Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - kredyt hipoteczny - Forum Prawne

 

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - kredyt hipoteczny

Witam, W umowie o kredyt hipoteczny jest dokładnie tak napisane: Art 3. Prawne zabezpieczenie kredytu. 1. Hipoteka kaucyjna ... 2. Przelew na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 3. ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
26-07-2011, 14:57  
germi_m
Użytkownik
 
Posty: 145
Domyślnie Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - kredyt hipoteczny

Witam,
W umowie o kredyt hipoteczny jest dokładnie tak napisane:

Art 3. Prawne zabezpieczenie kredytu.
1. Hipoteka kaucyjna ...
2. Przelew na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
3. Ubezpieczenie niskiego wkładu wlasnego Kredytu w TU Allianz Polska S.A. na 36-miesięczny okres ubezpieczenia. Jeśli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastapi calkowita spłata zadlużenia objetego ubezpieczeniem ani inne zdarzenia kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łaczny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w ktorym nastąpiła wyplata Kredytu. Kredytobiorca upowaznia bank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości 3,5% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie przez Kredytobiorcę, tj. 2378 zł oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w par. 6 bez odrębnej dyspozycji.
4. Przelew na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia na życie ...

W związku z tym mam pytanie dot. ubezpieczenia niskiego wkłady własnego:
1. Kto w tym ubezpieczeniu jest ubezpieczającym a kto ubezpieczonym?
Według mnie kredytobiorca jest ubezpieczonym, a według banku niby bank jest ubezpieczonym. No i bank nie chce wydać Ogolnych Warunków Ubezpieczenia bo twieerdzi, że to on jest ubezpieczony. Nie chce też wskazać zdarzeń i ryzyk, które są przedmiotem ubezpieczenia. Nie chce rownież wskazać dokumentu, według którego wylicza składkę oraz definiuje pojęcia z zakresu tego ubezpieczenia np. co to jest minimalny wkład własny.

Skoro umowa kredytowa jest pomiędzy bankiem a kredytobiorcą to cięzko chyba, aby kredytobiorca pokrywał w bezposredni sposób koszty ryzyka banku z zakresu nie wynikającego z zachowania konsumenta, gdyż nie chce wskazać zakresu ryzyk objętych ubezpieczeniem.


Ponieważ na tym forum jest wielu znakomitych prawników proszę o pomoc czy tak skonstuowany zapis w umowie nie narusza:
1. Art 405 i nastepne KC mówiącego o bezpodstawnym wzbogaceniu w sytuacji kiedy bank za to ubezpieczenie faktycznie płaci mniej niż owe 3,5%. Bank nie chce w ogole powiedzieć ile zapłacil za to ubezpieczenie zakładowi ubezpieczeń
2. Art. 3853 pkt 4 i 7 KC - W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:
- przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy,
- uzależniają zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, nie mającej bezpośredniego związku z umową zawierającą oceniane postanowienie

3. Art 806 KC. - Umowa ubezpieczenia jest nieważna, jeżeli zajście przewidzianego w umowie wypadku nie jest możliwe.

Tak się składa, iż spłacając kredyt zgodnie z harmonograme niski wkład własny zostanie spłacony ok 105 raty czyli po prawie 9 latach.


I ewentalnie co radzicie - z tego co wiem to toczą się postępowania o zaliczenie takich zapisow w poczętk klauzul zakazanych, ale czy czasem prewencyjnie nie wziąć sprawy w swoje recę?
germi_m jest off-line  
27-07-2011, 11:11  
germi_m
Użytkownik
 
Posty: 145
Domyślnie RE: Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - kredyt hipoteczny

Czyzbym się pomylił zakładając, iż na tym forum są dobrzy prawnicy ?
germi_m jest off-line  
21-08-2011, 20:04  
aga.wa
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - kredyt hipoteczny

