Jak odwołać się od decyzji podatkowej? - poradnik - Forum Prawne

 

Jak odwołać się od decyzji podatkowej? - poradnik

W toku postępowania podatkowego urząd prowadzący może wydać akty administracyjne (decyzje lub postanowienia), od których możemy odwołać się do organu wyższej instancji, czyli ujmując jeżykiem prawniczym – zaskarżyć. Jak wszcząć postępowanie i potem odpowiednio ponaglać ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo finansowe i podatkowe


Zamknięty temat
 
03-02-2014, 13:47  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie Jak odwołać się od decyzji podatkowej? - poradnik

W toku postępowania podatkowego urząd prowadzący może wydać akty administracyjne (decyzje lub postanowienia), od których możemy odwołać się do organu wyższej instancji, czyli ujmując jeżykiem prawniczym – zaskarżyć.

Jak wszcząć postępowanie i potem odpowiednio ponaglać organ do wydania decyzji opisano w innym poradniku http://forumprawne.org/prawo-finanso...ml#post2654126


W tym podadniku znajdą się informacje jak odwołać się od decyzji lub złożyć zażalenie na postanowienie, jeśli takie już zostały wydane.

Od razu warto wyjaśnić, czym się różni decyzja od postanowienia.

Decyzja rozstrzyga całą sprawę w zakresie danego postępowania podatkowego - można powiedzieć, że to jego koniec.

Postanowienie dotyczy mniejszych kwestii wyjawiających się w toku postępowania – przykładowo zawieszenia postępowania, wznowienia postepowania itp. Nie rozstrzyga zatem sprawy, tylko mniejsze kwestie prowadzące do rozstrzygnięcia sprawy.

Każde postępowanie musi się zakończyć decyzją, natomiast w ramach podstępowania może być wydanych kilka Postanowień zależnie od okoliczności sprawy.

Nie każde jednak pismo które otrzymujemy od urzędu jest taką decyzją i nie są nimi z pewnością:

- lakoniczne, aczkolwiek zawiłe pisma otrzymane z urzędu
- wezwania do różnych czynności
- zawiadomienia
- pisma wymieniane między urzędami, które otrzymujemy do wiadomości
- postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie (wynika to z ordynacji podatkowej) – przykładowo postanowienie o wszczęciu postępowania.

Na niektóre postanowienia przysługuje zażalenie, a na inne nie (wynika to ze sprawy, którą normuje takie postanowienie). Zatem jeśli mamy Postanowienie, które rozpoczyna się słowami „na podstawie art… o.p.." to możemy sprawdzić, czy urzędnik się nie pomylił i czy przypadkiem nie przysługuje nam na takie postanowienie zażalenie.

Mamy dwa takie akty, które możemy zaskarżyć i są nimi:
- decyzja administracyjna – od niej możemy się odwołać w terminie 14 dni od jej otrzymania
- postanowienie, na które przysługuje zażalenie – od niego możemy złożyć zażalenie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Czyli otrzymujemy dokument, na który rozpoczyna się na podstawie § … o.p. Decyzja lub Postanowienie, a na dole pouczenie, że „od decyzji przysługuje odwołanie do <nazwa organy odwoławczego, czyli wyższej instancji” w terminie 14 dni lub że „od postanowienia przysługuje zażalenie do <nazwa organy odwoławczego, czyli wyższej instancji”.

Co zrobić, jeśli jednak urzędnik „zapomniał” dopisać odpowiedniego pouczenia, a decyzję lub postanowienie odebraliśmy i chcielibyśmy się odwołać?

W takim razie korzystamy z art. 213 o.p dla decyzji lub art. 219 w związku z art. 213 o.p dla postanowienia.
Cytat:
§ 1. Strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia lub co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub co do skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.

