Umowa o przejęcie i wykonywanie zarządu - Forum Prawne

 

Umowa o przejęcie i wykonywanie zarządu

Witam serdecznie, bardzo proszę o pomoc i doradztwo w sprawie podpisania umowy z Panią, która prowadzi zarząd nad inną nieruchomością a i ja chciałbym skorzystać z jej usług. Spadkobierców naszej nieruchomości jest 11, a udziały ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
17-03-2015, 13:49  
Michał 31
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie Umowa o przejęcie i wykonywanie zarządu

Witam serdecznie, bardzo proszę o pomoc i doradztwo w sprawie podpisania umowy z Panią, która prowadzi zarząd nad inną nieruchomością a i ja chciałbym skorzystać z jej usług. Spadkobierców naszej nieruchomości jest 11, a udziały w kamienicy podzielone są na wszystkich w różnych częściach. Pani zaproponowała mi umowę, ale nie jestem pewien prawidłowości jej brzmienia i też nie chciałbym oddać pełnej władzy (za zgodą 9 współwłaścicieli) w jedne ręce, których nie jestem pewien i zaufać nie mogę, bo tej Pani nie znam.

Bardzo proszę o pomoc.

Jak powinna wyglądać taka umowa?

Poniżej zamieszczam propozycję umowy.


UMOWA O PRZEJĘCIE I WYKONYWANIE ZARZĄDU
zawarta w dniu ............. 2014 pomiędzy:

1. …............................................... .................................................. .................................................. .
2. …............................................... .................................................. ..................................................
3. …............................................... .................................................. .................................................. .
4. …............................................... .................................................. .................................................. .
5. …............................................... .................................................. .................................................. ..
6. …............................................... .................................................. .................................................. .
7. ….................
8.
9................................................. .................................................. ................................
- w dalszej części umowy zwanymi Zleceniodawcą
a
wspomniana Pani

-w dalszej części umowy zwaną Zleceniobiorcą.§ 1.
1. Zleceniodawca oświadcza okazując stosowne dokumenty, że jest współwłaścicielem i pełnomocnikiem na podstawie załączonych pełnomocnictw współwłaścicieli reprezentujących …........% udziałów nieruchomości położonej w Gnieźnie, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą nr
2. Zleceniobiorca oświadcza, że jest zarządcą nieruchomości wpisanym w rejestrze zarządców prowadzonym przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, posiadającym licencję zawodową nr ……. prowadzącym działalność pod firmą ……… z siedzibą w Poznaniu …………….

§ 2.
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania prawa i obowiązki zarządcy zabudowanej nieruchomości określonej w § 1.1 niniejszej umowy.
2. Przekazanie zarządu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wraz ze wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą nieruchomości, stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszej umowy i będących jej integralną częścią.
3. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do dysponowania środkami finansowymi zgromadzonymi na wyodrębnionym rachunku prowadzonym dla nieruchomości.

§ 3.
W celu wykonania niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do podejmowania w imieniu Zleceniodawcy wszelkich czynności dotyczących zwykłego zarządu nieruchomością, a w szczególności:

• wykonania wszystkich czynności niezbędnych do przejęcia w zarząd nieruchomości będących przedmiotem niniejszej umowy,
• prowadzenia korespondencji jakiej wymaga obsługa nieruchomości,
• dokonywania rozliczeń i zapłaty za roboty i usługi związane z nieruchomością zgodnie z umowami zawartymi przez Zleceniodawcę lub zawartymi przez siebie w związku z realizacją niniejszej umowy,
• pobierania czynszów, zaliczek i innych świadczeń od lokatorów i najemców nieruchomości na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi nieruchomości,
• wykonywania usługi pośrednictwa w wynajmie powierzchni w zarządzanym budynku w celu zapewnienia jak największego procentu powierzchni wynajętej (usługa pośrednictwa płatna jest odrębnym wynagrodzeniem prowizji w wysokości ½ wysokości czynszu jednomiesięcznego płatnego przez najemcę),
• nawiązywania i rozwiązywania stosunków najmu w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą, w tym negocjowania umów najmu zgodnie z interesem właściciela,
• dokonywania napraw i konserwacji wszystkich elementów nieruchomości,
• prowadzenia remontów na terenie nieruchomości w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą,
• prowadzenia książki obiektu budowlanego, wykonywania badań technicznych w terminach ustawowych,
• zapewnienia utrzymania w porządku i czystości otoczenia nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• trzymania w należytym stanie pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku.,
• wykonywania umów zawartych z najemcami korzystającymi z nieruchomości w tym wykonywanie wobec najemców i innych osób korzystających z nieruchomości obowiązków obciążających właściciela,
• wydawania zgody na podnoszenie standardu lokali przez najemców na warunkach uzgodnionych ze Zleceniodawcą,
• usuwania awarii i skutków awarii na terenie nieruchomości,
• w razie opróżnienia któregoś z lokali przez dotychczasowego użytkownika niezwłocznego powiadamiania Zleceniodawcy i podejmowania czynności zmierzających do zadysponowania zwolnionym lokalem zgodnie z wolą Zleceniodawcy;
• prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów zarządzanej nieruchomości,
• przechowywania i zabezpieczania, w stosownym czasie archiwizowania dokumentów i dokumentacji dotyczących nieruchomości ,
• kontrolowania wykonania i rozliczanie zawartych przez Zleceniodawcę umów o dostawę energii elektrycznej, wody, gazu, anteny zbiorczej oraz zapewnienie usuwania z terenu nieruchomości nieczystości stałych i płynnych,
• przygotowywania dokumentów do dochodzenia przez Zleceniodawcę na drodze sądowej należnych przychodów z nieruchomości i innych praw właściciela (eksmisja, zapłata itp.),
• stała współpraca z adwokatem lub radcą prawnym i komornikiem w celu egzekwowania praw i należności Zleceniodawcy,
• udzielania Zleceniodawcy, na każde jego życzenie, wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzanej nieruchomości.

