Abonament rtv po zmarłym mężu. - Forum Prawne

 

Abonament rtv po zmarłym mężu.

Witam, mam pytanie odnośnie abonamentu rtv, mam nadzieję ,że umieszczam wpis w dobrym dziale. Sprawa wygląda tak, dziś rano przyszedł listonosz z poleconym do mojego zmarłego w 2001 roku męża, wyjaśniłam sprawę ,pan zapisała ,że ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
21-08-2015, 14:38  
Użytkownik
Gość
Domyślnie Abonament rtv po zmarłym mężu.

Witam, mam pytanie odnośnie abonamentu rtv, mam nadzieję ,że umieszczam wpis w dobrym dziale. Sprawa wygląda tak, dziś rano przyszedł listonosz z poleconym do mojego zmarłego w 2001 roku męża, wyjaśniłam sprawę ,pan zapisała ,że adresat nie żyje i na odchodne zapytałam od kogo jest list, okazało się ,że od działu abonamentu rtv (czy jakoś tak). Wszystkie odbiorniki radiowe i telewizyjne były zarejestrowane na męża, wydaje mi się ,ze po jego śmierci wysyłałam akt zgonu do odpowiedniej instytucji (nie jestem tego pewna po tylu latach), ale czy jeśli nie wyrejestrowałam ich, to ja jako wdowa będę miała z tego tytułu problemy? Tzn. czy będę musiała zapłacić zaległy abonament? Dodam ,że pobieram rentę rodzinną po mężu i jestem osobą bezrobotną, a z ww. odbiorników nie korzystam.
 
21-08-2015, 18:25  
karol bartosz
Stały bywalec
 
karol bartosz na Forum Prawnym
 
Posty: 3.136
Domyślnie RE: Abonament rtv po zmarłym mężu.

co do zasady jest Pani odpowiedzialna za zadłużenie męża - o ile jest Pani spadkobierczynią - było jakieś postępowanie sądowe? testament? jako osoba bezrobotna jest Pani zwolniona z obowiązku opłacania abonamentu, z tym, że musi być Pani bezrobotnym wg tego przepisu
Przepis prawny:
2) bezrobotnym - oznacza to osobę, [...] niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:
a) ukończyła 18 lat,
b) nie ukończyła 60 lat - kobieta lub 65 lat - mężczyzna,
c) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
d) nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,
e) nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,
f) nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:
- zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo
- nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej,
g) nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,
h) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
i) nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,
j) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
k) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 ust. 6,
l) nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;
za jaki okres poczta domaga się należności? generalnie po 5 latach należności z tytułu abonamentu ulegają przedawnieniu
karol bartosz jest off-line  
21-08-2015, 19:29  
Jadwiga.p
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Abonament rtv po zmarłym mężu.

Była sprawa spadkowa, mieszkanie przeszło na mnie. Nie wiem za jaki okres, ponieważ nie przyjęłam tego listu, listonosz odnotował ,że adresat nie żyje (od 14lat). Czyli powinnam dostawać mniej 875zł renty, żeby być zwolnioną z abonamentu?
Jadwiga.p jest off-line  
21-08-2015, 19:40  
karol bartosz
Stały bywalec
 
karol bartosz na Forum Prawnym
 
Posty: 3.136
Domyślnie RE: Abonament rtv po zmarłym mężu.

mniej niż 643,08 zł (należy liczyć od kwoty netto, ale głowy nie dam). z tym, że skoro odbiornik nie jest na Panią zarejestrowany to nie jest Pani zobowiązana do opłacania należności abonamentowych - musiałaby Pani najpierw go na siebie zarejestrować. dla pewności najlepiej byłoby zapytać pocztę pisemnie o tę kwestię, bo ja niestety w tej materii nie jestem ekspertem
pozostaje więc kwestia istniejącego zadłużenia i ewentualnie powoływanie się na przedawnienie
karol bartosz jest off-line  
21-08-2015, 19:46  
Jadwiga.p
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Abonament rtv po zmarłym mężu.

Parę lat temu dostałam podobne pismo i odesłałam ksero aktu zgonu męża. Odbiornik na pewno nie jest zarejestrowany na mnie. Istniejącego zadłużenia? Mam rozumieć, że będę miała do zapłaty abonament za okres 14-tu lat? Niech mnie Pan nie załamuje...
Jadwiga.p jest off-line  
21-08-2015, 20:44  
karol bartosz
Stały bywalec
 
karol bartosz na Forum Prawnym
 
Posty: 3.136
Domyślnie RE: Abonament rtv po zmarłym mężu.

jest Pani spadkobiercą po małżonku. w skład spadku wchodzą nie tylko aktywa (np. mieszkanie), ale również pasywa (długi). skoro przyjęła Pani spadek to również z długami, m.in. długiem z tytułu nieopłaconego abonamentu, z tym, ze jak pisałem wcześniej abonament ten przedawnia się po upływie 5 lat, więc maksymalnie będzie to 5 lat.
nie wiem dokładnie jakie dotychczas podejmowała kroki w sprawie, ale na Pani miejscu złożyłbym wniosek o wyrejestrowanie odbiornika. wiem, że był zarejestrowany na małżonka ale nie znam szczegółowo tematu abonamentów więc radziłbym zrobić to czysto z ostrożności, pomijam już w ogóle fakt, że Pani może jest zwolniona z abonamentu...
karol bartosz jest off-line  
21-08-2015, 20:50  
Jadwiga.p
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Abonament rtv po zmarłym mężu.