§ 4. W przypadku wydania decyzji o uzupełnieniu lub sprostowaniu decyzji termin do wniesienia odwołania lub skargi biegnie od dnia doręczenia tej decyzji.
Czyli do urzędu, który wydał decyzję lub postanowienie redagujemy następujące pismo dla decyzji lub odpowiednio dla postanowienia. We wzorze poniżej, jeśli nasze pismo dotyczy:
- decyzji, to pozostawiamy tekst napisany kolorem zielonym, zaś kasujemy to co napisane fioletowo
- postanowienia, , to pozostawiamy tekst napisany kolorem fioletowym, zaś kasujemy to co napisane zielono

Treść pisma

Cytat:


"Na podstawie art. 213 § 1 Ordynacji podatkowej (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.)wnoszę o zamieszczenie pouczenia co do prawa do odwołania dla decyzji <nr decyzji> z dnia <data>

Na podstawie art. 213 § 1 w związku z art. 219 Ordynacji podatkowej (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.)wnoszę o zamieszczenie pouczenia co do prawa do zażalenia dla postanowienia <nr postanowienia> z dnia <data>

wydanej przez <nazwa urzędu, który wydał decyzję lub postanowienie> w sprawie <tu opisujemy krótko czego dotyczy sprawa>, które otrzymałem dnia <data>


Podpis"


Koniec treści pismaSkładamy pismo wraz z załącznikami w kancelarii urzędu , a na kopii uzyskujemy potwierdzenie wpływu. Lub wysyłamy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Należy pamiętać, że mamy na to tylko 14 dni. Dni liczymy od odebrania przez nas decyzji lub postanowienia, a nie od daty zredagowania znajdującej się na piśmie.
Złożenie takiego podania odpowiednio przedłuża nam prawo do odwołania aż do czasu otrzymania uzupełnienia.
voyteg jest off-line  
03-02-2014, 13:55  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Jak odwołać się od decyzji podatkowej? - poradnik

Załóżmy, że mamy decyzję lub postanowienie na które przysługuje zażalenie zawartym na dole pouczeniem, do kogo możemy się odwołać lub zredagować zażalenie – stąd wiemy kto jest organem odwoławczym.

Kilka informacji apropos odwołania:
1. Składamy je za pośrednictwem organu który wydał dany akt administracyjny, a ten przekazuje je do organu odwoławczego. Przykładowo, jeśli decyzję wydał Naczelnik Urzędu Skarbowego, a organem odwoławczym jest Dyrektor Izby Skarbowej, to odwołanie składamy w Urzędzie Skarbowym, a ten zobowiązany jest przekazać je do Izby Skarbowej.
2. Struktura treści odwołania od decyzji i treści zażalenia na postanowienie jest podobna, więc poniżej zostanie zredagowane jedno pismo z wyróżnionymi kolorem elementami dla odwołania od decyzji lub treści zażalenia na postanowienie.
3. W odwołaniu możemy podnieść cokolwiek. Uniwersalnym zarzutem jest wskazanie obowiązku organu administracji, jakim jest zebranie i ocenienie całego materiału dowodowego, co wynika z art. 187 § 1 w związku z art. 191 o.p. Organ administracji jest zobowiązany wziąć wszytko pod uwagę, nawet jeśli w toku postępowania zapomni o tym strona.
4. Odwołania od decyzji lub zażalenia na postanowienie są bezpłatne.


We wzorze poniżej, jeśli nasze pismo dotyczy:
- decyzji, to pozostawiamy tekst napisany kolorem zielonym, zaś kasujemy to co napisane fioletowo
- postanowienia, , to pozostawiamy tekst napisany kolorem fioletowym, zaś kasujemy to co napisane zielono

Cytat:
Nasze dane
<imię i nazwisko, adres wnoszącego podanie>
<miejscowość, data>


<nazwa i adres urzędu wyższej 2-giej instancji, do którego wnosimy odwołanie lub zażalenie>

za pośrednictwem

<nazwa i adres urzędu niższej 1-szej instancji, do którego wnosimy odwołanie lub zażalenie>

Odwołanie od decyzji <lub Zażalenie na postanowienie>

Na podstawie art. 220 § 1 Ordynacji podatkowej (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.)składam odwołanie od Decyzji <nr decyzji> z dnia <data>
Na podstawie art. 236 § 1 Ordynacji podatkowej (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.)) składam zażalenie na Postanowienie <nr postanowienia> z dnia <data>

wydanej przez <nazwa urzędu, który wydał decyzję> w sprawie <tu opisujemy krótko czego dotyczy sprawa>, który to akt administracyjny otrzymałem dnia <data>

Zaskarżony akt administracyjny został wydany z naruszeniem art. 187 § 1 w związku z art. 191 o.p., które to normy prawa obligują organ administracji do zebrania i oceny całokształtu materiału dowodowego, co ma wpływ na wynik sprawy.
<dalej możemy napisać, co uważamy>

Podpis
Treść uzasadnienia naszego odwołania możemy wzmocnić korzystając z bazy orzeczeń sądów administracyjnych
Na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query znajduje się baza orzeczeń sądów administracyjnych, czyli takich które kontrolują prace urzędów.

