Wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę - Forum Prawne

 

Wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

Otrzymałem dziś zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę. Jestem określony jako strona, inwestorem jest inna osoba a inwestycja ma powstać na działce sąsiada. Działka graniczy z moją bezpośrednio. Czy mogę w takim ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne


Odpowiedz
 
28-04-2014, 13:42  
Kenny97
Stały bywalec
 
Posty: 838
Domyślnie Wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

Otrzymałem dziś zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę. Jestem określony jako strona, inwestorem jest inna osoba a inwestycja ma powstać na działce sąsiada. Działka graniczy z moją bezpośrednio.

Czy mogę w takim razie złożyć wniosek o zawieszenie postępowania czy może to uczynić tylko inwestor a dokładniej tylko osoba która wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę?

edit:
kpa art.98.§1.Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

rozumiem, że nie można ale w uwagach można zasygnalizować ten fakt Staroście
Kenny97 jest off-line  
28-04-2014, 14:04  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.605
Domyślnie RE: Wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

może pan - każda strona może, niezależnie od tego czy inicjowała postępowanie

wniosek w oparciu o art. 97 § 1 k.p.a. i dalej jak w poradnku

http://forumprawne.org/prawo-adminis...-poradnik.html


przykładowe orzeczenie

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/07155C51DD

Cytat:
Rację ma skarżący, że rozpatrzenie zatem przez organy administracji wniosku o zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. nie stanowi naruszenia prawa, a sądy administracyjne dokonując kontroli postanowień wydanych na podstawie tego przepisu badają, czy wnioski stron zostały prawidłowo rozpatrzone i czy zachodzą przesłanki zawieszenia postępowania.
voyteg jest off-line  
28-04-2014, 14:19  
Kenny97
Stały bywalec
 
Posty: 838
Domyślnie RE: Wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

u mnie wygląda to tak, że

1. decyzja środowiskowa
2. decyzja o warunkach zabudowy (wydana na podstawie decyzji środowiskowej)
3. WSA uchyla w całości decyzję środowiskową
4. nowa decyzja środowiskowa
5. odwołanie do SKO na decyzję
6. skarga do WSA na decyzję SKO która utrzymuję decyzję środowiskową
7. wszczęcie postępowania pozwolenia na budowę

* decyzja o warunkach zabudowy powinna zostać uchylona albo nieważna i powinna zostać wydana teraz na podstawie decyzji która jest skarżona do WSA

moim zdaniem Starosta powinien zawiesić postępowanie z urzędu dopóki nie zapadnie wyrok WSA, jak WSA oddali skargę to wtedy powinien poczekać na wyrok NSA bo nie może się wzorować na decyzji która może mieć wady
Kenny97 jest off-line  
28-04-2014, 14:22  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.605
Domyślnie RE: Wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

warto zawrzeć w skardzie do WSA lub uzupełnić odrębnym wnioskiem wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji do czasu rozpoznania skargi przez WSA, co należy odpowiednio uzasadnić

taki wniosek rozpoznawany jest w pierwszej kolejności przez WSA
voyteg jest off-line  
28-04-2014, 14:25  
Kenny97
Stały bywalec
 
Posty: 838
Domyślnie RE: Wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

tzn. ja składałem skargę do WSA na decyzję środowiskową (tą drugą pkt. 4)

a Starostwo się teraz "śpieszy" z pozwoleniem na budowę a nie wie jeszcze co WSA zasądzi w tej skardze decyzji środowiskowej, może oddalić a może uchylić
Kenny97 jest off-line  
28-04-2014, 14:25  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.605
Domyślnie RE: Wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

jeszcze raz - niezależnie od zaskarżenia tej decyzji, powinien pan złożyć wniosek o jej wstrzymanie do WSA
voyteg jest off-line  
28-04-2014, 14:29  
Kenny97
Stały bywalec
 
Posty: 838
Domyślnie RE: Wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

decyzję SKO (utrzymującą w mocy) zaskarżyłem do WSA w styczniu, zapłaciłem opłatę i czekam na datę wyznaczenia rozprawy

czyli teraz mam napisać do WSA wniosek czy uzupełnienie do sprawy o sygn. akt XXX o wstrzymanie tej decyzji środowiskowej którą skarżyłem tak?

a jakie podać uzasadnienie?
Kenny97 jest off-line  
28-04-2014, 14:37  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.605
Domyślnie RE: Wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

skorzystać z wzoru

http://forumprawne.org/sady-administ...racyjnymi.html


Cytat:
Napisał/a Kenny97 Zobacz post

a jakie podać uzasadnienie?
takie, by przekonało sąd

I SA/Sz 706/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-15
Cytat:
Zgodnie z treścią art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz.270, ze zm.) – zwanej dalej "P.p.s.a." - Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Obowiązek uprawdopodobnienia okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji obciąża wnioskodawcę.

