Uzyskanie NIP bez pracodawcy.. - Forum Prawne

 

Uzyskanie NIP bez pracodawcy.. 3

Cierpliwości, czekam na odpowiedź Ministerstwa Finansów. Dziś dostałem taką informację: "Witam, Ministerstwo Finansów - Departament Podatków Dochodowych informuję, iż nie jest właściwy w tej sprawie. Właściwym Departamentem jest Departament Administracji Podatkowej do którego zostało skierowane ...Wróć   Forum Prawne > Pomoc prawna z zakresu prawa publicznego > Prawo finansowe i podatkowe


Odpowiedz
 
23-06-2009, 12:21  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.627
Domyślnie RE: Uzyskanie NIP bez pracodawcy..

Cierpliwości, czekam na odpowiedź Ministerstwa Finansów. Dziś dostałem taką informację:
"Witam,
Ministerstwo Finansów - Departament Podatków Dochodowych informuję, iż nie jest właściwy w tej sprawie. Właściwym Departamentem jest Departament Administracji Podatkowej do którego zostało skierowane Pana zapytanie.
Sekretariat Departamentu Podatków Dochodowych"
Janusz.C.M. jest off-line  
24-06-2009, 11:28  
pkr
Użytkownik
 
Posty: 42
Domyślnie RE: Uzyskanie NIP bez pracodawcy..

ok w takim razie czekamy na info
pkr jest off-line  
24-06-2009, 15:20  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.627
Domyślnie RE: Uzyskanie NIP bez pracodawcy..

Przed chwilą otrzymałem z Ministerstwa Finansów.


Cytat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Departament Administracji Podatkowej
AP15/033/7/STI/09/4358
Warszawa, 24.06.2009 r.
Pan Janusz .xxxxxxxxxx
Odpowiadając na Pana pismo przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej
w dniu 18 czerwca 2009 r. w sprawie wyjaśnienia problemu związanego z otrzymaniem NIP,
Ministerstwo Finansów informuje, co następuje.
Zasady nadawania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) przez naczelników
urzędów skarbowych określa ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.) zwana
dalej „ustawą o NIP”. W świetle art. 2 ustawy o NIP obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają
osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, uzyskujące, w rozumieniu odrębnych przepisów, co najmniej jeden
z trzech statusów:
1. podatnika, lub
2. płatnika podatku
- w w/w przypadkach w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja
podatkowa oraz w rozumieniu przepisów materialnego prawa podatkowego, albo
3. płatnika składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Osoba podejmująca pracę (podatnik), której płatnik ma obowiązek pobierania zaliczek
miesięcznych na podatek dochodowy od osób fizycznych lub dokonuje rocznego rozliczenia
podatku, albo też pobiera zaliczkę wyłącznie od dochodu z tytułu umowy o dzieło lub umowy
zlecenie – dokonuje zgłoszenia identyfikacyjnego (o ile takie nie zostało wcześniej złożone)
za pośrednictwem tegoż płatnika. Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
obowiązany jest zaopatrzyć podatnika w odpowiedni formularz zgłoszenia identyfikacyjnego
(NIP-3). Płatnik ma obowiązek dostarczyć podatnikowi formularz w terminie 7 dni liczonych
od dnia pobrania pierwszej zaliczki lub otrzymania od podatnika oświadczenia o mającym
nastąpić dokonaniu rozliczenia rocznego podatku przez płatnika. Podatnik ma zaś obowiązek
zwrócić wypełniony formularz płatnikowi w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
Następnie płatnik w terminie 14 dni od otrzymania wypełnionego formularza składa go do
właściwego (w sprawach podatku dochodowego) naczelnika urzędu skarbowego.
Blok informacyjny w części E formularza NIP-3 dotyczy danych płatnika, o którym
mowa wyżej, realizującego ustawowe zobowiązanie do pośredniczenia w przekazaniu
zgłoszenia.
Taki tryb postępowania wobec osób podejmujących pracę po raz pierwszy oraz
zobowiązanie płatnika (pracodawcy) do wspomnianego pośredniczenia, a także szczegóły
dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego przez płatnika reguluje art. 8 ustawy o NIP.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż przedmiotowy problem był poruszany
w interpelacji posła Jana Rzymełki z dnia 5 lutego 2009r. nr SPS-023-7692/09, na którą
Minister Finansów udzielił odpowiedzi pismem z dnia 25 lutego 2009 r. nr
AP15/0602/1/09/BMI9-1376.
Naczelnik Wydziału
/ - /
Iwona xxxxxxxxx
Otrzymują:
1. Adresat drogą elektroniczną na adres: xxxxxxxxx
2. A/a
Opracowanie: Marcin xxxxxxxx
Departament Administracji Podatkowej
Adres: Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
Telefon: +48 (22) 694-57-00
e-mail:sekretariat.ap@mofnet.gov.pl
Mimo, że ministerstwo dostało w załączniku wszystkie posty dotyczące tego tematu, uważam, że odpowiedź jest niepełna. Nie wyjaśnia na jakiej podstawie niektóre urzędy skarbowe odmawiają przyjmowania druku NIP-3 bez pieczątki w części E formularza.
Być może wyjaśnione jest to w odpowiedzi na interpelację poselską, której jeszcze nie czytałem.
Janusz.C.M. jest off-line  
24-06-2009, 15:58  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.627
Domyślnie RE: Uzyskanie NIP bez pracodawcy..

