zwrot dofinansowania PUP - Forum Prawne

 

zwrot dofinansowania PUP

Witam wszystkich serdecznie, zwracam się o pomoc w sprawie zwrotu dofinansowania, jaka obecnie toczy się między mną a PUP. Sprawa rozbija się o naruszenie jednego z postanowień umowy, mianowicie " Beneficjent zobowiązuje się do nie ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Zamknięty temat
 
15-01-2014, 09:28  
dawo20
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie zwrot dofinansowania PUP

Witam wszystkich serdecznie,

zwracam się o pomoc w sprawie zwrotu dofinansowania, jaka obecnie toczy się między mną a PUP. Sprawa rozbija się o naruszenie jednego z postanowień umowy, mianowicie "Beneficjent zobowiązuje się do nie zbywania w okresie 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej ruchomości o których mowa w par. 5 ust. 1.". W zakres ruchomości wchodzi również samochód, który został zakupiony w 87 % ze środków własnych, natomiast w 13% ze środków pochodzących z dofinansowania. Następnie w formie darowizny przekazałem 50% udziału we własności samochodu innej osobie, aby skorzystać ze zniżek na ubezpieczenie OC. PUP upomina się o zwrot dofinansowania.

Czy widzicie jakąś drogę do zakwestionowania stanowiska PUP?
Może zastosowanie wykładni oświadczeń woli?Może powołanie się na zasady współżycia społecznego?Może summus ius, summa iniuria?

Z góry wielkie dzięki!
dawo20 jest off-line  
15-01-2014, 10:46  
JMA
Użytkownik
 
Posty: 170
Domyślnie RE: zwrot dofinansowania PUP

Wrzuć treść umowy.
JMA jest off-line  
15-01-2014, 12:42  
Etnavo
Użytkownik
 
Posty: 46
Domyślnie RE: zwrot dofinansowania PUP

W umowach o dofinansowanie są podane wszelkie informacje. Dofinansowanie dostałeś TY na samochód . Nie miałeś prawa dzielić kosztów ubezpieczenia z inną osobą nie uwzględnioną w umowie o dofinansowanie. Nie wiem co jest w umowie niejasnego....
Dofinansowanie otrzymuje beneficjent. Więc to beneficjent ponosi wszelkie koszty związane ze swoją działalnością na którą otrzymał dofinansowanie i nie może go dzielić z nikim innym.
Etnavo jest off-line  
15-01-2014, 12:50  
JMA
Użytkownik
 
Posty: 170
Domyślnie RE: zwrot dofinansowania PUP

Cytat:
Napisał/a Etnavo Zobacz post
W umowach o dofinansowanie są podane wszelkie informacje.
Przeczytałeś tę konkretną umowę? Dofinansowanie dotyczy nie tylko samochodu.
Cytat:
W zakres ruchomości wchodzi również samochód
Bez treści KONKRETNEJ umowy można z fusów wróżyć.
JMA jest off-line  
15-01-2014, 14:12  
dawo20
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: zwrot dofinansowania PUP