Na tej stronie znajduje się wygodna wyszukiwarka - prosta w obsłudze jak google - gdzie można znaleźć sprawy podobne do naszych. W polu "szukane słowa" wpisujemy kilka takich wyrazów, które są związane z nasza sprawą. Klikamy "szukaj" i mamy orzeczenia sądowe dla danych spraw. W ich uzasadnieniach możemy przeczytać, jakie normy prawne dotyczą naszej sprawy.
Uwaga - ta wyszukiwarka nie lubi błędów lub literówek - jak popełnimy błąd w wyrazie, to zwraca wynik pusty. - wcale to nie oznacza, że orzeczeń takich brak.
I wskazówka dla zaawansowanych. W wyszukiwarce jest pole "symbol sprawy". Możemy je rozwinąć i znaleźć symbol naszej sprawy, co w połączeniu z wpisanymi wyżej kluczowymi szukanymi słowami zawęzi wybór tylko do danego symbolu sprawy. Interesujące nas symbole sprawy to:


6110 Podatek od towarów i usług
6111 Podatek akcyzowy
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
6114 Podatek od spadków i darowizn
6115 Podatki od nieruchomości
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych


Gdy znajdziemy interesujące nas orzeczenie, to wtedy w treści odwołania możemy uzupełnić odpowiednio wskazując te orzeczenie, cytując jego fragment i wskazując sygnaturę akt sprawy, przykładowo „Jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Wyroku z dnia 25 marca 2010 (sygn. akt I SA/Wa 1623/09 ), <cytat z orzeczenia>

Nasze odwołanie lub zażalenie wraz z załącznikami te wysyłamy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru bezpośrednio na adres organu, który wydał decyzję lub postanowienie lub zanosimy osobiście do kancelarii tego urzędu, a na kopii podania uzyskujemy wtedy potwierdzenie wpływu.
Należy pamiętać, że mamy na to tylko 14 dni w przypadku odwołania od decyzji i 7 dni w przypadku zażalenia postanowienia. Jeśli przekroczymy ten termin, to nasze odwołanie lub zażalenie zostanie odrzucone z przyczyn formalnych, nawet jeśli jest w pełni uzasadnione.
Dni liczymy od odebrania przez nas decyzji lub postanowienia, a nie od daty zredagowania znajdującej się na piśmie.
voyteg jest off-line  
03-02-2014, 13:58  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Jak odwołać się od decyzji podatkowej? - poradnik

Załóżmy zatem, że zredagowaliśmy nasze „odwołanie” i złożyliśmy je prawidłowo za pośrednictwem organu, który wydał decyzję lub postanowienie.

Może się zdarzyć, że organ do którego odwołanie wnieśliśmy nie przekazuje go do organu odwoławczego. W takim przypadku zaglądamy do wpisu #5 w tym poradniku, czyli niżej.

Organ odwoławczy powinien rozpoznać nasze odwołanie „bez zbędnej zwłoki”, a najpóźniej w przeciągu miesiąca od otrzymania odwołania.

W tym poradniku jest wyjaśnione jak ponaglać organ odwoławczy – zasady tam zawarte dotyczą również postępowania odwoławczego http://forumprawne.org/prawo-finanso...ml#post2654126

Organ odwoławczy po rozpatrzeniu naszego odwołania może:
- utrzymać decyzję organu niższej instancji w mocy – oznacza, że uznaje, że tamta decyzja jest prawidłowa i wtedy staje się prawomocna, czyli obowiązująca.
- uchylić decyzję organu I instancji – oznacza, że tamta decyzja jest błędna i ponownie musi być przeanalizowana przez organ I instancji, czyli tamta decyzja jest nieobowiązująca i musi zostać wydana nowa. Wszystko zatem rozpoczyna się od początku. Czyli znów stosujemy poradnik http://forumprawne.org/prawo-finanso...ml#post2654106