Dziękuję za poświęcony czas i za rady.
Jadwiga.p jest off-line  
21-08-2015, 21:37  
Jadwiga.p
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Abonament rtv po zmarłym mężu.

Chociaż jest jeszcze jedna kwestia, mój mąż zmarł w 2001 roku, a całe to "zamieszanie" ze ściąganiem abonamentów itp. zaczęło się (z tego co czytałam) kilka lat później, potem były jakieś zmiany w 2007 roku, czy to ma jakiś związek z moją sprawą? Prawo chyba nie działa wstecz?
Jadwiga.p jest off-line  
21-08-2015, 22:30  
loco1
Zbanowany
 
Posty: 44.982
Domyślnie RE: Abonament rtv po zmarłym mężu.

Roszczenie jest już przedawnione.
loco1 jest off-line  
21-08-2015, 23:02  
Jadwiga.p
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Abonament rtv po zmarłym mężu.

Skoro jest przedawnione, to po co wysyłają te pisma?
Jadwiga.p jest off-line  
21-08-2015, 23:05  
loco1
Zbanowany
 
Posty: 44.982
Domyślnie RE: Abonament rtv po zmarłym mężu.

Przecież nawet nie znasz treści pisma..
loco1 jest off-line  
21-08-2015, 23:25  
Jadwiga.p
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Abonament rtv po zmarłym mężu.

Nie znam, ale skoro wysyłają je do nieżyjącego od 14 lat człowieka, to raczej nie z podziękowaniami.
Jadwiga.p jest off-line  
21-08-2015, 23:30  
loco1
Zbanowany
 
Posty: 44.982
Domyślnie RE: Abonament rtv po zmarłym mężu.

Ich system nie zawiera zapewne informacji o śmierci abonenta. Opłacałaś jakąś należność za abonament po śmierci męża?
loco1 jest off-line  
21-08-2015, 23:35  
Jadwiga.p
Początkujący
 
Posty: 8
Domyślnie RE: Abonament rtv po zmarłym mężu.

Z tego co pamiętam, to nie.
Jadwiga.p jest off-line  
22-08-2015, 00:29  
karol bartosz
Stały bywalec
 
karol bartosz na Forum Prawnym
 
Posty: 3.136
Domyślnie RE: Abonament rtv po zmarłym mężu.

tak czy inaczej wysyłaliby nawet gdyby roszczenie było przedawnione od 150 lat, bo jak się domyślać nadrzędną dyrektywą jest zbieranie kasy. przecież poczta nie bada roszczeń pod względem przedawnienia. ich interesuje jedynie ściągalność
karol bartosz jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Brak postępowania spadkowego po zmarłym ojcu, teraz zmarła matka (odpowiedzi: 3) Witam, tak jak w temacie, w czerwcu tego roku zmarł ojciec. Pozostała jego żona (moja matka) i ich córka (moja siostra). No i ja. Nikt nie miał...
§ Nabycie spadku po zmarłych rodzicach którzy nabyli go po zmarłym synu (odpowiedzi: 6) Witam mam problem i spadek i nie wiem jak go dokończyć Jestem siostra zmarłego brata który pozostawił po sobie gospodarstwo o pow 12ha brat był...
§ wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych względem innych zmarłych??? (odpowiedzi: 6) Witam, chce kupic nieruchomość od osoby i imieniu Wojciech K., ale okazalo sie, ze ma nieuregulowane sprawy spadkowe co do tej nieruchomosci. ...
§ Co się należy dziecku po zmarłym ojcu i jego zmarłym bracie? (odpowiedzi: 3) Witam. Mój były mąż zmarł w listopadzie ub.roku. Mamy dwoje dzieci 21 i 20 lat. Męża rodzice nie zyją, brat też. Jest jedynie siostra, która...
§ Czym różni się umowa o abonament od zamówienie na abonament?? (odpowiedzi: 1) Witam Mam problem i nie wiem jak sobie z nim poradzić zawarłem zamówienie na abonament TV Cyfrowej u mnie w domu był konsultant. Po jego wyjściu...
§ Czym różni się umowa o abonament od zamówienie na abonament?? (odpowiedzi: 1) Witam Mam problem i nie wiem jak sobie z nim poradzić zawarłem zamówienie na abonament TV Cyfrowej u mnie w domu był konsultant. Po jego wyjściu...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:06.