Sprawdzenie Umowy Pożyczkowej - Forum Prawne

 

Sprawdzenie Umowy Pożyczkowej

Witam, zanlazłam prywatnego inwestora, który chce udzilić mi pożyczki. Wysłał on mi umowe, jaka jest poniżej. Nie chcę zostać oszukana. Zaniepokoiło mnie kilka faktów: 1. Brak danych firmy tylko jego nazwa 2. Punkt mówiący o ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa prywatnego > Prawo cywilne


Odpowiedz
 
19-09-2015, 14:23  
gia414
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie Sprawdzenie Umowy Pożyczkowej

Witam, zanlazłam prywatnego inwestora, który chce udzilić mi pożyczki. Wysłał on mi umowe, jaka jest poniżej. Nie chcę zostać oszukana. Zaniepokoiło mnie kilka faktów:
1. Brak danych firmy tylko jego nazwa
2. Punkt mówiący o tym że umowę może zerwać pożyczkodawca kiedy chce i bez powodu
3. Fakt wpłaty pieniędzy na konto, z zaznaczeniem że niezależnie od decyzji pieniądze nie są zwracane. Teoretycznie telefonicznie moja prośba została zaakceptowana i została wyrażona zgoda na udzielenie mi pożyczki. Ale jak co do czego trudne do udowodnienia.

Proszę o pomoc i przeanalizowanie tej umowy.Zawarta w dniu …..... / …....................../............ roku pomiędzy stronami:
Firmą *********
a Panem/Panią *********
legitymującym/legitymującą się dowodem osobistym o numerze i serii............................................. .........
wydanym dnia …....../.................../...........roku,
przez: .................................................. .................................................. .................................................. ....
NIP: …...................................
PESEL ************** wnioskowana kwota ..12 tys pln...... miesiące ..60
zamieszkałym/zamieszkała .................................................. .................................................. ....................
.................................................. .................................................. .................................................. ...............
.................................................. .................................................. .................................................. ...............
zwanym/zwanymi w dalszej części Zleceniodawcą.
§1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi na rzecz zleceniodawcy przez ****.
§2. Firma **** zobowiązuje się do wykonania czynności stanowiących przedmiot umowy z
należytą starannością, oraz z zachowaniem najwyższych standardów usług. Zobowiązuje się do
ochrony danych osobowych Zleceniodawcy, danych o składzie jego majątku, wysokości wynagrodzenia
oraz wszelkich innych informacji mających istotne znaczenie dla interesu Zleceniodawcy, a w
szczególności do nieudostępniania tych danych innym podmiotom, ani osobom fizycznym trzecim z
wyłączeniem organów ustawowo uprawnionych do kontroli, oraz podmiotów zależnych.
§3. Zleceniodawca zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego z prawem oraz stanem
faktycznym przekazywania informacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu realizacji przedmiotu
umowy. Zleceniodawca zobowiązuje się niezwłocznie po przekazaniu mu informacji przez **** o
takiej konieczności do szczegółowego uzupełnienia danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu
realizacji przedmiotu umowy. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że nieuzupełnienie
niezbędnych danych skutkuje zakończeniem umowy.
§4. Zleceniodawca zobowiązuje się wpłacić ***** wynagrodzenie, w wysokości 500,00
złotych na numer rachunku bankowego : Bank Pekao *************************. W trybie
natychmiastowym. Zleceniodawca został poinformowany również, że oferowany system kredytów oraz
pożyczek nie jest systemem argentyńskim – ani też piramidą finansową. Zleceniodawca został
poinformowany o warunkach, które zostały przez niego zaakceptowane.
§5. Strony zgodnie oświadczają, że wypowiedzenie umowy może nastąpić wyłącznie na
podstawie pisemnego oświadczenia jednej ze Stron pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem
zachowania 14- sto dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień. ****** zastrzega
sobie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania formy i okresu
wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia działań Zleceniodawcy niezgodnych z zapisami umowy lub
na szkodę ********.
§6. Strony zgodnie oświadczają, że umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i
obowiązuje do czasu sfinalizowania przedmiotu umowy.
Postanowienia końcowe:
 Umowa zostaje sporządzona w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.Wynagrodzenie nie podlega zwrotowi niezaleznie od decyzji.
 W sprawach nieuregulowanych zapisami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego
oraz pozostałych aktów prawnych.
 Ewentualne spory wynikające z treści Umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby,, *****,,
 Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Zleceniodawcę.
 Maksymalny okres realizacji przedmiotu umowy trwa 7 dni, w przypadku wydłużenia tego okresu
Zleceniodawca otrzyma aneks do umowy.
.................................................. .......... ...................................
Podpis osoby uprawnionej przez *** Podpis i data rok
gia414 jest off-line  
19-09-2015, 20:53  
korf
Ekspert
 
korf na Forum Prawnym
 
Posty: 25.010
Domyślnie RE: Sprawdzenie Umowy Pożyczkowej

Lipa, wpłacisz kasę i stracisz.
korf jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Prośba o sprawdzenie umowy drobnej inwestycji (odpowiedzi: 2) Witam! Zainwestowałem pewną sumę w projekt gry komputerowej, w zamian za otrzymywanie co miesiąc pewnego % z jej zysków. Problem w tym, że gra...
§ Sprawdzenie Poprwności Umowy Zlecenie (odpowiedzi: 1) Witam wszystkich forumowiczów. Uprzejmie proszę o sprawdzenie umowy zlecenie czy dobrze jest napisana nie jestem pewien co do kilku kwestii. UMOWA...
§ Proszę o sprawdzenie umowy wynajmu mieszkania (odpowiedzi: 13) Dzień dobry. Proszę o sprawdzenie umowy czy wszystko jest w porządku: UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO * Zawarta w dniu...
§ Proszę o sprawdzenie poprawmności umowy ( mam być zleceniobiorcą ) (odpowiedzi: 6) Witam serdecznie, Tak jak w tytule proszę o sprawdzenie poprawności umowy o zlecenie. Dla mnie wygląda na to że wszystko jest ok , ale na wszelki...
§ Dzierżawa dachu - sprawdzenie umowy (odpowiedzi: 4) Witam serdecznie. Nie wiem czy temat założyłem w odpowiednim dziale. Nie znam się na prawie więc w razie proszę o przeniesienie. Opiszę swój...
§ Sprawdzenie umowy (odpowiedzi: 5) Witam, chciałbym zapytać Was czy wszystkie zapisy w tej umowie są zgodne z prawem. Pytałem już na tym forum o konkretny punkt, jednak teraz...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.