Problemy z pobieraczkiem cz. 2 - Forum Prawne

 

Problemy z pobieraczkiem cz. 2 10

WiewiorNH - skoro babcia nie ma komputera to jak można wykazać ze zawarła jakąś umowę z podanym IP ??? Dlatego pobieraczek nigdy nikogo o nic nie oskarży bo podczas rejestracji każdy może podać się za ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
16-08-2012, 09:23  
mirosław12
Użytkownik
 
Posty: 171
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

WiewiorNH - skoro babcia nie ma komputera to jak można wykazać ze zawarła jakąś umowę z podanym IP ??? Dlatego pobieraczek nigdy nikogo o nic nie oskarży bo podczas rejestracji każdy może podać się za każdego . To jest firma działająca na zasadzie - piszemy wezwania a kto zapłaci - zrobi to DOBROWOLNIE !!!!! Dlatego dobrowolnie należy to zignorować.
mirosław12 jest off-line  
27-08-2012, 17:06  
metro4
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie

O pobieraczeku nie tylko mówi uokik, my czy ktokolwiek. Opublikuję tutaj artykuł (z marca tego roku) o tym że Pobieraczek już opanował Google . Na google teraz na szczęście są tylko domeny z końcówką mil.pl ( strona ta nie istnieje,pobieraczek tworzy te domenę dla zmyłki) ale najgorsze że są.Zapraszam do lektury

Cytat:
Napisał/a kataska Zobacz post
wysłam rowniez maila na wszelki wypadek. w takim razie czekam na kolejna wiadomosc od pobieraczka z kolejan grozba bo tego napewno sie moge spodziewac ale olewam to bo nie bede placic za cos z czego tak naprawde nie korzystalam!
Kataska - powtarzasz to samo,co mowiły już tysiące.

Cytat:
Napisał/a aneta1176 Zobacz post
Witam..
Mam problem bo 31 .07 2012 zarejestrowałam się na pobieraczku i nic nie wskazywało na to ze zostanę oszukana otrzymałam maila na pocztę o terminie zapłaty kwoty 94,80 bo w przeciwnym razie zostanę pociągnięta do odpowiedzialności karnej chociaż próbowałam z niego skorzystać no nic nie poszło co mam w tej sytuacji zrobić jak odstąpić od chorej umowy czy im zapłacić a potem napisać odstąpienie .Niech mi ktoś pomoże
A minęło już 10 dni od umowy?
metro4 jest off-line  
29-08-2012, 13:52  
polo098pl
Użytkownik
 
Posty: 31
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

Tak wygląda moje odstąpienie od umowy:

Cytat:
Szanowni Państwo,

W związku z negatywnym rozpatrzeniem mojego wniosku o odstąpienie od
umowy pragnę wyjaśnić kilka spraw.

Abstrahując od decyzji Prezesa UOKiK'u, warto przeanalizować obecny
stan prawny i ważność zawartej umowy, jak również zapoznać się z
Państwa argumentami. W Polsce obowiązuje ustawa o ochronie niektórych
praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271)
(dalej zwana Ustawą). Jest ona implementacją szeregu Dyrektyw UE,
dostosowując prawo polskie do standardów prawnych w Unii Europejskiej.
Ustawa ma
zastosowanie do powyższej sytuacji, gdyż właściciele portalu są
przedsiębiorstwami (zob. art. 431 kodeksu cywilnego), a użytkownik w
tym stosunku zobowiązaniowym występuje w roli konsumenta (vide art.
221 kc)

Art. 221. [Pojęcie konsumenta]
Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.

Art. 431. [Pojęcie przedsiębiorcy]
Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym
imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Bezsporne jest również to, iż została zawarta umowa na odległość
zgodnie z art. 6 Ustawy. Oczywiście jest możliwość zawierania umów w
formie elektronicznej, o czym przesądzają art. 60, 61 oraz art. 661
kc.

Nie jest więc prawdą , że umowa jest ważna tylko w formie pisemnej.
Tym bardziej, że użytkownik potwierdza warunki umowy w linku
aktywacyjnym, który dostaje na adres e-mailowy po wypełnieniu
formularza rejestracyjnego na stronie głównej.

