Odpowiedź z SKO, co z tym dalej... - Forum Prawne

 

Odpowiedź z SKO, co z tym dalej...

Dzień dobry, odebrałem moje pismo ponaglające Urząd z SKO i nic z tego nie rozumiem. Proszę o pomoc w interpretacji ich wypocin. Treść odpowiedzi : Pieczęć: / Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie ul. Kielecka 44 ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Postępowanie administracyjne > Prawo administracyjne


Odpowiedz
 
22-09-2019, 08:42  
darcus
Użytkownik
 
Posty: 52
Domyślnie Odpowiedź z SKO, co z tym dalej...

Dzień dobry, odebrałem moje pismo ponaglające Urząd z SKO i nic z tego nie rozumiem. Proszę o pomoc w interpretacji ich wypocin. Treść odpowiedzi :

Pieczęć:
/ Samorządowe
Kolegium Odwoławcze
w Warszawie
ul. Kielecka 44
02-530 Warszawa
Tel. 022 622-49-61 do 4, fax 022 625-21-66 /
Warszawa, dnia 12.09.2019r.
KOA3051/Oś/19
POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie
w składzie orzekającym:
1. K. K. – przewodnicząca (spr.)
2. E. G. - członek
3. M. J. - członek

działając na podstawie art. 37 § 6 Kpa w zw. z art. 17 pkt 1 Kpa oraz art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 roku o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. 2018. 570), po rozpatrzeniu ponaglenia Moniki M……… na bezczynność Prezydenta Miasta Otwocka w przedmiocie nie załatwienia sprawy o podjęcie interwencji w sprawie składowania odpadów na działce nr ew. 00 obr. 000 w Otwocku,

postanawia:
na podstawie art. 37 § 6 pkt 1 k.p.a. uznać, iż ponaglenie jest niezasadne.

UZASADNIENIE

P. Monika M…... pismem z dnia 11.10.2018r. złożyła zawiadomienie o tym, że na terenie działki nr ew. 00 obr. 000 w Otwocku składowany jest gruz budowlany.
Pismem z dnia 26.08.2019r. p. M…….. wniosła ponaglenie na niezałatwienie sprawy. Decyzją z dnia 4.09.2019r. Prezydent Miasta Otwocka umorzył postępowanie administracyjne w sprawie nagromadzenia odpadów na działce nr ew. 00 obr.000 w Otwocku.
W dniu 09.09.2019r. wpłynęły do Kolegium akta sprawy od organu I instancji.

Po rozpoznaniu zażalenia, stwierdzono co następuje:

Zgodnie z art. 35 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3 i 3a. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

W przedmiotowej sprawie o składowanie odpadów P. M….. nie jest stroną postępowania. Pismo z dnia 11.10.2018r. było tzw. zawiadomieniem obywatelskim w celu podjęcia działań przez właściwy organ. P. M…… nie jest właścicielem ani posiadaczem działki nr ew. 00 obr. 000 w Otwocku, ani też posiadaczem odpadów na niej składowanych.
Zgodnie z art. 26 ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.
W przypadku nieusunięcia odpadów zgodnie z ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, z wyjątkiem gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wydania decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami.

W związku z powyższym P. M……… nie jest stroną postępowania w sprawie nakazania usunięcia odpadów z działki nr ew. 00 obr. 000 w Otwocku, a co za tym idzie nie ma legitymacji do złożenia ponaglenia w przedmiotowej sprawie w trybie art. 37 k.p.a.

Postanowienie niniejsze jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu w administracyjnym toku instancji.
Skład Orzekający:
1/ ……………. 2/……………. 3/ ……………….

Otrzymują:
1. P. Monika M……….., ul. ………………, 05-400 Otwock,
2.Prezydent Miasta Otwocka,
3. a//a
darcus jest off-line  
22-09-2019, 10:39  
Regand
Praktyk
 
Regand na Forum Prawnym
 
Posty: 28.292
Domyślnie RE: Odpowiedź z SKO, co z tym dalej...

Odpady znikneły czy nie?
Regand jest on-line  
22-09-2019, 11:24  
darcus
Użytkownik
 
Posty: 52
Domyślnie RE: Odpowiedź z SKO, co z tym dalej...

