wezwanie do komornika - Forum Prawne

 

wezwanie do komornika 3

dzisiaj odebrałem odp. sądu rej. na moją skargę, efekt opisany poniżej, za wniesienie skargi zapłaciłem 50zł w piśmie jest : Sąd Rej. w ... dnia 16.02.08r Doreczenie Sad Rej. w .. Wydział Cywilny w sprawie ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne

Prawo cywilne - aktualne tematy:

  • § Sprzedaż samochodu
    Witam, kupiłem samochód pod koniec kwietnia po bardzo okazyjnej cenie, zarejestrowałem go na siebie jakiś miesiąc...
  • § Kredyt studencki - proszę o po...
    Proszę forumowiczów o pomoc prawną, gdyż mam problem przy uzyskaniu kredytu studenckiego, chociaż spełniam...
  • § Stwierdzenie nabycia spadku-op...
    Szanowni Forumowicze! Sąd wezwał mnie do uiszczenia opłaty 1200 zł za umieszczenie ogłoszenia w celu poszikiwania...

Odpowiedz
 
04-03-2008, 11:58  
zhuln
Użytkownik
 
Posty: 116
Domyślnie Re: wezwanie do komornika

dzisiaj odebrałem odp. sądu rej. na moją skargę, efekt opisany poniżej,
za wniesienie skargi zapłaciłem 50zł
w piśmie jest :
Sąd Rej. w ... dnia 16.02.08r
Doreczenie
Sad Rej. w .. Wydział Cywilny w sprawie z wniosku. Spółdz. Mieszk. z udziałem ... - w skardze na czynności komornika, dorecza w/w odpis postanowienia sadu z dnia 08.02.08r.
Pouczenie
Od doreczonego postanowienia słuzy zażalenie. Zażalenie wnosi się do sądu okreg. za posr. sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekr. ter. tygodniowym od dor. odpisu post.
POSTANOWIENIE
Sąd Rej. w ... Wydział Cywilny a składzie ...
po rozpoz. w dniu 8.02.08r
na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej
z wniosku Spół. Mieszk.
przeciwko ...
ze skargi dłuznika na czynności komornika w postaci postanowienia o ustaleniu kosztów postepowania egzekucyjnego
postanawia
I. zmienić postanowienie Komornika Sądowego Rewiru II przy Sadzie Rej. w .. z dnia 31.12.07r. w sprawie .. w ten sposób, że koszty postęp. egzek. ustalić na kwotę 100zł
II. w pozostałej części skargę oddalić
UZASADNIENIE
W dniu 14.01.08r dłużnik .. złożył skargę na czynności Komornika Sąd. Rewiru II przy Sądzie Rej. w .. w sprawie .. w przedmiocie ustalenia kosztów post. egzek. na kwotę 343,50zł
W uzasadnieniu skargi dłuznik wskazał, że komornik naliczył koszty egzek. w oparciu o nieobowiązujący w dacie wydania postanowienia tj. 31.12.07r. przepis art. 49 zdanie 3 ustawy z dnia 29.08.97r. o komornikach sąd. i egzek. (tj. Dz.U.z 2006 Nr. 167 poz 1191 ze zm) i nie zastosował przepisu art. 49 ust. 2 cytowanej ustawy w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.07r.
W kosekwencji skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postan.
W uzasadnieniu zaskarżonej czynności komornik podniósł, że prawidłowo naliczył opłatę stosunkową albowiem zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w ustawie o zmianie ustawy o komornikach sądowych i gzekucji (Dz.U.z 2007r Nr. 112 poz. 769) do spraw wszczętych przed wejściem w życie powyższej ustawy należy stosować przepisy dotychczasowe.
SĄD REJONOWY ZWAŻYŁ, CO NASTEPUJE:
Skarga dłuznika jest w części zasadna i w tym zakresie podlega uwzględnieniu, jednakże nie z przyczyn w niej wymienionych.
