Parkowanie w SPP poza wyznaczonymi miejscami. - Forum Prawne

 

Parkowanie w SPP poza wyznaczonymi miejscami.

Poniżej przedstawiam fragment z uzasadnienia wyroku NSA I OSK 2356/15 dotyczący wykładni dyskutowanego w temacie art. 13b ust. 1. Z jego treści wynika, że należy uznać zakres normy prawnej art. 13b ust. 1 Ustawy o ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne


Zamknięty temat
 
03-06-2016, 08:48  
Użytkownik
Gość
Domyślnie

Poniżej przedstawiam fragment z uzasadnienia wyroku NSA I OSK 2356/15 dotyczący wykładni dyskutowanego w temacie art. 13b ust. 1.
Z jego treści wynika, że należy uznać zakres normy prawnej art. 13b ust. 1 Ustawy o drogach publicznych (w szczególności znaczenie frazy "w wyznaczonym miejscu") jako obejmujący wytyczne umieszczania znaków drogowych pionowych i poziomych określone w załącznikach nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181.).

Cytat:
Przepis art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych określa ogólną regułę, zgodnie z którą postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania jest płatny. Powyższa zasada została doprecyzowana w art. 13b ust. 1 ww. ustawy. W myśl tego przepisu opłatę pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo.
Sąd I instancji przyjął, iż powołane przepisy nakładają na osoby korzystające z dróg publicznych obowiązek ponoszenia określonej daniny pieniężnej w związku z parkowaniem pojazdów, w obrębie (w obszarze) drogi publicznej, ale według jedynie ściśle określonych reguł, tj. po pierwsze na wyznaczonym przestrzennie obszarze, zaś po drugie – w ramach tego obszaru (przestrzeni) wyłącznie na wskazanych miejscach, we wskazanych dniach roboczych, we wskazanych godzinach lub przez całą dobę.
W sprawie w istocie sporne jest rozumienie użytego w art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych określenia "wyznaczone miejsce".
Przed wyjaśnieniem jego znaczenia na podkreślenie zasługuje, iż w procesie interpretacyjnym nie wolno traktować żadnego fragmentu interpretowanego przepisu prawnego jako zbędnego. Z założenia racjonalności prawodawcy wynika, iż kieruje się on intencją precyzyjnego wyjaśnienia wszystkich zagadnień, dlatego nie można pominąć żadnej części wypowiedzi prawnej.
Zgodnie z regułami języka normatywnego, w aktach normatywnych należy posługiwać się poprawnymi wyrażeniami językowymi w ich podstawowym i powszechnie przyjętym znaczeniu i unikać wykorzystywania określeń specjalistycznych, jeżeli mają odpowiednik w języku potocznym. Dlatego też przy tłumaczeniu znaczenia normy należy przypisać jej takie znaczenie, jakie ma ona w języku potocznym, chyba że ważne względy przemawiają za odstępstwem od tego znaczenia, która to jednak sytuacja w rozpoznawanej sprawie nie występuje.
W powszechnym rozumieniu wyrażenie "wyznaczyć" oznacza "wytyczyć coś, określić granice, bieg czegoś za pomocą linii, znaków" (Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1994). Wyznaczone miejsce jest to więc wydzielona za pomocą linii bądź znaków powierzchnia określonego terenu. Wyrażenie " wyznaczone miejsce" użyte w przepisie art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych oznacza zatem wyznaczone za pomocą linii bądź znaków odpowiednie stanowisko przeznaczone na postój pojazdów samochodowych.
Odczytując treść art. 13b ust. 1 ww. ustawy analizowanego zwrotu nie można pomijać. Stanowiłoby to bowiem dokonywanie wykładni tekstu prawnego wbrew zakazowi per non est – czyli w taki sposób, że pewien jego fragment uznany został za zbędny, a więc niezawierający treści normatywnej.
Wprowadzając powyższy zapis do przepisu art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych ustawodawca postanowił, że opłata za postój w strefie płatnego parkowania może być pobierana wówczas, gdy postój pojazdu samochodowego realizowany jest w miejscu wyznaczonym do parkowania. Przyjąć przy tym należy, że postój pojazdu mieści się w zakresie treściowym parkowanie pojazdu (por. wyrok TK z 27 stycznia 2004 r., P9/03). Tym samym wyłączona jest możliwość pobierania opłaty za postój w innym niż wyznaczone miejsce. Nie jest przy tym dopuszczalne – jak słusznie przyjął Sąd Wojewódzki – uznanie za wyznaczone miejsce terenu całej strefy płatnego parkowania. Gdyby bowiem przyjąć – jak czyni to organ – że taka możliwość istnieje, to wówczas analizowany przepis powinien mieć brzmienie "Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo". Skoro jednak ustawodawca zawarł w przepisie zwrot "w wyznaczonym miejscu", to należy mu nadać określoną treść normatywną, a nie pomijać w procesie wykładni.
Użyte przez Sąd Wojewódzki przy interpretacji ww. przepisu określenie "wyłącznie" uwypukla sens interpretowanego przepisu, nie może być natomiast uznane jako nieuprawnione i zmieniające jego treść i to w sposób zasadniczy.
Powyższe rozumienie przepisu art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych prezentowane jest również w piśmiennictwie. W komentarzu do art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych (R. Strachowska, Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, ABC 2012) wyrażono pogląd, iż opłatę za parkowanie w strefie płatnej można pobierać tylko w wyznaczonym miejscu, w określonych godzinach lub całodobowo, lecz wyłącznie w określone dni robocze, a nie w niedziele i święta.
Również zmiany w przepisach wykonawczych, wprowadzające z 14 lutego 2014 r. obowiązek wyznaczania miejsc dla postoju pojazdu samochodowego określonymi znakami pionowymi i poziomymi, potwierdzają prezentowany kierunek wykładni. Wprawdzie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, zostało wydane na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, czyli jest aktem wykonawczym do innej ustawy, ale niewątpliwie przepisy ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym należą do tej części systemu prawa, która jest związana z materią organizacji ruchu drogowego. Celem tych zmian jest niewątpliwie uporządkowanie ładu w strefie płatnego parkowania, tak aby nie było jakiejkolwiek niepewności za parkowanie w jakim miejscu organ jest uprawniony pobierać opłaty. Wprowadzone zmiany usunęły, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, wszelkie mogące powstawać wątpliwości interpretacyjne.
Powyższe prowadzi do wniosku, iż dokonana przez Sąd I instancji wykładnia art. 13b ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych była prawidłowa.
 
