Odpowiedzialność pracownika za rozbity samochód i zniszczony towar -zawiniony wypadek - Forum Prawne

 

Odpowiedzialność pracownika za rozbity samochód i zniszczony towar -zawiniony wypadek

Pracownik, jadąc służbowym samochodem załadowanym towarem, jest uczestnikiem wypadku drogowego. Konkretnie - sam go powoduje, wjeżdżając na przejazd kolejowy pomimo znaku "stop", no i samochód zostaje rozwalony przez pociąg. Delikwentowi nic się nie stało - ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
12-10-2010, 14:11  
Tomu
Ekspert
 
Tomu na Forum Prawnym
 
Posty: 13.342
Domyślnie Odpowiedzialność pracownika za rozbity samochód i zniszczony towar -zawiniony wypadek

Pracownik, jadąc służbowym samochodem załadowanym towarem, jest uczestnikiem wypadku drogowego. Konkretnie - sam go powoduje, wjeżdżając na przejazd kolejowy pomimo znaku "stop", no i samochód zostaje rozwalony przez pociąg. Delikwentowi nic się nie stało - ale samochód do kasacji, zniszczony cały ładunek - towar.

Problem - tuż po wypadku, gdy delikwent był w szoku, jak to po tego typu wydarzeniu można być - został wzięty w obroty przez pracodawcę i jego prawnika, na skutek czego podpisał ugodę, w której zobowiązał się spłacić wartość samochodu + towaru, ok. 30 tysięcy złotych.

Jest to dla niego kwota bardzo duża (zarabia mniej niż 1500 zł) - stąd szukam sposobu, jak tej osobie pomóc, dochodząc odszkodowania od ubezpieczyciela pracodawcy?

Samochód bez AC, jedynie OC.

Bezsporna jest kwestia - wypadek był z jego winy, dostał nawet za to mandat, nie zastosował się do znaku "stop", itp. Wiadomo. Chodzi o kwestię odpowiedzialności za szkodę majątkową pracodawcy.

Jak się ma kwota żądana od pracownika - te 30 000 zł - to kwoty wynikającej z 119 KP - 3x wynagrodzenia?

Z tego, co mi wygląda, wcisnęli mu ugodę, w której zobowiązał się do pokrycia całości strat - do czego byłby zobowiązany na podstawie 122 KP w wypadku winy umyślnej, o której tutaj nie ma mowy.

Niestety, treści samej ugody w tej chwili nie posiadam (być może będę miał skan, wtedy wrzucę).

Podstawy prawnej odpowiedzialności poszukuję w KP:
Przepis prawny:
Art. 114. Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału.

Art. 115. Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

Art. 116. Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody.

Art. 119. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

Art. 121. § 1. Jeżeli naprawienie szkody następuje na podstawie ugody pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, wysokość odszkodowania może być obniżona, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, a w szczególności stopnia winy pracownika i jego stosunku do obowiązków pracowniczych.
§ 2. Przy uwzględnieniu okoliczności wymienionych w § 1 wysokość odszkodowania może być także obniżona przez sąd pracy; dotyczy to również przypadku, gdy naprawienie szkody następuje na podstawie ugody sądowej.

Art. 1211. § 1. W razie niewykonania ugody przez pracownika, podlega ona wykonaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu jej klauzuli wykonalności przez sąd pracy.
§ 2. Sąd pracy odmówi nadania klauzuli wykonalności ugodzie, jeżeli ustali, że jest ona sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Art. 122. Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

Art. 124. § 1. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:
1) pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,
2) narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,
odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.
§ 2. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.
§ 3. Od odpowiedzialności określonej w § 1 i 2 pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.
Tomu jest off-line  
12-10-2010, 14:43  
FraZeolog
Ekspert
 
FraZeolog na Forum Prawnym
 
Posty: 8.156
Domyślnie RE: Odpowiedzialność pracownika za rozbity samochód i zniszczony towar -zawiniony wyp

Moim zdaniem - co do ugody, to oczywiście źle się stało, że tak szybko podpisał. Ale sprawa jest do uratowania, tylko trzebaby zastosować przepisy o wadach oświadczenia woli (błąd, ew. art. 82 KC).

