Umowa użyczenia do prowadzenia dzialności gospodarczej - Forum Prawne

 

Umowa użyczenia do prowadzenia dzialności gospodarczej

Witam , Potrzebuję podpowiedzi jak napisać lub wzór umowy użyczenia lokalu przy następujących warunkach: - Lokal jest komunalny - Użyczający - Ojciec (główny najemca) - Biorący - Syn - Lokal będzie wykorzystany do prowadzenia działalnośći ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
02-04-2009, 20:39  
pieto
Użytkownik
 
Posty: 35
Domyślnie Umowa użyczenia do prowadzenia dzialności gospodarczej

Witam ,
Potrzebuję podpowiedzi jak napisać lub wzór umowy użyczenia lokalu przy następujących warunkach:

- Lokal jest komunalny
- Użyczający - Ojciec (główny najemca)
- Biorący - Syn
- Lokal będzie wykorzystany do prowadzenia działalnośći gospodarczej (praca przy komputerze)
- Co istotne z brzmienia musi wynikać iż ponoszę (syn) koszta za jego wykorzytywanie - chodzi mi o rachunki bieżące - prąd, czynsz, gaz (chce je wprowadzic jako koszta do książki)

z góry dziękuję i pozdrawiam
pieto jest off-line  
02-04-2009, 21:20  
piostan
Użytkownik
 
Posty: 166
Domyślnie RE: Umowa użyczenia do prowadzenia dzialności gospodarczej

Wzór umów użyczenia znajdziesz w internecie (jest tego mnóstwo!)
Nie ma co się w tej sprawie tutaj rozpisywać.
piostan jest off-line  
02-04-2009, 23:28  
pieto
Użytkownik
 
Posty: 35
Domyślnie RE: Umowa użyczenia do prowadzenia dzialności gospodarczej

i owszem, jednak nie znalazłem konrektnie spełaniajace moje uwarunkowania,
odnosnie opłat zawrzec poprostu informacje w ramach prowadzenia dzialnosci zobowiozuje sie do oplat za czynsz gaz i prad ? przejdzie to w razie kontroli ?

(jak dla mnie jest co sie rozpisywac... )
pieto jest off-line  
03-04-2009, 19:29  
piostan
Użytkownik
 
Posty: 166
Domyślnie RE: Umowa użyczenia do prowadzenia dzialności gospodarczej

Jak przygotować umowę użyczenia
Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.
Strony umowy
Jak w każdej umowie należy bardzo precyzyjnie określić strony umowy.
Jeśli umowę podpisują osoby fizyczne, wystarczy podać ich imiona i nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców, adresy zamieszkania, numery dokumentów tożsamości, ewentualnie numery PESEL.
Jeśli osoby fizyczne prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - nazwę tej działalności i numer NIP. Warto również aby osoby takie przedstawiły odpis zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej.
W przypadku spółek konieczne jest wskazanie adresu siedziby, numeru wpisu do KRS i osoby uprawnionej do reprezentacji. Warto również przy podpisywaniu umowy przedstawić odpis z KRS.
Opis przedmiotu
Umowa powinna również zawierać dokładny opis przedmiotu umowy.
Gdy użyczany jest grunt należy określić jego położenie (województwo, powiat, gminę, miejscowość, ulicę), powierzchnię i numer ewidencyjny działki oraz numer księgi wieczystej, prowadzonej dla tego gruntu.
Jeżeli przedmiotem użyczenia jest lokal wtedy trzeba podać: adres lokalu, jego powierzchnię, liczbę pomieszczeń, piętro, na którym się znajduje. Najlepiej też zapisać numer księgi wieczystej. Jeśli lokal znajduje się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej, to należy podać jej nazwę.
Jeśli przedmiotem umowy jest samochód - należy wskazać jego nazwę, kolor, model, rok produkcji, numer fabryczny, numer rejestracyjny.
Stan techniczny
Strony powinny w umowie oświadczyć, że znany jest im stan techniczny przedmiotu. Można również sporządzić protokół z przekazania rzeczy, w którym określony będzie również stan techniczny przedmiotu użyczenia.
Okres umowy
Użyczenia jest umową terminową. Istotnym elementem umowy jest wskazanie czasu trwania użyczenia - może to być czas oznaczony (np. do końca miesiąca, dwa lata, do dnia 31.07. 2012 r.), jak i nieoznaczony.
Obowiązkowo należy wskazać datę i miejsce sporządzenia umowy.
Wynagrodzenie
Umowa użyczenia jest umową nieodpłatną. W umowie nie może zatem znaleźć się zapis o wynagrodzeniu.
Koszty dodatkowe
W związku z użyczeniem często trzeba ponosić dodatkowe koszty utrzymania rzeczy np. ubezpieczenia, podatek, zużycia mediów. Strony mogą zapisać w umowie sposób rozliczeń tych dodatkowych kosztów ( kto zapłaci za nie i jak strony się rozliczą).
Zobowiązania biorącego w użyczenie
W umowie warto wymienić również zobowiązania biorącego w używanie do korzystania z przedmiotu tylko zgodnie z przeznaczeniem, do nie oddawania rzeczy osobom trzecim w używanie go czy do zwrócenia go w stanie niepogorszonym.
Podpisy
Strony powinny własnoręcznie podpisać umowę.