Oto treść umowy:
Umowa nr xx/xxxx
dotycząca przyznania ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
Paragrafy 1,2,3 pominę, gdyż są to ogólne informacje kiedy został złożony wniosek, iż spełniam wymagania do przyznania dofinansowanie
Paragraf 4
1. Beneficjent oświadcza, że do chwili zawarcia niniejszej umowy nie dokonał wpisu działalności do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Beneficjent zobowiązuje się - po zawarciu niniejszej umowy - do podjęcia we własnym imieniu i na własny rachunek następującej działalności gospodarczej usługowej - ( tu opis czym będzie zajmowała się moja działalność ), w formie przedsiębiorcy jednoosobowego wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej, zwanej dalej "działalnością gospodarczą".
3. Beneficjent zobowiązuje się do rozpoczęcia działalności gospodarczej w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
4. Beneficjent zobowiązuje się do przedłożenia w PUP w Gostyninie odpowiedniego zaświadczenia z ZUS o ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w terminie do dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia tej działalności.
5. Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej bez jej zawieszania. Beneficjent jest zobowiązany przedstawić dokumenty finansowo-księgowe, w zależności od formy opodatkowania, a w szczególności: podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, a okres prowadzenia działalności gospodarczej musi być udowodniony przez Beneficjenta odpowiednim zaświadczeniem ZUS, właściwym dla miejsca prowadzenia tej działalności, które zobowiązany jest dostarczyć w terminie 30 dni po upływie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia tej działalności.
6. Beneficjent zobowiązuje się dostarczyć do PUP w ciągu 7 dni od dnia otrzymania środków potwierdzenia wpływu przelanego dofinansowania na rachunek bankowy.
7. Ewentualna zmiana miejsca lub rozszerzenia przedmiotu prowadzonej przez Beneficjenta działalności gospodarczej w okresie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach i tylko po uzyskaniu przez Beneficjenta pisemnej zgody Starosty.
Paragraf 5
1. Beneficjent zobowiązuje się przeznaczyć przyznane mu przez Starostę dofinansowanie, o którym mowa w paragrafie 2 niniejszej umowy, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w par. 2 ust. 1 niniejszej umowy wyłącznie za pokrycie związanych z podjęciem działalności gospodarczej następujących wydatków na zakup: laptopa, komputera stacjonarnego, drukarki, biurka i krzeseł, literatury przedmiotu, wizytówek, ogłoszeń prasowych, papieru firmowego, banerów reklamowych, samochodu. Starosta na pisemny wniosek wniosek Beneficjenta może uznać za prawidłowo poniesione również wydatki odbiegające od zawartych w szczegółowej specyfikacji, mieszczące się w kwocie przyznanego dofinansowania, jeżeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę charakter działalności prowadzonej przez Beneficjenta, któremu przyznano dofinansowanie.
2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Beneficjent zobowiązuje się rozliczyć w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Dofinansowanie otrzymane, a niewydatkowane przez Beneficjenta podlega zwrotowi w terminie, o którym mowa w poprzednim zdaniu.
3. Beneficjent zobowiązuje się do złożenia Staroście rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w szczegółowej specyfikacji zawartej we wniosku, o którym mowa w par. 2 ust. 1 z uwzględnieniem par. 5 ust.1.
4. W rozliczeniu Beneficjent wykazuje kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług; rozliczenie zawiera informację czy Beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego.
5. Starosta może przedłużyć termin, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz par. 7 ust. 2 w przypadku gdy za jego przedłużeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od Beneficjenta.
6. Ponadto Beneficjent zobowiązuje się do uzyskania wymaganych niezbędnych pozwoleń, koncesji lub innych decyzji, zgód, zezwoleń i zgłoszeń wymaganych dal danego rodzaju działalności lub dla używanych w tej działalności urządzeń i instalacji.
7. Beneficjent będzie prowadził działalność gospodarczą pod adresem xxxxxx.
Paragraf 6
Dane o koncie bankowym.
Paragraf 7
1. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania przyznanego dofinansowania zgodnie z jego przeznaczeniem, określonym w niniejszej umowie, wyłącznie na cel w niej przewidziany z zachowaniem wszystkich warunków i wymogów określonych w niniejszej umowie.
2. Beneficjent zobowiązuje się - w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej do rozliczenia wydatkowania, zgodnie z przeznaczeniem, przyznanego mu dofinansowania i przedłożenia w PUP w Gostyninie wraz z tym rozliczeniem, wiarygodnych i zgodnych z wymogami obowiązującymi dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, dokumentów finansowych, w szczególności rachunków, faktur VAT, umów cywilnoprawnych z dowodami zapłaty wynikających z nich należności, wykazujących wykorzystanie przez niego, zgodnie z przeznaczeniem i warunkami określonymi w niniejszej umowie, całej kwoty przyznanego dofinansowania.
Dodatkowo dokumentacja wydatkowania przyznanego dofinansowania na zakup sprzętu używanego musi zawierać deklarację sprzedawcy.
3. Sprzęt zakupiony przez Beneficjenta w ramach kwoty przyznanego dofinansowania nie może być zakupiony na umowę kupna-sprzedaży od osób pozostających z wnioskodawcą w stosunku pokrewieństwa.
4. Starosta zastrzega sobie, w przypadku wątpliwości co do wartości zakupionego sprzętu używanego, prawo zażądania wyceny tego sprzętu przez rzeczoznawcę na koszt Beneficjenta.
5. Ponadto Beneficjent zobowiązuje się do udostępniania lub przedkładania Staroście żądanych przez niego dokumentów, do udzielania właściwych i rzetelnych informacji i wyjaśnień dotyczących sposobu wykorzystywania przyznanego dofinansowania, do udokumentowania terminu rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz okresu jej prowadzenia.
6. Beneficjent, w przypadku dokonania zakupów za otrzymane dofinansowanie, na podstawie umowy kupna-sprzedaży, zobowiązuje się do zawarcia w treści umowy oznaczenia serii maszyny, typu maszyny.
7. Zakupione maszyny i urządzenia powinny byż oznakowane w sposób czytelny i trwały. Oznaczenie powinno zawierać co najmniej: nazwę i adres producenta, oznakowanie CE, oznaczenie serii lub typu maszyny.
8. Beneficjent zobowiązuje się do nie zbywania w okresie 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej ruchomości o których mowa w par. 5 ust. 1. Dopuszcza się sprzedaż rzeczy zakupionych w ramach przyznanego dofinansowania pod warunkiem, że zakupiona rzecz okaże się wadliwa, a Beneficjent złoży pisemną prośbę.
9. Starosta oraz upoważnieni pracownicy PUP w trakcie trwania umowy o dofinansowanie będą dokonywali kontroli mającej na celu weryfikację prawidłowości wykonania umowy.
Paragraf 8
1. Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu całej kwoty przyznanego i wypłaconego mu na podstawie niniejszej umowy dofinansowania powiększonego o odsetki ustawowe naliczone od dnia otrzymania tego dofinansowania, w razie wykorzystania otrzymanego dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, celem i warunkami określonymi w postanowieniach niniejszej umowy lub w razie naruszenia przez Beneficjenta innych postanowień umowy, w tym - w szczególności - w razie zaistnienia jednego z następujących przypadków:
1) nie rozpoczęcia, w umówionym terminie, wykonywania działalności gospodarczej;
2) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy;
3) podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej;
4) zmiany rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody;
5) nie przedłożenia w przewidzianych terminach dokumentów dotyczących rozpoczęcia lub 12 miesięcznego wykonywania działalności gospodarczej;
6) nie udokumentowania i nie rozliczenia wydatkowania otrzymanego dofinansowania;
7) uniemożliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli;
nie przedkładania w wyznaczonych terminach żądanych informacji;
9) wykorzystania otrzymanego dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem;
10) niewykonania zobowiązania zawartego w par. 7 ust. 8;
11) złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń zawartych w par. 3.
2. Beneficjent zobowiązany będzie dokonać zwrotu kwoty wypłaconego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonycmi od dnia otrzymania dofinansowania, w terminie 30 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.
Paragraf 9
Kwestie związane z koniecznością zwrotu podatku VAT, gdy dotyczą.