§ 4.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do podejmowania w imieniu Zleceniodawcy wszelkich czynności zmierzających do utrzymania lub podniesienia dochodowości i wartości technicznej nieruchomości.

§5.
1. Zleceniobiorcy za wykonanie czynności określonych w umowie przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,80 zł/m2 powierzchni całkowitej netto miesięcznie płatne na koniec każdego miesiąca.
2. Wynagrodzenie Zleceniobiorca będzie mógł odliczyć z przychodów nieruchomości w określonym powyżej terminie.
3. Wynagrodzenie podlega waloryzacji corocznie o stopień inflacji ogłoszony przez GUS za rok ubiegły.


§6.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania swoich praw i obowiązków z należytą starannością w tym do chronienia interesów Zleceniodawcy w zakresie powierzonych sobie czynności.
§ 7.
1. Zleceniobiorca przy wykonywaniu niniejszej umowy umocowany jest do reprezentowania Zleceniodawcy przed organami sądowymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz osobami prawnymi i fizycznymi we wszystkich sprawach dotyczących zarządzanej nieruchomości.
2. W celu wykonania powyższego zobowiązania Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy stosownych pełnomocnictw.

§ 8.
1. Koszty wykonywania zarządu pokrywane będą z wpłat czynszu i innych opłat od najemców oraz właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych.
2. W przypadku gdy wpływy z czynszów i innych opłat nie pokrywają kosztów o jakich mowa w pkt. 1 Zleceniobiorca zawiadomi Zleceniodawcę o konieczności udzielenia mu odpowiedniej zaliczki.

§ 9.
1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
§ 10.
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia upływającym na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 11.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

§ 12.
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§13.
Wszelkie spory wynikłe będą rozstrzygane przez sąd polubowny lub właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu.

§14.
Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
§ 15.
Umowę sporządzono w 2 albo w 9 ??????????? jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zleceniodawcy oraz 1 dla Zleceniobiorcy.


ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA
Michał 31 jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ rezygnacja z funkcji członka zarządu i przejęcie funkcji prokurenta (odpowiedzi: 3) witam dwuosobowa nowozałożona spółka(jeszcze nie ma nip-u) posiada zarząd bez funkcji prezesa i viceprezesa. jeden z członków zarządu chce...
§ umowa o dzieło na wykonywanie makijaży okolicznościowych (odpowiedzi: 2) Witam, proszę o następującą wskazówkę: prowadzę działalność kosmetyczną (gabinet kosmetyczny) i chcę zawrzeć umowę o dzieło na wykonywanie...
§ Przejęcie zarządu (odpowiedzi: 1) Cześć, mam pytanie, dotyczące zmiany zarządu. Stary zarząd złożył rezygnację na zebraniu wspólnoty i wtedy też został powołany nowy zarząd. Czy w...
§ wykonywanie pracy a umowa cywilnoprawna - czy coś się zmieniło w przepisach? (odpowiedzi: 3) Wiem że pytania na temat umów zlecenie, umów o dzieło czy własnej działalności zadaje się w innym miejscu. Ja jednak mam pytanie o świadczenie...
§ umowa zlecenie o wykonywanie czynności agencyjnych, a okres wypowiedzenia (odpowiedzi: 1) Jestem studentką i pracuję jako akwizytorka (sprzedaję plany inwestycyjne). Jednak chcę zrezygnować z dotychczasowej pracy, gdyż dostałam propozycję...
§ jak przejąć zarządzanie majątkiem taty? (odpowiedzi: 1) tata (81) miesiąc temu miał udar i do końca życia będzie niepełnosprawny umysłowo. musimy z mamą przejąć zarządzanie jego majątkiem: konto w banku,...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.