Art. 60 [Oświadczenie woli]
Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby
dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie
się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym
również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej
(oświadczenie woli).
Art. 61. [Chwila złożenia]
§ 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest
złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać
się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne,
jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.
§ 2. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone
innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji
elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego
treścią.
Art. 661. [Związanie ofertą elektroniczną]§ 1. Oferta złożona w
postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona
niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

§ 2. Przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej jest
obowiązany przed zawarciem umowy poinformować drugą stronę w sposób
jednoznaczny i zrozumiały o:
1) czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy;
2) skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty;
3) zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania
przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy;
4) metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu
błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić
drugiej stronie;
5) językach, w których umowa może być zawarta;
6) kodeksach etycznych, które stosuje, oraz o ich dostępności w
postaci elektronicznej.

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli przedsiębiorca
zaprasza drugą stronę do rozpoczęcia negocjacji, składania ofert albo
do zawarcia umowy w inny sposób.

§ 4. Przepisy § 1-3 nie mają zastosowania do zawierania umów za pomocą
poczty elektronicznej albo podobnych środków indywidualnego
porozumiewania się na odległość. Nie stosuje się ich także w
stosunkach między przedsiębiorcami, jeżeli strony tak postanowiły.

Działając w ramach Ustawy, przedsiębiorca musi spełnić szereg
warunków, jednym z najważniejszych jest poinformowanie konsumenta o
możliwości odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia jej
zawarcia. Jeśli takiej informacji nie ma - prawo do odstąpienia
przedłuża się do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wynika to
bezpośrednio z Ustawy:

Art. 7. [Prawo odstąpienia od umowy]
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić
bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w
terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust.
1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed
jego upływem.

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić
od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a
konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony
świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana
była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić
niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli
konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki
ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
Art. 10. [Termin do odstąpienia] 1. Termin dziesięciodniowy, w którym
konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a
gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
2. W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9
ust. 1, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy
miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy
świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po
rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega
skróceniu do dziesięciu dni od tej daty.

Jednak co ważniejsze, umowę zawieramy na rok i pakiet usług odnawia
się po miesiącu użytkowania, w związku z powyższym nie jest to
świadczenie jednorazowe (jak np. kupno telefonu w sklepie
internetowym), czyli warunki umowy, w tym poinformowanie o prawie do
odstąpienia powinny zostać przedstawione konsumentowi na piśmie.
Art. 9. [Konieczne informacje] 1. Konsument powinien być
poinformowany, przy użyciu środka porozumiewania się na odległość,
najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy, o:
(...)
6) prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze
wskazaniem wyjątków, o których mowa w art. 10 ust. 3,
(...)
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być sformułowane
jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania.
3. Przedsiębiorca jest obowiązany do potwierdzenia konsumentowi na
piśmie informacji, o których mowa w ust. 1, najpóźniej w momencie
rozpoczęcia spełniania świadczenia.
4. Obowiązek określony w ust. 3 nie dotyczy jednorazowych świadczeń,
które same są spełniane przy użyciu środków porozumiewania się na
odległość i za które rachunek wystawia osoba fizyczna lub prawna,
która w ramach swojego przedsiębiorstwa udostępnia co najmniej jeden
środek porozumiewania się na odległość, dostępny dla konsumenta i
przedsiębiorcy (operator środków porozumiewania się), z wyjątkiem
jednak informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Właściciele serwisu stosowną informację posiadają tylko w regulaminie
Serwisu, który trzeba zaznaczyć przy wypełnianiu formularza
rejestracyjnego, aby poprawnie przejść ten etap rejestracji.
Informacje więc nie zostają potwierdzone pisemnie! Warto
przeanalizować czy na podstawie powyższej ustawy, stwierdzenie "na
piśmie" jest równoznaczne z "formą pisemną" znaną z art. 78 kc.
Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej "do oznaczenia jednakowych
pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych
pojęć nie określa się tymi samymi określeniami", znaczyłoby to, że nie
są to pojęcia tożsame. Z pomocą przychodzi Dyrektywa 97/7/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja 1997 roku w sprawie
ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość. Zgodnie
z art. 5 Dyrektywy:

W stosownym czasie podczas wykonywania umowy, konsument musi otrzymać w
formie pisemnej lub na innym trwałym, dostępnym dla niego nośniku, potwierdzenie
informacji określonych w art. 4 ust. 1 lit. a)-f) najpóśniej jednak w
chwili dostawy w
przypadku dóbr nieprzeznaczonych dla osób trzecich, chyba 7e
informacje te zostały
wcześniej przekazane konsumentowi przed zawarciem umowy w formie pisemnej lub na
wspomnianym trwałym i dostępnym nośniku.

