Stypendium Rektora - Forum Prawne

 

Stypendium Rektora

Witam, Mam problem z decyzją w/s stypendium rektorskiego. Spełniam wszystkie kryteria przewidziane do otrzymania stypendium tzn. mieszczę się w 10% najlepszych studentów danego kierunku, moja średnia wynosiła powyżej 4,0, wystepowałam na listach rankingowych. wniosek złożyłam ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne


Odpowiedz
 
22-05-2015, 11:48  
maria1122
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie Stypendium Rektora

Witam,

Mam problem z decyzją w/s stypendium rektorskiego. Spełniam wszystkie kryteria przewidziane do otrzymania stypendium tzn.
  • mieszczę się w 10% najlepszych studentów danego kierunku,
  • moja średnia wynosiła powyżej 4,0,
  • wystepowałam na listach rankingowych.
  • wniosek złożyłam w terminie
Mimo to stypendium nie otrzymałam. Złożyłam pismo o ponowne rozpatrzenie sprawy, zostało ono jednak odrzucone bez żadnego wyjaśnienia. (odrzucono wszystkie wnioski)
Kolejnym krokiem może być złożenie wniosku do Sądu Administracyjnego. Prosiłabym o ocenę powyższej sytuacji - czy są jakiekolwiek szanse wygrania sprawy?

Pozdrawiam
maria1122 jest off-line  
22-05-2015, 13:38  
sabat24
Stały bywalec
 
Posty: 1.137
Domyślnie RE: Stypendium Rektora

Co masz napisane w decyzji pierwszej i po odwołaniu?
sabat24 jest off-line  
22-05-2015, 13:43  
maria1122
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Stypendium Rektora

W decyzji pierwszej nie było żadnego oficjalnego pisma - po prostu w Wirtualnym Dziekanacie pojawiła się informacja "Stypendium Rektora - brak", w drugim przypadku na moim wniosku była tylko adnotacja "Wniosek oddalono" (nie było zadnego wytłumaczenia, nic!).
maria1122 jest off-line  
22-05-2015, 13:55  
sabat24
Stały bywalec
 
Posty: 1.137
Domyślnie RE: Stypendium Rektora

W takim razie naruszono co najmniej kilka artykułów z KPA. Choćby art. 10§1 kpa, 11kpa, 107kpa. Mimo tego, decyzję uznaje się za wydaną (Decyzja SKO w Krakowie z 8.4.2003 r., SKO 462/03/G) mimo choćby uchybień z art. 107kpa (brak uzasadnienia). Nie zmienia to faktu, że decyzja ta powinna zostać uchylona jako naruszenie prawa procesowego (wyrok WSA w Warszawie z 14 kwietnia 2005r., III SA/Wa 180/05) przez Sąd Administracyjny.
sabat24 jest off-line  
26-05-2015, 13:13  
maria1122
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Stypendium Rektora

Serdecznie dziekuję za odpowiedź.
Byłam w Dziale Socjalno Bytowym i po moich licznych pytaniach chyba się wystraszyli, bo decyzje pisemna nagle się znalazły.
Jako uzasadnienie napisane jest: "Osoba nie spełnia warunków otrzymania stypendium, określonych w Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej..." Nie określono jaki konkretnie artykuł nie został spełniony.
Przeczytałam oba dokumenty i nie doszukałam się, jakich punktów mogłabym nie spełniać i jaki artykuł mógłby uzasadniać decyzję Rektora.
Jeśli to możliwe prosiłabym o zerknęcie na Ustawę oraz Regulamin prawniczym okiem i ocenę sytuacji.