A oto odpowiedź na interpelację posła:
Cytat:
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra -
na interpelację nr 7692
w sprawie nadawania NIP
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na przekazaną przy piśmie z dnia 5 lutego 2009 r. (sygn.: SPS-023-7692/09) interpelację posła pana Jana Rzymełki w sprawie nadawania numeru identyfikacji podatkowej, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.
Numer identyfikacji podatkowej nadawany jest podatnikom i płatnikom podatków, a także płatnikom składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Zakres przedmiotowy reguluje art. 1, a zakres podmiotowy reguluje art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.), zwanej dalej ˝ustawą o NIP˝.
Nadanie NIP następuje w drodze decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego na podstawie dokonanego zgłoszenia identyfikacyjnego. Postępowanie w sprawie nadania NIP prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Naczelnik urzędu skarbowego przed wydaniem decyzji bada wszelkie okoliczności i wymogi formalnoprawne, w tym także przesłanki ujęte w art. 81 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.).
Uprzejmie informuję, iż przepisy dotyczące nadawania NIP podlegają zmianom, które mają na celu uproszczenie stosownych procedur poprzez ich skrócenie i analizę czynników postrzeganych przez zobowiązanych jako ˝przeszkody˝ - w celu ich eliminacji. Przykładem takich ostatnich zmian są wchodzące w życie z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97), regulacje odnoszące się wprost do zagadnienia nadawania NIP i polegające m.in. na skróceniu do 3 dni roboczych terminu na wydanie decyzji w sprawie nadania NIP osobie fizycznej rozpoczynającej działalność gospodarczą (ust. 2a w art. 3 ustawy o NIP) oraz na odstąpieniu od wymogu dołączania przez podatników prowadzących działalność gospodarczą, płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych uwierzytelnionych lub urzędowo poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem, w szczególności odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, umowy spółki, dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba, zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON (uchylenie ust. 4b w art. 5 ustawy o NIP), a także na określeniu w drodze rozporządzenia i wprowadzeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej uwzględniającego zakres danych niezbędnych m.in. dla zgłoszenia identyfikacyjnego (aktualizacyjnego), o którym mowa w przepisach ustawy o NIP, tzw. jedno okienko (dodany ust. 10 w art. 7b ustawy Prawo działalności gospodarczej).
Jednocześnie pragnę zauważyć, iż osoba podejmująca pracę (podatnik), której płatnik ma obowiązek pobierania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób fizycznych lub dokonuje rocznego rozliczenia podatku, albo też pobiera zaliczkę wyłącznie od dochodu z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia, dokonuje zgłoszenia identyfikacyjnego (o ile takie nie zostało wcześniej złożone) za pośrednictwem tegoż płatnika. Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązany jest do zaopatrzenia się w formularze zgłoszeń i do dostarczenia podatnikowi formularza zgłoszenia identyfikacyjnego (tzw. NIP-3) w terminie 7 dni od dnia pobrania pierwszej zaliczki lub otrzymania od podatnika oświadczenia w sprawie rocznego rozliczenia podatku przez płatnika. Następnie podatnik ma obowiązek zwrócić wypełniony formularz płatnikowi w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, a płatnik przekazuje zgłoszenie identyfikacyjne pracownika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
Taki tryb postępowania wobec osób podejmujących pracę po raz pierwszy oraz zobowiązanie płatnika (pracodawcy) do wspomnianego pośrednictwa, a także szczegóły dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego poprzez płatnika reguluje art. 8 ustawy o NIP. Przepis ten podlegał nowelizacji mającej na celu uproszczenie procedury nadawania NIP, m.in. poprzez włączenie płatnika do pośredniczenia w przekazywaniu zgłoszeń identyfikacyjnych dla jak najszerszej grupy podatników. Jednak ten obowiązek płatnika nadal nie jest w należytym stopniu respektowany przez ewentualnych pracodawców (płatników) i jest przerzucany na przyszłych podatników.
Ponadto Ministerstwo Finansów będzie wprowadzać dalsze zmiany zmierzające do uproszczenia obowiązku ewidencyjnego, w tym ograniczenia i ułatwienia procedury. Zostały już podjęte prace zmierzające do przyjęcia jednego identyfikatora dla obywateli. We wstępnej fazie są uzgodnienia z MSWiA w zakresie zastąpienia NIP przez numer ewidencyjny PESEL w celu stosowania jednego identyfikatora w kontaktach z administracją państwową (w tym administracją skarbową).
Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Andrzej Parafianowicz
Warszawa, dnia 25 lutego 2009 r.
Uważam, że ta odpowiedź też nie wyjaśnia problemu poruszanego na naszym forum.
Dlatego podtrzymuję to, co na ten temat wcześniej napisałem.
Janusz.C.M. jest off-line  
24-06-2009, 17:35  
pkr
Użytkownik
 
