Kasy fiskalne - interpretacja - Forum Prawne

 

Kasy fiskalne - interpretacja

Cytat z "Podatki-bis": Cytat: 24.07.2012 Kasy fiskalne 2012: Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zapłacie na konto Pytanie podatnika: Czy świadczenie usług, za które zapłata nastąpiła za pośrednictwem poczty lub banku jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo finansowe i podatkowe


Zamknięty temat
 
24-07-2012, 17:24  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.617
Domyślnie Kasy fiskalne - interpretacja

Cytat z "Podatki-bis":
Cytat:
24.07.2012

Kasy fiskalne 2012: Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zapłacie na konto

Pytanie podatnika: Czy świadczenie usług, za które zapłata nastąpiła za pośrednictwem poczty lub banku jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2012 roku, gdy rozpoczęcie ewidencjonowania tych usług przez podatnika nie nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2011 roku?
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2012 r. (data wpływu 22 lutego 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 maja 2012 r. (data wpływu 11 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej obrotu z tytułu sprzedaży usług za które zapłata nastąpiła za pośrednictwem poczty lub banku – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE
W dniu 22 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej obrotu z tytułu sprzedaży usług za które zapłata nastąpiła za pośrednictwem poczty lub banku.
Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 maja 2012 r. o doprecyzowanie stanu faktycznego oraz o dokument pełnomocnictwa.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
Wnioskodawca prowadzi działalność przede wszystkim w zakresie świadczenia usług zdrowotnych wykonywanych dla mieszkańców powiatu …i powiatów ościennych. Dodatkowym źródłem przychodów osiąganych przez Wnioskodawcę jest między innymi dzierżawa pomieszczeń, wykonywanie usług sterylizacji, świadczenie usług medycyny pracy, świadczenie usług polegających na sporządzaniu i wydawaniu kserokopii dokumentacji medycznej na żądanie sądów, instytucji finansowych oraz osób fizycznych, wykonywanie badań diagnostycznych (laboratorium oraz pracownia diagnostyki obrazowej) itp.
Głównym płatnikiem należności za wykonywane świadczenia zdrowotne jest …Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Wnioskodawca jest zgłoszony jako płatnik VAT czynny i sporządza deklaracje VAT-7. Ponadto Wnioskodawca świadczy sprzedaż usług medycznych zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz opodatkowanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami) jak również w oparciu o akty wykonawcze (Rozporządzenia Ministra Finansów) do ww. ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Co więcej podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy. Nadmienić należy, że uregulowania wyżej wymienionych przepisów nie określają terminu zaewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Zapłata za sprzedaż usług, przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, uiszczana jest w formie gotówkowej albo na rachunek bankowy bądź też za pośrednictwem poczty.
Część wpłat w związku z powyższym trafia na konto bankowe w momencie obciążenia rachunku. Wnioskodawca nie posiada natychmiastowej informacji o zarejestrowaniu tego wpływu do banku. Wyciąg bankowy otrzymywany jest z „poślizgiem” czasowym i dopiero wtedy możliwe jest ujęcie wpływu za pośrednictwem kasy rejestrującej. Ponadto nadmienić należy, że z tytułu przelewu wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że ma zastosowanie powołanie się na szczególne czynności wymienione w pozycji 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 38, poz. 930).
Wnioskodawca nadmienia również, iż przed dniem 1 stycznia 2011 roku nie ewidencjonował wykonywanych czynności (świadczonych usług) przy pomocy kasy rejestrującej.
Wnioskodawca wyjaśnia, iż w większości przypadków zapłata za sprzedaż usług, przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, która następuje za pośrednictwem poczty bądź na rachunek bankowy dotyczy całości należności, jednak sporadycznie występują przypadki, w których PZOZ rozkłada płatności na raty i w związku z powyższym następują częściowe płatności w określonych w ugodzie terminach.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
Czy świadczenie usług, za które zapłata nastąpiła za pośrednictwem poczty lub banku jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2012 roku, gdy rozpoczęcie ewidencjonowania tych usług przez podatnika nie nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2011 roku...
Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie realizowane przez Wnioskodawcę usługi za które zapłata nastąpiła za pośrednictwem poczty lub banku jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2012 roku, bowiem są to usługi opisane w pozycji 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 38, poz. 930). Natomiast od dnia 1 stycznia 2013 roku Wnioskodawca uważa, iż jest zobowiązany ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej sprzedaż wszystkich usług nawet tych, których zapłata dokonywana jest za pośrednictwem poczty lub banku. Ponadto mając na względzie definicję sprzedaży zawartą w art. 2 oraz moment powstania obowiązku podatkowego zdefiniowany w art. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 roku nr 177 poz. 1054) otrzymanie płatności podlega ewidencji za pomocą kasy rejestrującej w chwili otrzymania. W związku z niemożnością ustalenia stanu faktycznego wpływu na rachunek bankowy Wnioskodawca uważa, że rejestracji wpłat na kasie rejestrującej należy dokonywać w dacie odbioru wyciągu bankowego.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).
Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).
Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy.
W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.
Oznacza to, że nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