03-06-2016, 10:17  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.675
Domyślnie RE: Strefa Płatnego Parkowania-odmowy od odwołania

Uwypukliłbym te treści:
Cytat:
Sąd I instancji przyjął, iż powołane przepisy nakładają na osoby korzystające z dróg publicznych obowiązek ponoszenia określonej daniny pieniężnej w związku z parkowaniem pojazdów, w obrębie (w obszarze) drogi publicznej, ale według jedynie ściśle określonych reguł, tj. po pierwsze na wyznaczonym przestrzennie obszarze, zaś po drugie – w ramach tego obszaru (przestrzeni) wyłącznie na wskazanych miejscach, we wskazanych dniach roboczych, we wskazanych godzinach lub przez całą dobę.
W sprawie w istocie sporne jest rozumienie użytego w art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych określenia "wyznaczone miejsce".
Przed wyjaśnieniem jego znaczenia na podkreślenie zasługuje, iż w procesie interpretacyjnym nie wolno traktować żadnego fragmentu interpretowanego przepisu prawnego jako zbędnego. Z założenia racjonalności prawodawcy wynika, iż kieruje się on intencją precyzyjnego wyjaśnienia wszystkich zagadnień, dlatego nie można pominąć żadnej części wypowiedzi prawnej.
Zgodnie z regułami języka normatywnego, w aktach normatywnych należy posługiwać się poprawnymi wyrażeniami językowymi w ich podstawowym i powszechnie przyjętym znaczeniu i unikać wykorzystywania określeń specjalistycznych, jeżeli mają odpowiednik w języku potocznym. Dlatego też przy tłumaczeniu znaczenia normy należy przypisać jej takie znaczenie, jakie ma ona w języku potocznym, chyba że ważne względy przemawiają za odstępstwem od tego znaczenia, która to jednak sytuacja w rozpoznawanej sprawie nie występuje.
W powszechnym rozumieniu wyrażenie "wyznaczyć" oznacza "wytyczyć coś, określić granice, bieg czegoś za pomocą linii, znaków" (Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1994). Wyznaczone miejsce jest to więc wydzielona za pomocą linii bądź znaków powierzchnia określonego terenu. Wyrażenie " wyznaczone miejsce" użyte w przepisie art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych oznacza zatem wyznaczone za pomocą linii bądź znaków odpowiednie stanowisko przeznaczone na postój pojazdów samochodowych.
Odczytując treść art. 13b ust. 1 ww. ustawy analizowanego zwrotu nie można pomijać. Stanowiłoby to bowiem dokonywanie wykładni tekstu prawnego wbrew zakazowi per non est – czyli w taki sposób, że pewien jego fragment uznany został za zbędny, a więc niezawierający treści normatywnej.
Wprowadzając powyższy zapis do przepisu art. 13b ust. 1 ustawy o drogach publicznych ustawodawca postanowił, że opłata za postój w strefie płatnego parkowania może być pobierana wówczas, gdy postój pojazdu samochodowego realizowany jest w miejscu wyznaczonym do parkowania. Przyjąć przy tym należy, że postój pojazdu mieści się w zakresie treściowym parkowanie pojazdu (por. wyrok TK z 27 stycznia 2004 r., P9/03). Tym samym wyłączona jest możliwość pobierania opłaty za postój w innym niż wyznaczone miejsce. Nie jest przy tym dopuszczalne – jak słusznie przyjął Sąd Wojewódzki – uznanie za wyznaczone miejsce terenu całej strefy płatnego parkowania. Gdyby bowiem przyjąć – jak czyni to organ – że taka możliwość istnieje, to wówczas analizowany przepis powinien mieć brzmienie "Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo". Skoro jednak ustawodawca zawarł w przepisie zwrot "w wyznaczonym miejscu", to należy mu nadać określoną treść normatywną, a nie pomijać w procesie wykładni.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D48C101E9B
LeszsekS jest off-line  
03-06-2016, 17:57  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Parkowanie w SPP poza wyznaczonymi miejscami.