Posty: 42
Domyślnie RE: Uzyskanie NIP bez pracodawcy..

Hmm no w sumie to zbyt wiele to nie wyjaśnia, bynajmniej ja z tego nie potrafię odczytać odpowiedzi na pytanie czy konieczna jest ta pieczątka
pkr jest off-line  
24-06-2009, 17:47  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.627
Domyślnie RE: Uzyskanie NIP bez pracodawcy..

Także pracownicy urzędów skarbowych na podstawie takich wyjaśnień swego ministerstwa przestają "logicznie myśleć".
Janusz.C.M. jest off-line  
24-06-2009, 19:34  
pkr
Użytkownik
 
Posty: 42
Domyślnie RE: Uzyskanie NIP bez pracodawcy..

Eh.. czyli pozostaje liczyć na wyrozumiałego urzędnika
pkr jest off-line  
17-07-2009, 11:54  
paweł_czewa
Początkujący
 
Posty: 3
Domyślnie RE: Uzyskanie NIP bez pracodawcy..

Witam ponownie. Będę musiał po raz kolejny wypełnić druczek NIP-3, jednak nie chcę po znów jechać do skarbówki. Może mi jakaś kompetentna osoba powiedzieć, czy ten wzór jest poprawny? Chcę go wydrukować i wypełnić.
paweł_czewa jest off-line  
17-07-2009, 12:10  
Janusz.C.M.
Administrator
 
Janusz.C.M. na Forum Prawnym
 
Posty: 36.627
Domyślnie RE: Uzyskanie NIP bez pracodawcy..

Aktualny: NIP-3 (4)
Janusz.C.M. jest off-line  
17-07-2009, 18:53  
wa51ol
Początkujący
 
Posty: 21
Domyślnie RE: Uzyskanie NIP bez pracodawcy..

No u mnie zakończyło się to tak że jak byłem w US to musialem tylko napisac tam na tym druku że w n "oświadczam że w najblizszym czasie bede podatnikiem ... blabla"

Najbliższy czas to chyba nie jest okreslony termin Obecnie mialem poślizg z umową i teraz dopiero bedzie ;p
wa51ol jest off-line  
16-05-2010, 13:51  
Friggaza
Początkujący
 
Posty: 1
Domyślnie RE: Uzyskanie NIP bez pracodawcy..

W moim przypadku, po wysłaniu listem poleconym NIP-3 (bez wypełnionej rubryki E) odesłano mi pismo z wezwaniem do osobistego zgłoszenia się w celu wyjaśnienia czy jestem podatnikiem czy płatnikiem.
Niestety (a może nawet stety) nie mam możliwości osobistego zjawienia się, a sprawę chcę załatwić jak najszybciej.
Stąd moje pytanie (byś może nie doszukałam odpowiedzi, za co przepraszam):
jakie są konsekwencje dla pracodawcy, który wypełni mi ową rubrykę (być może) nigdy mnie nie zatrudniając?
Friggaza jest off-line  
23-05-2010, 23:15  
grzanek
Początkujący
 
Posty: 2
Domyślnie RE: Uzyskanie NIP bez pracodawcy..

