kto płaci za ogrzewanie zgodnie z umową - Forum Prawne

 

kto płaci za ogrzewanie zgodnie z umową

Witam, Może ktoś mi pomóc, gdyż mam dalsze problemy z byłymi już najemcami, gdyż uważają iż mają nadpłatę za ogrzewanie, ale oni nigdy nie płacili za nie tylko ja z moich 900zł które od nich ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
09-07-2013, 07:29  
antraxcdt
Początkujący
 
Posty: 24
Domyślnie kto płaci za ogrzewanie zgodnie z umową

Witam,
Może ktoś mi pomóc, gdyż mam dalsze problemy z byłymi już najemcami, gdyż uważają iż mają nadpłatę za ogrzewanie, ale oni nigdy nie płacili za nie tylko ja z moich 900zł które od nich otrzymywałem, a zgodnie z umową to oni mają pokrywać koszty mediów. Więc może ktoś mi powiedzieć czy jeśli teraz do zapłaty mają za ogrzewanie 2000zł a ja robiłem cały rok nadpłaty to oni muszą zapłacić te 2000zł czy w tych 900zł zawierało się ogrzewanie i ja nie mogę żądać tych pieniędzy. Tu daję treść umowy:
Cytat:
UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

Zawarta w dniu ……………….w Bytomiu pomiędzy:
Tomaszem Mieczkowskim, zamieszkałym w legitymującym się dowodem osobistym nr, PESEL , NIP zwanym dalej Wynajmującym, a , zamieszkała w , legitymująca się dowodem osobistym nr. , PESEL , zwaną dalej Najemcą, o następującej treści:

§ 1
1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego położonego w Bytomiu przy , o powierzchni użytkowej 61 (sześćdziesiąt jeden) m2.
2. Wykaz wyposażenia lokalu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wynajmujący z dniem 05.02.2012 oddaje Najemcy w najem lokal określony w § 1 ust. 1 wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na cele mieszkalne.
4. W lokalu mają prawo mieszkać: .
5. Wynajmujący przekaże Najemcy klucze do lokalu - jeden komplet.

§ 2
1. Umowa zostaje zawarta na okres ………...
2. Nie później niż na miesiąc naprzód, Wynajmujący może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli Najemca:
a) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,
b) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,
c) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej zgody właściciela.

§ 3
1. Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu w wysokości ……. (………….) złotych miesięcznie. Po pięciu miesiącach czynsz będzie ustalony nie mniejszy niż …….zł.
2. Zapłata następować będzie z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca obowiązywania umowy do rąk własnych Wynajmującego lub przelewem na rachunek .
3. Strony ustalają kaucję w wysokości jednego miesięcznego czynszów najmu, czyli……. (……………..)zł.
4. Kaucja jest pobierana jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu zniszczenia lokalu ponad normalne zużycie w trakcie używania oraz zabezpieczenia wszelkich należności finansowych.
5. Kaucja zostanie wpłacona do rąk Wynajmującego w dniu podpisania umowy najmu.
6. Kaucja zostanie zwrócona niezwłocznie po rozliczeniu należności oraz przyjęciu lokalu przez Wynajmującego po wygaśnięciu umowy najmu.

§ 4
1. Najemca pokrywa koszty eksploatacji lokalu obejmujące:
a) opłaty za energię elektryczną płatne według wskazań liczników,
b) opłaty za wodę według wskazań liczników,
c) opłaty za gaz według wskazań liczników,
d) opłaty za pozostałe media,
2. Należności wymienione w art. 4 pkt. 1 Najemca będzie płacić samodzielnie, i okazywał dowody zapłat w terminie do 15 dnia każdego miesiąca w którym są dokonywane opłaty.
3. W przypadku zwłoki w płatności czynszu i opłat eksploatacyjnych Najemca jest obowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę w ustawowej wysokości oraz odsetek stosowanych przez dostawców mediów.

§ 5
1. Najemcy nie wolno dokonywać zmiany przeznaczenia lokalu.
2. Najemcy nie wolno oddawać lokalu w podnajem lub do bezpłatnego używania.
3. Ewentualne planowane przez najemcę adaptacje lub przebudowa pomieszczeń muszą być za każdym razem uzgadniane z Wynajmującym i wymagają jego pisemnej zgody.
4. Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za pisemną zgodą Wynajmującego.
5. Remonty o charakterze generalnym obciążają Wynajmującego.
6. Najemca jest obowiązany do dokonywania na własny koszt konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym.
7. Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego niezwłocznie o konieczności przeprowadzenia napraw i innych czynności, które zgodnie z obowiązującymi przepisami obciążają Wynajmującego.
8. Najemca zobowiązany jest udostępnić Wynajmującemu lokal do wglądu.
9. Po ustaniu stosunku najmu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu w stanie niepogorszonym.
10. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i zniszczenia w lokalu powstałe na skutek naturalnego zużycia.
11. Wynajmujący nie odpowiada za szkody wyrządzone ruchomościom Najemcy w wyniku zalania, ognia, włamania i innych zdarzeń losowych.
§ 6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów.
§ 7
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
NAJEMCA: WYNAJMUJĄCY:


.................................................. ............ .................................................. ............
Pogrubiłem część w której według mnie zawiera się sedno tego iż to oni są zobowiązani do zapłaty mi 2000zł za ogrzewanie które jest jednym z mediów, a nigdzie w umowie nie jest napisane iż ogrzewanie jest w czynszu.
Dodam, że mieszkanie zostało dość poważnie zanieczyszczone oraz wiele rzeczy z niego zaginęło, niestety moja "umowa" zdawczo-odbiorcza nie zawierała inwentarza ani zdjęć więc domyślam się iż tu nic nie zrobię.
Na sam koniec, żeby nie było, że jestem pazerny na kasę i chcę od ludzi wyciągnąć jak najwięcej itp. itd. to Ci ludzie zadłużyli u mnie w wodociągach, gazowni, elektrowni mieszkanie na 6tyś zł i teraz uciekli z mieszkania. Więc postanowiłem iż im nie odpuszczę. Gdyż ja dla nich byłem bardzo w porządku a oni wykorzystali sytuację natychmiast gdy się dowiedzieli, że wyjechałem za granicę.

Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
antraxcdt jest off-line  
09-07-2013, 08:14  
gryffinian
Przyjaciel forum
 
gryffinian na Forum Prawnym
 
Posty: 22.517
Domyślnie RE: kto płaci za ogrzewanie zgodnie z umową

Co do zasady: jeśli nie było jasno napisane, że w tych 900 PLN znajduje się opłata za ogrzewanie i jest zapis, że najemca ponosi koszty związane z mediami to oni muszą wyregulować zaległość, podobnie jak pozostałe, o których piszesz. Ponadto jeśli umowa się nie skończyła, a uciekli z mieszkania to nadal możesz im naliczać kwoty z tytułu najmu do czasu wygaśnięcia umowy albo rozwiązania jej z powodu zaległości w opłatach.
gryffinian jest off-line  
09-07-2013, 08:21  
exactly
Początkujący
 
Posty: 24
Domyślnie RE: kto płaci za ogrzewanie zgodnie z umową

Z przedstawionej przez Pana umowy wynika następujący sposób rozliczeń:
1. Najemca płaci Wynajmującemu kwotę należną z tytułu najmu, tzw. czynsz („czysty zysk” właściciela lokalu)
2. Najemca oprócz w/w czynszu uiszcza samodzielnie opłaty eksploatacyjne (media, w tym ogrzewanie itd.)
W rzeczywistości Pan jako Wynajmujący opłacała ogrzewanie z pobieranej przez Panią kwoty czynszu, a więc było to zachodzenie niezgodne z postanowieniami umowy. Oznacza to, że Najemca nie uiszczał kosztów eksploatacji mieszkania, do których pokrycia był zobowiązany na podstawie umowy.
Może Pan wnieść pozew przeciwko lokatorowi o zapłatę powstałego zadłużenia, ale nawet jeśli wygra Pan sprawę, dłużnik może okazać się niewypłacalny.
Pozew o zapłatę powinien Pan wnieść do sądu rejonowego, w którego okręgu umiejscowiony jest lokal (art. 37 kpc) albo w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania (art. 27 kpc). W pozwie należy ponadto podać wartość przedmiotu sporu, tj. sumę zaległości, której zapłaty domaga się właściciel. Od wysokości tej kwoty zależy wysokość opłaty od pozwu. Jeżeli suma dochodzonych zaległości nie przekracza 2.000 zł, to opłata wynosi 30 zł. Jeżeli suma ta mieści się w przedziale od 2.000 zł do 5.000 zł, to opłata wynosi 100 zł, dla przedziału od 5.000 zł do 7.500 zł – 250 zł. Jeżeli natomiast dochodzona kwota przekracza 7.500 zł, to należna opłata wynosi 300 zł.
Na przyszłość sugeruję postępować zgodnie z umową i działać natychmiast, gdy tylko pojawi się jakieś zadłużenie spowodowane przez najemcę.
Proszę pamiętać, że wynajmującym przysługuje bardzo użyteczny środek dyscyplinujący niesumiennych najemców i zabezpieczający przed niewypłacalnością lub niemożnością odnalezienia majątku takiego najemcy. Mianowicie, prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez najemcę do lokalu pozwala wynajmującemu zatrzymać je w lokalu do momentu uregulowania należności.
exactly jest off-line  
09-07-2013, 13:28  
gryffinian
Przyjaciel forum
 
gryffinian na Forum Prawnym
 
Posty: 22.517
Domyślnie RE: kto płaci za ogrzewanie zgodnie z umową

Ja ponadto polecam poczytać Ustawę o ochronie praw lokatorów (jest króciutka, a wiele wnosi), szczególnie zwrócić uwagę na art 11.
gryffinian jest off-line  
09-07-2013, 15:17  
antraxcdt
Początkujący
 
