Zmiana regulaminu przez operatora a wypowiedzenie umowy - Forum Prawne

 

Zmiana regulaminu przez operatora a wypowiedzenie umowy

Witam Mój operator od 1 stycznia 2011 zmienia regulamin.Dopuszcza on w związku z tym możliwość wypowiedzania umowy,ale jednocześnie zastrzega sobie prawo dochodzenia zapłaty kary umownej.Wiem,że ma do tego prawo,jeżeli jest to spowodowane obowiązywaniem nowych przepisów ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
12-12-2010, 08:54  
deratus
Początkujący
 
Posty: 19
Domyślnie Zmiana regulaminu przez operatora a wypowiedzenie umowy

Witam
Mój operator od 1 stycznia 2011 zmienia regulamin.Dopuszcza on w związku z tym możliwość wypowiedzania umowy,ale jednocześnie zastrzega sobie prawo dochodzenia zapłaty kary umownej.Wiem,że ma do tego prawo,jeżeli jest to spowodowane obowiązywaniem nowych przepisów prawa,ale nie jestem pewiem czy wszystkie zmiany jakie chce wprowadzić wynikają wyłącznie ze zmiany tychże przepisów
Wszystkie potrzebne informacje są pod linkiem http://tnij.com/kdJcr
deratus jest off-line  
13-12-2010, 07:32  
deratus
Początkujący
 
Posty: 19
Domyślnie RE: Zmiana regulaminu przez operatora a wypowiedzenie umowy

Proszę o pomoc ,sprawa jest dla mnie bardzo ważna
deratus jest off-line  
13-12-2010, 13:46  
Ludzki
Użytkownik
 
Posty: 124
Domyślnie RE: Zmiana regulaminu przez operatora a wypowiedzenie umowy

Witam,
na tak postawione pytanie raczej nikt nie odpowie, bo nikomu nie będzie się chciało czytać regulaminu i sprawdzać każdego zapisu. Na zasadzie macie link do strony i sprawdzajcie bo mi się nie chce.
Ludzki jest off-line  
13-12-2010, 21:49  
deratus
Początkujący
 