Niestety nie, odpady sobie leżą dalej w postaci drobnego gruzu. Dopatruję się złamania kpa przez urząd, jeśli chodzi o przewlekłe załatwianie spraw. Czytałem już artykuły i poradniki od Voyteg. Trudno, stracę parę dych ale chcę udowodnić opieszałość i niekompetencję urzędu.

Jako właściciel nie jestem stroną w tym piśmie, jak mam to rozumieć? skoro wszystkie pisma z urzędu do tej pory, były adresowane do mnie, jako współwłaściciela posesji.

Dopatruję się także nie zachowania terminu odesłania akt do sko przez urząd, ponaglenie składane było 26 sierpnia, a sko odebrało 9września, więc gdzie jest te 7dni na odesłanie akt?
darcus jest off-line  
22-09-2019, 11:37  
darcus
Użytkownik
 
Posty: 52
Domyślnie RE: Odpowiedź z SKO, co z tym dalej...

Wiem, że ponaglenie przyspieszyło wydanie decyzji administracyjnej, w tej sprawie. Czekam też na odpowiedź z SKO na odwołanie od decyzji w sprawie tych odpadów.
Decyzję postaram się dołączyć jeszcze dzisiaj, ale trochę później.
darcus jest off-line  
22-09-2019, 12:48  
Regand
Praktyk
 
Regand na Forum Prawnym
 
Posty: 28.292
Domyślnie RE: Odpowiedź z SKO, co z tym dalej...

Donosisz sam na siebie za nie uprzątniecie odpadów?
Regand jest on-line  
22-09-2019, 19:56  
darcus
Użytkownik
 
Posty: 52
Domyślnie RE: Odpowiedź z SKO, co z tym dalej...

Jestem współwłaścicielem posesji, drugi właściciel zaśmieca czym tylko popadnie i robi co chce. Wiem, że najlepiej wyjść ze współwłasności, ale to załatwię jeszcze w tym roku pozwem o jej zniesienie bez zgody drugiego właściciela.
Obiecałem wstawić ową decyzję, więc proszę


Prezydent Miasta O….
O…. 4 września 2019roku
Decyzja Nr00/19

Na podstawie art.105 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U.z 2018r.,poz.2096 t.j.)

Umarzam
Postępowanie administracyjne w sprawie nagromadzenia odpadów na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka o nr.ew. 00 obręb 000 w O…..