Co do podstawy odpowiedzialności w KP - moim zdaniem dobrze kombinujesz, jeżeli chodzi o odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Przepisy dość jasno mówią, że w ugodzie można tylko obniżyć odszkodowanie, a nie podwyższyć powyżej trzykrotności wynagrodzenia, chyba że jest wina umyślna.

Należałoby jednak się zastanowić, czy nie podciągnęli tego pod art. 124 KP (Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi). Wtedy wygląda to trochę inaczej.

Cytat:
Art. 124. § 1. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:
1) pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,
2) narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,
odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

§ 2. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.

§ 3. Od odpowiedzialności określonej w § 1 i 2 pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.
Nie jestem specem od KP, może ktoś mądrzejszy ode mnie coś dorzuci.
FraZeolog jest off-line  
12-10-2010, 14:49  
Bartata
Moderator globalny
 
Bartata na Forum Prawnym
 
Posty: 5.966
Domyślnie RE: Odpowiedzialność pracownika za rozbity samochód i zniszczony towar -zawiniony wyp

Okazuje się że może mieć znaczenie jaki towar się wiozło:
Przepis prawny:
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 9 listopada 1977 r.
IV PR 213/77
Ograniczenia odpowiedzialności pracowników, przewidziane w przepisie art. 119 § 1 kp(1) odnoszą się do pracowników, którzy wyrządzili nieumyślnie szkodę zakładowi pracy w innym mieniu niż mienie powierzone im z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.
Bartata jest off-line  
12-10-2010, 14:58  
Tomu
Ekspert
 
Tomu na Forum Prawnym
 
Posty: 13.342
Domyślnie RE: Odpowiedzialność pracownika za rozbity samochód i zniszczony towar -zawiniony wyp

Dzięki za odzew!

FraZeolog
Chyba jednak podciągnęli... Bo jak inaczej, w treści ugody, uzasadnić żądanie zwrotu całości - i za towar, i za samochód?

Wady oświadczenia woli - też o tym myślałem, ale to trudne.

Bartata
A to nie wynika nie tyle z tego orzeczenia - co z samego brzmienia 124 § 2 KP?
Tomu jest off-line  
12-10-2010, 15:32  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.617
Domyślnie RE: Odpowiedzialność pracownika za rozbity samochód i zniszczony towar -zawiniony wyp

Według mnie ma tu zastosowanie Kodeks Pracy:
Art. 124. § 2. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.
§ 3. Od odpowiedzialności określonej w § 1 i 2 pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.

Mamy tu bezsporną winę pracownika.
Można próbować z wadą oświadczenia woli, ale chyba to nic nie da.
Janusz.C.M. jest off-line  
12-10-2010, 16:27  
barno
Stały bywalec
 
Posty: 1.282
Domyślnie RE: Odpowiedzialność pracownika za rozbity samochód i zniszczony towar -zawiniony wyp

Zgadzam się z Januszem M. W omawianym przypadku mozna żądać od pracownika naprawienia szkody w pełnej wysokości czyli na podstawie art. 124 § 2 KP pod warunkiem, że mienie zostało powierzone pracownikowi w sposób prawidłowy i z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.
barno jest off-line  
12-10-2010, 17:24  
FraZeolog
Ekspert
 
FraZeolog na Forum Prawnym
 
Posty: 8.156
Domyślnie RE: Odpowiedzialność pracownika za rozbity samochód i zniszczony towar -zawiniony wyp

Czyli tak jak czułem, nie najlepiej to wszystko wygląda. Uchylenie się na podstawie wady oświadczenia woli nie załatwi sprawy, bo prawdopodobnie i tak mogą go skubnąć z art. 124 KP/

Co do dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela pracodawcy - na jakiej podstawie? Przecież sam napisałeś, że samochód nie miał AC. A nawet gdyby miał, to pozostaje kwestia towaru...
FraZeolog jest off-line  
12-10-2010, 18:35  
radpor
Stały bywalec
 
Posty: 2.139
Domyślnie RE: Odpowiedzialność pracownika za rozbity samochód i zniszczony towar -zawiniony wyp

Mi też się wydaje, że oświadczenie jest mało istotne, bo i tak pojedzie z 124 k.p.
radpor jest off-line  
12-10-2010, 18:56  
dementii
Stały bywalec
 
