wyłączenie sędziów - Forum Prawne

 

wyłączenie sędziów

Jestem powodem w sprawie alimentacyjnej na podstawie art. 60 § 2 KRiO. Głównym dowodem w sprawie jest wyrok (prawomocny, dwuinstancyjny) z orzeczeniem z wyłącznej winy żony. Jednak w pozwie wniosłem też o zmianę właściwości miejscowej ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne

Prawo cywilne - aktualne tematy:


Odpowiedz
 
06-10-2011, 12:19  
amk2
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie wyłączenie sędziów

Jestem powodem w sprawie alimentacyjnej na podstawie art. 60 § 2 KRiO. Głównym dowodem w sprawie jest wyrok (prawomocny, dwuinstancyjny) z orzeczeniem z wyłącznej winy żony.
Jednak w pozwie wniosłem też o zmianę właściwości miejscowej organu orzekającego. Pozwana pełni w tym wydziale tzw. obowiązki społeczne i obywatelskie jako kurator społeczny. Sędziowie zajmujący się sprawami nieprocesowymi w tym wydziale są jej przełożonymi. Nie wiem jacy i gdzie mógłbym uzyskać takie informacje ?
Po wymianie pism i określeniu przeze mnie iż chodzi mi wyłącznie o sędziów SSR z danego wydziału otrzymałem pismo abym w terminie 7 dni (co może mieć skutki prawne) wypisał imiona i nazwiska konkretnych sędziów oraz przyczyny żądania wyłączenia dla każdego z nich.
Czy ktoś umiałby mi pomóc w przedmiotowej sprawie ?

Znalazłem na forum wyrok NSA z 12.09.2007 I OZ 649/07 jednak może ktoś wie czy istnieje podobny ale Sądu Najwyższego ?
Czy jestem obowiązany szczegółowo podawać przyczyny żądania wyłączenia dla każdego z sędziów ?

Pozdrawiam amk2
amk2 jest off-line  
18-10-2011, 09:54  
oby_wa_tel
Stały bywalec
 
Posty: 334
Domyślnie RE: wyłączenie sędziów

kpc
Cytat:
Art. 49. Niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 48, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie.
Cytat:
1. Dotychczas art. 49 przewidywał wyłączenie sędziego, jeżeli między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem ustawowym zachodził stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego. Wyrokiem TK z 24 czerwca 2008 r., P. 8/07 (OTK-A 2008, nr 5, poz. 84) art. 49 w zakresie, w jakim ogranicza przesłankę wyłączenia sędziego jedynie do stosunku osobistego między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem ustawowym, pomijając inne okoliczności, które mogłyby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego, został uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji. W uzasadnieniu wyroku TK podkreślono, że gwarancje bezstronności sędziowskiej nie mogą być ograniczone jedynie do stworzenia możliwości wyłączenia sędziego ze względu na istnienie bezpośrednich relacji o charakterze osobistym, ale muszą być pojmowane szerzej - jako umożliwiające wyłączenie w wypadku okoliczności (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych), które w sytuacji konkretnego sędziego mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do wydania orzeczenia opartego na w pełni zobiektywizowanych przesłankach. W wykonaniu wyroku TK ustawą z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 234, poz. 1571) nadano art. 49 nowe brzmienie.

2. Obecnie przyczyną wyłączenia sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony jest istnienie okoliczności tego rodzaju, że mogłaby ona wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Przepis art. 49 nie ogranicza wyłączenia do sytuacji, w której wątpliwości co do bezstronności sędziego wywoływałby stosunek osobisty między sędzią a jedną ze stron lub jej przedstawicielem ustawowym. Wystarczy jakakolwiek okoliczność, która może stać się uzasadnioną przyczyną wątpliwości co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Nie jest także konieczne, aby ta okoliczność dotyczyła jedynie relacji między sędzią a jedną ze stron lub jej przedstawicielem ustawowym.

