zajęcie renty, emerytury wypłącanej przez ZUS - Forum Prawne

 

zajęcie renty, emerytury wypłącanej przez ZUS

Mam pytanie. jeżeli sie powtarzam to sorry!! W jakiej wysokości (%) komornik może zając świadczenie wypłacane przez ZUS, czy obowiązuje tutaj kwota wolna od zajęć podobnie jak w przypadku wynagrodzenie?...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
29-05-2009, 16:40  
marioXYZ
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie zajęcie renty, emerytury wypłącanej przez ZUS

Mam pytanie. jeżeli sie powtarzam to sorry!!

W jakiej wysokości (%) komornik może zając świadczenie wypłacane przez ZUS, czy obowiązuje tutaj kwota wolna od zajęć podobnie jak w przypadku wynagrodzenie?
marioXYZ jest off-line  
29-05-2009, 16:47  
cieciu
Stały bywalec
 
Posty: 1.025
Domyślnie RE: zajęcie renty, emerytury wypłącanej przez ZUS

ta sama kwota wolna
cieciu jest off-line  
29-05-2009, 16:54  
marioXYZ
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: zajęcie renty, emerytury wypłącanej przez ZUS

dzięki!!! czyli mam rozumieć że najniższa krajowa 1276 brutto?
marioXYZ jest off-line  
29-05-2009, 18:09  
Morena
Przyjaciel forum
 
Morena na Forum Prawnym
 
Posty: 4.818
Domyślnie RE: zajęcie renty, emerytury wypłącanej przez ZUS

Nie!.
To zależy jakiego czego dotyczy zajęcie komornika.

Ustawa o emeryturach i rentach :

Art. 139. 1. Ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie - po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - podlegają potrąceniu, z uwzględnieniem art. 141, następujące należności:

1) świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty świadczenia lub świadczeń podlegające rozliczeniu w trybie określonym w art. 98 ust. 3;
2) kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu:

a) zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za okres przed dniem wejścia w życie ustawy,
b) ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie,
c) zaopatrzenia określonego w odrębnych przepisach;

3) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych;
4) należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego;
5) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
6) kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych oraz świadczeń rodzinnych w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz świadczeń rodzinnych, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie;
7) kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego57);
8 ) zasiłki wypłacone z tytułu pomocy społecznej, jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie, oraz zasiłek stały lub zasiłek okresowy wypłacone na podstawie przepisów o pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę lub rentę;
9) zasiłki i świadczenia wypłacone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do emerytury lub renty;
10) z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych - na wniosek dyrektorów tych placówek.

2. Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może przekraczać zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Potrącenia należności wymienionych w ust. 1 dokonuje się w kolejności podanej w tym przepisie.
4. Przy dokonywaniu potrąceń, o których mowa w ust. 1 pkt 4, potrąca się w pierwszej kolejności alimenty zaległe za okres wskazany w tytule wykonawczym, pod warunkiem uzyskania od wierzyciela oświadczenia, że nie zostały w inny sposób uiszczone przez dłużnika.Początek strony

Art. 140. 1. Potrącenia, o których mowa w art. 139, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141, w następujących granicach:

1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 - do wysokości 60 % świadczenia;
2) należności egzekwowanych związanych z:

a) odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
b) odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
c) odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
do wysokości 50 % świadczenia;

3) innych egzekwowanych należności - do wysokości 25 % świadczenia.

2. Jeżeli sumy, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie egzekwowanych należności, organ rentowy dokonuje przekazania potrąconych kwot po uzyskaniu rozstrzygnięcia organu egzekucyjnego. Do czasu uzyskania tego rozstrzygnięcia kwoty te pozostają w depozycie Zakładu.
2a.przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku potrącania sum, o których mowa wart. 139 ust. 1 pkt 5.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zbiegu egzekucji sum, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, z potrąceniem należności alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4.
4. Potrącenia, z zastrzeżeniem art. 141, nie mogą przekraczać:

1) 50 % miesięcznego świadczenia - jeżeli potrąceniu podlegają należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w pkt 6-9;
2) 60 % miesięcznego świadczenia - jeżeli potrąceniu podlegają należności alimentacyjne, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4;
3) 65 % miesięcznego świadczenia - jeżeli potrąceniu podlegają należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10.