WZÓR

Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego

zawarta .......................................... w ….....................................
(data) (miejscowość)
pomiędzy .................................................. .................................................. ...................................
(imię i nazwisko, PESEL)
zamieszkałym w ......................................, przy ul. ..........................................., kod pocztowy ..............…….., legitymującym się dowodem osobistym serii, nr ..................., NIP .................................), zwanym dalej Użyczającym,
a
.................................................. .................................................. ...................................
(imię i nazwisko, PESEL)
zamieszkałym w ......................................, przy ul. ..........................................., kod pocztowy ..............…….., legitymującym się dowodem osobistym serii, nr ..................., NIP .................................), zwanym dalej Biorącym.

§1
Użyczający oświadcza, że:
1) jest właścicielem mieszkania nr .................... o powierzchni użytkowej ............................. mkw (..............................) w budynku ..................................... przy ul. ......................................... w .................................................. ...., stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego jest prowadzona księga wieczysta ...........................;
2) lokal obejmuje .......... pokoje, kuchnię i łazienkę oraz przedpokój o łącznej powierzchni ........................mkw i jest usytuowany na .............................piętrze budynku przy ................................................. w ..............................................;
3) przysługuje mu w ............................. częściach prawo użytkowania wieczystego terenu, na którym znajduje się budynek oraz w tych samych częściach prawo własności wszelkich części budynku i innych urządzeń, które służą do wspólnego użytku ogółu mieszkańców;
4) korzysta z wyłączeniem innych osób z piwnicy nr ...................... usytuowanej na kondygnacji podziemnej budynku w .................................................. ........................
przy ul. .................................................. .................................................. ..................

§2
1. Użyczający oświadcza, że:
1) użyczany lokal jest wolny od hipotek, innych obciążeń, ograniczeń w rozporządzaniu, praw i roszczeń osób trzecich;
2) użyczany lokal nie ma zaległości w jakichkolwiek należnych opłatach związanych z korzystaniem z niego.
2. Strony niniejszej umowy oświadczają, że są rodzeństwem.

§3
1. Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego używania przedmiotowy lokal mieszkalny na czas ……....................…… (oznaczony - wtedy trzeba wpisać termin lub nieoznaczony).
2. Wydanie biorącemu lokalu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy.
3. Biorący ma prawo do mieszkania w przedmiotowym lokalu wraz z
.................................................. .................................................. ............………
(osoby uprawnione do zamieszkiwania z biorącym).
4. Bez zgody użyczającego Biorący nie może oddać przedmiotowego mieszkania do używania osobie trzeciej.
5. Użyczający ma prawo do okresowej kontroli stanu lokalu i sposobu korzystania z niego, nie częściej jednak niż raz w miesiącu.

§4
Strony zgodnie ustalają, że przedmiotowy lokal jest w stanie technicznym umożliwiającym mieszkanie w nim i nie wymaga remontu.


