Umowa o wykonanie projektu graficznego strony www z przeniesieniem praw autorskich... - Forum Prawne

 

Umowa o wykonanie projektu graficznego strony www z przeniesieniem praw autorskich...

Witam, zajmuję się tworzeniem projektów graficznych stron www i z tym tematem wiąże się moje pytanie. Chodzi o to że do wykonania projektu graficznego strony www wykorzystuję zakupione zdjęcia z jednego z popularnych portali stokowych. ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo autorskie


Odpowiedz
 
28-01-2013, 11:27  
Grafik2013
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie Umowa o wykonanie projektu graficznego strony www z przeniesieniem praw autorskich...

Witam, zajmuję się tworzeniem projektów graficznych stron www i z tym tematem wiąże się moje pytanie. Chodzi o to że do wykonania projektu graficznego strony www wykorzystuję zakupione zdjęcia z jednego z popularnych portali stokowych. W licencji tych zdjęć zaznaczone jest, że nie wolno tworzyć na ich podstawie "szablonów" przeznaczonych od odsprzedaży a dokładniej ta część licencji brzmi:

Cytat:
Szablony elektroniczne przeznaczone do odsprzedaży (t.j. strony internetowe, broszury, wizytówki, e-kartki okolicznościowe itp.) - NIE
Mój problem pojawił się w momencie podpisywania umowy z klientem. Przekazał mi umowę wykonaną przez Panią mecenas świadczącą usługi jego firmie. Treść tej umowy brzmi następująco:

Cytat:
UMOWA O WYKONANIE LAYOUTU ……………………..

zawarta w dniu
we
pomiędzy
……………………………….
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………..
zwanym dalej Wykonawcą:

§1
Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
Projekt graficzny strony internetowej (layout oraz użyta grafika).

§2
Strony ustalają termin wykonania pracy od dnia ................. do dnia ..........

§3
Wynagrodzenie wykonawcy ustala się w wysokości brutto zł (słownie zł).

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazanym dziełem przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do wykorzystania dzieła przez Zamawiającego na wszelkich istniejących w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności na:

1)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2)w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3)w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. - bez dodatkowego wynagrodzenia.

§4
Wykonawca oświadcza, że:
a)przysługujące mu autorskie prawa do dzieła nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że dzieło to nie narusza praw osób trzecich;
b)nie udzielili w jego imieniu żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z dzieła;
c)Wykonawca posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań dzieła;
d)treści i materiały wizualne użyte do wykonania dzieła są wolne od wad prawnych i zostały wykorzystane przez Wykonawcę po uzyskaniu stosownych zezwoleń i w sposób zgodny z prawem
e)w przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie z roszczeniem o naruszenie praw autorskich do dzieła lub jego części, zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do sprawy, przejmując od
Zamawiającego wszelkie koszty jej załatwienia w tym koszty pomocy prawnej.

§5
1.Zamawiający ma prawo do dokonania oraz wykorzystywania opracowań dzieła w szczególności w postaci przeróbek, fragmentaryzacji oraz podejmowania wszelkich innych czynności w ramach wszelkich działań podejmowanych przez Zamawiającego nawet wówczas gdyby efektem tych działań miałaby być utrata indywidualnego charakteru nadanego dziełu przez Wykonawcę.
2.Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o terminie pierwszego udostępnienia dzieła publiczności oraz zezwala na pominięcie nazwiska i imienia Wykonawcy w ramach eksploatacji dzieła.

§6
Wypłata wynagrodzenia realizowana będzie po wykonaniu i odbiorze dzieła na podstawie faktury Vat w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy………………………………… ………………………………………...
Realizacja wypłaty wynagrodzenia nastąpi nie później niż 14 dni po przyjęciu faktury Vat.

§7
1.Sprawy nieuregulowane niniejszą umową będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr
90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).
2.Spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§8
Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej.

§9
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Generalnie moje zastrzeżenia budzi punkt 2 - §3:

Cytat:
2)w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
Skoro licencja zdjęć nie pozwala na odsprzedaż kopii strony wykonanej w oparciu o nie, nie chciał bym brać na siebie konsekwencji prawnych związanych z faktem, że klient sprzeda stronę więcej niż raz. Poprosiłem o zmianę zapisu "w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami" na "w zakresie obrotu tylko oryginałem".

