Umowa o współpracę -prośba - Forum Prawne

 

Umowa o współpracę -prośba

Witam wszystkich użytkowników forum. Mam zamiar rozpocząć współpracę z firmą, która przedstawiła mi taką oto umowę do podpisania. Mam kilka pytań odnośnie niektórych punktów: 1. Czy ma znaczenie czy w umowie będzie użyte Dzieło a ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne

Prawo cywilne - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
18-04-2011, 12:15  
Ziaja9
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie Umowa o współpracę -prośba

Witam wszystkich użytkowników forum.
Mam zamiar rozpocząć współpracę z firmą, która przedstawiła mi taką oto umowę do podpisania.
Mam kilka pytań odnośnie niektórych punktów:
1. Czy ma znaczenie czy w umowie będzie użyte Dzieło a nie Utwór?
I jaka ew. będzie różnica?
2. Czy zapis w punktach 15-17 oznacza, że nie będę mogła współpracować z innymi firmami o tym samym charakterze działalności? Bo jeżeli nie będzie zleceń to wiadomo, że każdy będzie szukał innych firm.
3. Punkt 11.2. mówi o najmie, czy to oznacza że firma będzie mogła "odsprzedawać" dzieło(materiały) innym?
4. Czy po ustaniu współpracy firma ma obowiązek zaprzestania używania materiałów(przekazywane uczestnikom szkoleń) do szkoleń?
5. I ostatnie pytanie, czy informacje takie jak: termin, godzinę i czas trwania Wykładu, miejsce Wykładu, nie podchodzą pod umowę o pracę. Ewentualnie czego brakuje? Osoby nadzorującej?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Cytat:
Ramowa umowa o współpracy

zawarta w ……….. w dniu ……………………….. pomiędzy:

1.……., zwaną dalej „Zamawiającym”
a
2.Panem, ……………. zwanym dalej „Wykonawcą”
Zamawiający i Wykonawcą zwani dale łącznie „Stronami”
następującej treści:
I.Zważywszy, że Zamawiający jest podmiotem prowadzącym działalność w szczególności w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń dla przedstawicieli firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, jak również dla klientów indywidualnych („Szkolenia”).
II.Zważywszy, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu umożliwiającego prowadzenie wykładów w trakcie Szkoleń.
III.Zważywszy, że Strony zainteresowane są nawiązaniem współpracy w zakresie prowadzenia przez Wykonawcę wykładów w trakcie Szkoleń.
Uzgodniono, co następuje:
1.Na mocy niniejszej umowy („Umowa”) Zamawiający i Wykonawca uzgadniają wzajemne prawa i obowiązki związane ze współpracą w zakresie prowadzenia przez Wykonawcę wykładów w trakcie Szkoleń („Wykłady”).
2.Szczegółowy zakres każdego Wykładu będzie każdorazowo uzgadniany przez Strony w formie zamówienia, określającego w szczególności: temat Wykładu, termin, godzinę i czas trwania Wykładu, miejsce Wykładu, liczbę uczestników,wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy („Zamówienie”). Wzór Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
3.Wykonawca zobowiązuje się do merytorycznego opracowania własnej, indywidualnej metody nauczania, materiałów szkoleniowych oraz prowadzenia Wykładów podczas Szkoleń organizowanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się, że metoda nauczania oraz materiały szkoleniowe będą wykonane pod względem merytorycznym i formalnym na profesjonalnym poziomie, ze starannością wymaganą przy tego rodzaju pracach.
4.Strony potwierdzają, że niedopuszczalna jest jakakolwiek zmiana tematu lub zakresu Wykładu w stosunku do tematyki i zakresu uzgodnionych w Zamówieniu.
5.Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przekazania Zamawiającemu materiałów szkoleniowych w terminie do 3 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia Wykładu ustaloną w Zamówieniu.
6.W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł wykonać Zamówienia w całości lub części z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego na piśmie oraz wskazać Zamawiającemu osobę, która w zastępstwie Wykonawcy wykona pozostałą część Zamówienia.
7.Przystąpienie do wykonywania Zamówienia przez wskazaną przez Wykonawcę osobę wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania takiej osoby jak za własne działania lub zaniechania.
8.W przypadku, o którym mowa w Punkcie 6 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Zamówienia. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawcy nie będzie w takim przypadku przysługiwać jakiekolwiek wynagrodzenie ani odszkodowanie.
9.Wykonawca zobowiązuje się, że jego prawa autorskie do metody nauczania i materiałów szkoleniowych (zwanymi dalej łącznie „Dziełem”) będą rezultatem jego indywidualnej pracy twórczej, oraz że będą mu przysługiwać do Dzieła wszystkie prawa autorskie, oraz że Dzieło nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.
10.Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do Dzieła oraz własność nośników, na których utrwalono Dzieło.
11.Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w Punkcie 10 powyżej, obejmuje prawo do korzystania z Dzieła oraz nieograniczonego rozporządzania na następujących polach eksploatacji:
11.1.w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
11.2.w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
11.3.w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
12.Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do Dzieła wynosi 10 % wynagrodzenia wskazanego w każdym z Zamówień i zawarte jest w tym wynagrodzeniu.
13.W przypadku: gdy materiały szkoleniowe nie zostaną przekazane w terminie określonym w Punkcie 5 powyżej i/lub nieterminowego rozpoczęcia Wykładu z powodu zbyt późnego przybycia Wykonawcy na Szkolenie, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie brutto przysługujące Wykonawcy za realizację danego Zamówienia o 50%, na co Wykonawca wyraża zgodę.
14.Płatność wynagrodzenia za realizację każdego z Zamówień zostanie dokonana po zakończeniu realizacji danego Zamówienia, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Zamówienie zostało zrealizowane.
15.W czasie obowiązywania niniejszej Umowy, jak również w okresie 5 lat od jej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkiej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Zamawiającego w zakresie objętym niniejszą Umową oraz Zamówieniami, a zwłaszcza promocji wśród uczestników Szkoleń oraz klientów Zamawiającego usług szkoleniowych prowadzonych przez Wykonawcę lub przez inne podmioty niż Zamawiający, bez wcześniejszej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
16.Wykonawca zobowiązany jest, w okresie 5 lat od rozwiązania Umowy, do nie prowadzenia, zarówno osobiście jak i za pośrednictwem osób trzecich, szkoleń:
16.1.osób będących uczestnikami Szkolenia i/lub
16.2.osób, które zostaną skierowane na szkolenie przez podmioty, które w czasie obowiązywania Umowy były lub są klientami Zamawiającego,
bez wcześniejszej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności
17.Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Informacje Poufne stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. Nr Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).
18.W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań określonych w Punktach 15 – 17 powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w ….zł za każde naruszenie. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości.
19.Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
20.W sprawach nie uregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o której mowa w Punkcie 18 powyżej oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006r., nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
21.Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
22.Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
23.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Ziaja9 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Prośba o przepisy prawne regulujące współpracę policji i straży miejskiej. (odpowiedzi: 1) Witam, Moja sprawa wygląda tak. 4 miesiące temu fotoradar w mieście oddalonym od mojej wioski o 14km zrobił mi zdjęcie. Na zdjęciu była widoczna...
§ umowa o współpracy a umowa o pracę - prośba o poradę (odpowiedzi: 7) Witam, mam pytanie do ekspertów. Mam podpisaną umowę o współpracy z firmą "X", wg której jestem konsultantem. Wg umowy mój zakres obowiązków to:...
§ zapłata za pracę umowa o dzieło/zlecenie.prośba o radę. (odpowiedzi: 2) Witam, mam pytanie odnośnie wynagrodzenia.Zostałam zatrudniona przez firmę na okres próbny połtora miesiąca na umowę o dzieło, aczkolwiek powinna to...
§ Umowa o współpracy - prośba o sformuowanie wezwania (odpowiedzi: 6) Hej. Były szef nie chce mi zapłacić, a potrzebuje pieniędzy do obrony i dalszego życia. Pracowałem dla niego na umowach o współpracy (potem się...
§ umowa o pracę - prośba o pomoc (odpowiedzi: 1) Mam pytanie: przez ostatnie pół roku pracowałam w firmie - umowa na pół etatu, czas określony. Umowa ta obowiązuje do końca stycznia. 12.01....
§ Zwolnienia grupowe, ustna umowa o pracę, a umowa o współpracy (odpowiedzi: 4) Witam, przy zatrudnianiu się w pewnej firmie umówiłem się ustnie, że będę posiadał wszystkie uprawnienia pracownicze (np. urlopy, które miały...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:39.