Jeśli uważamy, że decyzja organu II instancji jest dla nas niekorzystna (nieistotne, czy organ ten utrzymał, czy uchylił decyzję organu I instancji), to przysługuje nam prawo do zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Jak to uczynić przystępnie wyjaśniono w kolejnym poradniku. http://forumprawne.org/sady-administ...-poradnik.html

Uwaga - Sadu Administracyjnego nie należy mylić z Sądem Powszechnym (czyli cywilnym), gdzie możemy być obowiązani stawić się na sprawie i zeznawać. W Sądzie Administracyjnym jest inaczej - jeśli nie chcemy, nie musimy uczestniczyć w rozprawie i nasza aktywność może się ogranicznyc tylko do złożenia skargi w urzędzie adminstracji. Ten sąd nawet na zawiadomieniu o rozprawie poucza, że obecność jest nieobowiązkowa

Ponadto, kiedy Sąd w wyroku uchyli decyzję, a organ nie wykona tego wyroku, to mamy prawo do odszkodowania

art. 154 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Cytat:
§ 4. Osobie, która poniosła szkodę wskutek niewykonania orzeczenia sądu, służy roszczenie o odszkodowanie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 5. Odszkodowanie, o którym mowa w § 4, przysługuje od organu, który nie wykonał orzeczenia sądu. Jeżeli organ w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku o odszkodowanie nie wypłacił odszkodowania, uprawniony podmiot może wnieść powództwo do sądu powszechnego.
voyteg jest off-line  
25-07-2014, 16:17  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Jak odwołać się od decyzji podatkowej? - poradnik

Dodatek - gra w "ping-ponga", czyli wielokrotne odwołania w tej samej sprawie

Po otrzymaniu naszego odwołania organ II (wyższej) instancji, jeśli je uzna, to uchyla dany akt administracyjny i przekazuje sprawę z powrotem do organu I (niższej instancji).
Organ I instancji ponownie może wydać decyzję taką samą lub podobną. Interesant się od niej znów odwołuje i ponownie zostaje ona uchylona. I tak może być w nieskończoność...

Jak możemy przerwać takie błędne koło?

Na wstępie zwróćmy uwagę na kompetencję organu odwoławczego zgodnie z art. 233 o.p.

Cytat:
§ 1. Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której:

1) utrzymuje w mocy decyzję organu pierwszej instancji albo

2) uchyla decyzję organu pierwszej instancji:
a) w całości lub w części – i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub uchylając tę decyzję – umarza postępowanie w sprawie,
b) w całości i sprawę przekazuje do rozpatrzenia właściwemu organowi pierwszej instancji, jeżeli decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości, albo

3) umarza postępowanie odwoławcze.

§ 2. Organ odwoławczy może uchylić w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części. Przekazując sprawę, organ odwoławczy wskazuje okoliczności faktyczne, które należy zbadać przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

§ 3. Samorządowe kolegium odwoławcze uprawnione jest do wydania decyzji uchylającej i rozstrzygającej sprawę co do istoty jedynie w przypadku, gdy przepisy prawa nie pozostawiają sposobu jej rozstrzygnięcia uznaniu organu podatkowego pierwszej instancji. W pozostałych przypadkach samorządowe kolegium odwoławcze uwzględniając odwołanie, ogranicza się do uchylenia zaskarżonej decyzji.

Zwróćmy uwagę, że organ odwoławczy może "orzec o istocie sprawy" i wcale nie musi "przekazać sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ niższej instancji.Dużo wygodniej urzędnikom organu odwoławczego przekazać sprawę urzędnikom organu I instancji. Jednak to dla interesanta może oznaczać "niekończącą się historię"

Co w takim przypadku można zrobić?

Załóżmy, że organ odwoławczy po raz kolejny uchylił akt administracyjny (decyzję lub postanowienie) i przekazał sprawę do ponownego przeanalizowania przez organ I instancji.