Uzasadnienie
Do Urzędu Miasta O.… wdniu 11 października 2018r. skierowane zostało zgłoszenie w sprawie zanieczyszczenia odpadami nieruchomości oznaczonej jako działka nr00 obręb000 w O….
W wyniku oględzin przeprowadzonych w dniu 19 października 2018r. przez pracowników Wydz. Ochrony Środowiska Urzędu Miasta O…., w związku z w/w zgłoszeniem potwierdzono, że na przedmiotowym terenie potwierdzono nagromadzone zostały odpady typu: rozbiórkowe, budowlane, zielone, komunalne, betonowe płyty, miał węglowy.
W związku z powyższym, właściciele nieruchomości pismem z dnia 26 października 2018r, zostali wezwani do usunięcia odpadów z miejsca do tego nie przeznaczonego do ich składowania do dnia 12 listopada 2018r.
W oględzinach w dniu 13 listopada wzięła udział współwłaścicielka nieruchomości Pani M……. wraz z pełnomocnikiem Panem D. ….. ( pani M i D to my)Ustalono, że odpady typu rozbiórkowe, budowlane zostały w nie znacznej części uprzątnięte, odpady typu zielone, miał węglowy oraz płyty betonowe nie zostały uprzątnięte.
Pismem z dnia 30 listopada 2018r. właściciele nieruchomości zostali zawiadomieni o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, oraz poinformowani o oględzinach nieruchomości wyznaczonych na dzień 21grudnia 2019r.
W oględzinach w dniu 21 grudnia 2018r. wzięli udział współwłaściciele nieruchomości:
Pani Bożena X ( drugi właściciel) oraz Pani M… wraz z pełnomocnikiem panem D…
Stwierdzono nie uprzątnięte odpady typu: porozbiórkowe, budowlane oraz betonowe płyty.
Pani Bożena X podczas oględzin wyjaśniła, że ziemia z gruzem oraz małymi kawałkami cegły zostanie wykorzystana w okresie wiosennym jako drenaż.
Pismem z dnia 26 marca 2019r. właściciele nieruchomości zostali zawiadomieni o oględzinach wyznaczonych na dzień 8 kwietnia 2019r.
W oględzinach w dniu 8 kwietnia wzięli udział współwłaściciele nieruchomości:
Pani M… wraz z pełnomocnikiem panem D…., Pani Bożena X oraz mąż pani X, pan Y.
Podczas oględzin stwierdzono, iż większe elementy odpadów rozbiórkowych, budowlanych zostały uprzątnięte, a w miejscu gdzie się znajdowały, pozostała jedynie ziemia z nie wielkimi odłamkami cegieł i gruzu. Na drugiej części nieruchomości stwierdzono nieznaczną ilość odłamków węgla.
Pani Bożena X podczas oględzin wyjaśniła, że w dniu 28 grudnia 2018r uprzątnęła przedmiotową nieruchomość, usuwając przy tym dwa worki odpadów. Czynność powtórzyła w lutym 2019r.
Rozważając powyższe oceniono, iż odpady rozbiórkowe, budowlane zostały usunięte.
Fragment ziemi na którym znajdowały się przedmiotowe odpady stanie się częścią ziemi ogrodowej wokół budynku.
Co do pozostałości odłamków węgla, na działce znajduje się ich śladowa ilość w części leśnej. Nie mają wpływu na wartość estetyczną działki, są całkowicie niewidoczne- przykryte warstwą leśnej ściółki. Nie powodują również szkody w środowisku naturalnym.
Z uwagi na stopień ich rozłożenia w ziemi , usunięcie ich wiązałoby się z koniecznością naruszenia poszycia leśnego, co nie byłoby korzystne z punktu widzenia przyrodniczego.
W związku z powyższym, dalsze postępowanie w sprawie nagromadzenia odpadów na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr00 obr. 000 w O…, uznaje się za bezzasadne.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.
Od decyzji służy stronom odwołanie………………

Otrzymują
1 Pani M..
2 Pani Bożena X
3WOS a/a
darcus jest off-line  
22-09-2019, 20:03  
darcus
Użytkownik
 
Posty: 52
Domyślnie RE: Odpowiedź z SKO, co z tym dalej...

A to jest odwołanie od decyzji do SKO


ODWOŁANIE OD DECYZJI

Na podstawie art. 127 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r.poz. 2096 z póź. Zm. ) składam odwołanie od Decyzji Nr 97/19 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 04 września 2019 r. znak W.O.Ś.6................ umarzającej postępowanie w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów z miejsca, nie przeznaczonego do ich magazynowania lub składowania na terenie nieruchomości przy ul. ............ 1 w O........
Decyzję odebrałem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w dniu 11 września 2019roku.


W dniu 11 października 2018 roku złożyłem do tutejszego Urzędu zawiadomienie,
Iż na posesji w O....... przy ul. .............. 1, działka 00 obręb 000, są nagromadzone odpady porozbiórkowe typu gruz budowlany, opakowania transportowe towarów, płyty betonowe, odpady zielone pochodzące z wycinanych krzewów, jak także odpady węglowe.
Jest to naruszenie Art.26 Ustawy o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
( Dz.U.z 2018r. poz.992 ze zm.)
Po przeprowadzeniu oględzin w terenie przez Urzędników tutejszego Wydziału Ochrony Środowiska, potwierdzono zgłoszenie nagromadzenia odpadów na w/w nieruchomości. Wobec powyższych faktów, wszczęto postępowanie administracyjne połączone z nakazem usunięcia odpadów przez właścicieli z miejsca do tego, nie przeznaczonego.
Działka posiada status Leśno Budowlanej i wszystkie odpady znajdują się w części leśnej.
Po kilku kontrolach, które miały miejsce i moich stwierdzeniach, iż odpady pochodzące z rozbiórki pieca kaflowego są tratowane jako odpad niebezpieczny o kodzie 17 01 06* i należy je zutylizować w odpowiednim miejscu, dostając KPO. ( Informacja przekazana mi w M.O.Ś. Departament Gospodarki Odpadami). Co więcej, drugi właściciel do dnia dzisiejszego nie przedstawił takiego dokumentu w Urzędzie, a część grubego gruzu znika i pozostaje jeszcze spora górka drobnicy wymieszana z zawartością substancji smolistych pochodzących z procesu spalania, a to według Urzędników można zasypać ziemią i posiać na tym, trawę. Tutaj przytoczę stwierdzenie właściciela odpadów i powielone przez Urząd, cytat z wydanej decyzji:
1.
Drugi właściciel nieruchomości wykorzysta ziemię z zawartością drobin ceglanych i resztek gruzu do drenażu roślin wokół domu.
Jakim aktem prawnym kieruje się Prezydent, zezwalając na zaśmiecanie niebezpiecznymi odpadami posesji?

