyzją PINB w powiecie s.... z 25 maja 2012r. nr 52/12 nakazującej wykonanie określonych robót budowlanych. Natomiast z sentencji zaskarżonego postanowienia o odmowie wznowienia postępowania, jednoznacznie i bez wątpliwości, wynika, że organ orzekł o odmowie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie s.... z 14 stycznia 2013r. nr 4/13 stwierdzającą wykonanie nałożonego na Panią G:B. obowiązku wykonania określonych robót budowlanych w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem robót budowlanych związanych z przebudową budynku usługowego położonego w R, przy ul. Wolności 5 na działce nr 297, nałożonego ostateczną decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie s.... z 25 maja 2012r. nr 52/12. Oznacza to, że organ orzekł niezgodnie z treścią złożonego wniosku, co stanowi rażące naruszenie art. 147 k.p.a i stanowi przesłankę do uchylenia zaskarżonego postanowienia.
Zgodnie z art. 138 § 2 k.p.a. organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. W takiej sytuacji organ odwoławczy jest zobowiązany wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. Stosownie do treści art. 144 k.p.a. takie wskazania powinny być zawarte w przypadku uchylenia zażalonego postanowienia. W przedmiotowej sprawie wskazania organu odwoławczego ograniczają się do usunięcia wskazanego naruszenia prawa i rozpoznania złożonego wniosku zgodnie z jego treścią.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji.
Niniejsze postanowienie jest ostateczne.

Stronom, które kwestionują zasadność niniejszego postanowienia w zakresie jego zgodności z prawem służy skarga, za pośrednictwem tut. organu, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia postanowienia.


nic z tego nie rozumiem
stach12 jest off-line  
24-06-2013, 10:58  
Inwestorwroclove
Stały bywalec
 
Posty: 968
Domyślnie RE: zażalenie niedopuszczalne - jak sie odwołac

nie mam głowy by to dokładnie czytać ale wygląda, że uznali Pana za stronę - najlepiej niech Pan zadzwoni albo pójdzie do WINB i zapyta - mają obowiązek wyjasnić.
Inwestorwroclove jest off-line  
26-06-2013, 10:52  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 16.841
Domyślnie RE: zażalenie niedopuszczalne - jak sie odwołac

Cytat:
Napisał/a stach12 Zobacz post

Co z tym zrobić jak się bronic przed samowola bo to trwa zbyt długo i jak się okazuje jako strona i sąsiedzi jesteśmy bezradni.
Skarżyc bezczynnosć do WSA

Złożył pan wniosek o wszczęcie postępowania, to organ powinien wydać decyzję, która również jest decyzja o umorzeniu, jeśli postępowanie było bezprzedmiotowe
voyteg jest off-line  
26-06-2013, 19:30  
Inwestorwroclove
Stały bywalec
 
Posty: 968
Domyślnie RE: zażalenie niedopuszczalne - jak sie odwołac

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
Skarżyc bezczynnosć do WSA

Złożył pan wniosek o wszczęcie postępowania, to organ powinien wydać decyzję, która również jest decyzja o umorzeniu, jeśli postępowanie było bezprzedmiotowe
no zaraz - przecież już jest cytuję:

"uchylam zażalone postanowienie w całości i przekazuję sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. "

Moim zdaniem uchylili uznając tego Pana za stronę - w czym zatem problem? Najlepiej (powtarzam) zapytać w WINB. Jeżeli tak, to wkrótce PINB przyśle o wszczęciu postępowania.
Inwestorwroclove jest off-line  
26-06-2013, 19:39  
stach12
Stały bywalec
 
Posty: 1.195
Domyślnie RE: zażalenie niedopuszczalne - jak sie odwołac

Inwestorwroclove patrz #1 tam nie zostaliśmy uznani strona
stach12 jest off-line  
26-06-2013, 20:44  
Inwestorwroclove
Stały bywalec
 
Posty: 968
Domyślnie RE: zażalenie niedopuszczalne - jak sie odwołac

Ok - ale to było wcześniej i na bezczynność, a Pan nie był stroną (WINB tylko to stwierdził) ale potem uchylono postanowienie merytoryczne i teraz wygląda, że od nowa i wskazano że należy rozważyć uznanie Pana za stronę. Sorki - strasznie długie te rozstrzygniecia więc nie wiem czy całość ogarniam ale tak to rozumiem. Pan S. P. to Pan? Niech Pan tam do tego WINB zadzwoni i porozmawia.
Inwestorwroclove jest off-line  
26-06-2013, 21:01  
stach12
Stały bywalec
 