Formę zabezpieczenia stanowił weksel in blanco z dwoma poręczycielami.
dawo20 jest off-line  
15-01-2014, 14:22  
dawo20
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: zwrot dofinansowania PUP

Przypomnę jedynie, iż kwota dofinansowania to 19 000 zł. We wniosku zaznaczyłem, iż zakupię samochód za kwotę 12 000 zł, z czego 1631 zł będzie pochodziło z dofinansowania, natomiast resztę kwoty będą stanowiły moje środki własne. Umową darowizny przekazałem 50 % udziału we własności samochodu.

Zwracam się z prośbą o pomoc w znalezieniu obrony przed stanowiskiem PUP, które żąda zwrotu całości dofinansowania.

Dodam tylko, iż PUP nie widzi możliwości porozumienia, działalność jest prowadzona już prawie rok, opłacane są składki, wszelkie warunki umowy zostały spełnione poza naruszeniem, o którym piszę.
dawo20 jest off-line  
15-01-2014, 14:23  
dawo20
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: zwrot dofinansowania PUP

Dzięki JMA za zainteresowanie sprawą.
dawo20 jest off-line  
16-01-2014, 12:04  
JMA
Użytkownik
 
Posty: 170
Domyślnie RE: zwrot dofinansowania PUP

Wciąż brakuje pieniędzy, więc urzędy pracy niezwykle rygorystycznie sprawdzają realizację umów. Niestety z treści umowy wynika, że PUP ma prawo domagać się zwrotu dofinansowania. Zapis jest rzeczywiście niekorzystny dla beneficjenta, który współfinansuje zakup, ale na tym etapie z urzędnikami nie wygrasz.
Umów się na spotkanie ze Starostą i przedstaw mu sprawę. Konieczność zwrotu dofinansowania spowoduje wszakże znaczące pogorszenie Twojej sytuacji materialnej, a to z kolei będzie oznaczać, że zamiast prowadzić firmę i zasilać budżet podatkami, staniesz się klientem opieki społecznej.
JMA jest off-line  
16-01-2014, 12:11  
poulsen
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: zwrot dofinansowania PUP

wczoraj kobieta w Urzędzie Pracy odbierała ode mnie rozliczenie ze środków uzyskanych z dofinansowania i mówiła mi ,że nie można mieć współwłaściciela w dowodzie...musisz mieć zarejestrowane tylko na Ciebie
poulsen jest off-line  
16-01-2014, 12:17  
Kosssz
Praktyk
 
Kosssz na Forum Prawnym
 
Posty: 8.029
Domyślnie RE: zwrot dofinansowania PUP

Cytat:
Napisał/a dawo20 Zobacz post
Czy widzicie jakąś drogę do zakwestionowania stanowiska PUP?
Jaką drogę? To ty naruszyłeś warunki umowy, więc PUP ma prawo i obowiązek żądać zwrotu przyznanych ci środków publicznych. Niestety, za swoje błędy trzeba płacić.
Kosssz jest off-line  
16-01-2014, 13:51  
dawo20
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: zwrot dofinansowania PUP

Witam ponownie,

bardzo dziękuję za Waszą aktywność i posty zawierające Wasze przemyślenia. Liczę, iż pojawią się jeszcze osoby, które przyłączą się do naszej dyskusji, do czego usilnie namawiam.

Obecnie sprawa jest na etapie postępowania sądowego, więc próby ugodowego rozwiązania mojego problemu nie wchodzą w rachubę. Oczywiście były podejmowane przeze mnie próby rozwiązania tej sytuacji poprzez rozmowę. Jednakże zarówno wizyta w PUP i rozmowa z Panią Dyrektor, i następnie rozmowa z V-ce Starostą nie przyniosły żadnej zmiany. Tarczę stanowiła w obu rozmowach opinia radcy prawnego, która została wydana w mojej sprawie, gdzie zaprezentowane zostało stanowisko dla mnie niekorzystne ( takie, jak zajmuje Kosssz oraz poulsen ). Oczywiście zarówno Pani Dyrektor, jak i V-ce Starosta rozumieli, iż moja sytuacja materialna się znacznie pogorszy, że zamiast dokładać cegiełkę do rozwoju gospodarczego kraju będę zmuszony wrócić do bezrobocia, ale opinia radcy prawnego była niepodważalna i nieodwracalna.

Dodam jedynie, iż moje rozliczenie miałem 15 marca 2013 r. Zostało zaakceptowane. Następnie zostałem zobligowany do dostarczenia dowodu rejestracyjnego samochodu ( z mojej umowy nie wynika bezpośrednio, żebym miał taki obowiązek przy rozliczeniu ). Dostarczyłem dowód rejestracyjny. Po dwóch miesiącach dostałem pismo Wezwanie do zapłaty. Wcześniej PUP nie kontaktował się ze mną, twierdząc, iż coś jest nie tak, dopiero dwa miesiące po.

Dodam jedynie, iż po otrzymaniu wezwania, czyli jedynego sygnału, że coś jest nie tak przeniosłem z powrotem udział we własności samochodu na mnie. Obecnie jestem jedynym właścicielem samochodu. Nie zmieniło to sytuacji i tak jak pisałem ani Pani Dyrektor ani V-ce Starosta nie zmienili swojego stanowiska.