3. Okolicznością mogącą wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie może być określony stosunek (np. osobisty o charakterze pozytywnym albo negatywnym, gospodarczy, związany z zależnością służbową) między sędzią a jedną ze stron, jej przedstawicielem, pełnomocnikiem czy interwenientem ubocznym. Za aktualne uznać należy jednak stanowisko, że przyczyny wyłączenia nie stanowią same przez się kontakty zawodowe sędziego z adwokatami, ławnikami, prokuratorami itp. (por. orz. SN z 25 sierpnia 1971 r., I CZ 121/71, LexPolonica nr 314387, OSNCP 1972, nr 3, poz. 53).

4. Okoliczność mogąca wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego może istnieć przed procesem, może powstać w toku postępowania, może mieć źródło poza sądem, a może powstać w sądzie (faworyzowanie lub wyraźna niechęć w stosunku do jednej ze stron). Nie uzasadnia jednak wniosku o wyłączenie sędziego prowadzenie przez niego procesu z naruszeniem przepisów prawa procesowego (por. orz. SN z 24 marca 1966 r., II PZ 15/66, LexPolonica nr 325432, RPEiS 1966, nr 4, s. 261) ani np. wyrażana ocena stanowiska czy przedstawianych dowodów.

5. Wyłączenie sędziego, którego bezstronność może budzić wątpliwości (iudex suspectus), może nastąpić na własne żądanie sędziego lub na wniosek strony (por. uwagę 1 do art. 50). Przyczyną wyłączenia jest sama możliwość powstania wątpliwości, i to zarówno u podmiotów zgłaszających wniosek o wyłączenie, jak i u innych występujących w procesie, jak również u osób spoza procesu. Niemniej chodzi o wywołanie wątpliwości, która musi być w okolicznościach sprawy uzasadniona. Sąd postanowi wyłączyć sędziego, jeżeli stwierdzi możliwość istnienia uzasadnionej wątpliwości, niezależnie od własnego przekonania o jej zasadności. Sędzia wyłączony w postępowaniu rozpoznawczym nie może podejmować żadnych czynności także w postępowaniu egzekucyjnym (F. Zedler, Glosa do uchwały z 14 lipca 1988 r., III CZP 57/88, LexPolonica nr 310650, OSP 1990, nr 7, s. 264).

6. Możliwe jest żądanie wyłączenia wszystkich sędziów danego sądu (por. post. SN z 3 lipca 2004 r., III CZ 97/04, niepubl.). W tym celu jednak należy uzasadniać indywidualnie wnioski dotyczące każdego sędziego osobno (por. uwagę 2 do art. 50). Wnioski te w swej istocie zmierzają do wyłączenia sądu (por. orz. SN z 23 września 1965 r., II PO 5/65, LexPolonica nr 325418, NP 1966, nr 4, s. 525), ale za taki wniosek uznać ich nie można (por. także post. SN z 14 lipca 2004 r., IV CO 8/04, niepubl.), natomiast pozytywne ich załatwienie powoduje konieczność stosowania art. 44.
Wniosek o wyłączenie sądu, jako nieprzewidziany przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (art. 48-52), jest niedopuszczalny i podlega odrzuceniu (por. orz. SN z 8 grudnia 1999 r., III AO 54/99, LexPolonica nr 344519, MoP 2000, nr 5, s. 269).

7. Co do wyłączenia arbitra sądu polubownego por. uwagi do 1174.
Autor: Maria Jędrzejewska
Jędrzejewska Maria, Weitz Karol, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające.
Warszawa 2009 LexisNexis (wydanie III) ss. 2308
ISBN: 978-83-7620-190-0


Cytat:
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 sierpnia 2008 r.
I ACz 639/2008

O potrzebie wyłączenia sędziego nie może decydować jedynie zasadność in casu zarzutu braku obiektywizmu z punktu widzenia konkretnego sędziego, ale ocena, czy dla postronnego obserwatora, a także z punktu widzenia strony, zachodzą wystarczające okoliczności, które mogą budzić wątpliwości co do bezstronności sędziego.
Przewodniczący: sędzia SA Jadwiga Chojnowska.
Sędziowie: sędzia SO del. Krzysztof Chojnowski, sędzia SA Magdalena Pankowiec (sprawozdawca).
Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Józefa Ś. przeciwko Sławomirowi J. o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego w B.P. na skutek zażalenia pozwanego Sławomira J. na postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2008 r. I Co 74/2008
postanawia zmienić zaskarżone postanowienie i wyłączyć od rozpoznania sprawy sędziów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim. (...)

