Termin odpowiedzi na odwołanie z ZTM - Forum Prawne

 

Termin odpowiedzi na odwołanie z ZTM

Witam, mam problem z ZTM, który najwyraźniej próbuje na mnie nieuczciwie zarobić. W grudniu otrzymałam monit przedsądowy z wezwaniem do uiszczenia opłaty dodatkowej. Dowiadywałam się telefonicznie na jakiej podstawie został on wystosowany, na co odpowiedziano ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
23-06-2011, 13:25  
Joanna_Pń
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie Termin odpowiedzi na odwołanie z ZTM

Witam,
mam problem z ZTM, który najwyraźniej próbuje na mnie nieuczciwie zarobić.

W grudniu otrzymałam monit przedsądowy z wezwaniem do uiszczenia opłaty dodatkowej. Dowiadywałam się telefonicznie na jakiej podstawie został on wystosowany, na co odpowiedziano mi, że jest to opłata za jazdę bez biletu. Sprawę wyjaśniałam także osobiście w ZTM, gdyż podróż bez biletu nie miała miejsca. Na początku stycznia złożyłam odpowiedź pisemną, mówiącą że nie zostałam złapana, nie było mnie w danym miejscu i czasie na miejscu zdarzenia, uznaję więc monit z poleceniem zapłaty za bezzasadny. Odpowiedź na to dostałam dopiero teraz, w czerwcu, na co wystosowałam kolejną odpowiedź, mówiącą, że w danym czasie nie było mnie nawet w Poznaniu.
Zastanawiam się jednak, czy pierwsza odpowiedź ZTM, która nastąpiła po upływie 5 miesięcy od złożenia przeze mnie odwołania, nie podlega pod przedawnienie? Słyszałam o terminie 30 dni, jaki na odpowiedź przysługuje, nie mogę jednak odnaleźć konkretnego prawnego zapisu.
Joanna_Pń jest off-line  
23-06-2011, 14:22  
Rafał M
Stały bywalec
 
Posty: 1.992
Domyślnie RE: Termin odpowiedzi na odwołanie z ZTM

Przepis prawny:
Kodeks postępowania administracyjnego.

Art. 35. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
§ 4. Organy wyższego stopnia mogą określać rodzaje spraw, które załatwiane są w terminach krótszych niż określone w § 3.
§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 36. § 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 37. § 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w myśl art. 36 stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.
§ 2. Organ wymieniony w § 1, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.

Art. 38. Pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36 albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie ustalonym w myśl art. 37 § 2, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.
Rafał M jest off-line  
23-06-2011, 15:24  
agniesia_
Użytkownik
 
Posty: 74
Domyślnie RE: Termin odpowiedzi na odwołanie z ZTM

do postępowania w tych sprawach stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli nie wystąpili do sądu o nadanie tytułu wykonawczego z klauzulą wykonalności termin przedawnienia wynosi 1 roku -Ustawa przewozowa (z tytułu przewozu osób chyba art 778 kc) Jeżeli wystąpili termin przedawnienia wynosi lat 10- od prawomocnych orzeczeń termin przedawnienia wynosi lat 10.
agniesia_ jest off-line  
23-06-2011, 15:51  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Termin odpowiedzi na odwołanie z ZTM

@Rafał M.
Co ma kpa z tym wspólnego?

@Autor
Kiedy doszło do rzekomej jazdy bez biletu?
 
23-06-2011, 16:37  
Joanna_Pń
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Termin odpowiedzi na odwołanie z ZTM

Podali, że jazda miała miejsce w listopadzie, jakoś na początku miesiąca.

Wiem, że cała sprawa, dopóki nie ma miejsce wystąpienie do sądu, przedawnia się po roku, ale chodzi o sam termin odpowiedzi na odwołanie, bo wydaje mi się, że 5 miesięcy to jednak trochę za dużo, skoro sami (jako pasażerowie) te terminy mamy ściśle określone.
KPA ma tutaj zastosowanie?
Joanna_Pń jest off-line  
23-06-2011, 18:16  
agniesia_
Użytkownik
 
Posty: 74
Domyślnie RE: Termin odpowiedzi na odwołanie z ZTM

nie ZTM nie jest organem administracji. To przedsiębiorstwo wykonujące usługi komunikacji miejskiej Nie ma tutaj regulacji odnośnie trybu i terminów załatwiania spraw. faktem jest że ZTM wykonuje usługi dla miasta więc można się zwrócić do Urzędu Miasta z tą sprawą i tu w relacji urząd obywatel stosuje się już kpa.
agniesia_ jest off-line  
23-06-2011, 18:51  
Rafał M
Stały bywalec
 
Posty: 1.992
Domyślnie RE: Termin odpowiedzi na odwołanie z ZTM

Cytat:
Napisał/a Gordon Lameman Zobacz post
Co ma kpa z tym wspólnego?
To, że ZTM jest jednostką budżetową Miasta Poznania.
Rafał M jest off-line  
23-06-2011, 19:00  
Użytkownik
Gość
Domyślnie RE: Termin odpowiedzi na odwołanie z ZTM

Cytat:
Napisał/a Rafał M Zobacz post
To, że ZTM jest jednostką budżetową Miasta Poznania.
I?

