Czy taki kontrakt kooperacyjny jest według prawa legalny?? - Forum Prawne

 

Czy taki kontrakt kooperacyjny jest według prawa legalny??

Witam mam zapytanie czy taka umowa w ogóle jest zgodna z prawem i jakie konsekwencje wiążą się z jej złamaniem. Chodzi mi o to, że złamałbym punkt o zawieraniu współpracy z wymienionymi firmami - gdzie ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Zobacz wyniki ankiety: Czy to legalne albo czy być powinno
Tak 1 50,00%
Nie 0 0%
Jest legalne 1 50,00%
NIE I POWINNA FIRMA BYĆ UKARANA 1 50,00%
Sonda wielokrotnego wyboru Głosujących: 2. Nie możesz głosować w tej ankiecie

Odpowiedz
 
30-06-2011, 14:52  
PULTACZ
Początkujący
 
Posty: 7
Domyślnie Czy taki kontrakt kooperacyjny jest według prawa legalny??

Witam mam zapytanie czy taka umowa w ogóle jest zgodna z prawem i jakie konsekwencje wiążą się z jej złamaniem. Chodzi mi o to, że złamałbym punkt o zawieraniu współpracy z wymienionymi firmami - gdzie < nazwa firmy > mi zabrania. Jest to jedyna firma na rynku która ma takie wymagania 24 ZAKAZU korzystania z innych firm w celach reklamowych ograniczanie wolności rynku - ta umowa brzmi jak kupisz canal plus to nie mozesz miec cyfrowego polsatu albo kupujac w realu masz zakaz robienia zakupow w innych sklepach.

czy to nie jest umowa monopolowa czy to legalne ?

Pozdrawiam i dziękuje - jeżeli maja jakieś materiały którymi mógłbym się podeprzeć rozmawiając z ich przedstawicielem. Jest to ograniczanie rozwoju mojej firmy skoro niemoge korzystac z reklamowania sie w jaki sposob chce, wręcz powiedziałbym jest to faszystowsko-totalitarna umowa :) Bardzo bym prosił o odpowiedź. Pozdrawiam