Posty: 1.724
Domyślnie RE: Odpowiedzialność pracownika za rozbity samochód i zniszczony towar -zawiniony wyp

Też bym się przychylał, że zastosowanie ma tutaj art. 124§ 2 kp

Jednakże trochę inną koncepcję mam w przedmiocie tej ugody. Bo jeśli jednak przyjąć, że nie ma tutaj zastosowania art. 124 § 2 kp lecz art.119 kp, to wówczas tą ugodę można podciągnąć jako uznanie długu . A jeśli tak to :
Cytat:
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 1983-03-18, IV PR 26/83
z uzasadnienia (..)"Uznanie przez nie żądania zapłaty określonej kwoty tytułem odszkodowania ponad zakres wymienionego obowiązku, wynikającego z przepisów prawa, jest pozbawione skutków prawnych. Niezależnie zatem od tego, czy pozwane uchyliły się od skutków prawnych swych oświadczeń woli w przedmiocie uznania długu, zasięg ich odpowiedzialności odszkodowawczej nie uległ zmianie, gdyż uznanie to nie mogło go powiększyć."

Tak też Kodeks pracy. Komentarz prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski Rok wydania: 2010 Wydawnictwo: C.H.Beck Wydanie: 3

2. Uznanie długu. Innym zabezpieczeniem roszczeń pracodawcy jest uznanie przez pracownika w umowie z nim zawartej długu powstałego w związku z ujawnionym niedoborem. Uznanie długu nie stanowi nowego samoistnego tytułu prawnego zobowiązania. Ważność takiej umowy jest uzależniona od istnienia obowiązku pracownika wyrównania niedoboru. Uznanie przez pracownika zapłaty określonej kwoty tytułem odszkodowania ponad zakres wymienionego obowiązku wynikającego z przepisów prawa jest pozbawione skutków prawnych (wyr. SN z 18.3.1983 r., IV PR 26/83, OSNC 1983, Nr 10, poz. 162).
Po za tym na jakiej podstawie oszacowano te 30.000 zł ? przecież z pewnością zniszczony samochód też ma jakąś wartość towar podobnie- czego na pewno pracodawca nie uwzględnił.

--
dementii
dementii jest off-line  
13-10-2010, 10:10  
Tomu
Ekspert
 
Tomu na Forum Prawnym
 
Posty: 13.342
Domyślnie RE: Odpowiedzialność pracownika za rozbity samochód i zniszczony towar -zawiniony wyp

Bo 124 § 3 KP nic nie da, prawda?
Przepis prawny:
3. Od odpowiedzialności określonej w § 1 i 2 pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych

Wykroczenie drogowe trudno uznać za "przyczynę niezależną"...

Dementii - ale czy uważasz, że jest to do udowodnienia? Pozostali jednak sugerują chyba, że niestety 124 KP...
Tomu jest off-line  
13-10-2010, 10:16  
FraZeolog
Ekspert
 
FraZeolog na Forum Prawnym
 
Posty: 8.156
Domyślnie RE: Odpowiedzialność pracownika za rozbity samochód i zniszczony towar -zawiniony wyp

No zdecydowanie szkoda powstała z przyczyn zależnych od pracownika...
FraZeolog jest off-line  
13-10-2010, 11:16  
Tomu
Ekspert
 
Tomu na Forum Prawnym
 
Posty: 13.342
Domyślnie RE: Odpowiedzialność pracownika za rozbity samochód i zniszczony towar -zawiniony wyp

Mam treść ugody.

Na początku - oświadczenie odnośnie kwot, jakich dotyczy, z uwzględnieniem ile za samochód, ile za towar. Ze sformułowaniem, że wartość szkody ani kwestia zawinienia nie jest przez żadną ze stron kwestionowana.

Jest termin zapłaty kwoty, jest klauzula umożliwiająca spłacanie w kawałkach co m-c.