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
§ Art. 174. 1. Świadczenia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1–3 i 8, przyznaje się ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o którym mowa w art. 103.
2. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego i uczelnianym organem samorządu doktorantów dokonuje podziału dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4.
3. W nowo utworzonej uczelni podziału funduszu dokonuje na okres roku rektor.
4. Środki z dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni stanowią nie więcej niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi.
Art. 175. 1. Świadczenia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1–2 i 8, są przyznawane na wniosek studenta przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.
2. Stypendia rektora dla najlepszych studentów są przyznawane na wniosek studenta przez rektora.
3. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi studentowi przysługuje odwołanie do rektora, składane w terminie
czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. W przypadku decyzji rektora w sprawie stypendium dla najlepszych studentów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
4. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor przekazują uprawnienia w zakresie przyznawania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów odpowiednio komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej.
Art. 176. 1. W uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej świadczenia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1–3 i 8, są przyznawane na wniosek studenta przez rektora.
2. Od decyzji rektora, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji.
3. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego rektor przekazuje uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, komisji stypendialnej, a w zakresie rozpatrywania wniosku, o którym mowa w ust. 2, odwoławczej komisji stypendialnej.
Art. 177. 1. Komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną, o których mowa w art. 175 ust. 4, powołuje odpowiednio kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor spośród pracowników uczelni oraz studentów delegowanych przez właściwy organ samorządu studenckiego.
2. Komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną, o których mowa w art. 176 ust. 3, powołuje rektor spośród studentów delegowanych przez właściwy organ samorządu studenckiego i pracowników uczelni.
3. Studenci stanowią większość składu komisji, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Decyzje wydane przez komisje stypendialne i odwoławcze komisje stypendialne, o których mowa w art. 175 ust. 4 i art. 176 ust. 3, podpisują przewodniczący tych komisji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący.
5. Nadzór nad działalnością komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej, o których mowa w art. 175 ust. 4, sprawują odpowiednio kierownik
podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor, a nadzór nad działalnością komisji, o których mowa w art. 176 ust. 3 – rektor.
6. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 5, odpowiednio kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor może uchylić decyzję komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy lub regulaminem, o którym mowa w art. 186 ust. 1.

Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu w Poznaniu
III. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
§ 13
1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zwane dalej stypendium Rektora, może otrzymywać
student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym.
2. Stypendium Rektora jest przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego
kierunku studiów prowadzonego w Uczelni i stanowi nie więcej niż 40% środków z dotacji przeznaczonej
na pomoc stypendialną dla studentów, z wyłączeniem stypendium specjalnego dla
osób niepełnosprawnych.
3. Wzór wniosku o stypendium Rektora stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
§ 14
1. Stypendium Rektora za wysoką średnią ocen może otrzymać student, który:
1) zaliczył w terminie rok studiów,
2) uzyskał za poprzedni rok studiów średnią ocen nie niższą niż 4,00 i zakwalifikował się
w grupie do 10% najlepszych studentów swojego kierunku studiów.
2. Wykaz przedmiotów w planie studiów, których oceny stanowią podstawę do obliczenia średniej
ocen, ustala rada wydziału.
3. Oceny niedostateczne wlicza się do ustalenia wyniku końcowego z przedmiotu. Wynik ten jest
średnią arytmetyczną ocen niedostatecznych i oceny pozytywnej.
4. Student nie może wnioskować o przyznanie stypendium, jeżeli podstawą zaliczenia semestru
były oceny przepisane z innego kierunku studiów.
5. Do ustalenia grupy najlepszych studentów na kierunku studiów tworzy się listy rankingowe na
podstawie średnich ocen, w liczbie 15% najlepszych studentów (z zaokrągleniem w górę). Listy
sporządza się oddzielnie dla kaŜdego roku studiów, jednak łącznie dla studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych. Przekroczenie liczby 15% dopuszcza się tylko wówczas, gdy kolejne osoby
mają identyczną średnią ocen.
6. Listy rankingowe są sporządzane przez właściwe dziekanaty i zatwierdzane przez dziekana w
terminie do dnia 30 września wg schematu: numer albumu studenta i średnia ocen za rok studiów.
7. Listy rankingowe są podawane do wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń właściwego
dziekanatu oraz na stronie internetowej wydziału z podaniem daty ogłoszenia.
8. Wniosek o stypendium Rektora za wysoką średnią ocen student składa do właściwego dziekanatu
w terminie do dnia 7 października.
9. Listy rankingowe przygotowane wg schematu: nazwisko i imię studenta, numer albumu, średnia
ocen za ostatni rok studiów wraz z potwierdzonymi wnioskami studentów, są przekazywane do
Rektora w terminie do dnia 10 października, za pośrednictwem Sekcji Studenckich Spraw Bytowych.
10. W przypadku studentów rozpoczynających studia drugiego stopnia od semestru letniego:
1) listy rankingowe, o których mowa w ust. 6 sporządza się w terminie do dnia 3 marca,
6
2) termin składania wniosków o stypendium upływa dnia 10 marca,
3) listy rankingowe wraz z wnioskami studentów, o których mowa w ust. 9, są przekazywane do Rektora w terminie do dnia 15 marca.
maria1122 jest off-line  
26-05-2015, 13:27  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Stypendium Rektora