1. Usługi firmy < nazwa firmy >.
1.1 < nazwa firmy > zawiera z klientami ostatecznymi (zwanymi dalej „Nabywcami Kuponów“) umowy sprzedaży kuponów uprawniających do nabycia usług lub świadczeń rzeczowych (zwanych dalej „Usługami”), świadczonych przez Partnera określonych w umowie kooperacyjnej zawartej pomiędzy < nazwa firmy > a Partnerem (zwana dalej „Umową Kooperacyjną”). W tym celu < nazwa firmy > zamieści, przynajmniej jednego dnia w okresie trwania Umowy Kooperacyjnej i następnie każdorazowo na żądanie Partnera przynajmniej jednego dnia w każdym kolejnym miesiącu, chyba że Umowa kooperacyjna zostala zakończona bez zachowania okresu wypowiedzenia zgodnie z pkt. 3.5, ofertę warunkową sprzedaży kuponów na swojej stronie internetowej (< nazwa firmy >), wśród ofert Live-Shopping, w określonym mieście, z zastrzeżeniem pkt. 4 („Promocja”).
1.2. Wskazane w pkt 1.1 żądanie Partnera umieszczenia informacji o kuponach wymaga formy pisemnej. Zgłoszenie żądania w związku z koniecznością wykonania prac przygotowawczych do Promocji oraz koordynacji z ofertami innych partnerów powinno nastąpić z wyprzedzeniem, co najmniej 10 dni roboczych przed zakładaną przez Partnera najwcześniejszą chwilą zamieszczenia informacji o jego kuponach.
1.3. Do dnia doręczenia oświadczenia o skorzystaniu przez Partnera zgodnie z pkt 3.4 z prawa zmiany zakresu świadczenia, < nazwa firmy > przysługuje prawo powtórzenia i zamieszczenia w ramach kolejnych Promocji każdorazowo ostatniej obowiązującej oferty Partnera.
2. Wynagrodzenie Partnera i jego wypłata.
2.1. Partner ma w stosunku do < nazwa firmy > roszczenie o zapłatę ceny (patrz „Cena promocyjna < nazwa firmy >“ każdej Promocji) za każdy zrealizowany u Partnera kupon, przy potrąceniu przez < nazwa firmy > wynagrodzenia < nazwa firmy > w wysokości podanej na pierwszej stronie Umowy Kooperacyjnej powiększonego o podatek VAT od kwoty należnej Partnerowi (zgodnie z obowiązującą stawką VAT). Przez zrealizowanie kuponu rozumie się wykonanie Usługi zgodnej z treścią kuponu przez Partnera w stosunku do okaziciela kuponu oraz przesłanie kuponu do < nazwa firmy >. Partner zgadza się niniejszym na potrącenie należnego < nazwa firmy > wynagrodzenia powiększonego o podatek VAT. Okres ważności kuponu podany jest każdorazowo na danym kuponie. Kupony zrealizowane przez Partnera po upływie terminu ich ważności nie są uwzględniane przy obliczaniu wynagrodzenia Partnera.
2.2. < nazwa firmy > zobowiązuje się do wypłaty Partnerowi przysługującej mu kwoty (Ceny promocyjnej < nazwa firmy > za każdy wykorzystany kupon z odliczeniem wynagrodzenia netto w wysokości podanej na pierwszej stronie Umowy Kooperacyjnej, powiększonego o podatek VAT.od kwoty należnej Partnerowi, zgodnie z obowiązującą stawką VAT) w ciągu 10 dni roboczych od wpływu do < nazwa firmy > każdego zrealizowanego kuponu.
2.3. Zrealizowane kupony Partner może przesyłać pocztą, faksem lub drogą mailową.
2.4. Po zakończeniu Promocji wszelkie nierozliczone kupony powinny zostać przesłane przez Partnera w przeciągu 30 dni. Kupony, które zostaną przesłane po tym terminie mogą nie być uwzględnione w ostatecznym rozliczeniu.
2.5< nazwa firmy > wystawia Partnerowi Faktury VAT w cyklu miesięcznym na kwotę wynagrodzenia < nazwa firmy > za zrealizowane kupony w danym miesiącu powiększoną o podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką VAT.
2.6 Partner oświadcza, że akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur VAT przez < nazwa firmy > w formie elektronicznej, ze wszystkimi prawnymi skutkami doręczenia, które to faktury następnie będą drukowane i przechowywane w formie papierowej. Zmiana adresu e-mail podanego na pierwszej stronie Umowy Kooperacyjnej, wykorzystywanego do obsługi faktur elektronicznych, wymaga powiadomienia < nazwa firmy > w formie pisemnej lub mailowej.
2.7 Partner zobowiązuje się dokonać w momencie sprzedaży, tj. wykonania Usługi zgodnej z treścią kuponu przez Partnera w stosunku do okaziciela kuponu, udokumentowania sprzedaży, a jej dowód przekazać okazicielowi kuponu na jego życzenie.
3. Usługi / Prawo Partnera do wyznaczenia Usług.
3.1. Zakres Usług, które Partner świadczy Nabywcom Kuponów wynikają z opisu Usługi zawartej w Umowie Kooperacyjnej.
3.2. Partner gwarantuje < nazwa firmy > i Nabywcom Kuponów, że w okresie ważności kuponów wydanych przez < nazwa firmy > w okresie trwania niniejszej Umowy Kooperacyjnej, zostaną zaoferowane Nabywcom Kuponów, w każdym czasie Usługi odpowiednie do treści kuponów oraz Umowy Kooperacyjnej. Odmowa realizacji kuponu przez Partnera stanowi rażące naruszenie Umowy Kooperacyjnej i uprawnia < nazwa firmy > do żądania od Partnera kary umownej w wysokości dziesięciu tysięcy złotych za każdy przypadek takiego naruszenia, chyba że odmowa wynika z przyczyn niezależnych od Partnera. Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości żądania przez < nazwa firmy > odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdyby kara umowna nie pokryła w całości szkody poniesionej przez < nazwa firmy >.