Tu zaczyna się problem bo Pani mecenas uważa, że nie ma sensu zmieniać tego zapisu bo i tak będzie obowiązywał a klient stoi za nią murem.

Tutaj moje pytanie jak przebudować ten punkt tak aby klient miał możliwość odsprzedaży strony www tylko i wyłącznie w postaci oryginału.

Pozdrawiam
Grafik2013 jest off-line  
28-01-2013, 13:13  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.328
Domyślnie RE: Umowa o wykonanie projektu graficznego strony www z przeniesieniem praw autorskic

Kupuj zdjęcia na właściwej licencji, z uwagi na §4 a).
A przy okazji §3
Cytat:
...na wszelkich istniejących w chwili zawarcia...
zwróć uwagę autorowi umowy, że zapis taki jest niezgodny z prawem ponieważ:
Przepis prawny:
Art. 41.
...
2. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej „licencją”, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione.
...

http://forumprawne.org/prawo-autorsk...okrewnych.html
LeszsekS jest off-line  
28-01-2013, 13:26  
Grafik2013
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Umowa o wykonanie projektu graficznego strony www z przeniesieniem praw autorskic

LeszsekS kupowanie zdjęć na licencji innej niż standardowa odpada ze względu na ogromne koszty z tym związane. Co innego gdyby przedmiotem umowy było wykonanie szablonu do dalszej odsprzedaży. Zresztą chodzi mi dokładnie o to jak zabezpieczyć się aby klient miał możliwość obrotu tylko oryginałem np. w momencie odsprzedaży firmy. Czy usunięcie słowa " albo egzemplarzami" z punktu drugiego wystarczy czy proponujecie coś innego.

Nie chciał bym podpierać się ustnym zapewnieniem klienta, że nigdy nie zacznie sprzedawać swojej strony jako szablon wielu odbiorcą bo okaże się że przez moje niedopatrzenie narażę się na konsekwencje prawne.

LeszekS dziękuję za uwagi.
Grafik2013 jest off-line  
29-01-2013, 11:18  
Grafik2013
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Umowa o wykonanie projektu graficznego strony www z przeniesieniem praw autorskic

Nikt nie pomoże ??
Grafik2013 jest off-line  
29-01-2013, 12:22  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.328
Domyślnie RE: Umowa o wykonanie projektu graficznego strony www z przeniesieniem praw autorskic

W czym pomóc (?), w przekonaniu Klienta aby odstąpił od takich warunków ? Zgódź się na nie odpowiednio podwyższając cenę.
LeszsekS jest off-line  
29-01-2013, 12:42  
beerseeker
Użytkownik
 
Posty: 56
Domyślnie RE: Umowa o wykonanie projektu graficznego strony www z przeniesieniem praw autorskic

Albo niech klient kupi zdjęcie na siebie i masz wtedy problem z głowy - co on już sobie zrobi, to jego sprawa.
Ja zawsze staram się, żeby klienci kupowali zdjęcia na siebie.
beerseeker jest off-line  
29-01-2013, 13:08  
Grafik2013
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Umowa o wykonanie projektu graficznego strony www z przeniesieniem praw autorskic

Klient czeka na moje uwagi do tej umowy jednocześnie ustaliliśmy że zdjęcia mają być na licencji standardowej. Moje pytanie jest konkretne:

jak przerobić punkt :

Cytat:
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
tak żeby klient nie miał możliwości obrotu egzemplarzami tylko samym oryginałem.

Pozdrawiam
Grafik2013 jest off-line  
29-01-2013, 13:16  
GrubyMiś
Stały bywalec
 
Posty: 2.201
Domyślnie RE: Umowa o wykonanie projektu graficznego strony www z przeniesieniem praw autorskic

usunac zapis o egzemplarzach.
GrubyMiś jest off-line  
29-01-2013, 13:22  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.328
Domyślnie RE: Umowa o wykonanie projektu graficznego strony www z przeniesieniem praw autorskic

Skoro ustaliliście licencję standardową to wytłumacz Klientowi, że uniemożliwia to powielanie utworu w celu odsprzedaży. Albo wybierze droższą licencję albo zrezygnuje z tego punktu.
Cytat:
Napisał/a Grafik2013 Zobacz post
... jak przerobić punkt :
tak żeby klient nie miał możliwości obrotu egzemplarzami tylko samym oryginałem.
Pozdrawiam
Usunąć ten punkt, odsprzedać oryginał zawsze będzie mógł.
LeszsekS jest off-line  
29-01-2013, 13:32  
Grafik2013
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Umowa o wykonanie projektu graficznego strony www z przeniesieniem praw autorskic

Super wreszcie konkretna odpowiedź.