Mam jeszcze taką refleksję.
Opłaty za postój w strefie płatnego parkowania dotyczą kierujących pojazdami samochodowymi - czyli ani nie rowerem ani motorowerem, co jest kompatybilne z § 52. 2. Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych:
Przepis prawny:
Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.
Czyli mamy kolejną przesłankę, że należy stosować wykładnię systemową (zewnętrzną) a tym samym nie ma uzasadnienia pobieranie opłat poza miejscami wyznaczonymi na postój za pomocą znaków drogowych.
Znaczenia frazy "pojazd samochodowy" użytej w ustawie o drogach publicznych powinno się dociekać na podstawie Ustawy prawo o ruchu drogowym.
 
26-05-2017, 15:01  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.675
Domyślnie RE: Parkowanie w SPP poza wyznaczonymi miejscami.

Jak donoszą media, z projektu ustawy w sprawie nowelizacji ustawy o drogach publicznych został usunięty zapis dotyczący oznakowaniach poziomego w SPP.
LeszsekS jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Parkowanie poza drogami publicznymi (odpowiedzi: 6) Witam. Taki oto przypadek: Jest sobie podwórko przydomowe, gdzie wjazd oznaczony jest znakiem zakazu ruchu z tabliczka że wjazd dozwolony za zgodą...
§ Mandat - parkowanie za brak opłaty poza miejscem parkingowym (odpowiedzi: 8) Witam. Wczoraj przyszło mi wezwanie do urzędu jako pilne, dzwonie aby dowiedzieć się o co chodzi, Pan powiedział, że chodzi o nie opłacony mandat za...
§ Stłuczka na parkingu a parkowanie poza wyznaczonym miejscem (odpowiedzi: 3) Witam, Czy w momencie uderzenie w inne auto na parkingu, dodam, że mój samochód stał w miejscu wyznaczonym a samochód poszkodowanego za moim...
§ mandat za parkowanie poza strefą płatnego parkowania (odpowiedzi: 5) Witam, Z góry chciałam przeprosić, jeżeli temat utworzyłam w nieodpowiednim miejscu, ale nie wiem gdzie to ulokować. Sprawa wygląda...
§ mandat od SPP za parkowanie na chodniku poza strefą szczecin (odpowiedzi: 4) Witam. dostałem wczoraj mandat za nieopłacone parkowanie w strefie w Szczecinie. samochód nie był jednak zaparkowany w strefie która przebiega...
§ Wstęp na torowisko poza miejscami wyznaczonymi ( SOK ) (odpowiedzi: 2) Witam serdecznie, zglaszam się z uprzejmą prośbą o pomoc, gdyż nie wiem dokladnie co dalej w tej sprawie począć, a zapewne odpowiedz na nią posłuży...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.