Czekam na Wasze uwagi.
dawo20 jest off-line  
16-01-2014, 18:07  
poulsen
Początkujący
 
Posty: 4
Domyślnie RE: zwrot dofinansowania PUP

no widzisz mi kobieta nie chciała przyjąć dowodu rejestracyjnego na poprzedniego własciciela ponieważ umowa/faktura nie jest dla nich gwarancja że ten samochód to twoja wlasność (tak mi powiedziała)..Tobie niby zaakceptowali a mi niestety nie i musze rejestrować auto na siebie
poulsen jest off-line  
16-01-2014, 18:58  
dawo20
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: zwrot dofinansowania PUP

Cześć poulsen, dzięki za post. W moim przypadku dostarczyłem im umowę kupna-sprzedaży oraz dowód opłaty pcc, bo to wynikało bezpośrednio z umowy. Dopiero później zwrócili się do mnie z zapytaniem o dowód rejestracyjny.
dawo20 jest off-line  
16-01-2014, 19:57  
Kosssz
Praktyk
 
Kosssz na Forum Prawnym
 
Posty: 8.029
Domyślnie RE: zwrot dofinansowania PUP

Cytat:
po otrzymaniu wezwania, czyli jedynego sygnału, że coś jest nie tak przeniosłem z powrotem udział we własności samochodu na mnie. Obecnie jestem jedynym właścicielem samochodu. Nie zmieniło to sytuacji i tak jak pisałem ani Pani Dyrektor ani V-ce Starosta nie zmienili swojego stanowiska.
Nie zmienią i zmienić nie mogą.
Zrobiłeś to, czego absolutnie zrobić ci nie było wolno. W okresie 12 miesięcy częściowo zbyłeś prawa do ruchomości, na której nabycie otrzymałeś środki publiczne. Naruszyłeś zatem § 7 pkt. 8 umowy dotyczącej przyznania ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Bez znaczenia jest fakt, że aktualnie samochód jest twoją własnością.
Cytat:
Czekam na Wasze uwagi.
Ale jakie uwagi? Musisz zwrócić środki. Koniec.
Kosssz jest off-line  
17-01-2014, 07:53  
dawo20
Początkujący
 
Posty: 18
Domyślnie RE: zwrot dofinansowania PUP

Witam Kosssz,

dzięki za zamieszczenie posta. Swoje stanowisko przedstawiłeś już w poprzednim wpisie.

Nadal jednak zachęcam wszystkich do próby interpretacji tej sytuacji.

Kosssz ma rację, iż na obecnym etapie należy zwrócić na prawne możliwości rozwiązanie mojego problemu. Byłbym bardzo wdzięczny, jeżeli komuś udałoby się zamieścić prawną interpretację tej sytuacji. Ze szczególnym naciskiem na wykładnię oświadczeń woli ( art. 65 kc ) oraz orzecznictwo w tym zakresie, na art. 57 § 2, który stanowi podstawę do wpisu w umowie o zobowiązaniu do nie zbywania - interesuje mnie zwrot "oznaczonych rozporządzeń prawem", wreszcie zasad współżycia społecznego oraz na koniec, ogólnego ducha prawa, z uwzględnieniem art. 8 usdg, ustawy o promocji zatrudnienia, czyli pomocy osobom bezrobotnym i młodym.

Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc.
dawo20 jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zwrot dofinansowania - weksel, upadłość (odpowiedzi: 7) Witam Mam pytanie dotyczące następującej sytuacji. Firma otrzymała dotację z programu 8.1. POIG (e-usługa). Projekt został zrealizowany, nie...
§ Zwrot dofinansowania do studiów (odpowiedzi: 1) Małżonka 10 lat temu rozpoczęła zaocznie studia na które otrzymała dofinansowanie. Niestety po 2 latach ze względów zdrowotnych przerwała naukę. W...
§ Zwrot podatku z dofinansowania (odpowiedzi: 1) Witam, chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób rozliczam się z urzędem pracy (dofinansowanie z UE), a dokładniej w jaki sposób mam zwrócić podatek...
§ Rozwiązanie umowy przez UP i zwrot środków dofinansowania... (odpowiedzi: 8) Sprawa wydaje się być dość nie pozorna, lecz Urząd Pracy nie chce odpuścić... Uzyskałam dotacje na działalność gospodarczą w czerwcu ubiegłego...
§ Czy bedzie konieczny zwrot dofinansowania z PUP (odpowiedzi: 16) Witam, Mam poważny problem a mianowicie UP domaga sie zwrotu dotacji jaka została mi przydzielona 24 listopada 2009r Opisujac w skrócie: We...
§ Zwrot dofinansowania z UE (odpowiedzi: 4) Witam, jak wskazuje mój nick - jestem rybakiem. 2 lata temu podpisałem z ARiMR umowę o dofinansowanie w zamian za to, że nie będę przez pewien czas...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.