W maju 2008 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał „Raport z kontroli wzorców umownych kredytów hipotecznych”. W niniejszym raporcie Rozdział II część F poświęcono postanowieniom dotyczącym ubezpieczenia kredytu.
„Przeprowadzona kontrola pozwoliła stwierdzić, że w większości przypadków na kredytobiorców nakładany jest obowiązek ponoszenia kosztów umów ubezpieczenia w sytuacji, gdy nie są oni ani stroną umowy ani uposażonym z umowy. W tym miejscu należy wyjaśnić, że za uposażonego z umowy ubezpieczenia uważa się osobę, która w umowie została wyznaczona przez ubezpieczonego do otrzymania świadczenia w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.
W ocenie Urzędu nie ma żadnych podstaw, aby kredytobiorca ponosił koszty umów ubezpieczenia zawieranych przez bank, który działa na swoją rzecz, w sytuacji gdy kredytobiorca nie jest stroną tej umowy ani też uposażonym. W takim przypadku kredytobiorca pozostaje osobą trzecią, w stosunku do której zakład ubezpieczeń może mieć roszczenie regresowe. Zatem kredytobiorca jako osoba trzecia – ponosząca jednak koszty umowy – nie tylko nie odnosi żadnych korzyści z umowy, która zabezpiecza bank, ale ponosi odpowiedzialność regresową. Umowy nie ubezpieczają w żaden sposób kredytobiorcy, choć na podstawie umowy o kredyt to on zobowiązany jest do pokrycia jej kosztów. Przedmiotowe postanowienie nakładające na konsumenta obowiązek poniesienia kosztów ubezpieczenia, nieobejmując go jednak ochroną ubezpieczeniową, nie tylko rażąco narusza jego interesy, ale także godzi w dobre obyczaje. Tym samym może być niedozwolonym postanowieniem umownym w rozumieniu art. 3851 §1. W efekcie takiego ukształtowania umowy bank „przerzuca” ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej na konsumentów. Możliwość żądania opłacenia składek z tytułu umowy ubezpieczenia od kredytobiorcy zasadna wydaje się jedynie w sytuacji, gdy kredytobiorca jest stroną umowy lub uposażonym z umowy.
Wskazać należy, że pomimo wystąpień Prezesa UOKiK, banki nie zmieniły w przedmiotowym zakresie kwestionowanych postanowień. W związku z powyższym planowane są dalsze czynności w tym zakresie.
Umowy ubezpieczenia kredytu zawierane przez bank z towarzystwem ubezpieczeniowym, w których ze stosunku ubezpieczeniowego w zasadzie wyłączony zostaje konsument (jest on jedynie obciążany kosztami ubezpieczenia), budzą liczne zastrzeżenia Urzędu. Poniżej wskazane zostały postanowienia ww. umów, które w szczególności budzą wątpliwości (…):
b) Uprawnienie towarzystwa ubezpieczeniowego do prowadzenia działań regresowych w przypadku wypłacenia bankowi odszkodowania z tytułu ubezpieczenia
W przypadku kilku banków wzorce umów zawierały postanowienie, które nakładało na konsumenta obowiązek wyrażenia zgody na prowadzenie działań regresowych przez towarzystwo ubezpieczeń w wypadku wypłacenia bankowi odszkodowania z tytułu ubezpieczenia.
W opinii Urzędu konsument jako osoba trzecia, która ponosi jednak koszty umowy, nie tylko nie odnosi żadnych korzyści z umowy, która zabezpiecza bank, ale ponosi dodatkowo odpowiedzialność regresową. Umowa ubezpieczenia kredytu ubezpiecza bank (i tylko bank), jednocześnie minimalizując ryzyko ubezpieczyciela.
W odniesieniu do banków, które nie zmieniły kwestionowanych postanowień Prezes Urzędu podejmie dalsze działania w ramach ustawowych kompetencji”.
aga.wa jest off-line  
21-08-2011, 20:43  
aga.wa
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - kredyt hipoteczny

Odpowiadając dalej na Pana pytanie w ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego:
- ubezpiecząjącym jest towarzystwo ubezpieczeniowe, zakład ubezpieczeń,
- ubezpieczonym jest bank.
Kredytobiorca nie jest stroną ubezpieczenia, mimo że ponosi jego koszty, a także ryzyko regresu na wypadek zajścia zdarzenia uprawniającego ubezpieczonego do wypłaty świadczenia odszkodowawczego. To właśnie nie podoba się UOKiK, jak może Pan wyżej przeczytać w raporcie.