Przeczytaj rozdział 1 kpa. Z uwzględnieniem wyjaśnienia użytych pojęć.

A teraz, żeby było wiadomo kto jest tu "pragnieniem", a kto Sprite'm:

W sprawie obowiązują przepisy ustawy prawo przewozowe. W zakresie postępowania reklamacyjnego, na podstawie ustawowej delegacji obowiązują przepisy tego rozporządzenia:
Cytat:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego

Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. -- Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 5. 1. Reklamację składa się w formie pisemnej.

2. Reklamacja powinna zawierać:

1) datę sporządzenia reklamacji;

2) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika;

3) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;

4) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;

5) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);

6) wykaz załączonych dokumentów;

7) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

3. Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd, list przewozowy, kwit bagażowy, dokumenty potwierdzające przyjęcie do przewozu rzeczy innych niż przesyłka) oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

4. Reklamację składa się w dowolnym punkcie odprawy przewoźnika lub w jednostce organizacyjnej wskazanej przez przewoźnika jako właściwa do załatwiania reklamacji.

5. Przewoźnik jest obowiązany przyjąć każdą zgłoszoną reklamację spełniającą warunki, o których mowa w ust. 1--4.

§ 6. 1. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez przewoźnika.

2. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w § 5 ust. 1--4, przewoźnik wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez przewoźnika uzupełnionej reklamacji.

3. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:

1) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika;

2) informację o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji;

3) uzasadnienie merytoryczne ze wskazaniem podstawy prawnej nieuznania reklamacji (w całości lub części);

4) w przypadku przyznania odszkodowania -- uznaną kwotę odszkodowania oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty;

5) w przypadku zwrotu należności -- określenie wysokości kwoty oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty;

6) pouczenie o prawie odwołania do właściwego miejscowo sądu;

7) podpis przewoźnika.
Dziękuję za uwagę.
 
23-06-2011, 22:53  
Joanna_Pń
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Termin odpowiedzi na odwołanie z ZTM

Gordon Lameman, wielkie dzięki za tą ustawę! Powiedz mi tylko czy termin reklamacji jest tu pokrewny z terminem odwołania? Tj mogę to podpiąć pod swoją sprawę?

Swoją drogą absurdalne, że szczegółowych informacji o trybie odwoływania nie ma na stronie ZTM, tylko trzeba się tego doszukiwać. Jawny zapis o 30 dniach na odpowiedź znalazłam tylko na stronie ZTM Warszawa, więc nie każdy gra w kotka i myszkę.
Joanna_Pń jest off-line  
11-10-2011, 14:30  
daniel_ino
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Termin odpowiedzi na odwołanie z ZTM

Witam nie znam sie na przepisach prawa i jestem laikiem w tym temacie mam takie pytanie. Jeśli odwołanie złozylem 20.04.2011 r a odpowiedz przyslali mi 24.08.2011 r to wnioskujac z powyzszych wypowiedzi nie odpowiedzili w terminie wiec odwolanie zostalo automatycznie rozpatrzone na moja korzysc czy nic to nie zmienia? bylem w ztm Poznan i nie bardzo chcieli mi udzielic informacji na ten temat wiem jedynie ze podlegaja pod KPA prosze o odpowiedz co mam zrobic zeby uniknac tego mandatu
daniel_ino jest off-line  
11-10-2011, 15:22  
Joanna_Pń
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Termin odpowiedzi na odwołanie z ZTM

Zgadza się, podlegają pod KPA, który mówi, że na odpowiedź jest 30 dni, w wyjątkowych okolicznościach 60. Więc w Twoim przypadku przekroczyli czas.