W takim przypadku warto zaskarżyć taką decyzję organu odwoławczego do WSA, mimo tego, że jest dla nas korzystna, zarzucając naruszenie art. 233 § 1 pkt 2 o.p. poprzez nierozstrzygnięcie sprawy w toku postępowania odwoławczego i możemy w skardze powołać się na orzeczenia poniżej

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B94902694F

Cytat:
Wydanie decyzji kasacyjnej i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji jest wyjątkiem od zasady merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy podatkowej, a zatem rozszerzająca wykładnia art. 233 § 2 o.p. jest niedopuszczalna. Przewidziana w tym przepisie możliwość uchylenia przez organ odwoławczy zaskarżonej decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji stanowi odstępstwo od zasady szybkiego i wnikliwego rozpatrzenia sprawy co do jej istoty przez organy podatkowe obu instancji (art. 125 § 1 i art. 127 o.p.). Uchylenie decyzji organu podatkowego pierwszej instancji z przekazaniem sprawy temu organowi do ponownego rozpatrzenia może być stosowane jedynie wyjątkowo i tylko w sytuacjach ściśle opisanych w art. 233 § 2 o.p.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D7C0586DA7

Cytat:
Sąd w niniejszym składzie podziela zarzut skargi naruszenia art. 233 O.p. oraz 229 O.p.
Zgodnie z art. 233 § 2 O.p. organ odwoławczy może uchylić w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części. Przekazując sprawę, organ odwoławczy wskazuje okoliczności faktyczne, które należy zbadać przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. Z kolei na podstawie art. 229 O.p. organ odwoławczy może przeprowadzić, na żądanie strony lub z urzędu, dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.
Wykładnia powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że decyzja powodująca przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia jest wyjątkiem od zasady merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy przez organ II instancji i jest dopuszczalna tylko w przypadku zaistnienia przesłanki ustawowej. Rację ma skarżący, iż omawiana regulacja nie powinna być interpretowana rozszerzająco, jak uczynił to organ podatkowy. Sąd wyraża pogląd - znajdujący poparcie w orzecznictwie - iż ustanowiona w Ordynacji podatkowej zasada dwuinstancyjności (art. 127 O.p.) oznacza, iż co do zasady organ odwoławczy zobligowany jest do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy już raz rozstrzygniętej decyzją organu I instancji. Omawiany przepis art. 233 O.p. nadaje organowi odwoławczemu status organu merytorycznego, a nie kasacyjnego. W konsekwencji organ ten winien dążyć do załatwienia sprawy już raz załatwionej skarżonym rozstrzygnięciem we własnym zakresie i to bez względu na rodzaj stwierdzonych mankamentów postępowania pierwszoinstancyjnego.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7ECE062799

Cytat:
Z powyższej zasady wynika bowiem, że po wniesieniu odwołania sprawa powinna być w całości przedmiotem postępowania przed organem drugiej instancji. Tworzy to zatem obowiązek dwukrotnego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, dwukrotnego ustalenia stanu faktycznego i dwukrotnej wykładni przepisów prawa (por. wyroki NSA z 25 września 2001r. sygn. akt III SA 913/00, z 19 marca 2002r. sygn. akt III SA 1861/00, niepubl.).
Obowiązkiem organu odwoławczego jest zatem ponowne merytoryczne załatwienie sprawy, a nie tylko kontrola prawidłowości zaskarżonej decyzji organu pierwszej instancji. Inaczej dochodzi w trakcie procesowania przez organ odwoławczy do pozbawienia podatnika gwarancji ochrony interesu podatnika (por. wyrok NSA z 23 maja 2001r. sygn. akt III SA 1602/00, niepubl.).
Zatem kiedy chcemy zaskarżyć orzeczenie organu wyższej instancji uchylające orzeczenie organu niższej instancji, to korzystamy z poradnika http://forumprawne.org/sady-administ...-poradnik.html i znajdującym się tam wzorze skargi wklejamy następujące zwroty:

Cytat:
Zaskarżonej decyzji <lub postanowieniu> zarzucam naruszenie
art. 233 § 2 Ordynacji podatkowej Ustawy Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 z późn. zmianami), poprzez zaniechanie orzeczenia co do istoty sprawy w postępowaniu odwoławczym.