Natomiast nigdzie nie ma w ugodzie sformułowania, że jest to mienie powierzone do wyliczenia. Czy może to wynikać z odrębnej umowy dot. użytkowania samochodu?
Tomu jest off-line  
13-10-2010, 11:43  
FraZeolog
Ekspert
 
FraZeolog na Forum Prawnym
 
Posty: 8.156
Domyślnie RE: Odpowiedzialność pracownika za rozbity samochód i zniszczony towar -zawiniony wyp

Trzeba się dowiedzieć, czy pracownik nie podpisywał żadnych oświadczeń wcześniej - w pracy, odnoszących się do samochodów, przewożonego towaru itp, także czy nie ma jakiegoś regulaminu zakładu pracy czy innego ogólnego badziewia, które wszyscy podpisują i nawet potem nie pamiętają tego. Może również coś być napisane w umowie o pracę.

Moim zdaniem powinien być jakiś kawałek dokumentu / oświadczenia, z którego wynika, że pracownikowi powierza się samochód i towar z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.

Fragment komentarza:

Cytat:
Umowa o odpowiedzialności za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się powinna być zawarta na piśmie, ale - w przeciwieństwie do umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej - niezawarcie jej na piśmie nie powoduje nieważności tej umowy. Strony mogą już przy zawieraniu umowy o pracę ustalić, że pracownik będzie zatrudniony na stanowisku połączonym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie i wówczas mogą też określić dłuższy termin wypowiedzenia tej umowy (art. 36 § 5 k.p.). Nie ma przeszkód prawnych, aby umowę o odpowiedzialności materialnej zawrzeć później, już w czasie trwania stosunku pracy. Wymaga to bądź zmiany treści umowy, bądź zawarcia umowy odrębnej, która w istocie będzie klauzulą autonomiczną do łączącej strony umowy o pracę.
Moim zdaniem - jeżeli nie ma żadnego takiego dokumentu / oświadczenia, to można zacząć wojować z tym art. 124 KP, już po uchyleniu się od skutków ugody zawartej pod wpływem błędu.
FraZeolog jest off-line  
13-10-2010, 12:36  
dementii
Stały bywalec
 
Posty: 1.724
Domyślnie RE: Odpowiedzialność pracownika za rozbity samochód i zniszczony towar -zawiniony wyp

FraZeolog: nie do końca się zgadzam z tym co napisałeś odnośnie powierzenia , że musi to mieć charakter sformalizowany czyt. potwierdzony pisemnie przez pracownika. Na dowód czego podaje:
Cytat:
Kodeks pracy. Komentarz red. prof. dr hab. Wojciech Muszalski Rok wydania: 2009
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydanie: 7

Niezbędnym zatem warunkiem, uzasadniającym oparcie odpowiedzialności materialnej na art. 124, jest prawidłowe powierzenie pracownikowi mienia w okolicznościach umożliwiających mu zwrot tego mienia lub wyliczenie się z niego. Podpisanie przez pracownika deklaracji o przyjęciu odpowiedzialności za wyliczenie się z mienia nie ma znaczenia konstytutywnego i nie stwarza samo przez się obowiązku zwrotu lub wyliczenia się, a ma znaczenie jedynie dowodowe (wyr. SN z 3.12.1981 r., IV PR 350/81, OSNCP 1982, Nr 4, poz. 65). Dla powierzenia mienia niezbędne jest jego faktyczne powierzenie, a samo oświadczenie pracownika o przyjęciu odpowiedzialności materialnej nie jest równoznaczne z powierzeniem (wyr. SN z 16.5.1965 r., I PR 116/65, PiZS 1966, Nr 8, s. 32). Mimo niepodpisania oświadczenia, pracownik może odpowiadać według art. 124, ponieważ niezbędnym warunkiem takiej odpowiedzialności jest, jak wskazano, tylko prawidłowe powierzenie mienia w okolicznościach umożliwiających mu zwrot tego mienia lub wyliczenie się z niego. Podjęcie się przez pracownika przyjmowania towarów z obowiązkiem wyliczenia się będzie prawnie skuteczne tylko wówczas, gdy pracownik ma możność dopełnienia tego obowiązku (wyr. SN z 2.3.1954 r., II CR 436/54, OSNCK 1955, Nr 2, poz. 26). Niemniej jednak pobranie przez pracownika należności za dostarczony odbiorcy towar jest powierzeniem mienia - art. 124 § 1 (wyr. SN z 14.5.1998 r., I PKN 129/98, OSNCP 1999, Nr 11, poz. 35.
Cytat:
Kodeks pracy. Komentarz

prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski Rok wydania: 2010 Wydawnictwo: C.H.Beck
Wydanie: 3