Decyzja o skorzystaniu z możliwości ubiegania się o udzielenie ochrony tymczasowej należy do strony postępowania, która powinna mieć świadomość, że uprawnienie to wiąże się z obowiązkiem uzasadnienia wniosku poprzez poparcie go stosownymi twierdzeniami i dokumentami na okoliczność spełnienia ustawowych przesłanek wstrzymania wykonania decyzji (por. postanowienia NSA z dnia 26 listopada 2007 r., II FZ 338/07, oraz z dnia 22 marca 2012 r. I FZ 34/12; wszystkie orzeczenia dostępne na stronie www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Uzasadnienie wniosku o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności winno odnosić się do konkretnych zdarzeń (okoliczności) świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymywanie wykonania zaskarżonego aktu jest uzasadnione (B. Gruszczyński [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, "Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", Warszawa 2009, s. 206). Ponadto wniosek poparty zostać powinien stosownymi dokumentami potwierdzającymi okoliczność spełnienia ustawowych przesłanek wstrzymania wykonania decyzji.

Pod pojęciem wyrządzenia znacznej szkody należy rozumieć taką szkodę - majątkową lub niemajątkową - której nie będzie można wynagrodzić przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub nie będzie można jej wyegzekwować, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego (por. postanowienie NSA z dnia 20 grudnia 2004 r., GZ 138/04). Natomiast trudne do odwrócenia skutki, to takie skutki prawne lub faktyczne, które raz zaistniałe, spowodują istotną bądź trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków. Aby Sąd mógł stwierdzić czy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, skarżący musi przytoczyć istnienie konkretnych okoliczności pozwalających wywieść, że wstrzymanie wykonania aktu lub czynności jest zasadne (por. postanowienie NSA z dnia 22 lutego 2008r., II OZ 131/0.

Odnosząc powyższe uwagi do niniejszej sprawy stwierdzić należy, że strona skarżąca, pomimo ciążącego na niej obowiązku, nie wykazała zaistnienia ustawowych przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Skarżąca w uzasadnieniu wniosku argumentowała jedynie ogólnie, że wykonanie decyzji, zagraża bezpowrotną utratą majątku. Jednakże na poparcie powyższej tezy nie przedstawiła jakiegokolwiek dokumentu obrazującego stan jej majątku. Spowodowało to, że Sąd pozbawiony został możliwości kontroli podniesionych twierdzeń. Braki argumentacji wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji Sąd uznał za brak wykazania przesłanek wstrzymania wykonania decyzji. Sąd rozpoznający wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie jest bowiem zobowiązany do samodzielnego prowadzenia postępowania dowodowego w celu wykazania istnienia przesłanek z ww. art. art. 61 § 3 P.p.s.a.

Twierdzenia skarżącej powinny być zatem poparte dokumentami źródłowymi, zwłaszcza dotyczącymi jej sytuacji finansowej oraz majątkowej.

Skoro zatem skarżąca nie wykazała w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, że w sprawie zachodzi realna możliwość zaistnienia niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, to brak było podstaw do udzielenia stronie ochrony tymczasowej i wydania orzeczenia zgodnego z jej oczekiwaniami.
voyteg jest off-line  
28-04-2014, 14:47  
Kenny97
Stały bywalec
 
Posty: 838
Domyślnie RE: Wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

ok podsumowując to coś takiego mogę wykorzystać?

przykład wniosku

1. składam wniosek do WSA o wstrzymanie decyzji tej którą skarżyłem (nadal jest to skarga na decyzję SKO która utrzymuje w mocy decyzję Gminy)
2. składam wraz z wnioskiem 12 odpisów (tyle było stron w tej decyzji) czy dodać już Starostwo?