5. Jeżeli należności alimentacyjne, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4, mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie tych należności, potrącenia ustala się proporcjonalnie do wysokości udziału każdej z tych należności w łącznej sumie należności określonych w tytułach wykonawczych dla bieżących należności.
6. W przypadku zbiegu:

1) potrąceń sum egzekwowanych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 i 5, potrącenia nie mogą przekraczać łącznie:

a) 60 % świadczenia, jeżeli podlegają potrąceniu należności alimentacyjne,
b) 50 % świadczenia, jeżeli podlegają potrąceniu należności inne niż alimentacyjne, z zastrzeżeniem lit. c,
c) 25 % świadczenia, jeżeli podlegają potrąceniu wyłącznie należności egzekwowane, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3;

2) potrąceń sum egzekwowanych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 i 5, z potrąceniami innyc należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 6-9 - stosuje się odpowiednio przepis pkt 1 lit. a i b;
3) potrąceń, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 - stosuje się odpowiednio przepis pkt 1 lit. a i b.

6a. W przypadku zbiegu potrąceń, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10, z potrąceniami, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1-9, potrącenia nie mogą przekraczać łącznie 70 % świadczenia.
7. Wysokość części świadczenia podlegającego egzekucjom, o których mowa w ust. 1, oraz wysokość potrąceń, o których mowa w ust. 4, a także wysokość części świadczenia podlegającego potrąceniom, o których mowa w ust. 6 i 6a, oraz ustaloną orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub aktem notarialnym procentową wysokość potrąceń ze świadczeń z tytułu należności alimentacyjnych bez wskazania sposobu ich naliczania, ustala się od kwoty świadczenia przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio przy dokonywaniu potrąceń z renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przy czym granice potrąceń ustala się proporcjonalnie do części renty podlegającej tym potrąceniom.

Art. 141. 1. Emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, w części odpowiadającej:

1) 50 % kwoty najniższej emerytury lub renty - zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta (rencistę) świadczenia - przy potrącaniu:

a) należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
b) należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 4,
c) należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;

2)60 % kwoty najniższej emerytury lub renty - przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1 i 2 i 6-9;
3)20 % najniższej emerytury lub renty - przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10.

2. Kwoty emerytur i rent przyznanych z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia za granicą, wolne od potrąceń i egzekucji, ustala się proporcjonalnie do wypłacanego świadczenia.
3. Kwoty wolne od potrąceń i egzekucji ustala się dla emerytur i rent wraz ze wszystkimi wzrostami, zwiększeniami, dodatkami oraz innymi świadczeniami wypłacanymi wraz z emeryturą lub rentą na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem świadczeń rodzinnych oraz dodatku dla sierot zupełnych i dodatku pielęgnacyjnego.
4. W razie zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej świadczeń pieniężnych kwotę wolną od egzekucji i potrąceń ustala się od jednego - wyższego świadczenia.
Morena jest off-line  
29-05-2009, 18:24  
cieciu
Stały bywalec
 
Posty: 1.025
Domyślnie RE: zajęcie renty, emerytury wypłącanej przez ZUS

ano tak, jakoś założyłem, że rencista to osoba starsza i alimentów nie ma na sumieniu, choc bywa różnie
cieciu jest off-line  
28-06-2012, 22:00  
lena92
Początkujący
 
lena92 na Forum Prawnym
 
Posty: 2
Domyślnie RE: zajęcie renty, emerytury wypłącanej przez ZUS

Witam mam pytanie bardzo przepraszam jeżeli powtarzam watek ale bardzo wazne
jestem zameldowana i mieszkam w zadluzonym mieszkaniu jako tako czynsz za mieszkanie ejst splacany ale Komornikowi nikt nie placi kwota zadluzenia u komornika to ok 9tys wiekszosc oczywiscie odsetki
dzisiaj dostalam pismo ze komornik wchodzi na moja rente rodzinna w wysokosci 690zl
i teraz moje pytanie:
Ile moze mi zabrac ? jest to moj jedyny dochod ..
lena92 jest off-line  
31-10-2013, 11:54  
wojtekmysliborz
Użytkownik
 