Z przepisu art. 111 ust. 1 wynika ponadto, iż podatnicy, wobec których powstał obowiązek w zakresie stosowania kas rejestrujących, są obowiązani za pośrednictwem tych urządzeń ewidencjonować obrót i kwoty podatku należnego.
Należy jednak zauważyć, iż opodatkowanie transakcji podatkiem od towarów i usług nie jest kryterium determinującym powstanie obowiązku w zakresie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przedmiotowy obowiązek dotyczy bowiem również sytuacji, gdy czynności sprzedaży są zwolnione od podatku lub wykonuje je podatnik zwolniony od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy. Powyższą tezę wspiera pośrednio art. 111 ust. 5 ustawy, zgodnie z którym w przypadku, gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem zwolnionym od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika.
Z powołanej normy prawnej wynika wprost, iż zamiarem ustawodawcy jest objęcie obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wszystkich podatników dokonujących sprzedaży na rzecz konkretnych nabywców, a mianowicie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych bez względu na to, czy dokonywane transakcje podlegają opodatkowaniu i czy są dokonywane przez podatników będących podatnikami podatku od towarów i usług
Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej umożliwia również realizację prawa konsumenta w zakresie otrzymania dokumentu (paragonu) zawierającego podstawowe dane o zawartej transakcji, w tym strukturze ceny.
Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.
Przy wydawaniu rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia:
  • wielkość i proporcje sprzedaży zwolnionej od podatku w danej grupie podatników;
  • stosowane przez podatników zasady dokumentowania obrotu;
  • możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;
  • konieczność zapewnienia realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przy uwzględnieniu korzyści wynikających z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz faktu zwrotu podatnikom przez budżet państwa części wydatków na zakup tych kas;
  • konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczania podatku, w tym właściwego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego;
  • konieczność zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku;
  • konieczność przeciwdziałania nadużyciom związanym z nieewidencjonowaniem obrotu przez podatników.
Zatem stosownie do powyższego, kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.
Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują w tym zakresie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930).
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. – sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.
W poz. 37 ww. załącznika wymienione zostało świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła2).
Z objaśnień zawartych w punkcie 2) wynika, iż zwolnienie to nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych czynności przed dniem 1 stycznia 2011 r.
Korzystanie ze zwolnienia określonego w poz. 37 wymaga spełnienia określonych warunków wynikających wprost z zapisu tej regulacji. Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy można zatem stosować jeżeli:
  • zapłata za świadczoną usługę w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła,
  • podatnik nie rozpoczął ewidencjonowania tych usług za pomocą kasy rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2011 r.
Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca świadczy usługi medyczne zwolnione od podatku od towarów i usług oraz opodatkowane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zapłata za sprzedaż usług, przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, uiszczana jest w formie gotówkowej albo na rachunek bankowy bądź też za pośrednictwem poczty.
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy usługi, za które zapłata nastąpiła za pośrednictwem poczty lub banku są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2012 r. Przy czym Wnioskodawca wskazał, iż z tytułu przelewu wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy oraz nadmienił, iż przed dniem 1 stycznia 2011 roku nie ewidencjonował wykonywanych czynności (świadczonych usług) przy pomocy kasy rejestrującej.
Mając na uwadze przedstawiony zaistniały stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że w odniesieniu do usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, za które zapłata całości należności nastąpiła za pośrednictwem poczty lub banku, a z ewidencji i dowodów dokumentujących te transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła, Wnioskodawca, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do ww. rozporządzenia, może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży tych usług do dnia 31 grudnia 2012 r. Natomiast w stosunku do usług, za które zapłata jest rozkładana na raty, ww. zwolnienie będzie miało zastosowanie, pod warunkiem, że wszystkie raty, stanowiące zapłatę za daną usługę, wpływają na rachunek bankowy Wnioskodawcy.
Należy wskazać, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, w tym dotyczące obowiązku podatkowego, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.
Interpretacja indywidualna z 31 maja 2012 r. nr IPTPP4/443-137/12-4/BM – Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi
Janusz.C.M. jest off-line  
26-07-2012, 16:35  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.617
Domyślnie RE: Kasy fiskalne - interpretacja

Cytat z "Podatki-bis":
Cytat:
26.07.2012

Podatki 2013: Kasy fiskalne – zmiany limitów zwolnień

Resort finansów szykuje zmiany w przepisach dotyczących zwolnień z obowiązku stosowania ewidencji na kasach fiskalnych. Uprawniający do zwolnienia limit rocznych obrotów zostanie zrównany do 20 tys. zł w skali roku. Obowiązkowo ewidencję będą musiały prowadzić szkoły nauki jazdy. Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem 2013 r.