Stosownie do art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.97r. o komor. sąd. i egzek. (tj. Dz.U. z 2006r. Nr. 167poz.1191ze zm) w brzmieniu obowiazuj. w dacie wszczęcia post. egzek. - zwaną w dalszej części u.o k.s.e - cała opłata stosunkowa wynosi 15% wartości egzekwowanego świadczenia, jednak nie może być niższa niż 1/10 i wyższa niż 30krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłatę ustala się w wysokości odpowiedniej do poniesionych przez komornika wydatków, nakładu pracy oraz wartości wyegzekwanej części świadczenia zgłoszonego do egzekucji. Opłatę tę komornik pobiera również w przypadku umorzenia postepowania na wniosek woerzyciela oraz na podst. art. 823 ustawy z dnia 17.11.64r. - Kodeks Post. Cywil. (Dz.U.Nr.43poz. 296.z późn. zmianami).W tym celu komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa dłużnika do uiszczenia należności z tytułu opłat w terminie 14dni od daty dor. postan. Postanowienie po uprawomocnieniu podlega wykonaniu w drodze egzek. bez zaopatr. w klauzule wykonalnosci. Podstawą ustalenia wysokości opłaty są egzekwowane należności według stanu na dzień wyegzekwowania lub umorzenia post. egzek.
Z cytowanego przepisu wynika że opłata stosunkowa pobierana jest przez komornika również w razie umorzenia postepowania egzek. na wniosek wierzyciela. Wysokość tej opłaty wynosi 15%
Art. 49ust.1 zdanie pierwsze u.o k.s.e stwierdza, że podstawą ustalenia całej opłaty stosunkowej jest wysokość egzekwowanego świadczenia, czyli suma wartości świadczenia głównego (w dacie złożenia wniosku egzek.), kosztów i innych należności egzekwowanych razem ze świadczeniem głównym (art.46 ust. 1 u.o k.s.e). Jednocześnie zdanie drugie tego przepisu uzależnia wysokość opłaty od poniesionych przez komornika wydatków, nakładu jego pracy oraz wyegzekwowanej części świadczenia.
Tak ukształtowane przepisy pozwalają na pobranie całej opłaty stosunkowej jedynie w przypadku wyegzekwowania przez komornika całej należności. Natomiast w przypadku wyegzekwowania przez niego części tej należności (np. z uwagi na umorzenie na wniosek wierzyciela, jak w rozpoznawanej sprawie) opłatę stosunkową należy odpowiednio obniżyć i jako podstawę jej obliczenia przyjąć wartość wyegzekwowanego świadczenia. Tym bardziej, że zgodnie z art. 59 ust. 1 u.o k.s.e opłatę stosunkową komornik ściąga od dłużnika, obliczając ją proporcjonalnie do wyegzekwowanych kwot.
Zdaniem Sądu ustalenie opłaty stosunkowej na podstawie pozostałej do wyegzekwowania należności, jak tego chce komornik, pozostaje w sprzeczności ze zdaniem drugim art. 49ust.1 u.o k.s.e. Powoduje to bowiem kuriozalną sytuację, w której komornik nie będzie zainteresowany skuteczną egzekucją, tylko przeciwnie nieskuteczną. A to dlatego, że im mniej wyegzekwuje, tym opłata bedzie naliczona od wyzszej podstawy, a więc bedzie większa. Ponadto mniejszy nakład pracy, który komornik włoży w razie egzekucji nieskutecznej dałby mu wyzsze wynagrodzenie. Natomiast w przypadku umorzenia egzekucji na wniosek wierzyciela (z czym mamy do czynienia w niniejszej sprawie), nakład pracy komornika uzależniony jest od wyegzekwowanej przez niego kwot. A zatem jako niesłuszne i niecelowe należy uznać naliczanie opłaty stosunkowej przy przyjęciu, że podstawę stanowi wartość roszczenia pozostałego do wyegzekwowania. Zwłaszcza, że jak w przedmiotowej sprawie należność została zapłacona i egzekwowana należność równa się zeru.
W świetle powyższych rozważań Sąd przyznał racje skarżącemu .. i uznał, że opłata stosunkowa w niniejszej sprawie powinna stanowić kwotę 100zł. Opłata w tej wysokości jest odpowiednia do poniesionych przez komornika wydatków, nakładu jego pracy oraz wartości wyegzekwowanej części świadczenia zgłoszonego do egzekucji i dlatego skarga w tym zakresie jako zasadna podlega uwzględnieniu, natomiast w pozostałej części jako niezasadna podlega oddaleniu.
Mając na względzie powyższe oraz na podstawie cytowanych przepisów należało orzec jak w części dyspozytywnej postanowienia.
zhuln jest off-line  
17-03-2008, 15:10  
zhuln
Użytkownik
 