Witam

W formularzu NIP-3 punkcie E jest odwołanie do art 8 i 9 ust.1a i 1b

Cytuję tylko artykuł 8 ponieważ sprawia mi problem:
Cytat:
Art. 8. 1. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którym płatnik na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:
1) pobiera zaliczki miesięczne, dokonując zmniejszenia kwot pobieranych zaliczek, lub
2) dokonuje rocznego rozliczenia podatku, a nie dokonywał zmniejszenia kwot zaliczek, lub
3) pobiera zaliczkę wyłącznie od dochodu z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia
- dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego za pośrednictwem tego płatnika.
2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do podatników, którzy uprzednio dokonali zgłoszenia identyfikacyjnego.
3. Płatnicy, o których mowa w ust. 1, obowiązani są do zaopatrzenia się w formularze zgłoszeń w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na ich siedzibę.
4. Płatnik dostarcza podatnikowi formularz zgłoszenia identyfikacyjnego w terminie 7 dni od dnia potrącenia pierwszej zaliczki na podatek dochodowy lub od dnia złożenia oświadczenia w sprawie rozliczenia rocznego.
5. Podatnik składa płatnikowi zgłoszenie identyfikacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania formularza zgłoszenia.
6. Płatnik obowiązany jest przekazać, w tym za pośrednictwem placówki pocztowej operatora publicznego, zgłoszenie identyfikacyjne naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia formularza zgłoszenia przez podatnika.
Pani w okienku będzie powoływała się na ten artykuł.
Czemu pani nie ma racji?
Proszę o łopatologiczne wytłumaczenie
grzanek jest off-line  
02-11-2010, 22:45  
madnes1
Początkujący
 
Posty: 5
Domyślnie RE: Uzyskanie NIP bez pracodawcy..

Czy jeżeli poproszę o pieczątkę firmę, w której nie pracowałem i nie zamierzam pracować to wówczas grożą jej jakieś sankcje, czy może lepiej pójść do UP, zarejestrować się jako bezrobotny i poprosić ich o nadanie numeru NIP.
madnes1 jest off-line  
02-11-2010, 22:53  
skulim
Zbanowany
 
Posty: 625
Domyślnie RE: Uzyskanie NIP bez pracodawcy..

Żeby nadali Ci nip idzie się do urzedu skarbowego i wypełnia druczek NIP-3, było to wczesniej wałkowane na forum.

Ludzie jakie wy macie problemy, ja jeszcze nigdy legalnie nie pracowałem a numer nip mam nadany.
skulim jest off-line  
23-07-2011, 10:49  
pawelmpl
Początkujący
 
Posty: 6
Domyślnie RE: Uzyskanie NIP bez pracodawcy..

Witam,
do podjęcia pewnej małej, wręcz jednodniowej pracy, zostałem poproszony o podanie nr-u NIP. Tak więc wypełniłem formularz NIP-3 (bez części E), wysłałem pocztą do US i uzyskałem odpowiedź:


Wszelkie rady mile widziane.
pawelmpl jest off-line  
Odpowiedz

Podobne wątki na Forum Prawnym
Wątek
§ uzyskanie odszkodowania (odpowiedzi: 3) Witam, we wrześniu 2015 roku wysłałam paczkę z Anglii do Polski.Po ponad dwóch tygodniach dostałam paczkę z niekompletną zawartością, a mianowicie...
§ Uzyskanie informacji o długu. (odpowiedzi: 2) Witam! Chciałam się zapytać w jaki sposób mogę się dowiedzieć o zadłużeniu komorniczym. Mój chłopak kilka lat temu dostał mandat, w zeszłym roku...
§ uzyskanie zaległego wynagrodzenia od byłego pracodawcy (odpowiedzi: 13) Witam, szukam pomocy w sprawie złożenia wniosku do sądu. Otóż mój bryły pracodawca nie wypłacił mi wynagrodzenia- razem z pieniędzmi za zeszłoroczny...
§ uzyskanie dokumentów (odpowiedzi: 6) Witam, nie wiem czy piszę na odpowiednim forum na odpowiednim dziale. Mam poważny problem ponieważ mój narzeczony zginął w wypadku drogowym (jako...
§ Uzyskanie odszkodowania (odpowiedzi: 1) Witam. Czy możliwe jest uzyskanie odszkodowania za brak programów walki z zagrożeniami epidemiologicznymi na podstawie ustawy? Jeśli tak, to jaka to...
§ Uzyskanie odszkodwania z OC (odpowiedzi: 10) Witam mam taki nie typową sprawę a natomiast: Miałem wypadek i firma ubezpieczeniowa nastroszyła mi wiele problemów Zaniżone odszkodowanie...


Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.