3.3. Za wykonanie Usługi na rzecz Nabywcy Kuponu odpowiedzialny jest jedynie Partner. Przy tym Strony Umowy uzgadniają, że wszelkie roszczenia związane z wykonaniem Usługi lub dostarczeniem towaru zgodnie z treścią kuponu przysługują Nabywcy Kuponu wyłącznie wobec Partnera. Strony zgodnie oświadczają, że Partner zwolni < nazwa firmy > z ewentualnych roszczeń Nabywców Kuponów wobec < nazwa firmy > w odniesieniu do gwarantowanych w kuponach Usług. Strony zgodnie oświadczają, że Partner pokryje wszelkie koszty, jakie < nazwa firmy > poniesie w związku z ewentualnymi roszczeniami Nabywców Kuponów wobec < nazwa firmy > w odniesieniu do gwarantowanych w kuponach Usług.
3.4. Partner ma prawo do zmiany raz w miesiącu kalendarzowym zakresu usług związanych z kuponem, o ile wskazany w Umowie kooperacyjnej rabat nie zostaje obniżony procentowo lub kwotowo, przy równoczesnym poinformowaniu < nazwa firmy >. Partner dochowa staranności, by zakres usług był porównywalny i równie atrakcyjny dla Nabywców Kuponów, co zakres usług przewidzianych pierwotnie w Umowie kooperacyjnej.
3.5. W przypadku zmiany, o której mowa w punkcie 3.4. < nazwa firmy > każdorazowo zdecyduje, czy usługa określona w pkt 1.1 zostanie zrealizowana. O podjętej w przedmiotowym zakresie decyzji < nazwa firmy > poinformuje Partnera pisemnie w ciągu 7 dni. Jeśli < nazwa firmy > zrezygnuje z wykonania usług, po uprzednim wyznaczeniu Partnerowi na piśmie miesięcznego terminu do wskazania innej usługi, która satysfakcjonowałaby < nazwa firmy >, i po bezskutecznym upływie tego terminu, stronom przysługuje prawo do rozwiązania Umowy kooperacyjnej bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3.6. Zmiany zakresu Usług zgodnie z punktem 3.4 nie maja wpływu na zakres Usług Partnera wynikający z już sprzedanych kuponów i obowiązek ich świadczenia..
3.7. W przypadku zmian, które dotyczą działalności Partnera i są istotne dla wypełnienia Umowy Kooperacyjnej, Partner jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o tych zmianach < nazwa firmy > w formie pisemnej.
4. Wyłączność.
4.1. W odniesieniu do Usług określonych w punkcie 1.1 Partnerowi przysługuje wyłączność. Wyłączność w tym zakresie oznacza, że < nazwa firmy > nie będzie zamieszczać wśród ofert reklamowych dla miasta, w którym będzie spełniana Usługa i branży, której dotyczy Usługa, dostępnych na stronie www.< nazwa firmy >.pl, oferty porównywalnej lub podobnej do oferty Partnera w dniu lub dniach, w których zamieszczana będzie Promocja Partnera. W tym zakresie Partnerowi przysługuje wyłączność.
4.2. < nazwa firmy > przysługuje wyłączność w tym sensie, że Partner zobowiązuje się w czasie obowiązywania Umowy Kooperacyjnej nie współpracować pośrednio lub bezpośrednio z oferentami innymi niż < nazwa firmy > w zakresie wprowadzenia na rynek internetowy swoich Usług określonych w Umowie Kooperacyjnej w oparciu o kupony lub w podobny sposób oraz nie zbywać kuponów lub podobnych instrumentów dotyczących Usług określonych w Umowie Kooperacyjnej drogą inną niż internetowa. Wyłączność dotyczy też kanałów offline sprzedaży kuponów lub podobnych instrumentów, jednak tylko wówczas, gdy są one przekazywane w celu zbytu kanałami internetowymi profesjonalnym sprzedawcom. Partner pozostaje oczywiście uprawniony do wszystkich innych działań reklamowych dotyczących rozwoju firmy i/lub świadczonych usług w sposób nieograniczony.
4.3 W szczególności Partner zobowiązuje się nie podejmować współpracy w zakresie sprzedaży kuponów rabatowych z następującymi portalami: Gruper, FastDeal, MyDeal, Cuppon, Okazik, Grupust, Gruping, CitySniper, Citeam, DailyDeal.
5. Czas trwania umowy, zmiany i wypowiedzenie umowy.
5.1. Umowa Kooperacyjna zawierana jest na okres 24 miesięcy. Umowa Kooperacyjna może zostać wypowiedziana najpóźniej na trzy miesiące przed upływem okresu jej obowiązywania. Jeżeli Umowa Kooperacyjna nie zostanie wypowiedziana, automatycznie zostaje przedłużona o kolejne 12 miesięcy. Umowa wygasa niezależnie od wymienionego wcześniej przedłużenia najpóźniej 5 lat od dnia jej zawarcia, bez potrzeby jej wypowiadania. Prawo do rozwiązania Umowy Kooperacyjnej z ważnych powodów, bez zachowania okresów wypowiedzenia, pozostaje nienaruszone. Przez ważne powody należy rozumieć w szczególności liczne skargi do < nazwa firmy > ze strony Nabywców Kuponów dotyczące Usług świadczonych przez Partnera. Każde wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5.2. Wypowiedzenie lub zakończenie Umowy kooperacyjnej w inny sposób nie powoduje nieważności wcześniej wydanych kuponów i związanych z nimi zobowiązań Stron Umowy. Punkty 2 i 3 niniejszej Umowy kooperacyjnej pozostają w mocy.
6. Wybór sądu i właściwość miejscowa sądu.
6.1. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy (w oparciu, o które została zawarta) jest prawo polskie (wyłącza się normy w zakresie kolizji praw oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów)
6.2. Sądem wyłącznie właściwym dla niniejszej Umowy Kooperacyjnej jest sąd powszechny właściwy ze względu siedzibę < nazwa firmy >.
PULTACZ jest off-line  
04-07-2011, 21:37  
pelagius
Stały bywalec
 