Uzasadnienie
Pozwany Sławomir J. wniósł o wyłączenie od rozpoznania sprawy wszystkich sędziów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim. Wskazał w uzasadnieniu, że powód Józef Ś. był ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim i z racji pełnionej funkcji utrzymywał kontakty z sędziami, co rodzi uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności. Dodał, że syn powoda Robert Ś. zatrudniony jest w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim jako kurator sądowy, a jego teściem jest także sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.
Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2008 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku wyłączył od rozpoznania sprawy sześciu wymienionych w sentencji sędziów, a w pozostałym zakresie oddalił wniosek. W uzasadnieniu podał, że jedynie ci sędziowie złożyli oświadczenia, z których wynika, że zachodzą okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od rozpoznania niniejszej sprawy. Natomiast pozostali sędziowie i asesorzy zaprzeczyli istnieniu okoliczności uzasadniających ich wyłącznie, o których mowa w art. 49 kpc.
Zażalenie na to postanowienie wniósł pozwany, który domagał się jego zmiany poprzez wyłączenie wszystkich sędziów Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim i przekazanie sprawy do rozpoznania przez inny Sąd Rejonowy. Zarzucił Sądowi I instancji dokonanie błędnej wykładni art. 49 kpc przez uznanie, że przesłankami wyłączenia sędziego są jedynie okoliczności związane z kontaktami osobistymi, towarzyskimi lub gospodarczymi między sędzią a stronami, natomiast nie stanowią takich okoliczności kontakty urzędowe łączące sędziów z innymi osobami.
Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:
Zażalenie należało uwzględnić.
Pozwany, jako podstawę wniosku o wyłączenie sędziów i asesorów przywołał stosunki o charakterze służbowym, które łączą albo łączyły sędziów z powodem i członkami jego rodziny (synem i teściem syna, sędzią w stanie spoczynku). Wskazał także na kontekst społeczny: sprawa, która legła u źródeł niniejszego sporu, jest szeroko znana i omawiana w miejscowym środowisku.
Sędziowie i asesorzy Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, których wyłączenia domagał się pozwany Sławomir J., złożyli niejednolite oświadczenia. Ci, którzy wskazywali na brak podstaw do ich wyłączenia, powoływali się na nieistnienie wymienionej w art. 49 kpc przesłanki, jaką jest istniejący między nimi a pozwanym tego rodzaju stosunek osobisty, który mógłby wywołać wątpliwości co do ich bezstronności, jakkolwiek niektórzy przyznali fakt utrzymywania kontaktów służbowych z powodem i jego synem.
Z oświadczeń złożonych przez sędziów, którzy wnioskowali o wyłączenie ich od rozpoznania sprawy, wynika natomiast, że w ich ocenie fakt utrzymywania ze stroną i zięciem strony kontaktów służbowych może być źródłem wątpliwości co do ich bezstronności. Jedna z sędziów wskazała na utrzymywanie kontaktów towarzyskich.
Oceny podstaw wyłączenia należy jednak dokonać mając na uwadze zmieniony od czasu składania oświadczeń przez sędziów stan prawny. Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2008 r. (P. 8/2007 OTK ZU 2008/5A poz. 84, Dz. U. 2008 r. Nr 119 poz. 772) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 49 kpc w zakresie, w jakim ogranicza przesłankę wyłączenia sędziego jedynie do stosunku osobistego między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem ustawowym, pomijając inne okoliczności, które mogłyby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Wskazał przy tym, że „gwarancje bezstronności sędziowskiej nie mogą być ograniczone jedynie do stworzenia możliwości wyłączenia sędziego ze względu na istnienie bezpośrednich relacji o charakterze osobistym, ale muszą być pojmowane szerzej - jako umożliwiające wyłączenie w wypadku okoliczności (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych), które w sytuacji konkretnego sędziego mogą budzić uzasadnione wątpliwości, co do wydania orzeczenia opartego na w pełni zobiektywizowanych przesłankach”. Prawo do sądu jest bowiem nieodłącznie związane z rozpatrzeniem sprawy przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Trybunał Konstytucyjny, odwołując się do swego wcześniejszego orzecznictwa i poglądów doktryny, szczególnie silnie akcentował znaczenie społecznej oceny bezstronności sędziego i potrzebę szerokiej interpretacji przesłanek stanowiących podstawę wyłączenia. O potrzebie zastosowania tej instytucji nie może decydować jedynie zasadność in casu zarzutu braku obiektywizmu z punktu widzenia konkretnego sędziego, ale ocena, czy dla postronnego obserwatora, a także z punktu widzenia strony, zachodzą wystarczające okoliczności, które mogą budzić wątpliwości co do bezstronności sędziego.
Ocena przesłanek wyłączenia nie powinna być zatem całkowicie zobiektywizowana, lecz dokonywana z uwzględnieniem stanowiska strony. Sąd postanowi o wyłączeniu sędziego, jeśli stwierdzi, że tego rodzaju wątpliwości mogą pojawić się u strony, niezależnie od własnego przekonania o ich zasadności.
Pozwany w swoim wniosku wskazuje na obawę, że układ stosunków istniejących między powodem, jego synem i sędziami, mających nawet tylko służbowy charakter, może spowodować trudność w zachowaniu przez tych ostatnich bezstronnej postawy przy rozstrzyganiu sporu. Takie przekonanie należy uznać za subiektywnie uzasadnione, co nakazuje uwzględnienie wniosku.
Mając to na uwadze, Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżone postanowienie, orzekając jak w punkcie I jego sentencji (art. 386 § 1 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc).