czy za to pobierana jest opłata za ten wniosek? sygnaturę akt mam już nadaną
Kenny97 jest off-line  
28-04-2014, 14:51  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.605
Domyślnie RE: Wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

Cytat:
Napisał/a Kenny97 Zobacz post

czy za to pobierana jest opłata za ten wniosek? sygnaturę akt mam już nadaną
nie - korzysta pan z sygnatury nadanej - wszystko opisane w poradniku, do którego link dostał pan powyżej

kopii skargi tyle samo, ile wykonywał pan składając skargę do WSA
voyteg jest off-line  
28-04-2014, 15:15  
Kenny97
Stały bywalec
 
Posty: 838
Domyślnie RE: Wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

dziękuję, niezły bigos się z tego zrobił

1. skarga do WSA na decyzję SKO
2. wszczęcie postępowania o pozwolenie na budowę
3. wniosek do WSA o wstrzymanie wykonania skarżącej decyzji
4. wniosek do Starostwa o zawieszenie postępowania
Kenny97 jest off-line  
28-04-2014, 15:19  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.605
Domyślnie RE: Wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

czasami jeden temat administracyjnie pociąga za sobą kilka spraw, z których każda ma odrębny tryb i związane z nim terminy
voyteg jest off-line  
28-04-2014, 15:23  
Kenny97
Stały bywalec
 
Posty: 838
Domyślnie RE: Wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

po wniosku o wstrzymanie decyzji do WSA skarga na decyzję SKO też zostanie przyspieszona?

rozumiem, że lepiej pojawić się na rozprawie z nowymi dokumentami lub istotnymi dowodami
Kenny97 jest off-line  
28-04-2014, 15:32  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.605
Domyślnie RE: Wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

Cytat:
Napisał/a Kenny97 Zobacz post
po wniosku o wstrzymanie decyzji do WSA skarga na decyzję SKO też zostanie przyspieszona?
jest to niezależne

dodumenty lepiej dołączyć do wnosku o wstrzymanie aktu adminstracyjnego, ponieważ nie ma rozprawy dla rozpoznania takiego wniosku
voyteg jest off-line  
30-04-2014, 09:35  
Kenny97
Stały bywalec
 
Posty: 838
Domyślnie RE: Wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

Cytat:
Napisał/a voyteg Zobacz post
warto zawrzeć w skardzie do WSA lub uzupełnić odrębnym wnioskiem wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji do czasu rozpoznania skargi przez WSA, co należy odpowiednio uzasadnić

taki wniosek rozpoznawany jest w pierwszej kolejności przez WSA
ps. dla upewnienia wniosek do WSA o wstrzymanie wykonania decyzji SKO (decyzja którą skarżyłem)

jeżeli decyzja SKO utrzymuję w mocy decyzję organu l instancji to nie ma to znaczenia we wniosku?
Kenny97 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Komornik oddalił wniosek o zawieszenie postępowania alimentacyjnego (odpowiedzi: 1) proszę o rade jak wyegzekwować by komornik przestrzegał prawa a konkretnie art 820 k.p.c. po złożeniu wniosku do komornika o zawieszeniu egzekucji...
§ Strony postępowaniaw sprawie o wydanie pozwolenia na budowę (odpowiedzi: 6) Witam, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę starostwo powiatowe uznało za strony...
§ wniosek o zabezpieczenie poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego (odpowiedzi: 1) Proszę o poradę w następującej sprawie. Komornik dokonał zajęcia ruchomości. Osoba trzecia chce wystąpić z powództwem przeciwegzekucyjnym z 841...
§ Oględziny w celu ustalenia stron postępowania nieważnościowego pozwolenia na budowę (odpowiedzi: 19) Czy organ może dokonać oględzin budynku w celu ustalenia stron postępowania nieważnościowego?
§ Zawieszenie postępowania. Wniosek o pozwolenie na budowę. (odpowiedzi: 2) Na mój wniosek urzad wszczął postępowanie w sprawie Pozwolenia na Budowę. Jednoczesnie wyznaczył mi zby krótki termin uzupełnienia wniosku o...
§ Wniosek o zawieszenie postępowania egzeku. (odpowiedzi: 9) Witam! Mój mąż płaci alimenty na rzecz swojej córki z byłą jego partnerką. Alimenty były pobierane przez komornika gdyż mąż przed naszym ślubem nie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:02.