Posty: 501
Domyślnie RE: Czy taki kontrakt kooperacyjny jest według prawa ??

rozumiem, że tak wygląda umowa z serwisem promocyjnym oferującym kupony rabatowe. Po przeczytaniu 4.3 wiadomo o jaki chodzi.

No cóż, tych serwisów już trochę jest, nie trzeba wybierać tego akurat. Ciekawe czy one mają przyszłość, bo mi się już przejadły i się wypisałem z każdego

Jeżeli chodzi o umowę, to akurat to 'ogólne warunki umowy', zestaw regułek, w czasie których się zasypia i chce się dotrzeć do końca jak najszybciej. Zapewne to jest też element psychologiczny z nimi się łączący - biorą Ciebie na zmęczenie materiału, bo tego miejscami nie da czytać.

Kontrowersyjne zapisy mi się wydają całkiem w porządku - strony umowy mają prawo zobowiązywać siebie do wyłącznej współpracy w wyznaczonym okresie.

A nie lepiej po prostu trochę tych kuponów rozdać stałym bywalcom? Albo co 10 klientowi. Jak się teraz nad tym zastanawiam, to nie rozumiem firm, które płacą, żeby ktoś ich własny produkt sprzedał poniżej jego wartości.
pelagius jest off-line  
15-11-2011, 21:56  
Zurn
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Czy taki kontrakt kooperacyjny jest według prawa ??

Jak można odstąpić od takiej umowy?
Zurn jest off-line  
16-11-2011, 10:44  
FraZeolog
Ekspert
 
FraZeolog na Forum Prawnym
 
Posty: 8.156
Domyślnie RE: Czy taki kontrakt kooperacyjny jest według prawa ??

Przenoszę do działu cywilnego , bo to nie jest kwestia związana z prawem spółek handlowych.
FraZeolog jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Czy taki sposób przekazania licznika energii elektrycznej jest legalny? (odpowiedzi: 10) Witam, Od września 2015 wraz z partnerem wynajmowałam mieszkanie, licznik energii elektrycznej (dostawcę nazwijmy "T.") był na mnie. W lutym 2016...
§ Dziewczyna pełnoletnia, chłopak niepełnoletni - czy taki związek jest legalny? (odpowiedzi: 6) Witam! Nie jestem do końca pewna czy zadaję to pytanie w dobrej kategorii, z góry przepraszam za błąd. Chodzi o to, że ja mam 19 lat, a mój chłopak...
§ Przedsiębiorca kiedy według prawa nie jest w pracy i ma prawo do prywatnosci (odpowiedzi: 1) Czas pracy Czasem pracy przedsiębiorców i kierowców niebędących pracownikami, osobiście wykonujących przewozy na rzecz innego podmiotu jest zgodnie...
§ Czy taki model przedsięwzięcia jest legalny? (odpowiedzi: 2) Witam wszystkich. Mam pytanie na temat zgodności z prawem odnośnie przedsięwzięcia, które planuję rozkręcić, i które oczywiście ma być legalne. ...
§ Czy taki zarobek jest legalny? (odpowiedzi: 4) Witam. Mały problem. Posiadam sieć serwerów. I na serwerrze ,,x" prowadze sprzedaż np. adminów . Admin kosztuje 10 zł . Osoba przelewa mi 10 zł na...
§ Wigwam-czym jest według prawa budowlanego? (odpowiedzi: 2) Witam! Mój problem dotyczy prawa budowlanego,a mianowicie postawienia kontrukcji drewnianej-wigwamu o pow. 100m kw{12m śr., ok 11m wys.}.Nigdzie nie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:48.