Mam jeszcze małe pytanie odnośnie:

Cytat:
§4
Wykonawca oświadcza, że:
a)przysługujące mu autorskie prawa do dzieła nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że dzieło to nie narusza praw osób trzecich;
Kupując egzemplarz zdjęcia na portalu stokowym dostajemy możliwość wykorzystania go dla jednego klienta. Zdjęcia oczywiście pochodzą z legalnego źródła jednak dostajemy licencję na egzemplarz. Może warto było by to jakoś zaznaczyć. Dzieło w tym wypadku to szata graficzna strony www z wykorzystaniem tych zakupionych zdjęć.

Pozdrawiam i dziękuję za konkretną odpowiedź.
Grafik2013 jest off-line  
29-01-2013, 13:42  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.328
Domyślnie RE: Umowa o wykonanie projektu graficznego strony www z przeniesieniem praw autorskic

Jeśli Twój utwór nie będzie powielany nie narusza to licencji zdjęć, oczywiście możesz w umowie umieścić informację o tej licencji.
LeszsekS jest off-line  
29-01-2013, 14:37  
Grafik2013
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Umowa o wykonanie projektu graficznego strony www z przeniesieniem praw autorskic

LeszekS to co napisałeś rozumiem.

Pytanie jest tylko takie czy zapis:

Cytat:
przysługujące mu autorskie prawa do dzieła nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że dzieło to nie narusza praw osób trzecich;
jest słuszny bo przecież do projektu zostały wykorzystane zdjęcia osób trzecich wiec logicznie myśląc moje dzieło jest ograniczone przez ich licencję.

może tzn zapis lepiej zmienić na:

dzieło to nie narusza praw osób trzecich
Grafik2013 jest off-line  
29-01-2013, 14:52  
LeszsekS
Moderator globalny
 
LeszsekS na Forum Prawnym
 
Posty: 39.328
Domyślnie RE: Umowa o wykonanie projektu graficznego strony www z przeniesieniem praw autorskic

Ale moment, mieszasz nam w głowach pytaniami, a przecież zacytowana w pierwszym poście licencja wyklucza wykorzystanie zdjęć w stronach internetowych. Tak jak napisałem w pierwszym poście, musisz zmienić licencję.
LeszsekS jest off-line  
29-01-2013, 17:33  
Grafik2013
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie RE: Umowa o wykonanie projektu graficznego strony www z przeniesieniem praw autorskic

LeszekS wszystko z licencją się zgadza. To tylko jej niefortunnie sformułowany fragment. Generalnie można używać tych zdjęć na stronach internetowych jednakże nie można wykonać w ich oparciu szablonu strony internetowej do wielokrotnej odsprzedaży.
Grafik2013 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich (odpowiedzi: 8) Po raz pierwszy zawarłem umową z uczelnią o wykonanie dzieła dydaktycznego-przygotowanie projektu autorskiego i sylabusów, przeprowadzenie ćwiczeń-...
§ Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich (odpowiedzi: 7) Witam Czy mogę podpisać z klientem umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na wdrożenie grafiki (napisanie kodu css/html)? Jeśli tak jaki...
§ Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, co się wlicza?. (odpowiedzi: 2) Witam, Czy następujące działania zlecone do wykonania podlegają umowie o dzieło?. - Projekt, grafika i teksty reklamowe na stronę - artykuły...
§ Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich (odpowiedzi: 3) W roku podatkowym 2011 pracowałem 1 dzień na umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na zleceniodawce. Otrzymałem zamiast pitu11 rachunek do...
§ Beszczelna kradzieś praw autorskich do projektu graficznego (odpowiedzi: 3) Witam, Temat te, w większym, bądź mniejszy stopniu prawdopodobnie było poruszany na tym forum, ale nie udało mi się znaleźć satysfakcjonującej...
§ umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na zamawiającego (odpowiedzi: 6) Witam od pewnego czasu poszukuje odpowiedzi na dręczące mnie pytania „ jak poprawienie napisać umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich na...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.