Posty: 19
Domyślnie RE: Zmiana regulaminu przez operatora a wypowiedzenie umowy

Przepraszam,ale myślałem,że tak będzie bardziej przejrzyście.
W takim razie proszę o informacje,czy któryś z poniższych punktów został wprowadzony bez związku ze zmianą ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U z 2010 r. nr 86, poz. 554), oraz wejściem w życie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010 r. nr 106, poz. 675)
W stosunku do aktualnie obowiązujących regulaminów, zmianie ulegają następujące postanowienia:
1) W „Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Telefonię Dialog Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu”:
§ 9 ust. 1 ppkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„potwierdzające posiadane przez nią prawo dysponowania lokalem lub nieruchomością lub potwierdzające zameldowanie, pisemne
porozumienie między pracownikiem a pracodawcą dotyczące zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz pracownika.”
2) W „Regulaminie świadczenia usług transmisji danych i usług internetowych w sieci DIALOG”:
§ 6 ust. 1 ppkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„potwierdzające posiadane przez nią prawo dysponowania lokalem lub nieruchomością w tym zameldowanie lub tytuł prawny do lokalu , pisemne
porozumienie między pracownikiem a pracodawcą dotyczące zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz pracownika.”
3) W „Regulaminie świadczenia usługi DIALOGmedia w sieci DIALOG”:
a) punkt 2.10 lit. b) otrzymuje nowe brzmienie:
„potwierdzające posiadane przez nią prawo dysponowania Lokalem lub nieruchomością lub potwierdzające zameldowanie lub tytuł prawny
do Lokalu, pisemne porozumienie między pracownikiem a pracodawcą dotyczące zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
na rzecz pracownika.”
b) punkt 3.10 otrzymuje nowe brzmienie:
„Zakres świadczonych usług obejmuje w ramach telewizji cyfrowej emisje programów krajowych kanałów telewizji publicznej i telewizji komercyjnych,
a także emisję krajowych i zagranicznych kanałów tematycznych, w szczególności o tematyce informacyjnej, sportowej, kulturalnej, popularnonaukowej,
i lmowej. Dostawca usług może również udostępniać i lmy itp. audycje jednorazowo, na żądanie Abonenta lub umożliwiać ich rejestrację Abonentowi.
Aktualny zestaw usług telewizji cyfrowej w tym kanałów telewizyjnych jest zawarty w Cenniku lub w Ofercie Programowej.”
c) punkt 3.11 otrzymuje nowe brzmienie:
„Dostawcy usług przysługuje prawo do zastępowania programów w ramach Oferty Programowej przez inne programy lub zmniejszenia ich liczby
w razie wystąpienia ważnych i niezależnych od niego przyczyn natury prawnej, technicznej, organizacyjnej lub ekonomicznej. Za ważne przyczyny
uznaje się w szczególności: zaprzestanie nadawania programu przez nadawcę, utratę prawa do reemisji, zmianę satelity lub systemu nadawania.”
d) punkt 3.12 otrzymuje nowe brzmienie:
„W przypadku zmian wskazanych w punkcie poprzednim o zmianach takich Abonenci będą informowani na piśmie (chyba że Abonent złożył żądanie
przesyłania informacji o zmianach drogą elektroniczną) oraz poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości z wyprzedzeniem co najmniej
jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. W takim przypadku Abonentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w drodze
pisemnego oświadczenia złożonego nie później niż przed datą wprowadzenia zmian w życie.”
4) W „Regulaminie świadczenia usługi Telewizji Kablowej”:
a) punkt 2.4 lit. b) otrzymuje nowe brzmienie:
„potwierdzające posiadane przez nią prawo dysponowania lokalem lub nieruchomością lub potwierdzające zameldowanie, pisemne porozumienie
między pracownikiem a pracodawcą dotyczące zawarcia umowy na rzecz pracownika.”
b) punkt 3.6 otrzymuje nowe brzmienie:
„Zakres świadczonych usług telewizji kablowej jest zawarty w Ofercie Programowej. Dostawcy Usług przysługuje prawo do zastępowania programów
w ramach Oferty Programowej przez inne programy lub zmniejszenia ich liczby w razie wystąpienia ważnych i niezależnych od niego przyczyn natury
prawnej, technicznej, organizacyjnej lub ekonomicznej. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności: zaprzestanie nadawania programu przez
nadawcę, utratę prawa do reemisji, zmianę satelity lub systemu nadawania.”
c) punkt 3.7 otrzymuje nowe brzmienie:
„W przypadku zmian wskazanych w punkcie poprzednim o zmianach takich Abonenci będą informowani na piśmie (chyba że Abonent złożył żądanie
przesyłania informacji o zmianach drogą elektroniczną) oraz poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości z wyprzedzeniem co najmniej
jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. W takim przypadku Abonentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w drodze
pisemnego oświadczenia złożonego nie później niż przed datą wprowadzenia zmian w życie."
5) W „Regulaminie świadczenia usług DIALLO dla Użytkowników”:
a) po § 5 dodaje się nowy § 5a w brzmieniu:
„1. Dostawca Usług zapewnia w swojej sieci telekomunikacyjnej usługę informacji o numerach Użytkowników, którzy skorzystali z Rejestracji
za pośrednictwem TeleCentrum, Internetu oraz wydaje spis takich Użytkowników, w formie pisemnej lub elektronicznej lub na stronie
internetowej DIALOG – Strona główna | Dialog.pl | DIALOG, nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2. Umieszczenie danych Użytkownika będącego osobą i zyczną w spisie abonentów DIALOG, i w biurze numerów wymaga zgody Użytkownika.
3. Umieszczenie w spisie abonentów DIALOG lub biurze numerów danych Użytkowników, innych niż określonych w § 5a ust. 2 nie może naruszać
słusznych interesów tych podmiotów.
4. Celem spisu abonentów DIALOG i telefonicznej informacji o numerach jest umożliwienie wyszukiwania numerów innych abonentów i Użytkowników,
którzy skorzystali z Rejestracji. Spis abonentów DIALOG może zostać wydany także w formie elektronicznej, posiadającej możliwość wyszukiwania
numerów telefonicznych abonentów (Użytkowników).”
b) § 6 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:
„Użytkownik może zwrócić się o Rejestrację poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie go do Dostawcy Usług w celu otrzymywania
informacji i zawiadomień w przypadkach określonych w Prawie Telekomunikacyjnym. Użytkownik, który skorzystał z Rejestracji zobowiązany jest powiadomić DIALOG o dokonaniu zmian w danych przekazanych w formularzu rejestracyjnym w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.
Powiadomienie, o którym mowa powyżej powinno nastąpić poprzez przesłanie do Dostawcy Usług formularza aktualizacyjnego zawierającego
aktualne dane Użytkownika.”
c) § 10 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„Na zlecenie Użytkownika, który skorzystał z Rejestracji, DIALOG dostarcza podstawowy lub szczegółowy wykaz realizowanych przez niego połączeń
telefonicznych. Dostarczenie wykazu podlega opłacie zgodnie z Cennikiem Usług.”
d) skreśla się postanowienia § 13 ust. 3,
e) § 19 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„W przypadku zmiany warunków umowy, w tym określonych w Regulaminie lub zmiany w Cenniku, Dostawca Usług informuje Użytkownika, który
skorzystał z Rejestracji o treści proponowanych zmian na piśmie (chyba że Użytkownik złożył żądanie przesyłania informacji o zmianach drogą
elektroniczną) z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Treść zmiany warunków umowy określonych
w Regulaminie oraz zmiany w Cenniku podawana jest również do publicznej wiadomości. W razie braku akceptacji ww. zmian Abonent upoważniony
jest do wypowiedzenia umowy w drodze pisemnego oświadczenia złożonego nie później niż przed datą wprowadzenia zmian w życie.”
f) w § 19 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu:
„3. W razie skorzystania przez Użytkownika z prawa wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmiany warunków umowy, w tym
określonych w Regulaminie, Dostawcy Usług nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a także zwrot przyznanej ulgi, chyba że konieczność
wprowadzenia zmian, wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych klauzul umownych.
4. W razie skorzystania przez Użytkownika z prawa wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen Dostawcy Usług nie
przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a także zwrot przyznanej ulgi, chyba że konieczność wprowadzenia zmiany w Cenniku następuje na skutek
zmiany przepisów prawa.”
deratus jest off-line  
15-12-2010, 07:31  
deratus
Początkujący
 