Odpad, jaki zalega ma zostać usunięty w całości a nie jego część, jeśli dalej mam drążyć temat to:
Ziemia, na której spoczywał odpad niebezpieczny z zawartością sadzy, też jest zanieczyszczona, ze względu na opady atmosferyczne, które spowodowały jego wypłukiwanie i bezpośrednie przesiąkanie do gleby.

W tym samym czasie drugi właściciel prowadzi prace ziemne polegające na wykopie pod nowe ujecie wody (studni) i zostawia spory nadmiar ziemi, który nie mieści się do wykopu. Ciekawe z jakiego powodu (… )
Resztki miału węglowego wg drugiego właściciela cytat: i tak zgniją za parę lat !
Takich kupek węglowych jest kilka na terenie działki, co krzak to węgiel.
Prezydent błędnie wskazał, w decyzji, na brak szkodliwości odpadów dla środowiska i brak jest negatywnych przesłanek do ich usunięcia.

Ciekawe, co na to mówi Ustawa o Ochronie Przyrody?
Pewnie las można zaśmiecać tylko w małych ilościach…

Resztki odpadów zielonych zalegających w lesie, pochodzących z czerwcowej wycinki została spalona w piecu przez drugiego właściciela, w brew pouczeniom o nowej Ustawie zakazującej palenia mokrego drewna, zacytowanej przez Urzędników w grudniu podczas kontroli.
Dlaczego Urzędnicy na moje zwrócenie im uwagi, że jest więcej górek śmieciowych, nie zareagowali w sposób właściwy, jak powinni?

Wobec stwierdzonych powyższych faktów, jakie przedstawiłem,

Żądam, uchylenia decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta O......, ponieważ zostały w rażącym stopniu naruszone przepisy Ustawy o Odpadach oraz przepisy Ustawy o Ochronie Przyrody, w ocenie zebranego materiału przez Urząd.
darcus jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Spadek i co dalej? Prośba o odpowiedź na kilka pytań. (odpowiedzi: 2) Proszę bardzo o rozwianie mych wątpliwości. W miniony poniedziałek, u Notariusza, nastąpiło proste przyjęcie spadku po moim Ojcu (zmarłym w ...
§ Odpowiedź na odpowiedź na pozew w Sądzie Pracy p (odpowiedzi: 0) Witam, Dostałem odpowiedz na pozew złożony przeciwko pracodawcy do Sądu Pracy o niesłuszne rozwiązanie umowy o prace na czas określony bez okresu...
§ Odpowiedź GIODO i co dalej? (odpowiedzi: 33) Witam, mam taki "problem". Napisałam coś na pewnym portalu internetowym; wg regulaminu i polityki prywatności wpisy można podpisywać nickiem,...
§ odpowiedź na odpowiedż na pozew o podwyższenie alimetów (odpowiedzi: 13) Witam wszystkich czytających Własnie odebrałam odpowiedż na pozew o podwyższenie alimetów na córkę, który złożyłam, sprawa wkrótce. Czy mam odpisać...
§ Odpowiedź na odpowiedź na pozew - podwyższenie alimentów (odpowiedzi: 16) 1. Wniosłam pozew o podwyższenie alimentów. Były mąż złożył odpowiedź na pozew. Nie zgadzam się z treścią odpowiedzi. Czy powinnam odpisać na...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.