Spółka Cywilna bez słów "spólka cywilna" albo "s.c." w nazwie - Forum Prawne

 

Spółka Cywilna bez słów "spólka cywilna" albo "s.c." w nazwie

w przeciwieństwie do ksh który dla spółki jawnej nakazuje użycie w nazwie wyrażenia "spólka jawna", nie znalazłem w kodeksie cywilnym wyraźnego zapisu że trzeba użyć takiego wyrażenia. czy jest możliwe zarejestrowanie w urzędzie miasta, a ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
09-04-2011, 19:27  
Aktyw Komandytariusz
Zbanowany
 
Posty: 1.245
Domyślnie Spółka Cywilna bez słów "spólka cywilna" albo "s.c." w nazwie

w przeciwieństwie do ksh który dla spółki jawnej nakazuje użycie w nazwie wyrażenia "spólka jawna", nie znalazłem w kodeksie cywilnym wyraźnego zapisu że trzeba użyć takiego wyrażenia.

czy jest możliwe zarejestrowanie w urzędzie miasta, a następnie nadanie NIP-u oraz Regon-u spółce cywilnej, która posiada nazwę nie zawierającą wyrażenia "spółka cywilna" ani skrótu "s.c."?
Aktyw Komandytariusz jest off-line  
09-04-2011, 20:26  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Spółka Cywilna bez słów "spólka cywilna" albo "s.c." w nazwie

Spółka cywilna nie posiada nazwy.
 
09-04-2011, 21:10  
Aktyw Komandytariusz
Zbanowany
 
Posty: 1.245
Domyślnie RE: Spółka Cywilna bez słów "spólka cywilna" albo "s.c." w nazwie

nie ma firmy ale nazwę ma
Aktyw Komandytariusz jest off-line  
09-04-2011, 22:33  
corporate'owiec
Przyjaciel forum
 
Posty: 853
Domyślnie RE: Spółka Cywilna bez słów "spólka cywilna" albo "s.c." w nazwie

Cytat:
Napisał/a Aktyw Komandytariusz Zobacz post
nie ma firmy ale nazwę ma
Spółka cywilna nie działa pod firmą, nie posiada też nazwy - nazwę może mieć przedsiębiorstwo współprowadzone przez wspólników spółki cywilnej.

Pewnym wyjątkiem jest upodmiotowienie na potrzeby Vat, ale to już inna kwestia.
corporate'owiec jest off-line  
09-04-2011, 23:10  
Aktyw Komandytariusz
Zbanowany
 
Posty: 1.245
Domyślnie RE: Spółka Cywilna bez słów "spólka cywilna" albo "s.c." w nazwie

ok, czy przedsiębiorstwo prowadzone przez wspólników którzy zawarli umowę spółki cywilnej ma nazwę i czy ta nazwa może nie zawierać wyrażenia "spółka cywilna" ani skrótu "SC" ani skrótu "s.c."?
Aktyw Komandytariusz jest off-line  
10-04-2011, 08:04  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.622
Domyślnie RE: Spółka Cywilna bez słów "spólka cywilna" albo "s.c." w nazwie

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 4263 w sprawie wskazania podstawy prawnej do żądania przez organy skarbowe zawierania w nazwie spółki cywilnej jako elementu koniecznego imion oraz nazwisk wszystkich działających w jej ramach wspólników, a także wyjaśnienia różnego w tym zakresie stosowania prawa w zależności od właściwości terytorialnej organu skarbowego

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pani Barbary Bartuś, posła na Sejm RP z dnia 10 marca 2008 r., przekazaną przy piśmie z dnia 21 lipca 2008 r., znak SPS-023-4263/08, w sprawie wskazania podstawy prawnej do żądania przez organy skarbowe zawierania w nazwie spółki cywilnej – jako elementu koniecznego – imion oraz nazwisk wszystkich działających w jej ramach wspólników, uprzejmie przedstawiam Panu Marszałkowi następujące wyjaśnienia.

Zgodnie z przepisem art. 4 § 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, ze zm.) przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Z kolei w myśl przepisów § 2 ww. artykułu, za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Regulacje prawne dotyczące spółki cywilnej zawarte są w art. 860-875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), przy czym na skutek zmian w przepisach prawa od 1 stycznia 2001 r. spółka cywilna nie może być już traktowana jako przedsiębiorca i nie podlega rejestracji ani w ewidencji działalności gospodarczej, ani w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zawarcie umowy spółki prowadzi do powstania trwałego stosunku o charakterze obligatoryjnym pomiędzy wspólnikami, którzy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu, najczęściej zysku, poprzez prowadzenie działalności gospodarczej. Tym samym spółka cywilna jest niczym innym, jak umową prawa cywilnego, podobną do innych umów. Nie można zatem umowie spółki cywilnej nadawać podmiotowości, nie może ona zaciągać zobowiązań, być stroną innej umowy, prowadzić działalności. Jednocześnie stroną czynności cywilnoprawnych są wyłącznie wspólnicy spółki.