------------------ Na marginesie ----------
Nie lekceważ pisemek od organów administracji
Gdy organ milczy
Opcje jakie ma organ ws. udost. inf. publ.
Gdy są wady budowlane
Kto powinien naprawiać samowolę bud.
oby_wa_tel jest off-line  
18-10-2011, 21:16  
amk2
Początkujący
 
Posty: 16
Domyślnie RE: wyłączenie sędziów

bardzo dziekuję
amk2 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Sędzia (odpowiedzi: 5) Witam! W jakich wypadkach można odwołać sędziego? Złożyłam wniosek o podwyższenie alimentów na początku tego roku,a sędzia nic nie zrobił w tej...
§ Księgi wieczyste - odłączenie i przyłączenie działki do KW (odpowiedzi: 8) Witam, jakiś czas temu toczyłem z sąsiadem spór w sądzie o naruszenie granic działki. Tzn mój sąsiad twierdził, że połowa mojego domu znajduje się...
§ Co myśli sędzia? (odpowiedzi: 22) Jeden z wątków zainspirował mnie do założenia tego tematu. Zastanawiam się co myśli sędzia kiedy np. oskarżony odmawia składania wyjaśnień... ...
§ sędzia a KK (odpowiedzi: 21) Czy sędzia sądu rodzinnego, który w swoim niejawnym postanowieniu poświadczył nieprawdę popełnił przestępstwo? Jeżeli tak to czy zgłasza się to do...
§ wyłączenie sędziów z całego okręgu (odpowiedzi: 7) A jednak się da wyłączyć nie konkretnego sędzię, lecz wszystkich z jakiegoś "obszaru" ? ...
§ Sędzia (odpowiedzi: 14) Czy aby wnieść pozew przeciwko Sędziemu, musi on mieć uchylony immunitet sędziowski czy tylko w sprawie karnej?


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:48.