i dalej w treści uzasadnienia skargi

Jak zauważył WSA w Wyroku z dnia 19 października 2011 (sygn. akt I SA/Kr 1334/11) " Oceniając zgodność z prawem zaskarżonej decyzji należy przede wszystkim podkreślić, iż w omawianej sprawie mamy do czynienia z decyzją kasacyjną opartą na art. 233 § 2 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że organ odwoławczy może uchylić decyzję organu pierwszej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub znacznej części. W orzecznictwie wskazuje się, że wydanie decyzji kasacyjnej i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji jest wyjątkiem od zasady merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy podatkowej, a zatem niedopuszczalna jest wykładnia rozszerzająca (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 maja 1983 r., sygn. akt II SA 403/83, ONSA z 1983 r., nr 1, poz. 38 ). Przewidziana w powyższym przepisie możliwość uchylenia przez organ odwoławczy zaskarżonej decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji stanowi ponadto odstępstwo od zasady szybkiego i wnikliwego rozpatrzenia sprawy co do jej istoty przez organy podatkowe obu instancji (art. 125 i 127 Ordynacji podatkowej)"


Dlatego uważam, że w realiach zaskarżonej sprawy przekazanie ponownie jej do organu niższej instancji stanowi naruszenie zasad postępowania administracyjnego i ma wpływ na wynik sprawy, bo dodatkowo stanowi naruszenie zasady szybkości działania wyrażonej w art. 125 o.p.
Jak w takim przypadku potoczy się nasza sprawa?

Będzie ona miała w pewien sposób dwa równoległe tory:

1. uchylony akt administracyjny (nadal nie będzie obowiązywał, bo został uchylony) wróci do organu I instancji i interesant będzie mógł go ponaglać do działania

2. zaskarżony akt administracyjny zostanie przekazany do WSA (jeśli nie złożymy wniosku o wstrzymanie jego wykonania do Sądu, to przecież będzie podlegał wykonaniu) i nasza skarga będzie oczekiwać przed Sądem.

Jeśli WSA uzna naszą skargę, to - i tu też dwie opcje:
a) uchyli tylko akt administracyjny organu odwoławczego i zobowiąże ten organ do orzeczenia co do istoty sprawy i jeśli organ tego nie będzie respektował, to stosujemy poradnik
b) uchyli obydwa akty administracyjne organu I i II instancji, a wtedy sprawa wraca od razu do organu niższej instancji i wobec niego stosujemy wtedy poradnik
voyteg jest off-line  
27-02-2015, 11:58  
voyteg
Moderator
 
voyteg na Forum Prawnym
 
Posty: 18.611
Domyślnie RE: Jak odwołać się od decyzji podatkowej? - poradnik

Dodatek - co zrobić, gdy organ I instancji nie przekazuję odwołania lub zażalenia do organu odwoławczego?

Art. 227 o.p.

Cytat:
§ 1. Organ podatkowy, do którego wpłynęło odwołanie, przekazuje je wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania, chyba że w tym terminie wyda decyzję na podstawie art. 226..
Zatem po upływie dwóch tygodni telefonujemy do organu odwoławczego zadając pytanie, czy odwołanie (zażalenie) w naszej sprawie wpłyneło.

Jeśli nie, to postępujemy zgodnie z wykładnią prawa zawartą w orzeczeniu NSA I OZ 819/13

Cytat:
Wskazać w tym miejscu należy, iż przekazanie odwołania jest czynnością materialno - techniczną, na którą nie przysługuje zażalenie w trybie art. 37 k.p.a., który co do zasady dotyczy załatwienia sprawy, a więc wydania merytorycznego rozstrzygnięcia w formie postanowienia lub decyzji. Warunkiem wniesienia do sądu skargi na bezczynność w zakresie przekazania odwołania jest więc wykorzystanie środka określonego w art. 53 § 3 p.p.s.a., zgodnie z którym jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu do usunięcia naruszenia prawa (zob. B. Adamiak, J. Borkowski Kodeks postępowania administracyjnego - Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 501).
W takiej sytuacji piszemy do tego samego organu, który wydał decyzję lub zażalenie i nie przekazał go do organu odwoławczego, pismo o takiej treści:

Cytat:
" Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

Na podstawie art.
52 § 3 P.p.s.a składam wezwanie do usunięcia naruszenia prawa


Dnia <data> złożyłem odwołanie od decyzji <numer> wydaniej dnia <data> (lub zażalenie od postanowienia <numer> wydanego dnia <data>) od w sprawie <opisujemy krótko, czego dotyczy sprawa>
Zgodnie z informacją uzyskaną od organu odwoławczego, moje zaskarżenie wraz z aktami sprawy nadal nie zostało przekazane zgodnie z art. 227 o.p.