Z powyższego wynika, że oprócz formy pisemnej, w pojęciu "na piśmie"
znajduje się jeszcze "inny trwały, dostępny nośnik". W Dyrektywie nie
ma jednak definicji tego pojęcia. Z pomocą przychodzi Dyrektywa Nr
2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r.
dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz
zmieniającą dyrektywę Rady Nr 90/619/EWG oraz dyrektywy Nr 97/7/WE i
98/27/WE. Zdefiniowany jest tam "trwały nośnik informacji" czyli każdy
instrument
pozwalający konsumentowi na przechowywanie informacji kierowanych
osobiście do niego w sposób dostępny do przyszłego korzystania przez
okres czasu odpowiedni do celów informacji i który pozwala na
niezmienione odtworzenie przechowywanej informacji.
W wyżej wymienioną definicję wpisuje się np. płyta CD, dysk twardy -
właściciele Serwisu musieliby więc wysyłać konsumentowi nośnik w celu
potwierdzenia warunków umowy. W doktrynie występuje pogląd, że może
być to e-mail - zapisany na koncie mailowym konsumenta. Pobieraczek
mimo wszystko regulaminu wraz z informacjami z art. 9 ust 1 e-mailem
nie przesyła.
Nietrafny jest pogląd wyrażany przez Serwis, iż "za spełnienie
obowiązku potwierdzenia informacji należy uznać udostępnienie
informacji w postaci elektronicznej w taki sposób aby było możliwe
zapisanie jej na twardym dysku konsumenta." - czyli na stronie
internetowej. Nie jest więc takim nośnikiem strona pobieraczek.pl, na
której znajduje się regulamin i wystarczy sama możliwość zapisania go
na dysku twardym.

W związku z tym termin na odstąpienie od umowy wynosi 3 miesiące od
dnia zawarcia umowy (zgodnie z art. 10 Ustawy).

Aby odstąpienie od umowy było ważne, musi być wyrażone na piśmie!
Powyżej pojęcie zostało przeze mnie już opisane. Co prawda, w
Dyrektywie 97/7/WE, nie została przewidziana forma odstąpienia
konsumenta od umowy, nie mniej polski ustawodawca wskazuje, że powinna
być "na piśmie". Przyjmując, iż w przypadku potwierdzenia informacji
od przedsiębiorcy (art. 9 ust.3), określenie "na piśmie" dopuszcza wg
Dyrektywy również wiadomość mailową, to tym bardziej powyższego
uprawnienia nie można pozbawiać konsumenta. Pojęcie "na piśmie" można
oczywiście utożsamiać z formą
pisemną z art. 78 kc i z ograniczeniami przewidzianymi przez art. 74
kc jednak w przypadku konsumenta nie ma to znaczenia - ponieważ jego
ograniczenia nie dotyczą - zob. art. 74 § 2 kc. Odmiennie przedstawia
się sprawa w przypadku przedsiębiorcy.

Art. 74. [Dla celów dowodowych] § 1. Zastrzeżenie formy pisemnej bez
rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania
zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków
ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Przepisu
tego nie stosuje się, gdy zachowanie formy pisemnej jest zastrzeżone
jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej.
§ 2. Jednakże mimo niezachowania formy pisemnej przewidzianej dla
celów dowodowych, dowód ze świadków lub dowód z przesłuchania stron
jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, jeżeli żąda
tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo jeżeli fakt dokonania
czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma.
§ 3. Przepisów o formie pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych
nie stosuje się do czynności prawnych w stosunkach między
przedsiębiorcami.