Pomimo jednak utraty przez spółki cywilne podmiotowości prawnej nadal podlegają one obowiązkowi ewidencyjnemu dla celów podatkowych, z uwagi na przyznanie jej statusu podatnika np. w podatku od towarów i usług. W związku z powyższym spółce cywilnej przysługuje jeden numer identyfikacji podatkowej NIP, nadany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, ze zm.). W myśl art. 5 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności: pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto, w przypadku spółek cywilnych, dane dotyczące wspólników, w tym również NIP nadany poszczególnym wspólnikom. Przy czym, zgodnie z tym zapisem, przez pełną nazwę spółki cywilnej należy rozumieć nazwę spółki wraz z imionami i nazwiskami jej wspólników. Z uwagi bowiem na specyficzny charakter spółki cywilnej niezbędne jest jej prawidłowe oznaczenie, które powinno polegać na wymienieniu wszystkich wspólników i dodaniu wzmianki o spółce cywilnej. Ponadto możliwe jest dodanie do takiej nazwy tzw. elementów fantazyjnych, np. mających na celu bliższe oznaczenie osoby przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa. Jednak mogą mieć one jedynie charakter dodatkowy, znajdujący się obok podstawowego oznaczenia spółki poprzez wymienienie wspólników będących przedsiębiorcami. Powyższe wynika przede wszystkim z faktu, że spółka cywilna nie jest w świetle obowiązujących przepisów przedsiębiorcą i nie ma prawa posługiwania się własną firmą. Może jedynie posługiwać się nazwą, która w obrocie gospodarczym stanowi jej wyróżnik. Nazwa z kolei powinna wskazywać w sposób wyraźny i jednoznaczny przedsiębiorców działających w takiej właśnie formie. Zatem osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w tym również w formie spółki cywilnej, powinna działać pod własnym imieniem i nazwiskiem. Obowiązek ten wynika z faktu, że umowa takiej spółki sama w sobie nie może być traktowana jako podmiot posiadający zdolności cywilnoprawne.

Wyjątkiem od ww. zasady jest sposób, w jaki spółka cywilna jest traktowana na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 535, ze zm.). W myśl art. 15 ust. 1 i 2 ww. ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z przepisu tego wynika, że w przypadku spółki cywilnej podatnikiem jest spółka, a nie jej wspólnicy.

Zasady i sposób wystawiania przez podatników faktur regulują natomiast przepisy art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz przepisy rozdz. 4 rozporządzenia ministra finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798, ze zm.). Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia faktura dokumentująca dokonanie sprzedaży powinna zawierać między innymi imiona i nazwiska lub nazwy, bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy. Treść tego przepisu uzasadniona jest tym, iż podatnikiem podatku od towarów i usług może być nie tylko osoba fizyczna, ale również podmiot będący np. spółką prawa cywilnego lub handlowego. Kwestia dotycząca przyjęcia nazwy spółki (pełnej czy skróconej) jest decyzją podatnika. W przypadku spółek cywilnych na fakturze może znajdować się pełna nazwa spółki lub jej nazwa skrócona. Istotne jednak jest, aby faktury zawierały te same dane identyfikacyjne podatnika, które podatnik zawarł w dokumentach złożonych do urzędu w związku z wypełnieniem obowiązku rejestracyjnego, o których mowa w art. 96 i 97 ustawy o podatku od towarów i usług. Należy zauważyć, iż w zgłoszeniu rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) w poz. B.1. wskazano zarówno rubrykę nazwa pełna, jak i nazwa skrócona.

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż obowiązkiem organów podatkowych jest weryfikowanie danych zgłaszanych w dokumentach ewidencyjnych i aktualizacyjnych oraz czuwanie nad ich prawidłowością. W odniesieniu do spółki cywilnej dotyczy to między innymi dbania o to, by w przypadku spółki cywilnej utworzonej przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi nazwa podmiotu zawierała nazwiska wszelkich wspólników, co jest podyktowane względami bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, koniecznością prowadzenia dokumentacji na potrzeby zobowiązań podatkowych, a przede wszystkim nowym znaczeniem pojęcia przedsiębiorcy.

Reasumując, należy stwierdzić, że spółka cywilna nie jest przedsiębiorstwem, przedsiębiorcami są natomiast jej poszczególni wspólnicy, którzy we wniosku zgłoszeniowym deklarują zamiar prowadzenia wspólnej działalności. Prowadzić ją będą jednak pod imieniem każdego ze wspólników. Obecnie spółki cywilne nie mają prawa posiadania firmy. Zamiast tego wspólnicy muszą ujawniać swoje nazwiska i imiona w ramach działalności w spółce. Aby wspólnicy mogli występować pod wspólną nazwą, każdy musi podać ją w swoim zgłoszeniu jako własną.

Od dnia 1 stycznia 2001 r. spółki cywilne straciły podmiotowość prawną. Nie posiadają więc własnego majątku - wkłady wniesione przez wspólników, własność nieruchomości i innych praw majątkowych nabywanych przez wspólników stanowią majątek wspólny wspólników. Spółka cywilna, nie mając osobowości prawnej, nie ma zdolności do dokonywania czynności prawnych. Prawidłowe oznaczenie spółki cywilnej składa się z wymienienia jej wszystkich wspólników i dodania wzmianki o spółce cywilnej. Umieszczenie w oznaczeniu spółki cywilnej elementów abstrakcyjnych czy też fantazyjnych jest dozwolone, jednak mogą one mieć tylko charakter dodatkowy, znajdujący się obok podstawowego oznaczenia spółki.