Moje odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie, a nałożona opłata anulowana.
Poniżej wklejam jego treść, może się Tobie i innym jeszcze przyda

W odpowiedzi na otrzymaną odmowę umorzenia bezpodstawnie nałożonej przez Zarząd Transportu Miejskiego opłaty dodatkowej, kieruję ponowny wniosek w tej sprawie.
Odwołuję się do argumentów, które przytaczałam już wcześniej, zarówno pisemnie, jak i osobiście. Dodatkowo, powołuję się na niedotrzymanie przez Państwa terminu ustosunkowywania się do tego rodzaju spraw i ich załatwiania, który zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, a dokładnie artykułem 35, wynosi 30 dni. W tym wypadku, od złożenia przeze mnie odwołania, po pierwszym nadesłanym przez Państwa piśmie, do Państwa odpowiedzi minęło 5 miesięcy, co wskazuje na znaczne przekroczenie ustawowego terminu. Tym samym całą sprawę traktuję jako przedawnioną, a odwołanie wysłane na początku b.r., jako rozpatrzone pozytywnie.

Jeśli mają Państwo jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, co do słuszności przedstawionych przeze mnie treści, zgodnie z dobrą wolą, jaką się kierują wyjaśniając wielokrotnie tę samą sprawę, oświadczam, iż jestem gotowa spotkać się z dyrektorem ZTM osobiście, definitywnie zamykając sprawę.
Także potwierdzenie kradzieży dokumentów, o które jestem przez Państwa pytana, mogę dostarczyć, po skontaktowaniu się z Policją, niebawem.


Oczywiście trzeba dostosować poszczególne fragmenty, ale jak mówię, u mnie to pismo załatwiło sprawę.
Joanna_Pń jest off-line  
11-10-2011, 21:23  
daniel_ino
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Termin odpowiedzi na odwołanie z ZTM

czyli teraz mam napisac podobne pismo do Twojego i powinni odpowiedziec mi pozytywnie tak ? dziekuje za pomoc
daniel_ino jest off-line  
12-10-2011, 09:31  
Joanna_Pń
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Termin odpowiedzi na odwołanie z ZTM

Tak, napisz, że składasz odwołanie od nałożonej opłaty dodatkowej, powołując się na art 35 który daje im 30 dni na odpowiedź, który to termin przekroczyli

tylko też nie zastanawiaj się zbyt długo, bo i Ty masz ograniczony czas na odpowiedź
Joanna_Pń jest off-line  
18-10-2011, 12:37  
daniel_ino
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Termin odpowiedzi na odwołanie z ZTM

no wlasnie tego sie boje dzis pismo zlozylem tylko to nie przyszlo do mnie poleconym tylko listonosz w skrzynce zosawil dostalem to do domu w październiku a na liscie jest stempel z sierpnia chore to jest ale mimo wszystko termin przekroczony
daniel_ino jest off-line  
13-04-2013, 21:26  
darius78
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Termin odpowiedzi na odwołanie z ZTM

Witam,
czy wymóg miesięcznego terminu odpowiedzi obowiązuje także w przypadku odwołania do dyrektora ZTM od wcześniejszej negatywnej decyzji (także odwołania)?

Poczytałem KPA, tak jak radzili Forumowicze, i znalazłem w Art. 35, par. 3 informację, że podobnie jak w postępowaniu wyjaśniającym odpowiedź powinna przyjść w ciągu miesiąca, tak i "w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania."
Ale na decyzji dyrektora ws. mojego odwołania jest pouczenie, że teraz mogę się odwołać tylko do sądu...
Może wydać się niektórym głupie to pytanie, ale czy muszę iść do sądu w takim razie?

Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
darius78 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ ztm termin odpowiedzi na drugie odwołanie POMOCY (odpowiedzi: 7) Witam wszystkich, W listopadzie zostałam złapana za brak legitymacji, która została mi skradziona łącznie z dowodem. Wyrobienie nowej zajmowało...
§ Brak odpowiedzi na odwołanie (odpowiedzi: 1) Witam. 14.12.2012 r. wysłałem do interrisk, odwołanie dotyczące wyceny odszkodowania od wypadku samochodowego. Do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi....
§ Złożenie odwołania-termin odpowiedzi (odpowiedzi: 1) Witam, w firmie złożyłem odwołanie od decyzji karty wypadku. Jaki czas ma inspektor BHP na ustosunkowanie się. I co oznacza jak w tym czasie nie...
§ termin odpowiedzi na odwołanie (odpowiedzi: 3) 30.05.2011r. wysłałam odwołanie do TU otrzymałam zwrotne potwierdzenie o otrzymaniu przez nich mojego odwołania w dniu 1.06.2011r. Do dzisiaj nie...
§ termin odpowiedzi na odwołanie (odpowiedzi: 2) Witam. Po raz kolejny zwracam się do Was o pomoc. W związku z negatywną decyzją w/s przyznania mi wcześniejszej emerytury, zgodnie z informacją...
§ Odwołanie od odpowiedzi na skargę (odpowiedzi: 1) Witam Mam taki problem. Złożyłem oficjalną skargę na wynik pewnego prcesu który odbył się niezgodnie z obowiązującymi przepisami (nie była to...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.