Posty: 37
Domyślnie RE: zajęcie renty, emerytury wypłącanej przez ZUS

Szanowni Państwo.....
....czy i ja mogę "wypłakać się" w tym temacie.....????
....usiłowałem zapoznać się z powyższymi odpowiedziami (choćby MORENA)....
.....karkołomne- jak dla mnie zadanie....
Dlatego też PROSZĘ o podpowiedź, sugestie, informacje......a kurcze- jak zwał - tak zwał...
OK....
- jest sobie taki facet jak ja- ma on 54 lata i w sposób dla niego nie zrozumiały (Sąd nie wysłał mi wezwania na rozprawę, ale wydał wyrok zaoczny w czerwcu 2013 roku) zostałem zobowiązany do alimentacji na rzecz żony i syna w łącznej kwocie 1 100,00 zł miesięcznie począwszy od lipca 2012 roku
- sam posiadam rentę inwalidzką PIERWSZEJ GRUPY w wysokości ok. 3 600, 00 zł miesięcznie ( z zakazem wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej), plus 153.00 zł z Ośrodka |Pomocy Społecznej
- od czerwca 2013 roku komornik Sądu Rejonowego w Myśliborzu (woj. zachodniopomorskie) zajął mi z mojej renty ( j.w) alimenty na rzecz żony i syna w łacznej kwocie 2 600,00 zł miesięcznie
- swoje koszty ( co miesiąc) - potrąca mi 1 100,00 zł
- zablokował całkowicie moje konto, tak że nawet nie mam możliwości kupienia sobie czegokolwiek
Moje pytanie jest następujące:
- czy normalnym jest, by komornik (ta hiena) zajął rentę inwalidy I grupy w 100 % ???( nie dając mu szans na zakup lekarstw, środków do życia itp....)
- czy normalnym jest, że komornik ( hiena) zabiera mi nawet zasiłek inwalidzki z Ośrodka Pomocy Społecznej...???
- czy normalnym jest- tłumaczenie mojego adwokata, że nikt nie jest w stanie z tym coś zrobić, bo komornik podlega sądowi który wydał taki, a nie inny wyrok i żadna skarga złożona do tego Sądu nie przyniesię żadnego odzewu

Może odezwie się ktoś, kto za sowite wynagrodzenie podejmie się działania w tej kwestii??
Na dzień dzisiejszy- po 5 miesiącach mam już prawie 20 000,00 zł "do tyłu"
pozdrawiam wszystkich czytających i dziękuję za ew. podpowiedzi.
wojtekmysliborz jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Zajęcie emerytury przez komornika (odpowiedzi: 12) Cześć. Moja matka dostaje 1352zł emerytury na konto bankowe. Z powodu długów w spółdzielni komornik zajął jej 555zł co wydaje mi się bardzo wysoką...
§ zajęcie konta bankowego i emerytury przez komornika (odpowiedzi: 11) czy komornik może zablokować konto bankowe emeryta jeżeli emerytura jest już zajęta przez komornika
§ Zajęcie emerytury przez komornika (odpowiedzi: 4) Witam.Mam pytanie odnośnie mojej mamy.Ma ona około 1600zł netto emerytury,jeden komornik zabiera jej kwotę 500zł na poczet wierzyciela.Mama dostała...
§ niesłuszne zajęcie emerytury przez komornika (odpowiedzi: 2) Komornik niesłusznie zajął emeryturę która wpływała na konto bankowe - gdzie i jak można odzyskać zajęte pieniądze? powiem dokładniej: -...
§ Bezprawne zajęcie emerytury przez komornika (odpowiedzi: 1) Z Polski wyjechałam w 1999roku. W 2005 rozwiodłam się z mężem, a2008 mój były mąż zmarł. W ubiegłym roku otrzymałam wcześniejszą emeryturę, a dzisiaj...
§ wycofanie komornika z zajęcia przez niego emerytury (odpowiedzi: 5) Witam serdecznie U mojej teściowej (66lat)stwierdzono w 2006 roku chorobę alzheimera w poważnym stopniu.Niestety wcześniej nabrała ona pożyczek na...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.