W dokumentacji podatkowej, podobnie jak w przypadku dokumentacji czynności cywilnoprawnych, należy wymienić imiona i nazwiska wszystkich wspólników spółek cywilnych. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawiają: brak szczególnego znaczenia nazwy fantazyjnej, zasada ostrożności w obrocie cywilnoprawnym, konieczność prowadzenia dokumentacji podatkowej na potrzeby różnorodnych zobowiązań podatkowych, znaczenie pojęcia „przedsiębiorcy” na gruncie prawa. W przypadku przedsiębiorców działających w ramach umowy spółki cywilnej - oznaczenie przedsiębiorcy – oznacza imiona i nazwiska wszystkich wspólników.

Oznaczenie spółki cywilnej na płaszczyźnie podatkowej (np. NIP-2,VAT-R, nazwa na fakturach czy paragonach) w żaden sposób nie determinuje nazwy spółki, pod jaką będzie występowała w obrocie gospodarczym.

Odnosząc się natomiast do opisanej przez panią poseł sytuacji odmowy przyjęcia przez Urząd Skarbowy w Gorlicach, dokonujący rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług, zmienionej nazwy spółki cywilnej ze względu na nieprawidłową w jego mniemaniu nazwę spółki, niezawierającą imion i nazwisk wspólników, uprzejmie informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego nie potwierdzono zaistnienia tego typu sytuacji. Niemniej jednak bardziej szczegółowe wyjaśnienie podniesionych zarzutów wymagałoby podania nazwy podmiotu, którego sprawa dotyczy.

Końcowo pragnę wskazać, iż minister finansów współpracuje z ministrem sprawiedliwości oraz z innymi członkami Rady Ministrów w opracowywaniu projektów aktów prawnych. Podstawę tej współpracy stanowi m.in. § 12 ust. 1 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13 poz. 221, ze zm.), w myśl którego istnieje obowiązek uzgodnienia projektów dokumentów rządowych. Współpraca ta dotyczy zarówno uzgodnienia z ministrem sprawiedliwości aktów opracowywanych przez ministra finansów, jak i opiniowania dokumentów opracowanych przez ministra sprawiedliwości.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Andrzej Parafianowicz

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2008 r.
Janusz.C.M. jest off-line  
11-04-2011, 01:49  
Aktyw Komandytariusz
Zbanowany
 
Posty: 1.245
Domyślnie RE: Spółka Cywilna bez słów "spólka cywilna" albo "s.c." w nazwie

jak już jesteśmy przy nazwach spółek cywilnych, podaję ciekawy link link
który może sie komuś przydać, gdy będzie wymyślał nazwę dla spółki
i dzięki temu linkowi wymyśli nazwę nie powodując problemu w banku
Aktyw Komandytariusz jest off-line  
24-05-2011, 11:47  
mt01234
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Spółka Cywilna bez słów "spólka cywilna" albo "s.c." w nazwie

Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości odnośnie nazwy spółki cywilnej można znaleźć tutaj Spółka cywilna
Konkretnie, jasno i na temat.

Pozdrawiam forumowiczów
mt01234 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ "powinno" = "byłoby dobrze, gdyby" czy "bezwzględnie musi"? (odpowiedzi: 3) Pytanie: Co w języku prawnym dokładnie znaczy wyraz "powinno"? "Byłoby dobrze, gdyby" czy "bezwzględnie musi"? Dotyczy: Rozporządzenia ministra...
§ jak w zeznaniu napisać poszczególne osoby w ciągu "i","oraz","a, takze (odpowiedzi: 1) Dzień dobry Wiem, że to jest forum prawne, ale zwracam się do forumowiczów jaka jest różnica w zdaniu, gdy występuje kilka rzeczy, osób,...
§ Osoba cywilna w koszulce z napisem "RATOWNIK" (odpowiedzi: 6) Witam, mam pytanie. Chciałbym dowiedzieć się czy osoba bez uprawnień i jakiegokolwiek dokumentu, której zawodem nie jest ratowanie ludzi (ratownik...
§ spółka cywilna "na kilka dni" KRS pobierze zero czy jedną czy dwie opłaty? (odpowiedzi: 4) istnieje sobie spółka zoo ma dwóch wspólników osoby fizyczne istnieje sobie spółka cywilna założona przez te same dwie osoby fizyczne na dzień...
§ Procedura cywilna - posiedzenie "międzyinstancyjne" (odpowiedzi: 7) Czy istnieje coś takiego jak posiedzenie jawne sądu - "międzyinstancyjne". Taki termin podał mi sekretariat na pytanie czy Sąd otworzy na nowo...
§ Działalność gospodarcza we "dwoje" - spółka cywilna? (odpowiedzi: 20) Witam. Chciałbym z drugą osobą założyć działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu ogrodnictwa. Czy spółka cywilna to jedyne rozwiązanie?...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:30.