Art. 78. [Forma pisemna] § 1. Do zachowania pisemnej formy czynności
prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie
obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza
wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy
jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy
obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią
podpisany.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli
złożonym w formie pisemnej.

Wystarczające jest więc wysłanie przeze mnie e-maila na adres podawany
przez Serwis (bok@pobieraczek.pl), aby skutecznie odstąpić od umowy wg
ustawy. W oświadczeniu nie trzeba przedstawiać powodów odstąpienia od
umowy. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie
oświadczenie przed upływem terminu.

Odstąpienie od umowy jest uprawnieniem jednostronnym, kształtującym,
dlatego niepotrzebna jest konsumentowi zgoda albo potwierdzenie
odstąpienia przez Serwis. Jest to uprawnienie dane konsumentowi z mocy
prawa i wywołuje skutki z mocą wsteczną (ex tunc), tzn. umowa nigdy
nie została zawarta.

Powyższe prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni czy 3 m/cy
przysługuje w sytuacji, gdy użytkownik ze strony Pobieraczek.pl nie
pobrał żadnych plików. Ma to związek z art. 10 ust. 3 pkt 1 Ustawy:

art. 10
(...)
3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy
zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem
terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1.

Jako, że nie pobrałam żadnych plików z Serwisu pobieraczek.pl moje
oświadczenie jest wystarczające do odstąpienia od umowy.

Z poważaniem
xxx
Odstapienie od umowy

Powołując się na art. 10 ust. 2 Ustawy o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny, niniejszym odstępuję od umowy o świadczenie
usług Usenet, zawartej z Eller Service S. C., dnia 23 kwietnia 2011 r.

Pragnę przypomnieć, iż w związku z brakiem pisemnego potwierdzenia
informacji, o których mowa w art. 9 ust.1 w zw. z art. 9 ust. 3 ustawy
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, termin, w którym
przysługuje mi prawo do odstąpienia od umowy wynosi trzy miesiące i
liczy się od dnia zawarcia umowy.

Odstępując od umowy, zwracam się z wnioskiem o zaprzestanie
przetwarzania moich danych osobowych oraz całkowite usunięcie danych
ze zbioru danych firmy Eller Service S.C. (podstawa prawna: art. 32
ust. 1 pkt 6 w związku z art. 35 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
o ochronie danych osobowych).

Z poważaniem
xxx
polo098pl jest off-line  
29-08-2012, 16:01  
mirosław12
Użytkownik
 
Posty: 171
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

xteklax- Jeżeli tak bardzo chcesz coś napisać to napisz że w na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstępujesz od umowy zawartej dnia ..... na świadczenie usług drogą elektroniczną . I TYLE , BEZ ŻADNYCH UZASADNIEŃ bo sam zapis ustawy na którą się powołujesz mówi jaka to jest podstawa / brak potwierdzenia warunków umowy na piśmie / . I wyślij to mailem , to na pewno wystarczy. Wystarczy bo dostaniesz odpowiedż - kłamliwą - że Twoje odstąpienie jest bezzasadne bo po czasie 10 dni . Nic bardziej mylnego - regulamin regulaminem ale tu najważniejsze są zapisy ustawy. A ich odpowiedż będzie znaczyła że Twoje oświadczenie woli do nich dotarło a o to w tym wszystkim chodzi.
Za podanie zmyślonych danych nic Ci nie grozi bo taką formę świadczenia usługi - na nicka czy ksywę - przewiduje ustawa .
polo098pl - naprawdę myślisz że ktoś to tam przeczyta ???? To żle myślisz , niepotrzebnie się napracowałeś.
mirosław12 jest off-line  
29-08-2012, 21:55  
xteklax
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

A czy w ogóle opłaca się do nich pisać wypowiedzenie ? Może zadzwonić po poradę do UOKiK?
xteklax jest off-line  
29-08-2012, 22:14  
Colder
Stały bywalec
 
Colder na Forum Prawnym
 
Posty: 10.771
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

UOKiK nie udziela porad, od tego jest Rzecznik Praw Konsumentów w Twoim powiecie.
Colder jest off-line  
29-08-2012, 22:21  
xteklax
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