a zatem tryb ten sam co w tym wątku http://forumprawne.org/postepowanie-...ml#post3300485
voyteg jest off-line  
26-05-2015, 13:30  
sabat24
Stały bywalec
 
Posty: 1.137
Domyślnie RE: Stypendium Rektora

Moim zdaniem to pismo niczego nie zmienia. Została Ci wydana decyzja z uchybieniami. Skorzystałaś ze środków odwoławczych i decyzja została podtrzymana. Nie mogłaś się skutecznie bronić, ponieważ nie wskazano Ci choćby konkretnych punktów na podstawie których decyzja została uznana za odmowną.
Nawet teraz informacja, że "Osoba nie spełnia warunków otrzymania stypendium, określonych w Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej...", to nie jest uzasadnienie. To jest po prostu odmowa. Nawet otrzymując taką informacją, mogłabyś wnosić o brak uzasadnienia.

Możesz powołać się w tej chwili na "ponowne rozpatrzenie sprawy", gdyż zgodnie z prawem już zostały wydane dwie decyzje. Ewentualnym kolejnym krokiem jest także zaskarżenie decyzji odwoławczej do sądu i powołanie się na artykuły, które wskazałem poprzednio.

Jeśli miałbym radzić, proponuję jednak najpierw poinformować o tym Rzecznika Praw Studentów: https://www.psrp.org.pl/dla-studento...praw-studenta/ i opisać swoją sytuację (odpowiedź otrzymasz do tygodnia). Może on podjąć mediacje z władzami uczelni oraz spróbować uzyskać dodatkowe wyjaśnienia i dopiero wtedy starać się o ponowne rozpatrzenie sprawy.
sabat24 jest off-line  
26-05-2015, 18:51  
maria1122
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Stypendium Rektora

Dziekuje za odpowiedzi.
Chyba postawie na poinformowanie Rzecznika Praw Studenta. Lepiej wyprobowac te polubowne rozwiazania przed wejsciem na sciezke sadowa.
Bede informowac na biezaco jak sprawa sie ma
maria1122 jest off-line  
01-06-2015, 12:12  
maria1122
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie

Sprawa sie troche skomplikowala, bo otrzymalam dodatek do decyzji, na ktorym bylo napisane, ze nie mieszcze sie w 10% najlepszych studentow, poniewaz istnieje na moim kierunku osoba, ktora ma identyczna srednia. Wytlumaczyli sie tak, ze gdyby przydzielili mi stypendium, to musieliby przydzielic tamtej osobie i to byloby juz przekroczenie 10%. W poprzednich latach, gdy taka sytuacja sie zdarzala, takie osoby traktowane byly jako jedna (jedno miejsce).
Podsumowujac, sytuacja ma sie tak.
- osob na roku jest 23, wiec 10% z tego to 2,3 czyli ok. 2 osoby
- pierwsza osoba dostala stypendium
- pozniej na liscie jestem ja oraz osoba z identyczna srednia

Co myslicie o tej sprawie?
maria1122 jest off-line  
01-06-2015, 12:16  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Stypendium Rektora

Cytat:
Napisał/a maria1122 Zobacz post
otrzymalam dodatek do decyzji,?
w oparciu o jaką podstawę prawną - do decyzji nie można sobie "od tak" czegoś dopisać
voyteg jest off-line  
01-06-2015, 12:41  
sabat24
Stały bywalec
 
Posty: 1.137
Domyślnie RE: Stypendium Rektora

Cytat:
- osob na roku jest
10% ma być na kierunku, a nie na roku. Czyli obejmuje studentów studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej. Jeśli nie dałoby się odpowiednio ukształtować list dla Twojego roku, to zarówno Ty jak i tamta osoba nie powinniście otrzymać stydpendium.