Posty: 24
Domyślnie RE: kto płaci za ogrzewanie zgodnie z umową

Dziękuję za wyjaśnienie. Wiem wiem popełniłem kilka głupot. Ale niestety byłem młody głupi nie pracowałem a dług na mieszkaniu rósł więc wynająłem je nierozważnie.
Jeszcze jedno pytanie bo ja znowu wyjeżdżam na dniach. i nie będzie mnie w Polsce przez kilka miesięcy, więc lepiej poczekać z pozwem aż wrócę, czy zostawić pełnomocnictwo matce ( i tu czy musi być notarialne ), czy może upoważnić adwokata do reprezentowania mnie w sądzie, i ile takie coś może kosztować i czy przy wygraniu sprawy, najemcy zapłacą za koszty sądowe i za adwokata ( wiem, że sąd ma swoje stawki dla adwokatów i często one nie pokrywają całości należności ).

No i jeszcze ostatnia sprawa czy od razu iść z tym do sądu czy lepiej by adwokat wysłał do nich ładne pismo, by się przestraszyli i na ugodę poszli?
antraxcdt jest off-line  
09-07-2013, 22:16  
gryffinian
Przyjaciel forum
 
gryffinian na Forum Prawnym
 
Posty: 22.517
Domyślnie RE: kto płaci za ogrzewanie zgodnie z umową

Cytat:
czy zostawić pełnomocnictwo matce ( i tu czy musi być notarialne )
W przypadku pełnomocnictwa notarialnego notariusz nie tylko poświadcza podpis mocodawcy, ale też redaguje lub uczestniczy w redagowaniu treści pełnomocnictwa tak, aby spełniało ono przewidziane prawem wymagania oraz odpowiednio służyło celowi, dla którego jest udzielane. Jest to więc pewniejsza forma.

Cytat:
czy może upoważnić adwokata do reprezentowania mnie w sądzie, i ile takie coś może kosztować i czy przy wygraniu sprawy, najemcy zapłacą za koszty sądowe i za adwokata
Pełnomocnik może mieć taką możliwość, aby do sprawy wynająć adwokata, a w razie wygrania sprawy zażądać poniesienia kosztów adwokata i sądowych przez stronę przegrywającą. Koszty zależą od wartości przedmiotu sporu i tego ile policzy sobie adwokat za sprawę jeśli go już weźmiecie (aczkolwiek jeśli jest tak jak piszesz to może nie będzie nawet potrzebny)

Cytat:
No i jeszcze ostatnia sprawa czy od razu iść z tym do sądu czy lepiej by adwokat wysłał do nich ładne pismo, by się przestraszyli i na ugodę poszli?
Najpierw ostateczne przedsądowne wezwanie do zapłaty zaległości. Może je zredagować jakiś prawnik, niekoniecznie adwokat. Natomiast MUSI być wysłane listem poleconym ZPO albo osobiście odebrane i poświadczony odbiór podpisem.
gryffinian jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Deweloper nie chce odać zgodnie umową rezerwacyjną zaliczki (odpowiedzi: 1) Witam serdecznie Podpisałem umowę rezerwacyjną z deweloperem i jest w niej zapis że jeżeli nie rozpocznie się budowa do 31.05.2015 r. deweloper w...
§ nie wykonanie mebli zgodnie z umową (odpowiedzi: 21) Co mam zrobić z oszustwem? Widzę że bardzo często zdarzają się takie przekręty więc może ktoś mi podpowie kto przechodził przez taki problem. Sprawa...
§ Umowa okresowa wynajmu - wypowiedzenia zgodnie z umową. Roszczenia wynajmującego. (odpowiedzi: 6) Cześć. Potrzebuje pilnej pomocy prawnej dotyczącej wynajmu mieszkania. Serdecznie dziękuję za wszelkie odpowiedzi. Otóż zawarłem umowę okresową na...
§ Jak Napisać Umowę ZobowiązującąOddania pieniędzy zgodnie z prawem POMOCY!!! (odpowiedzi: 3) Witam Mam Duży problem a nie wiem jak go mogę rozwiązać. Pożyczyłem Rodzicom mojej narzeczonej 5000 zł bez zawarcia jakiej kolwiek umowy a nie chcą...
§ Wezwanie do świadczenia usługi zgodnie z umową (odpowiedzi: 7) Jaką formułę powinno mieć wezwanie operatora telekomunikacyjnego do dostosowania łącza internetowego do zapisów umowy? Dziś mi powiedziano u...
§ Opłata za ogrzewanie (odpowiedzi: 1) Wydaje mi się, że tutaj jest odpowiedni dział na mój problem więc tak: Otóż mam pewien problem. Jestem studentem i wynajmuję mieszkanie....


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.