Okej, pomyliłam się. Ale nadal się zastanawiam, czy jednak lepiej będzie, gdy zadzwonię po poradę? I czy warto jest odpowiedzieć na maila?
xteklax jest off-line  
29-08-2012, 22:40  
Colder
Stały bywalec
 
Colder na Forum Prawnym
 
Posty: 10.771
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

Setki razy było wspominane, wysłać raz zwykły szablon o odstąpieniu od umowy mailem, z danymi z powiadomienia od nich i koniec. Resztę korespondencji traktować jako spam lub do kosza (jeśli przyjdzie wersja papierowa).
Colder jest off-line  
30-08-2012, 12:20  
polo098pl
Użytkownik
 
Posty: 31
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

Szanowny Panie

Zakładam, że podczas rejestracji nie wysłano mailowo bądź listownie informacji o prawie do odstąpienia od umowy. W takim wypadku czas do odstąpienia przedłuża się do 3 miesięcy. Wówczas należy wysłać (może być e-mailem, jeżeli podane zostały fikcyjne dane) oświadczenie o odstąpieniu od umowy powołując się na art. 10 ust. 2 w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Z naszej praktyki wynika, że właściciel serwisu nie uznawał skuteczności wysłanych pism i w dalszym ciągu wzywała do zapłaty należności. Naszym zdaniem argumentacja tej firmy nie znajduje oparcia w przepisach prawa i w przypadku, gdyby wezwania były ponawiane, radzimy je konsekwentnie ignorować. Ewentualne groźby nie znajdują pokrycia w rzeczywistości ani oparcia w przepisach prawa. Gdyby sprawa została skierowana na drogę sądową (co wydaje się wątpliwe; nic nam nie wiadomo o jakimkolwiek procesie wytoczonym przez właścicieli serwisu), proszę powołać się na złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Działalność serwisu może się skończyć, gdy przestanie się to właścicielom opłacać albo gdy organy ścigania stwierdzą popełnienie przestępstwa. W tej chwili nie zanosi się ani na jedno ani na drugie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z poważaniem

Karol Fiedoruk
Prawnik - konsultant
Konsumenckie Centrum E-porad
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Mam nadzieję że po przeczytaniu tego e-maila, nikt więcej nie doda tu już posta w stylu że się zarejestrowałem itd. (oczywiście nadzieja płonna :P )
polo098pl jest off-line  
30-08-2012, 17:30  
Colder
Stały bywalec
 
Colder na Forum Prawnym
 
Posty: 10.771
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

Mają obowiązek informowania o prawie do odstąpienia od umowy na piśmie - jeśli tego nie robią to przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 3 m/c. Kto wpłacił to proponuję dochodzić od nich tej kwoty na drodze sądowej lub w inny sposób - ostatnie wyroki w tej sprawie rozpisałem na Konsument w sieci: Znów ten Pobieraczek

Po wysłaniu mailem odstąpienia od umowy - nie należy już nic robić, a resztę korespondencji wyrzucić do kosza.
Colder jest off-line  
07-09-2012, 19:51  
grzela96
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

Dobrze,że odbędzie się rozprawa 26 września 2012r.Rozprawa poprzednia przeciwko pobieraczkowi odbyła się 26 sierpnia 2012r-dzięki temu można złożyć pozew zbiorowy.Mam nadzieję,że pobieraczek przegra tę rozprawy może to ich coś nauczy i przestaną tak postępować.Może przestana wysłać te przesłanie do zapłaty i przestaną wysyłać e-mail ,które miały na celu przestraszenie użytkowników i zmusić w ten sposób do zapłaty
grzela96 jest off-line  
07-09-2012, 20:04  
domi983
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie

widzę ,że znowu moja odpowiedz została usunięta napisałam odpowiedz jaką podał polo098pl na str.30 i odpisali mi , że odstąpienie od umowy jest bezskuteczne, podali nawet linka z rozmową w radiu zet z urzędnikiem UOKIK ( co ponoć jest zgodne ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). także nie wiem co robic. w sumie w regulaminie jest napisane , że jest 10 dni na rezygnację, po tym czasie trzeba z gory zapłacić za rok. to nie jest jednoznaczne z tym, że po tych 10 dniach nalezy opłacić???