Powierzenie mienia następuje w różny sposób: własnoręcznym podpisem kwitującym odbiór od przewoźnika określonej liczby przesyłek (wyr. SN z 3.7.1979 r., PR 209/79, OSNCP 1980, Nr 2, poz. 2; potwierdzeniem w spisie remanentowym określonej partii towaru (wyr. SN z 16.8.1979 r., IV PR 216/79, OSPiKA 1981, Nr 1, poz. 20 z glosą M. Piekarskiego; OSPiKA 1982, Nr 3-4, poz. 46 z glosą M. Barzyckiej-Banaszczyk i Z. Banaszczyka); pokwitowaniem przyjęcia sprzętu (wyr. SN z 15.7.1985 r., IV PR 150/85, Świątkowski, Kodeks, s. 266); potwierdzeniem podpisem na jakimkolwiek dokumencie otrzymania towaru (wyr. SN z 25.9.1985 r., IV PR 200/85, OSNCP 1986, Nr 5, poz. 85 z glosą K. Knoppka, PiP 1988, Nr 5, s. 144). W ostatnio powołanym orzeczeniu Sąd Najwyższy stwierdził, że forma potwierdzenia otrzymania towaru przez pracownika, któremu pracodawca powierzył towar, jest obojętna. Potwierdzenie takie może nastąpić zarówno na dokumencie, jakim przedsiębiorstwo z reguły posługuje się w praktyce przy dostawach towarów, jak i w każdy inny sposób świadczący o tym, że pracownik potwierdził odbiór towaru

Cytat:
Napisał/a Tomu Zobacz post
Dementii - ale czy uważasz, że jest to do udowodnienia? Pozostali jednak sugerują chyba, że niestety 124 KP...
Raczej nie - dlatego napisałem
Cytat:
Napisał/a dementii Zobacz post
Też bym się przychylał, że zastosowanie ma tutaj art. 124§ 2 kp
--
dementii
dementii jest off-line  
13-10-2010, 12:48  
FraZeolog
Ekspert
 
FraZeolog na Forum Prawnym
 
Posty: 8.156
Domyślnie RE: Odpowiedzialność pracownika za rozbity samochód i zniszczony towar -zawiniony wyp

dementii - w zasadzie zgadzam się z Tobą, wynika to również z zacytowanego przez mnie komentarza. Tylko że w braku sformalizowanego oświadczenia, moim zdaniem, to na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że pracownik przyjął na siebie odpowiedzialność z art. 124 KP. A to już nie musi być wcale takie proste.

Na pewno trzeba się dobrze zorientować, na jakich zasadach to w tej firmie działa.
FraZeolog jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ odpowiedzialność za rozbity telefon (odpowiedzi: 3) Witam, Dzisiaj syn miał w szkolę sytuację, że podniósł koleżankę, która nie chciała zejść z jego miejsca i przy okazji tego zajścia, z tylnej...
§ Rozbity samochód (salon) (odpowiedzi: 8) Witam :) Rozbito mi nowiutki samochód z salonu, auto miało zaledwie niecałe 4miesiące odkąd wyjechało z salonu. W ten weekend facet wymusił...
§ Rozbity samochód (odpowiedzi: 1) Witam, Potrzebuje Waszej porady. Opiszę sytuację: Moja żona (jesteśmy przed rozwodem) wzięła nasz samochód (stanowi on nasz wspólny majątek...
§ Odpowiedzialność pracownika za samochód służbowy (odpowiedzi: 2) Wydawałoby się że sprawa już oklepana - a jednak! Samochód ubezpieczony jest przez pracodawcę prawdopodobnie w pełnym wymiarze (AC+OC). Z racji...
§ Pytanie. Wypadek a odpowiedzialność pracownika (odpowiedzi: 2) Witam, jestem nowy na forum więc przepraszam jeśli zamieszczam post w nieodpowiednim miejscu. Mam pytanie i bardzo proszę o pomoc. Pracuję w piekarni...
§ Rozbity samochód (odpowiedzi: 1) Witam. Chciałbym sie dowiedzieć co mogę zrobić w sytuacji której pożyczyłem samochód pewnej osobie, która go rozbiła czy istnieje możliwość...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:15.