Główną, przewidzianą w projekcie z 18 lipca 2012 r., zmianą jest zrównanie limit obrotu pozwalających na korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasach fiskalnych dla podmiotów kontynuujących i rozpoczynających działalność. Zgodnie z projektem, zwolnienie obejmie podatników, których obroty – na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych – nie przekraczają 20 tys. zł w skali roku.
Zmiany dotkną więc tych podatników, którzy zgodnie z dotychczasowymi przepisami korzystali z wyższego limitu (40 tys. zł), jako kontynuujący w danym roku działalność (jeżeli wcześniej nie powstał w stosunku do nich obowiązek ewidencjonowania).
W przypadku podatnika rozpoczynającego działalność w trakcie danego roku limit będzie z kolei określony proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności – obecnie nie ma znaczenia to, w którym kwartale podatnik rozpoczyna działalność.
Nalezy tu dodć, że zgodnie z przepisami przejściowymi wprowadzane w rozporządzeniu proporcjonalne obliczenie obrotów nie będzie stosowane w przypadku podatników, którzy rozpoczęli działalność i sprzedaż w 2012 r. - będzie ich obowiązywać limit w wysokości 20 tys. zł bez względu na okres prowadzonej w 2012 r. działalności.
Dodatkowo podatnicy, którzy korzystali ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia (tj. do dnia 1 stycznia 2013 r.) oraz nie będą mieli prawa do dalszego korzystania z tego zwolnienia na podstawie nowych regulacji zostaną zobligowani do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem 1 marca 2013 r.
Ministerstwo Finansów planuje także nałożyć obowiązek ewidencjonowania na szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11). Decyzję argumentuje licznymi doniesieniami urzędów skarbowych nt. nieprawidłowości występujących w tych podmiotach.
Jak wynika z treści projektu, przepisy dotyczące zwolnień nie będą mieć zastosowania do pomiotów zajmujących się dostawą m.in.: gazu płynnego, części do silników, nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, sprzętu fotograficznego, oprogramowania komputerowego (niezależnie od formy nośnika) oraz wyrobów tytoniowych. Ze zwolnień nie będą mogli korzystać również podatnicy, w przypadku których wcześniej powstał obowiązek ewidencjonowania.
Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 18 lipca 2012 r.) Ministra Finansów ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie to ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r.
Janusz.C.M. jest off-line  
17-06-2013, 16:10  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.617
Domyślnie RE: Kasy fiskalne - interpretacja

Działalność sezonowa a*kasy rejestrujące
Janusz.C.M. jest off-line  
14-11-2014, 14:49  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.617
Domyślnie RE: Kasy fiskalne - interpretacja

Logowanie do serwisu Podatki.biz
Janusz.C.M. jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Dwie kasy fiskalne jedna osoba? (odpowiedzi: 1) Witam! Prowadzę jednoosobową działalność w jednym miejscu i przekroczyłem próg do kasy fiskalnej. Wiem, że US zwraca tylko za zakup pierwszej kasy...
§ Czy potrzebne mi dwie kasy fiskalne? (odpowiedzi: 5) Witam prowadzę działalność od kilku miesięcy ( sprzedaż internetowa obuwi ) Forma opodatkowania to ryczałt , nie posiadałem kasy ponieważ nie ma...
§ Kasy fiskalne nowa ustawa jak działać ? (odpowiedzi: 10) Witam mam pytanie co do nowej ustawy o kasach fiskalnych. Chodzi mi dokłądnie o to czy muszę zmieniać kasy fiskalne. Mam dwa sklepy na jednym...
§ kasy fiskalne-brak raportu dobowego (odpowiedzi: 2) Witam. Mam pytanie-jak napisać wyjaśnienie w związku z brakiem raportu dobowego z kasy fiskalnej ? Zaznaczam,że wydrukowałam go dnia następnego,...
§ Kasy fiskalne - 3 punkty sprzedaży (odpowiedzi: 3) Mam takie pytanie. Mam 3 punkty sprzedaży. Czy od 1 marca muszę się zaopatrzyć w 3 kasy czy może tak jak dzisiaj słyszałem że mogę kupić jedną,...
§ kasy fiskalne (odpowiedzi: 1) Proszę o informację czy na imprezach masowych biletowanych typu dni miasta są obowiazkowe kasy fiskalne?


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.