Posty: 116
Domyślnie Re: wezwanie do komornika

dzisiaj odebrałem pismo z Sądu Rejonowego, komornik wniósł zażalenie na Postanowienie Sądu Rejonowego, napisał m.in. że koszty wyposażenia kancelarii : meble biurowe, komputery, ogrzewanie, kserokopiarka, kasa pancerna i inne, są tak wysokie że nie może odstąpić i domaga się pełnej kwoty, 345zł, sprawa idzie do Sądu Okregowego w Lublinie, jak ktoś ciekawy pełnej treści ZAŻALENIA KOMORNIKA, proszę o sygnał, to zamieszczę;
ciekawe jakie będę miał szanse w Sądzie Odwoławczym a więc tym samym który wydał dla strony przeciwnej uzasadnienie wyroku, jednocześnie przez ponad 2 miesiące nie wydając go mnie, oraz w żaden sposób nie powiadamiając mnie o tym, mimo że podanie o wysłanie uzasadnienia wyroku dostarczyłem do tego sądu w dniu ogłoszenia wyroku !
zhuln jest off-line  
18-04-2008, 10:31  
zhuln
Użytkownik
 
Posty: 116
Domyślnie Re: wezwanie do komornika

dzisiaj, 17.04.08r dostałem z SO odpis Postanowienia na zażalenie komornika, SO zażalenie odrzucił i utrzymał w mocy wyrok SR, tak więc mam do zapłacenia 100zł, dalej nie widzę swojej winy, ale dobre i to, mam nadzieję że komornik nie odwoła się do SN, ale i tego nie wykluczam, tyle na dzisiaj, nie wiem wpłacić te 100zł na konto komornika już teraz, czy czekać na wezwanie do zapłaty, może ktoś wie co mam teraz, po otrzymaniu Postanowienia SO zrobić ?
zhuln jest off-line  
07-03-2012, 13:24  
aguśka1324
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: wezwanie do komornika

Heh ja też dostałam wezwanie do komornika i chciałabym ten dług jakoś rozłożyć na raty czy może jakby dało rade to umorzyć CZy ktos wie jak napisać takie podanie???
aguśka1324 jest off-line  
07-03-2012, 13:35  
faab
Stały bywalec
 
Posty: 916
Domyślnie RE: wezwanie do komornika

Jak pójdziesz do komornika, to Ci wszystko powie. W zależności od Twojego majątku ułożenie się, co do rat jest możliwe. Co do umorzenia... Nawet jak nie masz majątku obecnie, a egzekucja po jakimś czasie zostanie umorzona, to nie znaczy, że nie można wszcząć jej powtórnie
faab jest off-line  
07-03-2012, 15:31  
aguśka1324
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: wezwanie do komornika

Aha,a gdybym zwróciła się do sądu bezpośrednio o umorzenie tej grzywny??Czy to coś da skoro sprawą zajął się już komornik??Czy raczej nie bardzo?
aguśka1324 jest off-line  
07-03-2012, 15:45  
faab
Stały bywalec
 
Posty: 916
Domyślnie RE: wezwanie do komornika

Komornik nie ma podstawy do badania podstawy tytułu egzekucyjnego, nawet jej nie widzi. Jak to umorzyć grzywnę? Skoro została stwierdzona prawomocnym wyrokiem, to pozostaje jedynie wznowienie, a do tego musiałyby wystąpić określone przesłanki w trakcie procesu.
faab jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ wezwanie do komornika art 801 Kpc (odpowiedzi: 2) Witam 2810.14 odebrałam listem poleconym przesyłke w której było: -ksero nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 25.02.2002 na kwote:...
§ Wezwanie od komornika (odpowiedzi: 1) Dostałam wezwanie do zapłaty które zawiera również do stawiennictwa w kancelarii komorniczej.Wezwanie odebrała kuzynka a ja przebywam obecnie daleko...
§ wezwanie od komornika (odpowiedzi: 16) witam jakies okolo 5 miesiecy temu mialem sprawe w ktorej osoba ktora mnie pozwala na jej rzecz zostala zasadzona kwota 1000. chcialem zaplaci ale...
§ wezwanie do komornika (odpowiedzi: 5) witam mam pytanie dotyczące składania wyjaśnień w kancelarii komornika.Dostałam pismo od komornika ,że mam się stawić w jego kancelarii celem...
§ Wezwanie od komornika (odpowiedzi: 5) Witam Mam pewien problem, wynikający prawdopodobnie z niewiedzy jeżeli chodzi postępowanie administracyjne. Na początku króciutko przedstawię...
§ Wezwanie do komornika (odpowiedzi: 6) Witam.Place alimenty od ok roku w kwocie 350zl/m-c.Miesiac temu dostalem wyrok sadu dot.alimentow na kwote 600zl.Dzisiaj dostalem wezwanie do...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:12.