Posty: 19
Domyślnie RE: Zmiana regulaminu przez operatora a wypowiedzenie umowy

Czy naprawdę nikt nie jest w stanie pomóc?
deratus jest off-line  
30-12-2010, 08:06  
deratus
Początkujący
 
Posty: 19
Domyślnie RE: Zmiana regulaminu przez operatora a wypowiedzenie umowy

Zostały mi tylko 2 dni na podjęcie decyzji,proszę o pomoc
deratus jest off-line  
30-12-2010, 11:11  
tcp
Przyjaciel forum
 
Posty: 4.200
Domyślnie RE: Zmiana regulaminu przez operatora a wypowiedzenie umowy

Wiesz, tu nie chodzi o poradę prawną opartą na wiedzy i wymagająca wystukania dwóch zdań na klawiaturze. Chcesz, żeby ktoś przeanalizował całą umowę. Od tego są ludzie, którzy profesjonalnie (odpłatnie) się tym zajmują. Raczej nikt nie będzie ślęczał 2 godziny nad umową w czynie społecznym... Takie życie...
tcp jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zmiana regulaminu przez operatora kablówki a wypowiedzenie umowy (odpowiedzi: 6) Witam. Krótko: czy jeśli operator kablówki zmienia cennik usług, a ja nie zgadzam się na te zmiany, to czy może on nałożyć na mnie jakieś opłaty...
§ Zmiana regulaminu w banku - wypowiedzenie umowy czy wniesienie sprzeciwu (odpowiedzi: 13) Witam Mam kredyt w Alior Banku. 24 marca dostałem email z informacją o zmianie regulaminu. Chciałbym wypowiedzieć umowę bo nie zgadzam się z tymi...
§ Zmiana operatora a wypowiedzenie umowy (odpowiedzi: 2) Witam. Zwracam się do Was drodzy forumowicze z prośbą o opinie w nst sprawie. Podpisałem umowę na dostarczanie gazu do przydomowego zbiornika z...
§ Zmiana regulaminu wynagradzania/wypowiedzenie umowy o pracę (odpowiedzi: 1) Witam, Jestem zatrudniony w jednej z firm w dziale sprzedaży na umowę o pracę na czas określony. Składnikami mojej pensji jest podstawa plus...
§ Zmiana regulaminu dostawcy internetowego i wypowiedzenie umowy (odpowiedzi: 2) Dostałem dzisiaj od mojego dostawcy usług telewizyjnych i internetowych następujący list w związku ze zmianą regulaminu: ...
§ Wypowiedzenie umowy z siecia ERA po zmianie regulaminu przez operatora (odpowiedzi: 2) Witam, Otrzymałem od ERY pismo (dn. 2009-11-02) z zawiadomieniem o zmianie regulaminu i przyslugujacym mi prawie do rozwiazania umowy w przypadku...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.