tak na prawdę kto rejestrując się na takich stronach podaje swoje prawdziwe dane??? Nie znam nikogo takiego!!! a w jaki sposób mozna dołaczyc się do tego grupowego pozwu???
domi983 jest off-line  
07-09-2012, 20:07  
mirosław12
Użytkownik
 
Posty: 171
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

kasienka8706 - Kasiu - na forach przeczytasz porady żeby wysłać wypowiedzenie . Radzi tak UOKiK , radzą tak i tutaj . Zauważ co ja piszę - " jeżeli uważasz " - tzn. jeżeli uważasz że zawarłaś umowę czyli wiedziałaś że ją zawierasz , miałaś tego świadomość . Jeżeli nie - to usługodawca złamał zapisy ustawy mówiące że samo zawarcie umowy musi być jasne i nie budzące wątpliwości że jakąś umowę zawierasz a jeżeli uważa / usługodawca / że jest inaczej / czyli podał jasne informacje / to musi to udowodnić przed sądem bo ja się z tym nie zgadzam . Jak widzisz - nawet nie usiłują nic udowadniać tylko stosują swój " model " biznesu czyli straszą . Ja uznałem że nic nie zawarłem - nic nie odpisywałem , potraktowałem to jako spam ponad 3 lata temu . Jak widzisz piszę i mam się świetnie - dlatego ja osobiście namawiam by to ignorować . Wysłanie - czegokolwiek spowoduje tylko i wyłącznie dalsze straszenie mailowo a nawet listownie a nie wpłynie na sytuacje osób rejestrujących się . Podałaś dane fałszywe - nie ma siły byś dostała jakiś list , no chyba że listownie do nich napiszesz co jest bez sensu .
Reasumując - nic nie pisz - no bo po co ???
domi983- czyli Dominika . Piszesz o jakimś linku do radia Zet - tak , było takie coś chyba w pażdzierniku 2009 roku . Pan Janusz zadzwonił do UOKiK i rozmawiał tam z kimś kto nie miał zielonego pojęcia co mówi / zaznaczam to nie był rzecznik UOKiK pani Cieloch / . No bo usłyszeliśmy że wystarczy jak " umowa " będzie dostępna na stronie internetowej to to wystarczy i nie musi być formy papierowej. Jest to nieprawda - dyrektywa unijna 97/7/we mówi o umowach na papierze ale dopuszcza możliwość zastąpienia formy papierowej na inny nośnik trwały. Czyli papier / jak najbardziej materiał trwały / zastąpiony równie trwałym materiałem / czyli np. płytka CD , DVD /. Zwróć uwagę co mówi i ustawa i dyrektywa unija : " konsument musi otrzymać " - czyli mówiąc po chłopsku dostać od usługodawcy umowę na trwałym nośniku a nie ją obejrzeć czy zapisać z jakiejś strony internetowej.
No i takie pytanie : co określa stanowisko UOKiK - audycja radiowa z 2009 roku czy oficjalne stanowisko opublikowane na stronie UOKiK ???
Napisałaś : " w sumie w regulaminie jest napisane , że jest 10 dni na rezygnację, po tym czasie trzeba z gory zapłacić za rok. to nie jest jednoznaczne z tym, że po tych 10 dniach nalezy opłacić??? " - więc ja się Ciebie zapytam - co stanowi prawo - regulamin usługodawcy czy ustawy i np. Kodeks Cywilny ?? Czy usługodawca stanowi prawo ??? Nooo - jak myślisz ????
Kto podaje dane prawdziwe na takich stronach ?? Ja podaję - bo znam swoje prawa i wiem co ja mogę i co może usługodawca - dlatego bez obaw zawsze podaję swoje prawdziwe dane.
xteklax - no całkiem niepotrzebnie się przestraszyłaś . Przecież właśnie za takie wpisy w " wezwaniach " dostali drugą karę finansową od UOKiK który uznał je jako bezprawne bo tylko sąd może ocenić czy ktoś złamał prawo i co za to grozi. Nieulega wątpliwości że użycie tego rodzaju perswazji ma za zadanie nastraszenie delikwenta a w konsekwencji wpłatę pieniędzy czyli dobrowolną darowiznę - bo płacić nie ma za co .
mirosław12 jest off-line  
07-09-2012, 20:08  
Ag_Maz
Moderator w spoczynku
 
Ag_Maz na Forum Prawnym
 
Posty: 33.945
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

Domi- tak jak obiecałam, kasuję wszystkie powtarzające się pytania.
Ile razy można wymyślać koło od nowa?