§5
Biorący zobowiązuje się do:
1) utrzymywania lokalu w niepogorszonym stanie technicznym;
2) ponoszenia w razie konieczności nakładów na przedmiotowy lokal, takich jak naprawa i konserwacja włącznie z wymianą .................................................. .........................................
.................................................. .................................................. ...............................................
3) w razie wymiany wspomnianego wyposażenia Biorący zobowiązuje się skonsultować jakość i wygląd zakupów z Użyczającym.
4) niedokonywania zmian stałych elementów mieszkania (np. zobowiązuje się nie wyburzać czy nie dostawiać ścian)
5) terminowego ponoszenia wszelkich kosztów związanych z korzystaniem z przedmiotowego lokalu mieszkalnego i urządzeń w nim zainstalowanych.
6) stosowania się do ogólnie przyjętych zasad porządku domowego.

§6
Użyczający ma obowiązek:
1) ponoszenia w razie konieczności nakładów na przedmiotowy lokal, innych niż określone w § 5 ust.1 pkt. 2 niniejszej umowy,
2) odebrania lokalu po zakończeniu niniejszej umowy.

§7
Niniejsza umowa wygasa w razie:
1) stwierdzenia przez Użyczającego, iż Biorący korzystał z przedmiotowego mieszkania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, a w szczególności, że czerpał z używanego lokalu pożytki;
2) stwierdzenia przez Użyczającego, że Biorący naruszył swoje obowiązki określone w § 5 niniejszej umowy; a gdy chodzi o opóźnienie w uiszczaniu opłat za używany lokal - to przez co najmniej dwa okresy rozliczeniowe;
3) wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron z wyprzedzeniem co najmniej trzydziestodniowym.

§8
1. W wypadku wygaśnięcia niniejszej umowy Biorący zobowiązuje się opróżnić przedmiotowy lokal i wydać go użyczającemu niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny wygaśnięcia, nie później jednak niż w ciągu ................... dni.
2. Odbiór przedmiotowego lokalu przez Użyczającego nastąpi niezwłocznie po opróżnieniu go przez Biorącego. Strony niniejszej umowy sporządzą wówczas protokół odbioru.

§9
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących ustaw.

§10
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.Użyczający Biorący
……………………… …………………….


Należy pamiętać, że jeżeli korzystasz z całego lokalu (mieszkania) to wtedy można się pokusić o zaliczeniu całości opłat jako koszt uzasadniony.
w przypadku korzystania z części lokalu (mieszkania) należy każdorazowo ustalić jaką część z opłat ponosisz w związku z prowadzona działalnością gospodarczą. Najlepiej jest ustalić to na samym początku np. poprzez ustalenia procentowego: pow. zajmowana na dział. gosp./całą pow.lokalu. I można takim procentem liczyć i media (energia elektryczna, gaz, woda, telefony, itp). Telefony można tez rozliczać bilingami.
Ponieważ faktury nie będą na Ciebie nigdy też nie odliczysz sobie podatku VAT z nich.
Wg wzoru musisz sam sporządzić umowę użyczenia.
piostan jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej (odpowiedzi: 4) Witam, mam pytanie. Czy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oznacza, że osoba taka może być pełnomocnikiem przedsiębiorcy z CEIDG czy też...
§ Reklamowanie usług bez prowadzenia działalności gospodarczej. (odpowiedzi: 3) Witam. Piszę ten temat, ponieważ interesuje mnie odpowiedź na jedno pytanie, a niestety w sieci nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Czy za...
§ Umowa użyczenia, a czerpanie pożytków z przedmiotu użyczenia (odpowiedzi: 2) Witam Przeszukałem forum w poszukiwaniu podobnej sytuacji, ale niestety nie udało mi się znaleźć właściwej. Mam pewną sytuację, która wydaje mi...
§ Pełnomocnictwo do prowadzenia działalności gospodarczej (odpowiedzi: 1) Witam To mój pierwszy post tutaj. Mam pytanie odnośnie udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia działalności gospodarczej. Jak udzielić takiego...
§ Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (odpowiedzi: 6) Witam, Planuję założyć działalność gospodarczą. Wystąpił taki problem z miejscem zamieszkania. Mianowicie we wniosku EDG-1 jest: -- Adres...
§ Konieczność prowadzenia działalności gospodarczej. (odpowiedzi: 6) Witam wszystkich ;] Chciałbym zapytać czy konieczne jest prowadzenie działalności gospodarczej w takim szczególnym przypadku: Prowadzę z znajomym...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45.