Pomimo jednak, iż kredytobiorca nie jest stroną umowy, ma prawo do informacji. Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 11, poz. 66) zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępniać ubezpieczającemu oraz ubezpieczonemu informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez zakład ubezpieczeń. Sposób udostępniania informacji i dokumentów, zapewniania możliwości pisemnego potwierdzania udostępnianych informacji, a także zapewniania możliwości sporządzania kserokopii dokumentów i potwierdzania ich zgodności z oryginałem nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadnioną potrzebę utrudnieniami dla tych osób, zaś koszty sporządzenia kserokopii ponoszone przez te osoby nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.
aga.wa jest off-line  
16-02-2012, 13:49  
regees
Początkujący
 
Posty: 10
Domyślnie RE: Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - kredyt hipoteczny

Witam,
Mam identyczny zapis w umowie, żadnych informacji skąd taka kwota itd. W tamtym roku przy okazji próby odłączenia drugiego kredytobiorcy bank zrobił inspekcję nieruchomości i podwyższył wartość nieruchomości. Rozumując, że skoro wartość się zwiększyła (urządzenie nowego mieszkania) to procentowy wymagany wkład własny też się zwiększył (mimo, że o procentach w umowie nie ma słowa) i stąd ubezpieczenie powinno być mniejsze.
Ubezpieczenie biorą z góry na okresy 3 letnie. Dlatego napisałem wniosek o zwrot niewykorzystanej części składki za niski wkład własny.
Dostałem z banku info, że nie ma podstaw do pozytywnego ropatrzenia reklamacji. W ogóle nie odnieśli się do podwyższenia wartości nieruchomości, tylko ogólnie do NWW, tak jakbym chciał zakończyć ubezpieczenie, a przecież nie o to chodzi, tylko o mniejszą składkę. Czy mogę coś zrobić? kolejne pismo wyjaśniające, czy może arbiter bankowy?
regees jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (odpowiedzi: 3) Witam. 1,5 roku temu mój mąż brał kredyt hipoteczny w jednym banków na kwotę 200 tys. Wkład własny wynosił 10 tys. Czyli wymagane wtedy 5%. Niestety...
§ Kredyt hipoteczny w spadku a ubezpieczenie na życie (odpowiedzi: 6) Witam. Jestem synem zmarłej, która miała kredyt hipoteczny w Getin Banku podjęty w 2009r. Ponieważ mam jeszcze trójkę rodzeństwa i sprawa spadkowa...
§ Kredyt hipoteczny bez wkladu własnego (odpowiedzi: 4) Ostatnimi czasy rozmyślam na temat kredytu na mieszkanie. Zastanawiam się, czy jest możliwość uzyskania go w tak beznadziejnej sytuacji dla banku,...
§ niesłuszne obciążenie ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego (odpowiedzi: 5) Szanowni Państwo, W zeszłym roku podpisałem umowę kredytową z bankiem PKO BP (kredyt mieszkaniowy Własny Kąt hipoteczny z oprocentowaniem...
§ Kredyt hipoteczny a ubezpieczenie nieruchomości (odpowiedzi: 2) Witam serdecznie.W styczniu 2008 r.wzięłam kredyt hipoteczny w banku Pekao s.a i przy podpisywaniu umowy pobrano ode mnie roczne ubezpieczenie od...
§ ubezpieczenie przy umowie o kredyt hipoteczny (odpowiedzi: 2) Witam! Prosiłabym bardzo o pomoc w pewnej kwestii ogólnej, dotyczącej zawierania umów pisemnych, w tym wypadku umowy kredytu hipotecznego. Rodzice...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.