Poza tym, na tym forum mamy regułę- nie piszemy post pod postem.
Ag_Maz jest off-line  
07-09-2012, 20:45  
kasienka8706
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Problemy z pobieraczkiem cz. 2

no to olewam to i nie piszę w sumie to już z nimi a mianowicie z jakimś Pawłem korespondowałam trochę bo jak przyszedł mi mejl że mam zapłacić że jakaś umowa itp to myślałam że zawału dostanę bo nie miałam zielonego pojęcia co to jest ten pobieraczek bo zupełnie zapomniałam że się tam logowałam i napisałam im że za co mam płacić mają mi wyjaśnić o jaką umowę chodzi bo ja nic nie podpisywałam i nie wiem co to ten pobieraczek no i standar odpowiedź że sie tego i tego dnia zalogowałam i zaakceptowałam regulamin i podpisałam z nimi umowę i dalej nie załapałam o co chodzi i im piszę że z tego konta mejlowego rzadko korzystam ( to jest konto tylko do rejestracji na fora na które raczej wchodzę jednorazowo no i mam na nim subskrypcje z różnych poradników itp. żeby nie zawalać pocztu codziennego użytku) i dalej nie wiem co to jest ten pobieraczek więc dlaczego mam płacić kolosalną sumę za nic nie zrobienie proszę o wyrozumiałość. I jakie dane zostały podane przy rejestracji? no ale była cisza ja przerażona że mam za coś płacić termin płatności zbliża się wielkimi krokami więc zaczęłam szukać w necie no i znalazłam forum i na jakiej zasadzie to działa i mnie olśniło kiedy to było i co to jest więc napisałam kolejnego mejla że mają mi jeszcze powiedzieć w jaki sposób mogę zrezygnować z ich usług bo już wiem że jest to jakaś strona do pobierania czegoś ale ja z takich rzeczy nie korzystam i jest mi to zbędne a tu nagle przychodzi że mam zapłacić prawie 100 zł. no i jeszcze się nie odezwali ale podejrzewam że znowu napisze w dniu zapłaty bo ostatnią wiadomość napisałam dokładnie w dniu zapłaty a że nie zapłaciłam to na drugi dzień miałam wiadomość w której już straszyli komornikiem... więc teraz już wiem że będą mnie straszyć że podałam fałszywe dane itp ale oleję to i nic już nie będę pisać tak chyba będzie najlepiej i mam nadzieję że mnie nie dopadną
kasienka8706 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ problem z pobieraczkiem (odpowiedzi: 1) Witam, mam problem z pobieraczkiem Przez 1.5 roku byłspokój od kiedy napisałem o odstąpieniu od umowy ponieważ przez 3 miesiące nie wysłali mi...
§ Problem z pobieraczkiem (odpowiedzi: 2) Witam serdecznie. Mam problem z pobieraczkiem.Zalogowałam się na ich stronie,ale żadnego pliku nie ściągnęłam.A oni wysłali ma po miesiącu emalia z...
§ probem z pobieraczkiem (odpowiedzi: 1) mój 11 letni syn wszedł na stronę pobieraczek5, nie wysyłał do nich żadnego smsa potwierdzającego ani nie korzystał z ich usług ,dzisiaj przyszło...
§ Problem z Pobieraczkiem (odpowiedzi: 1) Witam chciałbym się dowiedzieć co sądzicie o postępowaniu osób zarządzających stroną internetową pobieraczek.pl, ponieważ jakies 2 lata temu moja...
§ Problem z pobieraczkiem (odpowiedzi: 1) Witam, mam wielki problem ze strona "Pobieraczek ", weszłam na ta strone, kolezanka podała na 1 str. moj mail, i nic wiecej, była wiadomosć, ze moge...
§ problem z pobieraczkiem (odpowiedzi: 1) Witam,mam taki problem,siostra nie przeczytala dobrze regulaminu i wypelnila formularz na stronie pobieraczek.pl gdzie 10 dni miala testowac...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.