Pomijam fakt, że decyzje już zostały wydane z uchybieniami, więc ten dodatek Cię de facto nie interesuje formalnie.

Cytat:
5. Do ustalenia grupy najlepszych studentów na kierunku studiów tworzy się listy rankingowe na
podstawie średnich ocen, w liczbie 15% najlepszych studentów (z zaokrągleniem w górę). Listy
sporządza się oddzielnie dla kaŜdego roku studiów, jednak łącznie dla studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych. Przekroczenie liczby 15% dopuszcza się tylko wówczas, gdy kolejne osoby
mają identyczną średnią ocen.
Spełniasz to kryterium?
sabat24 jest off-line  
01-06-2015, 13:40  
maria1122
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Stypendium Rektora

To nie do kinca tak, ta lista obejnuje dany kierunek na danym roku z ddanego stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych - u mnie to beda 23 osoby.

A na liscie rankingowej, ktora jest tworzona z tych 15%, jestem wspolnie z ta osoba z identyczna srednia.
maria1122 jest off-line  
01-06-2015, 13:46  
sabat24
Stały bywalec
 
Posty: 1.137
Domyślnie RE: Stypendium Rektora

Cytat:
To nie do kinca tak, ta lista obejnuje dany kierunek na danym roku z ddanego stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych - u mnie to beda 23 osoby.
Nie więcej jak 10% ma być na kierunku liczonym tak, jak masz podane wyżej. To jest definicja ustawowa i orzecznictwo oraz interpretacje są tutaj bezsporne. Zatem jeśli spełniasz warunek z list rankingowych, który jest opisany w regulaminie przyznawania pomocy materialnej oraz przyznanie Ci stypendium nie spowoduje przekroczenie progu dla całego kierunku, a nie roku, to stypendium się należy.

Poza tym - jak wspomniano powyżej - nie dyskutujesz z nimi teraz merytorycznie, a zaskarżasz decyzje ze względu na braki formalne. Nie ma czegoś takiego jak dodatek do decyzji.
sabat24 jest off-line  
01-06-2015, 13:54  
maria1122
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Stypendium Rektora

Dziekuje za odpowiedzi, w takim razie moim nastepnym krokiem bedzie Rzecznik PS.
maria1122 jest off-line  
01-06-2015, 13:55  
sabat24
Stały bywalec
 
Posty: 1.137
Domyślnie RE: Stypendium Rektora

Pamiętaj tylko, że czas na skargę do WSA to 30 dni od daty doręczenia decyzji.
sabat24 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ stypendium rektora (odpowiedzi: 4) Mam pytanie odnośnie stypendium rektora. Mianowicie odmówiono mi przyznania stypendium i chciałabym się dowiedzieć czy naprawdę już nic nie mogę...
§ stypendium rektora (odpowiedzi: 2) Witam, Bardzo proszę o pomoc związaną z regulaminem dot. stypendium rektora. Posiadam decyzję dziekana potwierdzającą, że przyznano mi...
§ Stypendium rektora (odpowiedzi: 3) Dzień dobry, złożyłem wniosek o stypendium rektora na początku listopada, do końca tego miesiąca zostały wydane decyzje , jednak mój wniosek...
§ stypendium rektora (odpowiedzi: 1) Witam. Mam pytanie i prosze o wyjaśnienie, studiuje 2 kierunki , jeden ( uzyskany tytuł licencjata , rozpoczety II stopień), na drugim kierunku...
§ stypendium socjalne i stypendium rektora na różnych uczlniach (odpowiedzi: 1) Witam, Studiuję dwa kierunki, każdy na innej uczelni. Czy mogę na jednym kierunku pobierać stypendium socjalne, a na drugim stypendium rektora? Czy...
§ Stypendium rektora (odpowiedzi: 4) Witam. Ukończyłam obroniłam tytuł licencjata w czerwcu 2012. Teraz od października planuję kontynuować naukę na studiach magisterskich. Czy mogę...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.