Jak zauwazył NSA w Postanowieniu z dnia 25 września 2013
(sygn. akt NSA I OZ 819/13) "Warunkiem wniesienia do sądu skargi na bezczynność w zakresie przekazania odwołania jest więc wykorzystanie środka określonego w art. 53 § 3 p.p.s.a., zgodnie z którym jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu do usunięcia naruszenia prawa"

W tym stanie faktycznym wezwanie do usunięcia prawa poprzez wykonanie tej czynności materialno-technicznej jest w pełni uzasadnione.

Podpis"
Składamy pismo wraz z załącznikami w kancelarii urzędu , a na kopii uzyskujemy potwierdzenie wpływu.

Ewentualnie wysyłamy wszystko listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru – administracyjnie efekt taki sam, jak gdybyśmy złożyli osobiście (to wariant dla osób, które trafią na opór w postaci odmowy przyjęcia podania w kancelarii, np. „bo u nas się tak nie robi”)

Odczekujemy 2-3 dni i znów telefonujemy do organu odwoławczego z zapytaniem, czy nasze odwołanie (zażalenie) zostało przekazane.

Jeśli nie, to korzystająć z kolejnego poradnika http://forumprawne.org/sady-administracyjne/501728-zredagowana-skarga-na-bezczynnosc-organu-podatkowego-do-wsa.html redagujemy skagę na bezczynność polegającą na zaniechaniu wykonania czynności materialno technicznej, jaką jest przekazanie odwołania (zażalenia) do organu wyższej instancji w terminie wynikającym z art 227 o.p.

w treści tej skargi oczywiście warto zacytować tezę Postanowienia NSA z dnia 5 listopada 2014 (sygn. akt II OSK 2570/14)"Na bezczynność organu I instancji lub przewlekłe prowadzenie post. w zakresie wykonania obowiązku ustawowego, określonego w art. 133 kpa służy stronie skarga do sądu administracyjnego na podst. art. 3 § 2 pkt 8 ppsa po uprzednim wykorzystaniu środka przewidzianego w art. 52 § 3 ppsa"
voyteg jest off-line  
Zamknięty temat

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ Jak odwołać się od decyzji administracyjnej? - poradnik (odpowiedzi: 4) W toku postępowania administracyjnego urząd prowadzący może wydać akty administracyjne (decyzje lub postanowienia), od których możemy odwołać się do...
§ odwołania się od decyzji podatkowej wydanej przez Urząd miasta (odpowiedzi: 1) Witam, proszę o informację jak przygotować pismo dot. odwołania się od decyzji podatkowej wydanej przez Urząd miasta Opole. Ogólny zarys...
§ Zmiana decyzji podatkowej (odpowiedzi: 1) Witam, co należy zrobić, aby została zmieniona decyzja podatkowa, po stwierdzeniu nabycia spadku. Ponieważ jestem wpisany na decyzji ustalającej...
§ niewłaściwy numer konta na decyzji podatkowej (odpowiedzi: 2) Przepraszam, jeśli nie potrafię odnaleźć problemu w archiwum W ubiegłym roku otrzymałem decyzję podatkową z Urzędu Gminy - podany był numer konta....
§ Jak odwołać się od sądu decyzji ZUS? (odpowiedzi: 2) Dwukrotnie przechodziłam badania na komisji lekarskiej ZUS o przyznanie renty szkoleniowej. Pierwsza przyznana, lecz ZUS odwołał się od swojej...
§ Jak odwołać się do decyzji? (odpowiedzi: 1) Witam bardzo serdecznie . Proszę o pomoc bo jestem w dołku , nie wiem jak odwołać się od decyzji wydanej przez zus z kontroli. Jak uzasadnić,że osoba...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.