Posty: 1.195
Domyślnie RE: zażalenie niedopuszczalne - jak sie odwołac

Rozmowa nie ma sensu. Insekor powiatowy to rodzina a ja jestem jej czarna owca.
stach12 jest off-line  
26-06-2013, 21:14  
Inwestorwroclove
Stały bywalec
 
Posty: 968
Domyślnie RE: zażalenie niedopuszczalne - jak sie odwołac

Cytat:
Napisał/a stach12 Zobacz post
Rozmowa nie ma sensu. Insekor powiatowy to rodzina a ja jestem jej czarna owca.
dosłownie? Ale proponowałem zapytanie WINB.

Uchylili więc warto po prostu spytać i dopytać. Można pójść z kimś w roli "radcy prawnego" jako świadka. Albo uprzedzić o nagrywaniu. Albo zadzwonić i nagrać bez upzredzenia. Cokolwiek

Tak będzie szybciej od tej zgadywanki.
Inwestorwroclove jest off-line  
01-07-2013, 14:21  
stach12
Stały bywalec
 
Posty: 1.195
Domyślnie RE: zażalenie niedopuszczalne - jak sie odwołac


Na moje wezwanie do naruszenia prawa dostalem taka odpowiedz jw, czy to warto skarzyc bezczynnosc do WSA?
stach12 jest off-line  
01-07-2013, 20:45  
Inwestorwroclove
Stały bywalec
 
Posty: 968
Domyślnie RE: zażalenie niedopuszczalne - jak sie odwołac

Drogi Panie,

ta odpowiedź jest niedostępna. Najlepiej sam sobie Pan może pomóc w tej zagmatwanej sytuacji tylko musi Pan dokładnie przeanalizować wszystkie pisma. O ile mogę sprawę ogarnąć PINB robi Pana w „balona” manewrując zakresem i przepisami. Proszę mnie poprawić:

1. Zgłosił Pan znaczny zakres samowolnie „zewnętrznych” prowadzonych prac a wszczęli tylko w jakimś zakresie „wewnętrznych” prac? Zapewne aby Pana nie uznać za stronę.

2. To uchylenie WINB postanowienia PINB o odmowie wznowienia to dobry znak – z jakiego art. Pan to wnosił ze 145§1ust4? Jeżeli tak to WINB jednak uważa, że powinni Pana uznać za stronę nawet w tych sprawach wewnętrznych.

Jeżeli (1) jest ok. to myślę że może Pan złożyć skargę do Sądu bo mamy tu do czynienia z bezczynnością w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie w której jest Pan niewątpliwie stroną – uznanie Pana za stronę w sprawie tych „wentylatorów” (2) to potwierdza. Trudno wyczuć co Sąd na to ale warto.
Inwestorwroclove jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ cofniecie pozwu uznane za niedopuszczalne (odpowiedzi: 1) E-Sąd w postanowieniu uznał cofnięcie pozwu przez powoda za niedopuszczalne . Co dla mnie jako pozwanej to oznacza? Nie zgodziłam się na cofnięcie...
§ Odwołanie czy zażalenie?? (odpowiedzi: 6) Witam. Jestem w trakcie sprawy o podwyższenie alimentów. Nie podoba mi się: opieszałość sądu w wyznaczaniu kolejnych dat spraw alimentacyjnych...
§ Zażalenie czy odwołanie? (odpowiedzi: 15) Witam. Piszę w imieniu znajomego, który jest w bardzo ciężkiej sytuacji. A więc zacznę od początku. Narzeczona znajomego odeszła od niego z dzieckiem...
§ Co zrobić, gdy organ odwoławczy opieszale rozpatruje odwołanie lub zażalenie? (odpowiedzi: 1) W toku postępowania administracyjnego mamy: - decyzje, od których służy odwołanie - postanowienia, na które przysługuje zażalenie Zgodnie z art....
§ Odwołanie wyroku i zażalenie (odpowiedzi: 4) Witam, Dwa lata temu mój chłopak dostał wyrok w zawieszeniu. Przez cały czas był pod nadzorem kuratora. W czasie odbywania tego zawieszenia został...
§ zażalenie/odwołanie od grzywny?? (odpowiedzi: 1) Witam Was kochani Mam problem po raz kolejny. Potrzebuje napisac zazalenie badz odwołanie od wyroku w sprawie karnej. Wiem, ze mam na to 7 dni....


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:17.